My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
1
Niniejsze szczeg贸lne warunki ubezpieczenia 鈥 艙wiadczenie szpitalne,
maj鹿 zastosowanie wy鲁鹿cznie do um贸w ubezpieczenia zawartych na
podstawie og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia 鈥瀂drowie & Harmonia
鈥 ubezpieczenie zdrowotne鈥, zatwierdzonych Uchwa鲁鹿 Zarz鹿du
UNIQA TU S.A. nr 184/2005 z dnia 14.10.2005r.
U驴ytym w niniejszych szczeg贸lnych warunkach ubezpieczenia okre艙le-
niom nadaje si藕 znaczenie przyj藕te w og贸lnych warunkach ubezpie-
czenia.
Art. 1
Co jest obj藕te ubezpieczeniem?
1. W ramach 艙wiadczenia szpitalnego UNIQA TU S.A. wyp鲁aca Ubez-
pieczonemu 艙wiadczenie dzienne za ka驴dy dzie帽 niezb藕dnego
z medycznego punktu widzenia pobytu w szpitalu zwi鹿zanego
z chorob鹿, nieszcz藕艙liwym wypadkiem, ci鹿驴鹿 oraz porodem.
2. UNIQA TU S.A. wyp鲁aca Ubezpieczonemu 艙wiadczenie szpitalne
niezale驴nie od rzeczywi艙cie powsta鲁ych koszt贸w leczenia.
Art. 2
Jaka jest wysoko艙忙 艙wiadczenia szpitalnego?
1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w zwi鹿zku z cho-
rob鹿, ci鹿驴鹿 oraz porodem, UNIQA TU S.A. wyp鲁aca 艙wiadczenie
szpitalne w wysoko艙ci uzgodnionej w umowie ubezpieczenia.
2. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w zwi鹿zku z nie-
szcz藕艙liwym wypadkiem, UNIQA TU S.A. wyp鲁aca 艙wiadczenie szpi-
talne w podw贸jnej wysoko艙ci.
Ubezpieczonemu przys鲁uguje 艙wiadczenie szpitalne je驴eli nieszcz藕-
艙liwy wypadek wyst鹿pi鲁 w okresie odpowiedzialno艙ci UNIQA TU
S.A. oraz, gdy leczenie skutk贸w tego wypadku trwa鲁o nie d鲁u驴ej ni驴
2 lata po jego wyst鹿pieniu. W przeciwnym razie Ubezpieczonemu
przys鲁uguje 艙wiadczenie szpitalne zgodnie z pkt 1.
Art. 3
Co nale驴y zrobi忙 w celu otrzymania 艙wiadczenia?
1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nale驴y, niezw鲁ocz-
nie po zako帽czeniu okresu leczenia szpitalnego, przed鲁o驴y忙 UNIQA
TU S.A.:
a) orygina鲁 karty informacyjnej leczenia szpitalnego zawieraj鹿cy:
imi藕 i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL, adres, dat藕 przyj藕cia
i wypisu ze szpitala, diagnoz藕, nazwy oraz daty udzielonych
艙wiadcze帽 zdrowotnych, imi藕 i nazwisko lekarza prowadz鹿cego
i jego podpis,
b) wype鲁niony formularz zg鲁oszenia roszczenia,
c) inne wymagane przez UNIQA TU S.A. dokumenty.
2. Na wniosek Ubezpieczonego, w trakcie leczenia szpitalnego, mo驴e
nast鹿pi忙 cz藕艙ciowa wyp鲁ata 艙wiadczenia po up鲁ywie 14 dni poby-
tu Ubezpieczonego w szpitalu, pod warunkiem przed鲁o驴enia
UNIQA TU S.A. wymaganych dokument贸w, w szczeg贸lno艙ci:
a) dokumentu potwierdzaj鹿cego przyczyn藕 i rozpoznanie choroby,
sporz鹿dzonego przez lekarza prowadz鹿cego, z podaniem prze-
widywanego okresu pobytu w szpitalu,
b) wype鲁nionego formularza zg鲁oszenia roszczenia,
c) innych wymaganych przez UNIQA TU S.A. dokument贸w.
SWU
Zdrowie
Harmonia
艗wiadczenie szpitalne
&
UNIQA
wz.
1102
UNIQA
Towarzystwo Ubezpiecze帽 Sp贸鲁ka Akcyjna
90-520 拢贸d鸥, ul. Gda帽ska 132
tel. 63 44 700, fax 63 77 430
S鹿d Rejonowy dla 拢odzi - 艗r贸dmie艙cia w 拢odzi
KRS 0000001201
Art. 4
Postanowienia ko帽cowe
Niniejsze szczeg贸lne warunki ubezpieczenia 鈥 艙wiadczenie szpitalne,
zosta鲁y zatwierdzone Uchwa鲁鹿 Zarz鹿du UNIQA TU S.A. nr 184/2005
z dnia 14.10.2005r.
Niniejsze szczeg贸lne warunki ubezpieczenia 鈥 艙wiadczenie szpitalne,
wchodz鹿 w 驴ycie z dniem 21.11.2005r. i maj鹿 zastosowanie do um贸w
ubezpieczenia zawieranych od dnia 21.11.2005r.


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy