My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
Dziennik Ustaw Nr 205
— 14744 —
Poz. 1359
Na podstawie art. 186 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.2)) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzo-
ne w związku z wykonywaniem czynności, o których
mowa w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanego da-
lej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiąz-
ku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną
tego ubezpieczenia.
§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowie-
dzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody
wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania
ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpie-
czeniowej, w związku z wykonywaniem czynności,
o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. W przypadku gdy zarządca nieruchomości wy-
konuje czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1
i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, przy pomocy innych osób, działa-
jących pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest
objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarząd-
cy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem
tych osób.
3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utra-
cie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu,
a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu,
osobie pozostającej w stosunku przysposobienia
oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą
ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawie-
niu go licencji zawodowej, a także w okresie zawie-
szenia licencji zawodowej, chyba że szkoda jest na-
stępstwem wykonywania czynności, o których mo-
wa w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przed po-
zbawieniem lub zawieszeniem licencji;
3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, rozru-
chów i zamieszek, a także aktów terroru.
4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody
w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeże-
niem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela.
§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
wykonywania czynności, o których mowa w art. 185
ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami.
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz
wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową
ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych
50 000 euro.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przy
zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,
w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
§ 5. Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podsta-
wie dotychczasowych przepisów obowiązują do koń-
ca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż
przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporzą-
dzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.3)
Minister Finansów: w z. W. Szczuka
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w spra-
wie
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2114).
1359
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej
— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143,
poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200,
poz. 1323.


projekt i wykonanie © 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat © 2015
my ubezpieczamy