My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
OG脫LNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOT脫W GOSPODARCZYCH 鈥濭enerali PRESTO鈥
SPIS TRE艢CI
ROZDZIA艁 I POSTANOWIENIA WST臉PNE
3
Definicje
3
ROZDZIA艁 II UBEZPIECZENIE MIENIA
4
II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
4
II.2. Miejsce ubezpieczenia
4
Klauzula automatycznego pokrycia ochron膮 ubezpieczeniow膮 nowych lokalizacji
5
II.4. Co nie mo偶e by膰 obj臋te ubezpieczeniem?
5
II.5. Za jakie szkody Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci?
5
II.6. Postanowienia dotycz膮ce umowy ubezpieczenia mienia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych
6
Definicje i zakres ubezpieczenia
6
Wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci
6
II.7. Postanowienia dotycz膮ce umowy ubezpieczenia mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz dewastacji
7
Definicje i zakres ubezpieczenia
7
Ubezpieczenie warto艣ci pieni臋偶nych
7
Wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci
7
Wymogi zabezpieczenia mienia
7
II.8. Postanowienia dotycz膮ce ubezpieczenia szyb i innych element贸w sta艂ych od st艂uczenia
8
ROZDZIA艁 III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI CYWILNEJ
9
III.1. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
9
III.2. Jakie s膮 ograniczenia odpowiedzialno艣ci?
9
ROZDZIA艁 IV POSTANOWIENIA WSP脫LNE DLA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO艢CI CYWILNEJ
10
IV.1. Zawarcie, zmiana i rozwi膮zanie umowy ubezpieczenia
10
IV.2. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialno艣ci
11
IV.3. Sk艂adka ubezpieczeniowa
11
Klauzula stempla bankowego
11
IV.4. Obowi膮zki Ubezpieczaj膮cego i skutki ich niedope艂nienia
11
IV.5. Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko艣ci odszkodowania
12
IV.6. Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie
13
IV.7. Wyp艂ata odszkodowania
13
IV.8. Fa艂szywe roszczenia
14
IV.9. Regres ubezpieczeniowy
14
IV.10. Cesja praw z tytu艂u umowy ubezpieczenia
14
IV.11. Postanowienia ko艅cowe
14
Klauzula jurysdykcji
14
KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJ膭CE ZAKRES UBEZPIECZENIA
15
Klauzula nr 1/1 Ubezpieczenie stacjonarnego sprz臋tu elektronicznego
15
Klauzula nr 1/2 Ubezpieczenie przeno艣nego sprz臋tu elektronicznego
15
Klauzula nr 1/3 Ubezpieczenie danych i zewn臋trznych no艣nik贸w danych oraz dokument贸w niezb臋dnych
do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
16
Klauzula nr 2 Strata finansowa
17
Klauzula nr 3 Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w
20
Klauzula nr 4 Ubezpieczenie mienia w艂asnego w transporcie
22
Klauzula nr 5 Klauzula ubezpieczenia drobnych prac remontowych.
23
Klauzula nr 6 Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szk贸d elektrycznych
23
Klauzula nr 7 Dodatkowe ubezpieczenie 鈥 klauzula rozmro偶enia
24
Klauzula nr 8 Klauzula w艂膮czaj膮ca ryzyko wandalizmu
24
Klauzula nr 9 Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za produkt
24
Klauzula nr 10 Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej pracodawcy
25
Klauzula nr 11 Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej najemcy nieruchomosci
25
Klauzula nr 12 Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u posiadania i u偶ywania w贸zk贸w jezdniowych
26
background image
Klauzula nr 13 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za podwykonawc贸w Ubezpieczaj膮cego
26
Klauzula nr 14 Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody w 艣rodowisku
26
Klauzula nr 15 Ubezpieczenie odpwiedzialno艣ci cywilnej kontraktowej
27
Klauzula nr 16 Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody w mieniu przekazanym
w celu wykonania obr贸bki, naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynno艣ci
27
Klauzula nr 17 Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u jazd pr贸bnych
27
Klauzula nr 18 Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej aptekarza i technika farmaceuty
28
Klauzula nr 19 Klauzula dla podmiot贸w posiadaj膮cych umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
o udzielanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
28
Klauzula nr 20 Dodatkowe ubezpieczenie dla podmiot贸w prowadz膮cych hotele lub o艣rodki wczasowe
28
Klauzula nr 21 Dodatkowe ubezpieczenie dla hoteli prowadz膮cych parkingi strze偶one
29
Klauzula nr 22 Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody w mieniu powierzonym
29
Klauzula nr 23 Dodatkowe ubezpieczenie dla podmiot贸w prowadz膮cych zak艂ady kosmetyczne, fryzjerskie, solaria
30
Klauzula nr 24 Rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci
cywilnej deliktowej w granicach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i Norwegii
30
Klauzula nr 25 Zamiana franszyz redukcyjnych na integralne
30
Klauzula nr 26 Wykupienie franszyz redukcyjnych.
30
background image
3
OG脫LNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOT脫W GOSPODARCZYCH
鈥濭enerali PRESTO鈥
ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA WST臉PNE
搂 1
1. Przez umow臋 ubezpieczenia, zawart膮 na podstawie niniejszych
og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych
鈥濭enerali Presto鈥, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo
Ubezpiecze艅 Sp贸艂ka Akcyjna, zwane dalej Generali, udziela ochrony
ubezpieczeniowej osobom fizycznym, osobom prawnym lub
jednostkom organizacyjnym nie posiadaj膮cym osobowo艣ci prawnej,
prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub spo艂eczn膮 zwanym dalej
Ubezpieczaj膮cym.
2. Umowa ubezpieczenia mo偶e by膰 r贸wnie偶 zawarta przez
Ubezpieczaj膮cego we w艂asnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby
(Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU
dotycz膮ce Ubezpieczaj膮cego stosuje si臋 odpowiednio do
Ubezpieczonego.
3. Ochrona ubezpieczeniowa mo偶e obejmowa膰
1) mienie zg艂oszone przez Ubezpieczaj膮cego w zakresie szk贸d
spowodowanych przez
a) po偶ar i inne zdarzenia losowe,
b) kradzie偶 z w艂amaniem i rabunku oraz dewastacji,
c) st艂uczenie szyb i sta艂ych element贸w,
2) odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 Ubezpieczaj膮cego oraz os贸b
wymienionych w 搂 2 pkt 11 b) z tytu艂u czynu niedozwolonego,
w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub spo艂eczn膮.
4. Po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki zakres ochrony ubezpieczeniowej
mo偶e zosta膰 poszerzony o ryzyka oferowane w ramach klauzul
dodatkowych. Klauzule zawieraj膮ce postanowienia dodatkowe lub
odmienne od postanowie艅 OWU, wymagaj膮 zachowania formy
pisemnej, pod rygorem ich niewa偶no艣ci.
5. Wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w ramach opcji
oferowanych przez OWU i klauzule dodatkowe, dokonuje
Ubezpieczaj膮cy, z zastrze偶eniem 偶e ubezpieczenie mienia od po偶aru
i innych zdarze艅 losowych jest warunkiem wykupienia ubezpieczenia
od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz dewastacji, ubezpieczenia
warto艣ci pieni臋偶nych, ubezpieczenia szyb i innych element贸w sta艂ych
od st艂uczenia oraz klauzul dodatkowych rozszerzaj膮cych zakres
ubezpieczenia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych.
6. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez
wystawienie polisy. Polisa oraz OWU, klauzule dodatkowe jak r贸wnie偶
ich zmiany, stanowi膮 integralne cz臋艣ci umowy ubezpieczenia.
搂 2
Definicje
W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poni偶ej terminy
definiuje si臋 nast臋puj膮co:
1) aptekarz 鈥 magister farmacji posiadaj膮cy prawo wykonywania
zawodu aptekarza;
2) cena nabycia 鈥 rzeczywista cena zakupu sk艂adnika maj膮tku,
obejmuj膮ca kwot臋 nale偶n膮 sprzedaj膮cemu (bez naliczonego podatku
od towar贸w i us艂ug VAT), a w przypadku importu powi臋kszona
o obci膮偶enia o charakterze publicznoprawnym oraz powi臋kszona
o koszty bezpo艣rednio zwi膮zane z zakupem i przystosowaniem
sk艂adnika maj膮tku do stanu zdatnego do u偶ytkowania, 艂膮cznie
z kosztami transportu, jak te偶 za艂adunku i wy艂adunku, a pomniejszona
o zmniejszenie ceny (rabaty, opusty itp.) i odzyski. Je偶eli nie jest
mo偶liwe ustalenie ceny nabycia sk艂adnika maj膮tku, w szczeg贸lno艣ci
otrzymanego w formie darowizny 鈥 jego wyceny dokonuje si臋 wed艂ug
ceny zakupu takiego samego lub podobnego przedmiotu;
3)
franszyza integralna 鈥 kwota stanowi膮ca minimalny limit szkody, do
wysoko艣ci kt贸rego Generali nie wyp艂aca odszkodowania. Je偶eli
warto艣膰 szkody przekracza kwot臋 franszyzy integralnej
odszkodowanie wyp艂acone jest w pe艂nej wysoko艣ci;
4) franszyza redukcyjna 鈥 kwota, o kt贸r膮 zmniejsza si臋 wysoko艣膰
wyp艂acanego odszkodowania. Wszystkie szkody, kt贸rych warto艣膰 nie
przekracza kwoty franszyzy redukcyjnej nie s膮 obj臋te
ubezpieczeniem;
5) koszt wytworzenia 鈥 obejmuje koszty bezpo艣rednie produkcji
poszczeg贸lnych produkt贸w gotowych i p贸艂produkt贸w oraz
przypadaj膮c膮 na okres ich wytwarzania uzasadnion膮 cz臋艣膰 koszt贸w
po艣rednich produkcji; do koszt贸w wytworzenia, po kt贸rych wycenia
si臋 aktywa, nie zalicza si臋 koszt贸w og贸lnych zarz膮du, to jest koszt贸w
dzia艂ania jednostki jako ca艂o艣ci oraz zarz膮dzania ni膮, koszt贸w
sprzeda偶y produkt贸w, towar贸w i innych rzeczowych sk艂adnik贸w
maj膮tku, jak te偶 pozosta艂ych koszt贸w operacyjnych i koszt贸w operacji
finansowych. Je偶eli nie jest mo偶liwe ustalenie kosztu wytworzenia
sk艂adnika maj膮tku, jego wyceny dokonuje si臋 wed艂ug ceny sprzeda偶y
takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonej
o przeci臋tnie osi膮gany przy sprzeda偶y produkt贸w zysk,
a w przypadku produkcji w toku 鈥 tak偶e z uwzgl臋dnieniem stopnia
jego przetworzenia;
6) lokal 鈥 budynek lub trwale wyodr臋bnione w budynku pomieszczenie
lub pomieszczenia, u偶ytkowane wy艂膮cznie przez Ubezpieczaj膮cego;
7) monitoring 鈥 system antyw艂amaniowy wywo艂uj膮cy alarm w jednostce
policji lub agencji ochrony mienia, z czasem reakcji nie d艂u偶szym ni偶
10 minut od momentu odebrania zg艂oszenia;
8) nowa warto艣膰 odtworzeniowa 鈥 warto艣膰 odtworzenia lub
zast膮pienia utraconego lub uszkodzonego mienia (z w艂膮czeniem
koszt贸w transportu lub monta偶u) odpowiadaj膮ca aktualnym kosztom
odbudowy, z zachowaniem dotychczasowych wymiar贸w, konstrukcji,
rodzaju zastosowanych materia艂贸w i technologii w odniesieniu do
budynk贸w i budowli, a w przypadku pozosta艂ego mienia
z zachowaniem rodzaju, typu, modelu oraz takich samych, a je偶eli nie
jest to mo偶liwe zbli偶onych parametr贸w technicznych i u偶ytkowych.Dla
rzeczowych sk艂adnik贸w maj膮tku obrotowego jest to najwy偶sza
przewidywana w okresie ubezpieczenia warto艣膰 odpowiadaj膮ca ich
cenie nabycia lub kosztowi ich wytworzenia;
9) osoba trzecia 鈥 osoba pozostaj膮ca poza stosunkiem ubezpieczenia;
10) osoby bliskie 鈥 ma艂偶onek, konkubina, konkubent, rodze艅stwo,
wst臋pni, zst臋pni, te艣ciowie, zi臋ciowie, synowe, ojczym, macocha,
pasierbowie i przysposobieni, o ile osoby te pozostaj膮 we wsp贸lnym
gospodarstwie domowym z Ubezpieczaj膮cym;
11) osoby obj臋te ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialno艣ci cywilnej:
a) Ubezpieczaj膮cy,
b) obecni i byli pe艂nomocnicy oraz obecni i byli pracownicy
Ubezpieczaj膮cego, w zakresie szk贸d wyrz膮dzonych w zwi膮zku
z wykonywaniem obowi膮zk贸w s艂u偶bowych na jego rzecz lub
czynno艣ci obj臋tych zakresem umocowania;
12) podlimit 鈥 ustalony limit kwotowy dotycz膮cy okre艣lonego ryzyka,
w granicach sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej
ograniczaj膮cy odpowiedzialno艣膰 Generali z tytu艂u tego ryzyka;
13) podwykonawca 鈥 osoba fizyczna nie b臋d膮c膮 pracownikiem
Ubezpieczaj膮cego w rozumieniu niniejszych OWU, osoba prawna,
b膮d藕 jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej,
a prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸rej Ubezpieczaj膮cy
powierzy艂 na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonanie
okre艣lonych czynno艣ci, prac, lub us艂ug na swoja rzecz i w swoim
imieniu jako profesjonali艣cie;
14) polisa 鈥 dokument potwierdzaj膮cy zawarcie umowy ubezpieczenia;
15) poszkodowany 鈥 osoba trzecia nie b臋d膮ca stron膮 umowy
ubezpieczenia, wzgl臋dem kt贸rej odpowiedzialno艣膰 za wyrz膮dzon膮
szkod臋 w 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa ponosi
Ubezpieczaj膮cy/Ubezpieczony;
16) pracownik 鈥 osoba zatrudniona przez Ubezpieczaj膮cego na
podstawie umowy o prac臋, powo艂ania, wyboru, mianowania lub
sp贸艂dzielczej umowy o prac臋, lub te偶 艣wiadcz膮ca prac臋 na podstawie
umowy cywilnoprawnej, je偶eli Ubezpieczaj膮cy, na rzecz kt贸rego
艣wiadczy prac臋 jest w stosunku do niej p艂atnikiem sk艂adek z tytu艂u
podatku dochodowego, z wy艂膮czeniem przedsi臋biorc贸w w my艣l
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z p贸藕n. zmianami). Za pracownika
w my艣l przedmiotowych OWU uznaje si臋 r贸wnie偶 ucznia lub
praktykanta, kt贸remu Ubezpieczaj膮cy powierzy艂 wykonanie
okre艣lonych czynno艣ci, skierowanego na praktyki przez szko艂臋,
uczelni臋;
17) produkt 鈥 wszelkie dobra finalne, wytworzone lub pozyskiwane
metod膮 przemys艂ow膮 i skierowane do obrotu towarowego w postaci
rzeczy ruchomej.
Za produkt nie uwa偶a si臋:
a) naturalnych p艂od贸w rolnych, le艣nych, pszczelarskich, ro艣lin,
zwierz膮t hodowlanych, ryb, zwierzyny 艂ownej, je偶eli zosta艂y
wprowadzone do obrotu towarowego w stanie nieprzetworzonym,
b) rzeczy u偶ywanych wprowadzonych do obrotu jako antyki,
background image
4
c) rzeczy wymagaj膮cych naprawy lub remontu przed u偶yciem;
18) remont 鈥 wykonywanie w istniej膮cym budynku rob贸t budowlanych
polegaj膮cych w szczeg贸lno艣ci na wymianie pokrycia lub konstrukcji
dachu, rozbudowie lub przebudowie budynku oraz wymianie instalacji
grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej lub
wentylacyjnej;
19) sta艂y doz贸r 鈥 ca艂odobowy doz贸r pe艂niony przez pracownik贸w
Ubezpieczaj膮cego b臋d膮cych w wieku mi臋dzy 18 a 60 lat, lub
pracownik贸w agencji ochrony mienia w godzinach zamkni臋cia
miejsca ubezpieczenia.
Osoby pe艂ni膮ce sta艂y doz贸r obowi膮zane s膮 dokonywa膰 cogodzinnego
obchodu ubezpieczonego mienia i sporz膮dzania raportu w ksi膮偶ce
dy偶ur贸w;
20) strajk 鈥 przerwa w pracy podj臋ta przez pracownik贸w w zamiarze
wymuszenia spe艂nienia 偶膮da艅 o charakterze politycznym,
ekonomicznym lub socjalnym;
21) suma gwarancyjna 鈥 okre艣lona w polisie kwota stanowi膮ca g贸rn膮
granic臋 odpowiedzialno艣ci Generali w odniesieniu do jednego
i wszystkich zdarze艅 szkodowych, kt贸re wyst膮pi膮 w okresie
ubezpieczenia. Sum臋 gwarancyjn膮 ustala si臋 艂膮cznie dla szk贸d
osobowych i rzeczowych. Suma gwarancyjna w okresie
ubezpieczenia ulega ka偶dorazowo zmniejszeniu o wysoko艣膰
wyp艂aconego odszkodowania a偶 do ca艂kowitego jej wyczerpania
(zasad臋 t臋 stosuje si臋 r贸wnie偶 do podlimit贸w, przy czym wyp艂ata
odszkodowania w ramach podlimitu powoduje zmniejszenie sumy
gwarancyjnej);
22) szkoda seryjna 鈥 wszystkie szkody b臋d膮ce nast臋pstwem zdarzenia
szkodowego albo kilku zdarze艅 szkodowych wynikaj膮cych z tej samej
przyczyny, niezale偶nie od liczby os贸b poszkodowanych, traktuje si臋
jako jedno zdarzenie szkodowe i przyjmuje si臋, 偶e mia艂y miejsce w
chwili powstania pierwszej szkody.
23) szkoda:
a) osobowa 鈥 uszkodzenie cia艂a, rozstr贸j zdrowia lub 艣mier膰,
b) rzeczowa 鈥 bezpo艣rednia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie
mienia;
24) technik farmaceuta 鈥 osoba posiadaj膮ca specjalistyczne
wykszta艂cenie farmaceutyczne na poziomie 艣rednim;
25) terroryzm/sabota偶 鈥 nielegalne akcje indywidualne lub grupowe
organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub ideologicznych
skierowane przeciwko osobom lub obiektom:
a) w celu zastraszenia ludno艣ci i dezorganizacji 偶ycia publicznego
(terroryzm),
b) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego,
zak艂ad贸w produkcyjnych lub us艂ugowych (sabota偶);
26) wandalizm 鈥 zamierzone, bezpo艣rednie zniszczenie lub uszkodzenie
mienia przez osoby trzecie;
27) warto艣膰 ksi臋gowa brutto 鈥 ksi臋gowa warto艣膰 pocz膮tkowa mienia
z uwzgl臋dnieniem dokonanych przeszacowa艅 jego warto艣ci, ale bez
uwzgl臋dniania odpis贸w amortyzacyjnych;
28) warto艣膰 rzeczywista 鈥 nowa warto艣膰 odtworzeniowa pomniejszona
o stopie艅 zu偶ycia technicznego;
29) wniosek 鈥 dokument na podstawie kt贸rego zawarto umow臋
ubezpieczenia;
30) wojna 鈥 wojna domowa, konflikt zbrojny z innym pa艅stwem bez
wzgl臋du na to, czy wypowiedziano wojn臋, bunt, przewr贸t, dzia艂anie si艂
zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyj膮tkowego oraz
inne zdarzenia o podobnym charakterze;
31)
w贸zki jezdniowe 鈥 w贸zki o nap臋dzie spalinowym lub elektrycznym
s艂u偶膮ce do transportu lub za艂adunku w miejscu ubezpieczenia, kt贸re
nie podlegaj膮 rejestracji zgodnie z ustaw膮 z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908,
z p贸藕n. zmianami);
32) wprowadzenie do obrotu 鈥 udost臋pnienie produktu osobie trzeciej
w toku normalnej dzia艂alno艣ci gospodarczej, poprzez zawarcie
umowy sprzeda偶y, najmu, leasingu lub podobnej i jednoczesnym
oddaniu do u偶ytkowania, stosowania lub konsumpcji;
33) zamek wielozapadkowy 鈥 zamek, kt贸rego klucz posiada w 艂opatce
wi臋cej ni偶 jedno 偶艂obienie prostopad艂e do trzonu;
34) zamieszki 鈥 gwa艂towne demonstracje lub wrogie akcje skierowane
przeciwko w艂adzy, kt贸rych celem jest zmiana istniej膮cego porz膮dku
prawnego;
35) zdarzenie szkodowe 鈥 zdarzenie obj臋te postanowieniami umowy
ubezpieczenia, w nast臋pstwie kt贸rego wobec Ubezpieczaj膮cego
mog膮 zosta膰 wysuni臋te roszczenia z tytu艂u odpowiedzialno艣ci
cywilnej.
ROZDZIA艁 II
UBEZPIECZENIE MIENIA
II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
搂 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie okre艣lone w polisie.
2. Pod rygorem utraty prawa do odszkodowania, Ubezpieczaj膮cy, przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, zobowi膮zany jest wskaza膰 Generali
we wniosku zg艂oszone do ubezpieczenia mienie, stanowi膮ce
w艂asno艣膰 osoby trzeciej.
搂 4
Ubezpieczaj膮cy mo偶e zg艂osi膰 do ubezpieczenia nast臋puj膮ce rodzaje
mienia:
1) budynki 鈥 obiekty budowlane trwale zwi膮zane z gruntem, wydzielone
z przestrzeni za pomoc膮 przegr贸d budowlanych, posiadaj膮ce
fundamenty i dach, wraz ze stolark膮 okienn膮, drzwiow膮, w tym
drzwiami wraz z zamkami i szybami w oknach i drzwiach oraz
wewn臋trznymi ok艂adzinami 艣cian, pod艂贸g, sufit贸w i pow艂okami
malarskimi, jak te偶 instalacjami i urz膮dzeniami technicznymi
zapewniaj膮cymi mo偶liwo艣膰 u偶ytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem takimi, jak przy艂膮cza i urz膮dzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania lub gromadzenia 艣ciek贸w, elementy urz膮dze艅
wodnokanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, informatycznych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urz膮dzenia
zabezpieczaj膮ce i instalacje sygnalizacji alarmowej, je偶eli znajduj膮 si臋
one w miejscu ubezpieczenia;
2) budowle 鈥 obiekty budowlane trwale zwi膮zane z gruntem, a nie b臋d膮ce
budynkami, stanowi膮ce ca艂o艣膰 techniczn膮 i u偶ytkow膮, wraz z instalacjami
i urz膮dzeniami, w tym ogrodzenia, mury, bramy, przejazdy, place
postojowe, place pod 艣mietniki, drogi, chodniki i o艣wietlenie
nieruchomo艣ci itp., je偶eli znajduj膮 si臋 one w miejscu ubezpieczenia;
3) maszyny, urz膮dzenia, wyposa偶enie 鈥 maszyny, urz膮dzenia
techniczne, narz臋dzia, oprzyrz膮dowanie, sta艂e elementy wyposa偶enia
oraz 艣rodki transportu wewn臋trznego, wykorzystywane przez
Ubezpieczaj膮cego do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, nie
b臋d膮ce rzeczowymi sk艂adnikami maj膮tku obrotowego;
4) rzeczowe sk艂adniki maj膮tku obrotowego (艣rodki obrotowe) 鈥
wyroby gotowe lub w toku produkcji, materia艂y i surowce w trakcie
przerobu, p贸艂produkty i p贸艂fabrykaty, zapasy i opakowania oraz
wszelkie towary handlowe nabyte w celu dalszej sprzeda偶y;
5) nak艂ady inwestycyjne 鈥 poniesione przez Ubezpieczaj膮cego wydatki
na wyko艅czenie wn臋trz oraz wszelkie wydatki na wyko艅czeniowe
roboty budowlane, instalacyjne, remonty kapitalne i adaptacyjne
w budynkach, budowlach i lokalach b臋d膮cych w艂asno艣ci膮
Ubezpieczaj膮cego, b膮d藕 zajmowanych przez niego na podstawie
umowy najmu, dzier偶awy lub innego tytu艂u prawnego, poniesione dla
potrzeb prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub w celu
podniesienia standardu tych pomieszcze艅;
6) mienie os贸b trzecich 鈥 mienie nale偶膮ce do os贸b trzecich przyj臋te
w celu wykonania us艂ugi (np. naprawy, remontu, przetworzenia,
badania, czyszczenia, farbowania, prania), dalszej sprzeda偶y,
w ramach umowy komisu lub przechowania;
7) warto艣ci pieni臋偶ne 鈥 krajowe i zagraniczne 艣rodki pieni臋偶ne, czeki,
weksle i inne dokumenty zast臋puj膮ce w obrocie got贸wk臋, jak te偶
znaczki skarbowe i op艂aty s膮dowej, blankiety wekslowe oraz znaczki
pocztowe;
8) mienie osobiste pracownik贸w 鈥 mienie nale偶膮ce do pracownik贸w
Ubezpieczaj膮cego, kt贸re za jego zezwoleniem znajduje si臋 w miejscu
pracy. W szczeg贸lno艣ci s膮 to: odzie偶, obuwie, rowery, w贸zki
inwalidzkie, przedmioty i w艂asne narz臋dzia niezb臋dne do
wykonywania pracy, z wy艂膮czeniem komputer贸w przeno艣nych,
telefon贸w kom贸rkowych, sprz臋tu fotograficznego i video, warto艣ci
pieni臋偶nych, kosztowno艣ci oraz wyrob贸w futrzarskich.
II.2. Miejsce ubezpieczenia
搂 5
1. Miejsce, w kt贸rym mienie obj臋to ochron膮 ubezpieczeniow膮, okre艣lone
jest w polisie.
2. Ubezpieczeniem jest obj臋te mienie znajduj膮ce si臋 na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
搂 6
1. Maszyny, urz膮dzenia i wyposa偶enie, za wyj膮tkiem przeno艣nego
sprz臋tu elektronicznego i przedmiot贸w ubezpieczenia nale偶膮cych do
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
5
przedsi臋biorstw zajmuj膮cych si臋 wynajmem maszyn i sprz臋tu oraz
wypo偶yczaniem artyku艂贸w przeznaczenia osobistego i u偶ytku
domowego, obj臋te s膮 ponadto ubezpieczeniem od po偶aru i innych
zdarze艅 losowych w miejscu wykonywania zlecenia zwi膮zanego
z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 Ubezpieczaj膮cego, innym ni偶 okre艣lone
w polisie.
2. Mienie osobiste pracownik贸w jest obj臋te ubezpieczeniem od po偶aru
i innych zdarze艅 losowych w ka偶dym miejscu wykonywania przez
pracownika obowi膮zk贸w s艂u偶bowych na polecenie Ubezpieczaj膮cego,
znajduj膮cym si臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
搂 7
1. Je偶eli ubezpieczone mienie znajduje si臋 w r贸偶nych miejscach
ubezpieczenia, Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest do do艂膮czenia do
wniosku ubezpieczeniowego szczeg贸艂owego wykazu ubezpieczanych
lokalizacji, pod rygorem braku odpowiedzialno艣ci Generali za szkody
powsta艂e w miejscach niezg艂oszonych do ubezpieczenia.
2. Pod rygorem braku odpowiedzialno艣ci Generali, w przypadku
ubezpieczenia mienia znajduj膮cego si臋 w r贸偶nych lokalizacjach,
Ubezpieczaj膮cy ma obowi膮zek prowadzenia centralnej ksi臋gowo艣ci
dla ca艂ego ubezpieczonego mienia oraz odr臋bnej ewidencji dla mienia
znajduj膮cego si臋 w poszczeg贸lnych miejscach ubezpieczenia.
3. Klauzula automatycznego obj臋cia ochron膮 ubezpieczeniow膮
nowych lokalizacji: w przypadku uruchomienia przez
Ubezpieczaj膮cego nowej lokalizacji, znajduj膮ce si臋 tam mienie
zostaje obj臋te ochron膮 ubezpieczeniow膮 z chwil膮 uruchomienia
nowej lokalizacji, z zastrze偶eniem 偶e:
1) Ubezpieczaj膮cy ma obowi膮zek zg艂osi膰 do Generali now膮
lokalizacj臋 oraz poda膰 aktualne sumy ubezpieczenia nie p贸藕niej
ni偶 w ci膮gu 30 dni od daty uruchomienia nowej lokalizacji;
2) Od momentu uruchomienia do czasu zg艂oszenia nowej lokalizacji,
odpowiedzialno艣膰 Generali jest ograniczona do podlimitu w
wysoko艣ci 200.000 PLN na jedn膮 now膮 lokalizacj臋, nie wi臋cej
jednak ni偶 suma ubezpieczenia oraz do zakresu ryzyk
okre艣lonych w polisie.
4. W przypadku niedope艂nienia przez Ubezpieczaj膮cego obowi膮zku,
o kt贸rym mowa w ust. 3 pkt 1 Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci
za mienie znajduj膮ce si臋 w nowych lokalizacjach.
II.3. Jak ustala si臋 sum臋 ubezpieczenia?
搂 8
1. Okre艣lone w polisie sumy ubezpieczenia, ustalone dla
poszczeg贸lnych rodzaj贸w mienia stanowi膮 g贸rn膮 granic臋
odpowiedzialno艣ci Generali w odniesieniu do ka偶dego rodzaju mienia,
z zastrze偶eniem postanowie艅 zawartych w 搂 43 ust. 5 鈥 7.
2. W ramach sum ubezpieczenia mog膮 zosta膰 ustalone podlimity,
stanowi膮ce dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w ryzyk lub mienia g贸rn膮
granic臋 odpowiedzialno艣ci Generali. W odniesieniu do ka偶dej
jednostki 艣rodka trwa艂ego g贸rn膮 granic膮 odpowiedzialno艣ci jest jej
indywidualna nowa warto艣膰 odtworzeniowa, rzeczywista lub ksi臋gowa
brutto, w zale偶no艣ci od wybranego przez Ubezpieczaj膮cego sposobu
ustalania sum ubezpieczenia, o kt贸rych mowa w ust. 4 i 5.
3. Sumy ubezpieczenia ustalane s膮 na podstawie zadeklarowanej przez
Ubezpieczaj膮cego warto艣ci mienia zg艂oszonego do ubezpieczenia.
4. Podana przez Ubezpieczaj膮cego suma ubezpieczenia dla budynk贸w,
budowli, maszyn, urz膮dze艅 i wyposa偶enia oraz rzeczowych
sk艂adnik贸w maj膮tku obrotowego powinna odpowiada膰 w przypadku
ubezpieczenia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych, wed艂ug wyboru
Ubezpieczaj膮cego, ich nowej warto艣ci odtworzeniowej, warto艣ci
rzeczywistej lub warto艣ci ksi臋gowej brutto.
5. W pozosta艂ych przypadkach Ubezpieczaj膮cy wyznacza sumy
ubezpieczenia dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w mienia i ubezpieczanych
ryzyk kieruj膮c si臋 przewidywan膮 maksymaln膮 szkod膮, kt贸ra mo偶e
powsta膰 wskutek zaj艣cia jednego zdarzenia, niezale偶nie od faktycznej,
ca艂kowitej warto艣ci ubezpieczanego mienia.
6. Je偶eli do wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczaj膮cy nie do艂膮czy
zestawienia ubezpieczanych przedmiot贸w przyjmuje si臋, 偶e
ubezpieczeniem jest obj臋te ca艂e mienie znajduj膮ce si臋 w miejscu
ubezpieczenia.
7. Sumy ubezpieczenia ustala si臋:
1) bez uwzgl臋dnienia kwoty podatku od towar贸w i us艂ug (VAT) 鈥
w przypadku Ubezpieczaj膮cych b臋d膮cych p艂atnikami podatku VAT,
2) z uwzgl臋dnieniem kwoty podatku od towar贸w i us艂ug (VAT) 鈥
w przypadku Ubezpieczaj膮cych nie b臋d膮cych p艂atnikami podatku
VAT.
8. Sum臋 ubezpieczenia zmniejsza si臋 o wyp艂acone odszkodowania.
Za zgod膮 Generali i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki suma
ubezpieczenia mo偶e zosta膰 podwy偶szona do pierwotnej wysoko艣ci.
Odpowiedzialno艣膰 Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia
rozpoczyna si臋 od dnia nast臋pnego po dniu op艂acenia dodatkowej
sk艂adki.
II.4. Co nie mo偶e by膰 obj臋te ubezpieczeniem?
搂 9
Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e:
1) w dokumentach, planach i r臋kopisach oraz jakichkolwiek danych
zgromadzonych na no艣nikach danych, a tak偶e programach
komputerowych indywidualnych i produkcji seryjnej;
2) w dzie艂ach sztuki, przedmiotach zabytkowych i o warto艣ci
kolekcjonerskiej;
3) w modelach, prototypach, wzorach, eksponatach;
4) w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego, statkach
powietrznych i wodnych, przyczepach i naczepach samochodowych
i campingowych, kt贸re mog膮 by膰 przedmiotem ubezpieczenia casco,
je偶eli nie s膮 rzeczowymi sk艂adnikami maj膮tku obrotowego lub nie
stanowi膮 mienia os贸b trzecich;
5) w drzewostanach, ro艣linach na pniu, uprawach (w tym w szklarniach
i namiotach foliowych) oraz inwentarzu 偶ywym;
6) w budynkach i budowlach znajduj膮cych si臋 w stadium budowy lub
remontu oraz maszynach i urz膮dzeniach znajduj膮cych si臋 w stadium
monta偶u;
7) w budynkach i budowlach wybudowanych bez wymaganych
zezwole艅 lub nie spe艂niaj膮cych warunk贸w prawa budowlanego;
8) w budynkach o charakterze tymczasowym np. namiotach, barakach;
9) w budynkach przeznaczonych do rozbi贸rki oraz maszynach
i urz膮dzeniach przeznaczonych do z艂omowania;
10) w mieniu nie u偶ytkowanym lub wy艂膮czonym z eksploatacji powy偶ej
30 dni, za wyj膮tkiem przerw konserwacyjnych, technologicznych lub
wynikaj膮cych z planu pracy;
11) w towarach przeterminowanych b膮d藕 wycofanych z obrotu oraz
w przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny;
12) w losach loteryjnych, 偶etonach, kartach telefonicznych, biletach
komunikacji miejskiej oraz innych biletach upowa偶niaj膮cych do
wst臋pu lub przejazdu;
13) w mieniu u偶ywanym, przechowywanym lub sk艂adowanym niezgodnie
z przeznaczeniem, obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub instrukcj膮
wydan膮 przez producenta;
14) w mieniu znajduj膮cym si臋 w z艂ym stanie technicznym spowodowanym
brakiem konserwacji lub przeprowadzaniem konserwacji niezgodnie
z przepisami prawa lub instrukcj膮 wydan膮 przez producenta.
II.5. Za jakie szkody Generali nie ponosi
odpowiedzialno艣ci?
搂 10
1. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e wskutek:
1) umy艣lnego dzia艂ania, zaniechania lub ra偶膮cego niedbalstwa przez
Ubezpieczaj膮cego, os贸b bliskich oraz os贸b obj臋tych ochron膮
ubezpieczeniow膮, przez kt贸re rozumie si臋:
a) w przedsi臋biorstwach pa艅stwowych: dyrektor,
a w przypadku jego nieobecno艣ci zast臋pca dyrektora,
b) w sp贸艂kach kapita艂owych: zarz膮d sp贸艂ki, prokurenci,
c) w sp贸艂kach jawnych: wsp贸lnicy, prokurenci,
d) w sp贸艂kach partnerskich: partnerzy (lub zarz膮d), prokurenci,
e) w sp贸艂kach komandytowych i komandytowo-akcyjnych:
komplementariusz, prokurenci,
f) w sp贸艂kach cywilnych: wsp贸lnicy,
g) w sp贸艂dzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarz膮d,
h) przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮,
r贸wnie偶 w przypadku gdy s膮 osobami ubezpieczonymi,
a tak偶e spowodowanych przez wy偶ej wymienione osoby, b臋d膮ce
pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w lub innych 艣rodk贸w
odurzaj膮cych.
2) konfiskaty, zaw艂aszczenia, nacjonalizacji, zaj臋cia, zarekwirowania
lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezale偶nie od
jego formy, wydanego przez w艂adze pa艅stwowe, publiczne,
lokalne, celne albo inne uprawnione w艂adze;
3) wojny, zamieszek, strajk贸w, sabota偶u lub aktu terroryzmu;
4) dzia艂alno艣ci polegaj膮cej na wytwarzaniu, obr贸bce, sk艂adowaniu,
transporcie, dystrybucji lub handlu azbestem;
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
5) dzia艂ania energii j膮drowej, promieni jonizuj膮cych, laserowych lub
maserowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego,
a tak偶e ska偶enia lub zanieczyszczenia odpadami przemys艂owymi
(materia艂ami lub substancjami).
2. Generali nie ponosi r贸wnie偶 odpowiedzialno艣ci za szkody, kt贸rych
warto艣膰 w momencie ustalenia wysoko艣ci odszkodowania nie
przekracza warto艣ci okre艣lonej w polisie franszyzy redukcyjnej, chyba
偶e strony um贸wi艂y si臋 inaczej.
3. W przypadku ra偶膮cego niedbalstwa Generali zastrzega uznanie
wzgl臋d贸w s艂uszno艣ci.
II.6. Postanowienia dotycz膮ce umowy ubezpieczenia
mienia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych
搂 11
Umowa ubezpieczenia mienia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych mo偶e
zosta膰 zawarta w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pe艂nym.
Ryzyko powodzi mo偶e zosta膰 w艂膮czone do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej pod warunkiem wykupienia zakresu rozszerzonego
ubezpieczenia mienia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych.
搂 12
Definicje i zakres ubezpieczenia
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 w zakresie podstawowym obj臋te s膮
szkody w ubezpieczonym mieniu powsta艂e w miejscu ubezpieczenia
i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, je偶eli ich bezpo艣redni膮
przyczyn膮 by艂y nast臋puj膮ce zdarzenia losowe:
1) po偶ar 鈥 dzia艂anie ognia, kt贸ry przedosta艂 si臋 poza palenisko lub
powsta艂 bez paleniska i rozprzestrzeni艂 si臋 o w艂asnej sile;
2) uderzenie pioruna 鈥 bezpo艣rednie oddzia艂ywanie si艂y
i temperatury pochodz膮cych z wy艂adowania atmosferycznego
(pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpo艣redni,
natychmiastowy skutek takiego wy艂adowania, z wy艂膮czeniem jego
po艣rednich skutk贸w, w tym szk贸d spowodowanych zjawiskiem
indukcji elektromagnetycznej lub przepi臋ciem pr膮du;
3) wybuch 鈥 gwa艂towna zmiana stanu r贸wnowagi uk艂adu
z jednoczesnym wyzwoleniem si臋 gaz贸w, py艂贸w lub par. Wybuch
zbiornika lub naczy艅 ci艣nieniowych ma miejsce w razie
rozerwania jego 艣cianek w stopniu powoduj膮cym gwa艂towne
wyr贸wnanie r贸偶nicy ci艣nie艅 pomi臋dzy wn臋trzem zbiornika a jego
otoczeniem. Do wybuchu zalicza si臋 r贸wnie偶 implozj臋 (szkody
powsta艂e w wyniku podci艣nienia), polegaj膮c膮 na uszkodzeniu
ci艣nieniem zewn臋trznym zbiornika lub aparatu pr贸偶niowego;
4) upadek statku powietrznego 鈥 katastrofa albo przymusowe
l膮dowanie statku powietrznego lub innego obiektu lataj膮cego,
a tak偶e upadek jego cz臋艣ci lub przewo偶onego 艂adunku.
2. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego oraz po zap艂aceniu dodatkowej sk艂adki
ochron膮 ubezpieczeniow膮 mog膮 dodatkowo zosta膰 obj臋te szkody
w zakresie rozszerzonym w ubezpieczonym mieniu powsta艂e
w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia,
kt贸rych bezpo艣redni膮 przyczyn膮 by艂y nast臋puj膮ce zdarzenia losowe:
1) silny wiatr 鈥 wiatr o pr臋dko艣ci nie mniejszej ni偶 17,5 m/s, co
powinno zosta膰 potwierdzone za艣wiadczeniem Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku
mo偶liwo艣ci uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje si臋 stan
faktyczny i rozmiar szk贸d w miejscu ubezpieczenia i jego
s膮siedztwie 艣wiadcz膮cy wyra藕nie o dzia艂aniu silnego wiatru.
Ponadto za szkody spowodowane przez silny wiatr uwa偶a si臋
szkody powsta艂e wskutek powalenia przez silny wiatr cz臋艣ci
budynku, drzew, maszt贸w lub innych przedmiot贸w na mienie
obj臋te ochron膮 ubezpieczeniow膮 do podlimitu w wysoko艣ci 20%
sumy ubezpieczenia mienia od po偶aru i innych zdarze艅
losowych;
2) deszcz nawalny 鈥 opady deszczu o wsp贸艂czynniku co najmniej
4, co powinno zosta膰 potwierdzone za艣wiadczeniem Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku
mo偶liwo艣ci uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje si臋 stan
faktyczny i rozmiar szk贸d w miejscu ubezpieczenia i jego
s膮siedztwie 艣wiadcz膮cy wyra藕nie o dzia艂aniu deszczu nawalnego;
3) grad 鈥 opad atmosferyczny sk艂adaj膮cy si臋 z bry艂ek lodu;
4) ci臋偶ar 艣niegu lub lodu 鈥 niszcz膮ce oddzia艂ywanie
nagromadzonego 艣niegu lub lodu, kt贸ry powsta艂 w nast臋pstwie
kr贸tkotrwa艂ych i intensywnych opad贸w, na elementy konstrukcji
dach贸w lub elementy no艣ne budynk贸w lub budowli;
5) trz臋sienie ziemi 鈥 naturalny ruch ziemi wywo艂any przez wstrz膮s
r贸wny co najmniej 6 stopniom w mi臋dzynarodowej skali MCS;
6) zapadanie si臋 ziemi 鈥 nag艂e obni偶enie terenu z powodu
zawalenia si臋 naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni;
7) osuwanie si臋 ziemi 鈥 nag艂y ruch ziemi na stokach nie
spowodowany dzia艂alno艣ci膮 cz艂owieka;
8) lawina 鈥 gwa艂towne zsuwanie si臋 lub staczanie ze zboczy
g贸rskich mas 艣niegu, lodu, kamieni, ska艂 lub b艂ota;
9) zalanie 鈥 szkoda powsta艂a wskutek:
a) niekontrolowanego wycieku pary, wody lub innej cieczy ze
znajduj膮cych si臋 wewn膮trz budynku i zamontowanych na sta艂e
przewod贸w i urz膮dze艅 wodno-kanalizacyjnych oraz
grzewczych,
b) cofni臋cia si臋 wody lub 艣ciek贸w z publicznych urz膮dze艅
kanalizacyjnych,
c) samoczynnego uruchomienia si臋 urz膮dze艅 ga艣niczych
(tryskaczowych) z innych przyczyn ni偶 wskutek po偶aru, o ile
nie nast膮pi艂o ono w wyniku przeprowadzonych czynno艣ci
pomiarowo-kontrolnych, przebudowy, naprawy instalacji lub
remontu obiektu,
d) zalania wod膮 lub inn膮 ciecz膮 przez osoby trzecie,
e) nieumy艣lnego pozostawienia otwartych zawor贸w
w urz膮dzeniach wodno-kanalizacyjnych czasowo
niezasilanych,
f) zalania z dachu powsta艂ego przez szybko topniej膮ce masy
艣niegu w wyniku gwa艂townej zmiany temperatury;
10)
dym 鈥 nag艂e, niszcz膮ce oddzia艂ywanie dymu powsta艂ego
w procesie spalania, z zastrze偶eniem, 偶e koszty oczyszczania
z sadzy przedmiot贸w nieuszkodzonych s膮 pokrywane do 10%
ustalonej wysoko艣ci szkody obj臋tej zakresem ubezpieczenia;
11) uderzenie pojazdu 鈥 bezpo艣rednie uderzenie w ubezpieczone
mienie pojazdu mechanicznego, kierowanego przez inn膮 osob臋
ni偶 Ubezpieczaj膮cy, lub jego pracownicy. Do uderzenia pojazdu
zalicza si臋 r贸wnie偶 uderzenie przez przewo偶ony 艂adunek, kt贸ry
wypad艂 z pojazdu;
12) uderzenie fali d藕wi臋kowej 鈥 niszcz膮ce dzia艂anie fali
uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas
przekraczania pr臋dko艣ci d藕wi臋ku;
13) p臋kanie rur 鈥 szkody powsta艂e w przewodach, urz膮dzeniach
wodoci膮gowych, wodno-kanalizacyjnych, technologicznych,
ga艣niczych znajduj膮cych si臋 wewn膮trz ubezpieczonego budynku,
w wyniku ich zamarzni臋cia;
14) przepi臋cie 鈥 po艣rednie dzia艂anie na przedmiot ubezpieczenia
wy艂adowania atmosferycznego, potwierdzonego przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, kt贸re wyst膮pi艂o w
bezpo艣redniej blisko艣ci ubezpieczonego mienia, powoduj膮ce
jego uszkodzenie b膮d藕 zniszczenie wskutek wywo艂anej indukcji
pr膮du elektrycznego. Z zastrze偶eniem, 偶e g贸rn膮 granic臋
odpowiedzialno艣ci Generali stanowi podlimit w wysoko艣ci
10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powsta艂e w okresie
ubezpieczenia. Odpowiedzialno艣膰 Generali za szkody powstaje
wy艂膮cznie wtedy, gdy przedmiot ubezpieczenia posiada艂 sprawne
oraz odpowiednie do jego parametr贸w dodatkowe urz膮dzenia
zabezpieczaj膮ce (filtry przeciwzak艂贸ceniowe, a tam gdzie tego
wyra藕nie wymaga instrukcja producenta 鈥 zasilacze awaryjne
UPS lub inne urz膮dzenia).
3. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego oraz po zap艂aceniu dodatkowej sk艂adki
ochron膮 ubezpieczeniow膮 mog膮 zosta膰 obj臋te szkody w zakresie
pe艂nym w ubezpieczonym mieniu powsta艂e w miejscu ubezpieczenia
i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, bezpo艣rednio na skutek
powodzi, rozumianej jako zalanie teren贸w w nast臋pstwie
podniesienia si臋 wody w korytach w贸d p艂yn膮cych lub zbiornikach w贸d
stoj膮cych, sztucznych lub naturalnych, na skutek: nadmiernych
opad贸w atmosferycznych, sp艂ywu w贸d po zboczach lub stokach na
terenach g贸rzystych lub pofa艂dowanych, topnienia kry lodowej,
tworzenia si臋 zator贸w lodowych, sztormu i podniesienia si臋 poziomu
morskich w贸d przybrze偶nych.
4. Generali ponosi r贸wnie偶 odpowiedzialno艣膰 za szkody powsta艂e
w nast臋pstwie akcji ratowniczej prowadzonej w zwi膮zku ze
zdarzeniami losowymi, obj臋tymi zakresem ubezpieczenia,
z wy艂膮czeniem szk贸d polegaj膮cych na zagini臋ciu ubezpieczanego
mienia podczas takiej akcji.
Wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci
搂 13
Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e:
1) wskutek nieprzestrzegania obowi膮zuj膮cych przepis贸w,
6
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
7
w szczeg贸lno艣ci przepis贸w o ochronie przeciwpo偶arowej, o budowie
i eksploatacji urz膮dze艅 technicznych, o utrzymywaniu dozoru
technicznego nad tymi urz膮dzeniami oraz przepis贸w prawa
budowlanego, a tak偶e niestosowania si臋 do decyzji i zalece艅
wydanych w tych sprawach przez w艂a艣ciwe w艂adze oraz
nieprzestrzegania wszelkich wymog贸w zawartych w umowie
ubezpieczenia, w tym zalece艅 Generali w zakresie ochrony mienia
przed szkod膮;
2) w ubezpieczonym mieniu zniszczonym lub uszkodzonym przez ogie艅
w zwi膮zku z poddawaniem go w procesie technologicznym dzia艂aniu
ognia lub ciep艂a technologicznego albo w zwi膮zku z wytwarzaniem
lub przekazywaniem przez nie w procesie technologicznym ognia lub
ciep艂a technologicznego;
3) w silnikach spalinowych zniszczonych lub uszkodzonych przez
wybuch (eksplozj臋) maj膮cy miejsce w komorze spalania;
4) w urz膮dzeniach lub maszynach elektrycznych zniszczonych lub
uszkodzonych w zwi膮zku z bezpo艣rednim dzia艂aniem pr膮du
elektrycznego, np.: spowodowane nadmiernym nat臋偶eniem pr膮du,
przepi臋ciem, indukcj膮 elektromagnetyczn膮, zwarciem w wyniku wad
izolacji, nienale偶ytej konserwacji itp., z tym 偶e powy偶sze wy艂膮czenie
nie dotyczy szk贸d spowodowanych przez po偶ar powsta艂y wskutek
tych przyczyn 鈥 w贸wczas jednak odpowiedzialno艣膰 Generali jest
ograniczona wy艂膮cznie do skutk贸w takiego po偶aru;
5) wskutek wybuchu (eksplozji) wywo艂anego przez Ubezpieczaj膮cego
w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych itp.;
6) wskutek zapadania si臋 ziemi, gdy s膮 to szkody powsta艂e w zwi膮zku
z ruchem zak艂adu g贸rniczego, robotami ziemnymi lub obni偶eniem si臋
zwierciad艂a w贸d gruntowych;
7) wskutek przerw w dostawie lub zasilaniu pr膮dem elektrycznym
maszyn, aparat贸w b膮d藕 urz膮dze艅 ch艂odniczych lub produkcyjnych;
8) wskutek zalania ubezpieczonego mienia znajduj膮cego si臋
w pomieszczeniach podziemnych oraz wszelkich rzeczowych
sk艂adnik贸w maj膮tku obrotowego i mienia os贸b trzecich
przechowywanych lub sk艂adowanych na wysoko艣ci mniejszej ni偶
12 cm, licz膮c od poziomu pod艂ogi, z wyj膮tkiem szk贸d
spowodowanych przez zalanie bezpo艣rednio z g贸ry;
9) wskutek zalania wodami opadowymi, je偶eli do powstania szkody
przyczyni艂 si臋 z艂y stan techniczny lub nienale偶yte zabezpieczenie
dachu, otwor贸w dachowych, rynien dachowych lub spustowych oraz
stolarki okiennej i innych element贸w budynku lub budowli, je偶eli
Ubezpieczaj膮cy jest odpowiedzialny za konserwacj臋 i zabezpieczenie
powy偶szych element贸w;
10) wskutek naporu 艣niegu i lodu na konstrukcj臋 dachu wykonanego
niezgodnie z normami budowlanymi lub o obni偶onej wytrzyma艂o艣ci
spowodowanej brakiem konserwacji;
11) wskutek zalania spowodowanego podniesieniem si臋 poziomu w贸d
gruntowych albo roztapianiem si臋 zalegaj膮cych opad贸w 艣niegu lub
lodu;
12) wskutek powolnego i systematycznego zawilgocenia pomieszcze艅
z powodu nieszczelno艣ci urz膮dze艅 wodnokanalizacyjnych, pocenia
si臋 rur, przesi膮kania w贸d gruntowych i opadowych oraz zagrzybienia
lub przemarzania;
13) w mieniu sk艂adowanym na zewn膮trz, b臋d膮ce nast臋pstwem deszczu
nawalnego, silnego wiatru, gradu lub 艣niegu i uderzenia pojazdu
mechanicznego.
II.7. Postanowienia dotycz膮ce umowy ubezpieczenia
mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz
dewastacji.
Definicje i zakres ubezpieczenia
搂 14
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te s膮 szkody w ubezpieczonym mieniu
powsta艂e w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia,
je偶eli ich bezpo艣redni膮 przyczyn膮 by艂y nast臋puj膮ce zdarzenia:
1) kradzie偶 z w艂amaniem 鈥 rozumiana jako:
a) usi艂owanie lub dokonanie zaboru mienia z zamkni臋tego lokalu,
po usuni臋ciu poprzez zniszczenie lub uszkodzenie przy u偶yciu
si艂y lub narz臋dzi, istniej膮cych zabezpiecze艅 lub po otworzeniu
wej艣cia kluczem podrobionym, dopasowanym lub kluczem
oryginalnym, zdobytym przez sprawc臋 wskutek kradzie偶y
z w艂amaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku,
b) usi艂owanie lub dokonanie zaboru mienia z lokalu, w kt贸rym
sprawca ukry艂 si臋 przed jego zamkni臋ciem, je偶eli Ubezpieczaj膮cy
nie by艂 w stanie przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci tego faktu
ujawni膰, a sprawca pozostawi艂 w pomieszczeniu 艣lady, kt贸re
mog膮 zosta膰 u偶yte jako 艣rodki dowodowe;
2) rabunek 鈥 rozumiany jako dokonanie zaboru mienia przy u偶yciu si艂y
lub gro藕by jej natychmiastowego u偶ycia wobec Ubezpieczaj膮cego,
os贸b bliskich lub pracownika. Rabunek ma miejsce r贸wnie偶 wtedy,
gdy sprawca, u偶ywaj膮c si艂y lub gro偶膮c jej u偶yciem wobec
Ubezpieczaj膮cego, osoby bliskiej lub pracownika posiadaj膮cego
klucze, doprowadzi艂 go do ubezpieczonego pomieszczenia i zmusi艂
do jego otworzenia lub sam je otworzy艂 zrabowanym kluczem;
3) dewastacja 鈥 rozumiana jako rozmy艣lne zniszczenie lub uszkodzenie
mienia przez osoby trzecie w zwi膮zku z dokonanym lub usi艂owanym
w艂amaniem lub rabunkiem.
搂 15
W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa tak偶e koszty naprawy
zniszczonych lub uszkodzonych wskutek kradzie偶y z w艂amaniem
i rabunku:
1) 艣cian, strop贸w, dach贸w, pod艂贸g, sufit贸w, okien, drzwi i zamk贸w,
2) urz膮dze艅 i system贸w przeciwpo偶arowych i antyw艂amaniowych, nie
wi臋cej jednak ni偶 do 10% 艂膮cznej sumy ubezpieczenia od kradzie偶y
z w艂amaniem i rabunku dla wszystkich rodzaj贸w mienia.
搂 16
Ubezpieczenie warto艣ci pieni臋偶nych
1. Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest do przechowywania
i transportowania warto艣ci pieni臋偶nych zgodnie z Rozporz膮dzeniem
Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 14 pa藕dziernika
1998 r. w sprawie zasad i wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰
ochrona warto艣ci pieni臋偶nych przechowywanych i transportowanych
przez przedsi臋biorc贸w i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129,
poz. 858 z p贸藕n. zmianami).
2. Dla warto艣ci pieni臋偶nych ustala si臋 odr臋bne sumy ubezpieczenia,
kt贸rych wysoko艣膰 wskazana jest na polisie, stanowi膮ce g贸rn膮 granic臋
odszkodowania dla nast臋puj膮cych zdarze艅:
1) kradzie偶y z w艂amaniem oraz rabunku w miejscu ubezpieczenia,
2) rabunku w czasie transportu na terenie RP.
3. Po godzinach urz臋dowania warto艣ci pieni臋偶ne musz膮 by膰
przechowywane w schowkach (tj. zamkni臋tych kasetach stalowych,
szafach stalowych, szafach pancernych lub stalowo-betonowych
trwale przymocowanych do pod艂o偶a lub 艣ciany pomieszczenia,
w kt贸rym si臋 znajduj膮) odpowiadaj膮cym wymogom technicznym
okre艣lonym w Rozporz膮dzeniu wskazanym w ust. 1.
4. Klucz lub klucze umo偶liwiaj膮ce otwarcie zabezpiecze艅, o kt贸rych
mowa w ust. 3 powinny by膰 przechowywane w taki spos贸b, aby
dost臋p do nich mia艂y tylko osoby upowa偶nione.
5. W przypadku braku mo偶liwo艣ci okre艣lenia, b膮d藕 udokumentowania
klasy odporno艣ci na w艂amanie schowka, b膮d藕 przechowywania
warto艣ci pieni臋偶nych w kasetkach stalowych, lub kasach fiskalnych
odpowiedzialno艣膰 Generali za kradzie偶 z w艂amaniem i rabunek
warto艣ci pieni臋偶nych ograniczona jest do kwoty 2.000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia szkodowe powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
搂 17
Wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci
Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e:
1) w przedmiotach, kt贸rych nabycie nie jest potwierdzone dowodami
zakupu, mieniu os贸b trzecich przyj臋tym bez dowodu przyj臋cia, jak
r贸wnie偶 w mieniu, kt贸re nie zosta艂o wprowadzone do dzia艂alno艣ci
firmy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawnymi lub kt贸rego
nabycie lub przej臋cie jest potwierdzone sfa艂szowanymi dokumentami;
2) wskutek kradzie偶y z wystawy (bez wej艣cia sprawcy do lokalu),
w przypadku metali szlachetnych, kamieni szlachetnych,
p贸艂szlachetnych, syntetycznych i pere艂 oraz wyrob贸w z nich
wykonanych;
3) wskutek dokonania lub usi艂owania dokonania kradzie偶y z gablot
reklamowych znajduj膮cych si臋 poza ubezpieczonym lokalem;
4) wskutek uszkodzenia elewacji budynk贸w (np. graffiti) oraz
wyposa偶enia znajduj膮cego si臋 na zewn膮trz budynku lub lokalu
z wyj膮tkiem szk贸d w zewn臋trznych drzwiach i oknach powsta艂ych
w wyniku akt贸w dewastacji;
Wymogi zabezpieczenia mienia
搂 18
Konstrukcja 艣cian, sufit贸w, pod艂贸g i dach贸w
1. 艢ciany, sufity, pod艂ogi i dachy pomieszcze艅, w kt贸rych znajduje si臋
ubezpieczone mienie, powinny by膰 wykonane z materia艂贸w
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
8
odpornych na zniszczenie lub wywa偶enie za pomoc膮 prostych,
og贸lnie dost臋pnych narz臋dzi i nie posiada膰 otwor贸w, kt贸re
umo偶liwiaj膮 dost臋p do ubezpieczonego mienia bez w艂amania.
2. Pomieszczenia wykonane w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci z siatki drucianej
lub z innych konstrukcji a偶urowych, a tak偶e z brezentu i pow艂ok
z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe,
namioty) nie s膮 uwa偶ane za pomieszczenia nale偶ycie zabezpieczone.
搂 19
Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn臋trznych i wewn臋trznych
1. Wszystkie drzwi zewn臋trzne w lokalu, w kt贸rym znajduje si臋
ubezpieczone mienie, musz膮 by膰 w nale偶ytym stanie technicznym oraz
by膰 tak skonstruowane, osadzone i wyposa偶one w takie zamkni臋cia,
偶eby ich wy艂amanie lub wywa偶enie nie by艂o mo偶liwe bez u偶ycia narz臋dzi,
a otwarcie 鈥 bez u偶ycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.
2. Drzwi zewn臋trzne prowadz膮ce do ubezpieczonego lokalu musz膮 by膰
pe艂ne i zamykane na co najmniej 2 zamki wielozapadkowe lub
2 k艂贸dki bezkab艂膮kowe zawieszone na oddzielnych skoblach.
3. Je偶eli drzwi zewn臋trzne s膮 wyposa偶one w jeden zamek
wielozapadkowy, brak drugiego zamka mo偶e zosta膰 zast膮piony przez
ustanowienie sta艂ego dozoru, b膮d藕 zainstalowanie alarmu, za kt贸re
w takim przypadku nie b臋d膮 przys艂ugiwa艂y zni偶ki sk艂adki.
4. W przypadku, gdy drzwi zewn臋trzne s膮 oszklone, musz膮 one by膰
na powierzchni oszklonej dodatkowo zabezpieczone kratami,
antyw艂amaniowymi roletami lub 偶aluzjami, szybami o zwi臋kszonej
odporno艣ci na przebicie i rozbicie (klasy co najmniej P3) lub
okiennicami w taki spos贸b, aby przedostanie si臋 do wn臋trza lokalu
nie by艂o mo偶liwe bez u偶ycia narz臋dzi. Ponadto oszklone drzwi
zewn臋trzne musz膮 by膰 zaopatrzone w zamki, kt贸rych nie mo偶na
otworzy膰 bez klucza przez otw贸r wybity w szybie.
5. Od wymogu dodatkowego zabezpieczenia powierzchni oszklonych
drzwi Generali mo偶e odst膮pi膰, je偶eli w miejscu ubezpieczenia zostanie
ustanowiony sta艂y doz贸r lub zostanie zainstalowany alarm b膮d藕
monitoring. W takim przypadku za to zabezpieczenie nie b臋d膮
przys艂ugiwa艂y zni偶ki sk艂adki.
6. Przy drzwiach dwuskrzyd艂owych jedno skrzyd艂o musi by膰
unieruchomione przy pomocy zasuwy zainstalowanej u g贸ry i do艂u
wewn膮trz drzwi lub na zewn膮trz drzwi po wewn臋trznej stronie lokalu.
搂 20
Zabezpieczenie okien i innych oszklonych otwor贸w zewn臋trznych
1. Wszystkie okna i inne zewn臋trzne oszklone otwory lokalu, w kt贸rym
znajduje si臋 ubezpieczone mienie, powinny by膰 utrzymane w
nale偶ytym stanie technicznym, w艂a艣ciwie osadzone i zamkni臋te.
2. Okna i inne zewn臋trzne otwory znajduj膮ce si臋 w piwnicach,
suterenach i na parterach lokali, w kt贸rych znajduje si臋 przedmiot
ubezpieczenia, a tak偶e lokali znajduj膮cych si臋 na wy偶szych
kondygnacjach, do kt贸rych mo偶liwy jest dost臋p z po艂o偶onych pod
nimi lub obok nich element贸w konstrukcyjnych i dach贸w powinny by膰
na ca艂ej powierzchni zabezpieczone kratami, antyw艂amaniowymi
roletami, 偶aluzjami, szybami o zwi臋kszonej odporno艣ci na przebicie
i rozbicie (klasy co najmniej P3) lub okiennicami w taki spos贸b, aby
przedostanie si臋 do wn臋trza lokalu nie by艂o mo偶liwe bez u偶ycia
narz臋dzi. Od wymogu tego Generali mo偶e odst膮pi膰, je偶eli w miejscu
ubezpieczenia zostanie ustanowiony sta艂y doz贸r, lub zostanie
zainstalowany alarm b膮d藕 monitoring. W takim przypadku za to
zabezpieczenie nie b臋d膮 przys艂ugiwa艂y zni偶ki sk艂adki.
3. Kraty, antyw艂amaniowe rolety lub 偶aluzje oraz okiennice musz膮 by膰
prawid艂owo osadzone i zamkni臋te na co najmniej jeden zamek
wielozapadkowy lub k艂贸dk臋 bezkab艂膮kow膮.
搂 21
Zabezpieczenie pojazd贸w stanowi膮cych rzeczowe sk艂adniki maj膮tku
obrotowego lub mienia os贸b trzecich
1. W przypadku ubezpieczenia pojazd贸w samochodowych
i mechanicznych stanowi膮cych rzeczowe sk艂adniki maj膮tku
obrotowego lub mienie os贸b trzecich, za nale偶yte zabezpieczenie
uwa偶a si臋 r贸wnie偶 parking ze sta艂ym dozorem, ogrodzony parkanem,
siatk膮 drucian膮 lub p艂otem i o艣wietlony w porze nocnej.
2. Wjazd na parking powinien by膰 zabezpieczony w spos贸b
uniemo偶liwiaj膮cy wyjazd pojazdem mechanicznym przez osob臋
nieuprawnion膮.
3. W ubezpieczonych pojazdach nie mog膮 si臋 znajdowa膰 kluczyki od
stacyjek zap艂onowych, a wszystkie drzwi powinny by膰 zamkni臋te na
zamek fabryczny. Kluczyki powinny by膰 przechowywane w taki
spos贸b, aby dost臋p do nich mia艂y tylko osoby upowa偶nione.
搂 22
Zabezpieczenie kluczy
1. Klucze do lokalu obj臋tego ubezpieczeniem musz膮 by膰
przechowywane w spos贸b chroni膮cy je przed kradzie偶膮
i uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom nieuprawnionym.
2. W razie zagubienia albo zagini臋cia kluczy Ubezpieczaj膮cy, po
otrzymaniu o tym wiadomo艣ci, obowi膮zany jest do niezw艂ocznej
wymiany zamkni臋膰, przy czym nowe zamkni臋cia powinny
odpowiada膰 ilo艣ciowo i jako艣ciowo zabezpieczeniom okre艣lonym
w 搂搂 19, 20, 21 i 23.
搂 23
Konstrukcja k艂贸dek i uchwyt贸w
Uchwyty do mocowania k艂贸dek powinny by膰 wykonane z p艂askownika
przymocowanego na sta艂e do drzwi lub krat w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy
jego oberwanie, ukr臋cenie lub obci臋cie.
搂 24
1. Warunkiem koniecznym zaistnienia odpowiedzialno艣ci Generali za
szkody powsta艂e wskutek kradzie偶y z w艂amaniem lub dewastacji jest
spe艂nienie przez Ubezpieczaj膮cego wymog贸w bezpiecze艅stwa
wyszczeg贸lnionych w 搂搂 18-23, z zastrze偶eniem postanowie艅 ust. 2.
2. W przypadku zaistnienia uzasadnionych technicznie, prawnie lub
konstrukcyjnie powod贸w uniemo偶liwiaj膮cych zastosowanie wymog贸w
bezpiecze艅stwa okre艣lonych w 搂搂 18-23 Generali mo偶e, na podstawie
dokonanej oceny ryzyka, ustali膰 indywidualne warunki zabezpieczenia
przedmiotu ubezpieczenia.
II.8. Postanowienia dotycz膮ce ubezpieczenia szyb i innych
element贸w sta艂ych od st艂uczenia
搂 25
Zakres ubezpieczenia
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te s膮 szkody powsta艂e w miejscu
ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia
w nast臋puj膮cych nieuszkodzonych, zainstalowanych na sta艂e
i u偶ytkowanych zgodnie z przeznaczeniem elementach sta艂ych:
1) szybach okiennych i drzwiowych,
2) oszkleniach 艣cian i dach贸w,
3) rurkach neonowych, reklamach i tablicach 艣wietlnych,
4) wyk艂adzinach szklanych i kamiennych,
5) lustrach i innych sta艂ych elementach szklanych stanowi膮cych
wyposa偶enie u偶ytkowanego lokalu,
6) tablicach reklamowych, szyldach i gablotach.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wy艂膮cznie bezpo艣rednie szkody
powsta艂e wskutek st艂uczenia przedmiot贸w wymienionych w ust. 1,
rozumianego jako rozbicie, lub uszkodzenie (p臋kni臋cie) niezale偶ne od
woli Ubezpieczaj膮cego, os贸b bliskich lub os贸b, za kt贸re
Ubezpieczaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰.
3. Mienie, wymienione w ust. 1 obj臋te jest ochron膮 ubezpieczeniow膮
wy艂膮cznie w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie.
搂 26
Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia stanowi g贸rn膮 granic臋 odpowiedzialno艣ci
Generali na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia jest 艂膮czna dla wszystkich kategorii
ubezpieczanego mienia wymienionego w 搂 25 ust.1.
3. W granicach sumy ubezpieczenia ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te
s膮 r贸wnie偶 udokumentowane koszty ustawienia rusztowa艅 lub drabin
umo偶liwiaj膮cych monta偶, demonta偶, wstawienie, lub napraw臋
element贸w sta艂ych wymienionych w 搂 25 ust. 1 w przypadku ich
rozbicia lub uszkodzenia oraz koszt wykonania napis贸w reklamowych,
b膮d藕 folii znajduj膮cych si臋 na przedmiocie ubezpieczenia.
4. Generali ponosi r贸wnie偶 odpowiedzialno艣膰 do wysoko艣ci 20 % sumy
ubezpieczenia szyb i innych element贸w sta艂ych za napraw臋
uszkodzonych w zwi膮zku z wybiciem szyby element贸w mocuj膮cych
szyb臋 w ramie/lub murze. Powy偶sze koszty pokrywane s膮 w ramach
sumy ubezpieczenia.
搂 27
Wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci
Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e:
1) w przedmiotach nie przytwierdzonych na sta艂e (np. lampach,
oszkleniach obraz贸w, wolnostoj膮cych meblach, naczyniach,
szklanych elementach w sprz臋cie elektronicznym i urz膮dzeniach
gospodarstwa domowego, elementach ozdobnych);
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
2) wskutek przedostania si臋 opad贸w atmosferycznych lub nieczysto艣ci
do ubezpieczonego lokalu, w wyniku st艂uczenia powierzchni
szklanych;
3) wskutek porysowania, zadrapania, spryskania farb膮 lub odpry艣ni臋cia
kawa艂k贸w ubezpieczonego przedmiotu;
4) podczas transportu a tak偶e przed lub w trakcie instalowania, monta偶u
lub demonta偶u;
5) wskutek wady produkcyjnej;
6) wskutek zniszczenia ramy lub oprawy, w kt贸rej znajduje si臋 przedmiot
ubezpieczenia;
7) wskutek z艂ego stanu technicznego ramy, wadliwego monta偶u lub
instalacji niezgodnej z przeznaczeniem;
8) wskutek wystawienia powierzchni szklanej na dzia艂anie wysokiej
temperatury lub ognia.
ROZDZIA艁 III
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI CYWILNEJ
III.1. Jaki jest zakres ubezpieczenia?
搂 28
1. Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
odpowiedzialno艣ci cywilnej, gdy w zwi膮zku z okre艣lon膮 w polisie
dzia艂alno艣ci膮 lub posiadanym mieniem Ubezpieczaj膮cy lub osoby
obj臋te umow膮 ubezpieczenia w my艣l obowi膮zuj膮cych przepis贸w
prawa zobowi膮zane s膮 do naprawienia szkody osobowej lub
rzeczowej wyrz膮dzonej osobie trzeciej czynem niedozowolonym
z zastrze偶eniem postanowie艅 搂搂 30 鈥 31.
2. Ubezpieczenie obejmuje pozaumown膮 (deliktow膮) odpowiedzialno艣膰
cywiln膮 Ubezpieczaj膮cego oraz os贸b obj臋tych ubezpieczeniem.
3. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te jest ka偶de zdarzenie szkodowe,
kt贸re wyst膮pi艂o na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
ubezpieczenia o ile strony nie um贸wi艂y si臋 inaczej.
4. Zdarzenia szkodowe, kt贸re wyst膮pi艂y w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, a ich przyczyny zasz艂y przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, podlegaj膮 ubezpieczeniu jedynie w贸wczas, gdy
Ubezpieczaj膮cy nie zna艂 tych przyczyn do chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia lub mimo zachowania nale偶ytej staranno艣ci nie m贸g艂
si臋 o nich dowiedzie膰.
5. Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega ka偶dorazowo
zmniejszeniu o wysoko艣膰 wyp艂aconego odszkodowania a偶 do
ca艂kowitego jej wyczerpania. Zasad臋 t膮 stosuje si臋 r贸wnie偶 do
podlimit贸w, przy czym wyp艂ata odszkodowania w ramach podlimitu
powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
6. Nowe lokalizacje obj臋te s膮 automatycznie ochron膮 ubezpieczeniow膮
od momentu przej艣cia ryzyka na Ubezpieczaj膮cego, pod warunkiem,
偶e zakres wykonywanej w nich dzia艂alno艣ci nie wykracza poza opis
dzia艂alno艣ci podany w polisie.
搂 29
1. W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Generali
zobowi膮zane jest do:
1) zbadania zasadno艣ci wysuwanych przeciwko Ubezpieczaj膮cemu
roszcze艅;
2) wyp艂aty odszkodowania, kt贸re Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest
zap艂aci膰 osobie poszkodowanej z tytu艂u zdarze艅 okre艣lonych
w umowie ubezpieczenia;
3) poniesienia koszt贸w wynagrodzenia rzeczoznawc贸w powo艂anych
za zgod膮 Generali w celu ustalenia okoliczno艣ci i wysoko艣ci
ewentualnych roszcze艅;
4) poniesienia koszt贸w obrony s膮dowej w sporze cywilnym
prowadzonym za zgod膮 i zgodnie z zaleceniami Generali.
2. Koszty okre艣lone w ust. 1 pkt 1-3 pokrywane s膮 w granicach sumy
ubezpieczenia.
3. Koszty okre艣lone w ust. 1 pkt 4 pokrywane s膮 w ramach podlimitu
w wysoko艣ci 20 % sumy gwarancyjnej. Wydatk贸w tych nie zalicza si臋
w charakterze 艣wiadcze艅 w poczet sumy gwarancyjnej okre艣lonej
w polisie.
4. Generali nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikaj膮ce z braku
zgody Ubezpieczaj膮cego na zawarcie przez Generali ugody
z poszkodowanym lub zaspokojeniu jego roszcze艅.
5. Je偶eli dojdzie do sporu prawnego pomi臋dzy Ubezpieczaj膮cym
a osob膮 trzeci膮 lub jej nast臋pcami prawnymi, Generali mo偶e wyst膮pi膰
w charakterze interwenienta ubocznego.
III.2. Jakie s膮 ograniczenia odpowiedzialno艣ci?
搂 30
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d i roszcze艅 powsta艂ych:
1) W zwi膮zku z umy艣lnym dzia艂aniem, lub zaniechaniem b膮d藕 ra偶膮cym
niedbalstwem (z zastrze偶eniem wzgl臋d贸w s艂uszno艣ci)
Ubezpieczaj膮cego, os贸b bliskich oraz os贸b obj臋tych ochron膮
ubezpieczeniow膮, przez kt贸re rozumie si臋:
a) w przedsi臋biorstwach pa艅stwowych: dyrektor, a w przypadku
jego nieobecno艣ci zast臋pca dyrektora,
b) w sp贸艂kach kapita艂owych: zarz膮d sp贸艂ki, prokurenci,
c) w sp贸艂kach jawnych: wsp贸lnicy, prokurenci,
d) w sp贸艂kach partnerskich: partnerzy (lub zarz膮d), prokurenci,
e) w sp贸艂kach komandytowych i komandytowo-akcyjnych:
komplementariusz, prokurenci,
f)
w sp贸艂kach cywilnych: wsp贸lnicy,
g) w sp贸艂dzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarz膮d,
h) przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, r贸wnie偶
w przypadku gdy s膮 osobami ubezpieczonymi,
a tak偶e spowodowanych przez wy偶ej wymienione osoby, b臋d膮ce pod
wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych;
2) w zwi膮zku z wykonywaniem okre艣lonego zawodu, kt贸rego wykonanie
wymaga posiadania odpowiednich uprawnie艅 zawodowych np.
architekta, projektanta, inspektora nadzoru budownictwa, radcy
prawnego, adwokata, notariusza, zarz膮dcy nieruchomo艣ci,
po艣rednika w obrocie nieruchomo艣ciami, rzeczoznawcy
maj膮tkowego, lekarza, komornika, brokera, agenta
ubezpieczeniowego (tzw. odpowiedzialno艣膰 zawodowa);
3) wskutek naruszenia praw autorskich, patent贸w, znak贸w towarowych
lub nazw fabrycznych;
4) w zwi膮zku z odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 jednostek administracji
pa艅stwowej i samorz膮dowej zwi膮zan膮 z administrowaniem
i zarz膮dzaniem drogami, chodnikami, terenami zielonymi
i rekreacyjnymi, sieci膮 wodnokanalizacyjn膮, wysypiskami 艣mieci,
oczyszczalniami 艣ciek贸w, budynkami komunalnymi oraz pozosta艂ym
mieniem wchodz膮cym w sk艂ad infrastruktury, do kt贸rej zarz膮dzania
dana jednostka zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa zosta艂a
powo艂ana;
5) wskutek osiadania gruntu, zapadni臋cia si臋 terenu (r贸wnie偶 budowli
wzniesionej na nim), obsuni臋cia si臋 ziemi, wstrz膮s贸w powsta艂ych
w wyniku pracy urz膮dze艅 udarowych, wibracji, ha艂asu, zalania przez
wody stoj膮ce lub p艂yn膮ce;
6) w zwi膮zku z wykonywaniem bada艅 lub zabieg贸w medycznych oraz
podaniem lek贸w;
7) w wyniku manipulacji w materiale genetycznym ludzi, zwierz膮t lub
ro艣lin;
8) w wyniku powolnego dzia艂ania czynnika takiego jak: ha艂as,
temperatura, woda, zagrzybienie, korozja, ple艣艅 i innych czynnik贸w
oddzia艂uj膮cych czasowo;
9) z powodu uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zagini臋cia warto艣ci
pieni臋偶nych oraz utraty warto艣ci zabytkowej, artystycznej b膮d藕
kolekcjonerskiej;
10) na osobie, polegaj膮cych na nieosi膮gni臋ciu zamierzonego efektu
estetycznego, nie zwi膮zanych z uszkodzeniem cia艂a, rozstrojem
zdrowia lub 艣mierci膮 osoby trzeciej, powsta艂ych wskutek wadliwie
wykonanej przez Ubezpieczaj膮cego us艂ugi;
11) z tytu艂u odpowiedzialno艣ci cywilnej zwi膮zanej z posiadaniem,
kierowaniem, u偶ywaniem, uruchamianiem pojazd贸w, statk贸w
powietrznych i wodnych oraz samobie偶nych maszyn budowlanych
(np. d藕wig, walec, koparka) i rolniczych;
12) w zwi膮zku z niedostarczeniem energii w jakiejkolwiek postaci, a tak偶e
dotycz膮cych szk贸d wynik艂ych z niew艂a艣ciwych parametr贸w wytworzonej
lub dostarczonej energii;
13) w pojazdach mechanicznych nale偶膮cych do pracownik贸w
Ubezpieczaj膮cego;
14) w wyniku umy艣lnego dzia艂ania niezgodnego z przepisami prawa; na
r贸wni z umy艣lnym dzia艂aniem traktuje si臋 dzia艂anie lub zaniechanie,
w wyniku kt贸rych mo偶na by艂o z pewno艣ci膮 oczekiwa膰 wyst膮pienia
szkody, jednak偶e nie zosta艂o wzi臋te to pod uwag臋 (np. w odniesieniu
do wyboru metody pracy s艂u偶膮cej oszcz臋dno艣ci koszt贸w i czasu);
15) z tytu艂u odpowiedzialno艣ci cywilnej, je偶eli w wyniku zawartej umowy
cywilnoprawnej lub jednostronnej czynno艣ci prawnej wykraczaj膮 one
poza zakres ustawowej odpowiedzialno艣ci cywilnej Ubezpieczaj膮cego;
16) wskutek prowadzenia dzia艂alno艣ci b臋d膮cej przedmiotem
ubezpieczenia, do kt贸rej prowadzenia Ubezpieczaj膮cy nie posiada艂
wymaganych uprawnie艅 lub kwalifikacji, je偶eli by艂y one wymagane;
9
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
10
17) z tytu艂u obowi膮zkowych ubezpiecze艅 odpowiedzialno艣ci cywilnej;
18) u os贸b bliskich Ubezpieczaj膮cego lub wyrz膮dzonych przez te osoby
Ubezpieczaj膮cemu;
19) pomi臋dzy ubezpieczonymi z tytu艂u tej samej umowy ubezpieczenia;
20) z tytu艂u odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody wyrz膮dzone sp贸艂kom,
w kt贸rych Ubezpieczaj膮cy jest wsp贸lnikiem, udzia艂owcem lub
akcjonariuszem,
21) w zwi膮zku ze z艂ym stanem technicznym instalacji elektrycznych,
wodnych i gazowych spowodowanych brakiem konserwacji oraz
przeprowadzaniem konserwacji niezgodnie z przepisami prawa, je偶eli
Ubezpieczaj膮cy jest odpowiedzialny za ich stan techniczny;
22) przez deszcz nawalny, grad, 艣nieg i silny wiatr, je艣li do powstania
szkody przyczyni艂 si臋 z艂y stan techniczny dachu, rynien, brak
zabezpiecze艅 lub niedostateczne zabezpieczenia otwor贸w okiennych
i drzwiowych oraz innych otwor贸w technicznych w budynku, za
kt贸rych utrzymanie i konserwacje Ubezpieczaj膮cy ponosi
odpowiedzialno艣膰;
23) u cz艂onk贸w wsp贸lnoty mieszkaniowej, je偶eli Ubezpieczaj膮cy jest
wsp贸lnot膮 mieszkaniow膮;
24) w zwi膮zku z umow膮 przewozu lub spedycji.
搂 31
Je偶eli strony nie postanowi艂y inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie
obejmuje:
1) roszcze艅 wynikaj膮cych z odpowiedzialno艣ci cywilnej za produkt;
2) roszcze艅 pracownik贸w Ubezpieczaj膮cego dotycz膮cych szk贸d
b臋d膮cych wynikiem wypadku przy pracy;
3) roszcze艅 z tytu艂u odpowiedzialno艣ci za szkody w nieruchomo艣ciach
os贸b trzecich, kt贸re Ubezpieczaj膮cy naj膮艂, wydzier偶awi艂 lub z kt贸rego
korzysta na podstawie innej umowy o podobnym charakterze;
4) roszcze艅 z tytu艂u odpowiedzialno艣ci cywilnej zwi膮zanej
z posiadaniem, kierowaniem, u偶ywaniem i uruchamianiem w贸zk贸w
jezdniowych;
5) szk贸d wyrz膮dzonych przez podwykonawc贸w;
6) roszcze艅 z tytu艂u odpowiedzialno艣ci za szkody wynikaj膮ce z emisji,
wycieku lub innej formy przedostania si臋 do powietrza, wody lub
gruntu jakiejkolwiek substancji (szkody w 艣rodowisku);
7) szk贸d wynik艂ych z niewykonania lub nienale偶ytego wykonania
zobowi膮zania;
8) szk贸d w mieniu os贸b trzecich powsta艂ych wskutek dzia艂alno艣ci
gospodarczej lub zawodowej Ubezpieczaj膮cego prowadzonej przy
u偶yciu tego mienia lub na tym mieniu, kiedy stanowi ono przedmiot tej
dzia艂alno艣ci (np. obr贸bka, naprawa, badanie itp.). W przypadku szk贸d
w nieruchomo艣ciach os贸b trzecich wy艂膮czenie to obowi膮zuje o tyle,
o ile nieruchomo艣ci te lub ich cz臋艣ci by艂y bezpo艣rednim przedmiotem
dzia艂alno艣ci Ubezpieczaj膮cego;
9) szk贸d rzeczowych powsta艂ych w zwi膮zku z prowadzeniem jazd
pr贸bnych pojazd贸w mechanicznych;
10) szk贸d b臋d膮cych wynikiem przeniesienia choroby zaka藕nej;
11) szk贸d w mieniu powierzonym;
12) szk贸d powsta艂ych w zwi膮zku z parkowaniem pojazd贸w
mechanicznych nale偶膮cych do os贸b trzecich na parkingach
strze偶onych, lub placach b臋d膮cych cz臋艣ci膮 nieruchomo艣ci, za kt贸r膮
Ubezpieczaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰;
13) szk贸d powsta艂ych w wyniku dzia艂alno艣ci cateringowej oraz
udost臋pnienia osobom trzecim do konsumpcji produkt贸w
spo偶ywczych poza miejscem ubezpieczenia;
14) szk贸d powsta艂ych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
ROZDZIA艁 IV
POSTANOWIENIA WSP脫LNE DLA UBEZPIECZENIA
MIENIA I ODPOWIEDZIALNO艢CI CYWILNEJ
IV.1. Zawarcie, zmiana i rozwi膮zanie umowy ubezpieczenia
搂 32
Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast臋puje na podstawie wniosku
Ubezpieczaj膮cego z艂o偶onego na formularzu Generali lub w innej
formie pisemnej.
2. Generali mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Ubezpieczaj膮cego o udzielenie
dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka.
3. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest udzieli膰 odpowiedzi na wszystkie
pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub przed zawarciem
umowy ubezpieczenia skierowane do niego na pi艣mie oraz poda膰
wszelkie znane mu okoliczno艣ci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia
sk艂adki. Je偶eli ubezpieczaj膮cy zawiera umow臋 przez przedstawiciela,
obowi膮zek ten ci膮偶y r贸wnie偶 na przedstawicielu i obejmuje ponadto
okoliczno艣ci jemu znane. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na
rzecz Ubezpieczonego, obowi膮zek ten spoczywa zar贸wno na
ubezpieczaj膮cym jak i ubezpieczonym, chyba 偶e ubezpieczony nie
wiedzia艂 o zawarciu umowy na jego rzecz.
4. Je偶eli Generali zawar艂o umow臋 ubezpieczenia mimo braku
odpowiedzi na poszczeg贸lne pytania, pomini臋te okoliczno艣ci uwa偶a
si臋 za nieistotne.
5. Ubezpieczaj膮cy lub jego przedstawiciel ma obowi膮zek zg艂asza膰
zmiany okoliczno艣ci wymienionych w ust. 3 i zawiadamia膰 o tych
zmianach Generali niezw艂ocznie po otrzymaniu o nich wiadomo艣ci.
6. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki okoliczno艣ci, kt贸re
z naruszeniem postanowie艅 ust. 5, nie zosta艂y podane do jego
wiadomo艣ci. Je偶eli do naruszenia ust. 5 dosz艂o z winy umy艣lnej,
w razie w膮tpliwo艣ci przyjmuje si臋, 偶e wypadek przewidziany umow膮
i jego nast臋pstwa s膮 skutkiem okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w zdaniu
poprzedzaj膮cym.
7. Je偶eli wniosek zosta艂 sporz膮dzony wadliwie, nie zawiera wszystkich
danych, o kt贸re zapytywa艂o Generali albo, je偶eli dane podane przez
Ubezpieczaj膮cego oka偶膮 si臋 niewystarczaj膮ce do dokonania przez
Generali oceny ryzyka, Generali mo偶e w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku poinformowa膰 Ubezpieczaj膮cego o niemo偶no艣ci
zawarcia umowy ubezpieczenia lub konieczno艣ci z艂o偶enia przez
Ubezpieczaj膮cego nowego wniosku.
8. Generali mo偶e odm贸wi膰 udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, je偶eli
niezw艂ocznie po otrzymaniu wiadomo艣ci o zawarciu umowy
ubezpieczenia przez agenta niemaj膮cego pe艂nomocnictwa lub
agenta, kt贸ry przekroczy艂 jego zakres, o艣wiadczy Ubezpieczaj膮cemu,
偶e umowy ubezpieczenia nie potwierdza.
搂 33
Zmiany umowy ubezpieczenia
1. Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia wymagaj膮 zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci. Generali potwierdzi uzgodnion膮
zmian臋 umowy ubezpieczenia wystawiaj膮c aneks do polisy.
2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy
ubezpieczenia mog膮 by膰 przeniesione na nabywc臋 przedmiotu
ubezpieczenia za pisemn膮 zgod膮 Generali.
搂 34
Rozwi膮zanie umowy ubezpieczenia
1. Je偶eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d艂u偶szy ni偶
6 miesi臋cy, Ubezpieczaj膮cy ma prawo odst膮pienia od umowy
ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczaj膮cy
jest przedsi臋biorc膮 w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2. Generali mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym, je偶eli odpowiedzialno艣膰 Generali rozpocz臋艂a si臋
przed zap艂aceniem sk艂adki lub jej pierwszej raty, a Ubezpieczaj膮cy
nie zap艂aci艂 w terminie sk艂adki lub pierwszej raty sk艂adki. W takim
przypadku Generali mo偶e 偶膮da膰 zap艂aty sk艂adki za okres w kt贸rym
ponosi艂o odpowiedzialno艣膰.
3. Umowa ubezpieczenia ulega rozwi膮zaniu, je偶eli Ubezpieczaj膮cy
zaprzesta艂 prowadzenia ubezpieczonej dzia艂alno艣ci gospodarczej
b膮d藕 z innego powodu sta艂a si臋 bezprzedmiotowa.
4. Po otrzymaniu stosownych dokument贸w potwierdzaj膮cych ten fakt
(np. dokument o wykre艣leniu z ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej)
umowa ubezpieczenia ulega rozwi膮zaniu ze skutkiem na dzie艅,
w kt贸rym Ubezpieczaj膮cy zaprzesta艂 prowadzenia ubezpieczonej
dzia艂alno艣ci gospodarczej b膮d藕 z innego powodu umowa sta艂a si臋
bezprzedmiotowa.
5. Je偶eli umowa zawarta jest na czas okre艣lony, Generali mo偶e j膮
wypowiedzie膰 jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie
cywilnym, a tak偶e z wa偶nych powod贸w, tj.:
1) je偶eli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzyma艂o
informacj臋 o naruszeniu przez Ubezpieczaj膮cego lub osob臋,
dzia艂aj膮c膮 w imieniu Ubezpieczaj膮cego i na jego rzecz
obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w 搂 32 ust. 3 oraz w 搂 39;
2) je偶eli ujawniona zostanie okoliczno艣膰, kt贸ra zwi臋ksza
prawdopodobie艅stwo zaj艣cia szkody w takim stopniu, 偶e Generali
nie zawar艂oby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okoliczno艣ci
wiedzia艂o;
3) je偶eli Ubezpieczaj膮cy, przedstawiciel lub osoba, za kt贸r膮
Ubezpieczaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 zataili lub przekazali
nieprawdziw膮 informacj臋 o dotychczasowej szkodowo艣ci (zgodnie
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
11
z wnioskiem), lub te偶 zataili lub podali nieprawdziwe informacje
dotycz膮ce przedmiotu ubezpieczenia, o kt贸re Ubezpieczaj膮cy by艂
pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
4) je偶eli sk艂adka lub jej pierwsza rata nie zostanie op艂acona
w terminie okre艣lonym w polisie.
6. W przypadku przej艣cia w艂asno艣ci przedmiotu ubezpieczenia na inn膮
osob臋, za pisemn膮 zgod膮 Generali wszelkie prawa i obowi膮zki
wynikaj膮ce z umowy ubezpieczenia przechodz膮 na nowego w艂a艣ciciela.
Je偶eli prawa i obowi膮zki wynikaj膮ce z umowy ubezpieczenia nie zosta艂y
przeniesione na nowego w艂a艣ciciela umowa ubezpieczenia wygasa
z chwil膮 przej艣cia w艂asno艣ci przedmiotu ubezpieczenia na nabywc臋.
Pomimo przej艣cia, o kt贸rym mowa powy偶ej zbywca odpowiada
solidarnie z nowym w艂a艣cicielem za zap艂at臋 sk艂adki przypadaj膮cej za
czas do chwili przej艣cia w艂asno艣ci przedmiotu ubezpieczenia na nowego
nabywc臋.
搂 35
Wyga艣ni臋cie umowy ubezpieczenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczeg贸lnego przedmiotu
ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia ustaje z chwil膮 wyp艂aty
odszkodowania w kwocie r贸wnej sumie ubezpieczenia okre艣lonej dla
niego w polisie;
2. W przypadku nieop艂acenia kolejnej raty sk艂adki w terminie, Generali
mo偶e wezwa膰 Ubezpieczaj膮cego do jej zap艂aty w terminie 7 dni, od
dnia otrzymania wezwania oraz wskaza膰 skutki braku zap艂aty,
w szczeg贸lno艣ci ustanie odpowiedzialno艣ci w przypadku
bezskutecznego up艂ywu terminu wskazanego w wezwaniu.
IV.2. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialno艣ci
搂 36
Okres ubezpieczenia
1. Umow臋 ubezpieczenia zawiera si臋 na okres 1 roku, o ile nie
um贸wiono si臋 inaczej.
2. Okres ubezpieczenia okre艣lony jest w polisie, jednak偶e okres
ubezpieczenia jest nie d艂u偶szy ni偶 do dnia wyp艂aty odszkodowania
w kwocie r贸wnej sumie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka, kt贸rego
dotyczy suma ubezpieczenia.
3. Czas trwania odpowiedzialno艣ci:
1) odpowiedzialno艣膰 Generali rozpoczyna si臋 w pierwszym dniu
okresu ubezpieczenia wskazanym w polisie;
2) odpowiedzialno艣膰 Generali ko艅czy si臋 w ostatnim dniu okresu
ubezpieczenia lub dniu, w kt贸rym umowa ubezpieczenia uleg艂a
rozwi膮zaniu lub wygas艂a, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re z tych
zdarze艅 mia艂o miejsce wcze艣niej zgodnie z postanowieniami 搂 34
i 搂 35;
3) w przypadku zmian wprowadzanych do polisy w trakcie trwania
ochrony ubezpieczenia zapisy dotycz膮ce pocz膮tku i ko艅ca
okresu ubezpieczenia stosuje si臋 odpowiednio.
4. Odpowiedzialno艣膰 Generali rozpoczyna si臋 w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia, jednak nie wcze艣niej ni偶 dnia nast臋pnego po
zap艂aceniu w pe艂nej wysoko艣ci, ustalonej w umowie ubezpieczenia
sk艂adki lub pierwszej raty sk艂adki, chyba 偶e strony um贸wi艂y si臋 inaczej.
5. Polisa mo偶e przewidywa膰 inny dzie艅 rozpocz臋cia i zako艅czenia
odpowiedzialno艣ci Generali.
IV.3. Sk艂adka ubezpieczeniowa
搂 37
1. Sk艂adk臋 ubezpieczeniow膮 oblicza si臋 na podstawie taryfy sk艂adek
Generali obowi膮zuj膮cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wysoko艣膰 stawki taryfowej uzale偶niona jest m. in. od rodzaju
prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, wyst臋puj膮cego w miejscu
ubezpieczenia zagro偶enia po偶arowego i powodziowego, posiadanych
zabezpiecze艅.
2. Stawka taryfowa mo偶e ulec obni偶eniu lub podwy偶szeniu, je偶eli ryzyko
wyst膮pienia szkody r贸偶ni si臋 w por贸wnaniu do podobnie dzia艂aj膮cych
przedsi臋biorstw lub instytucji ze wzgl臋du na:
1) standard budynku, w kt贸rym znajduje si臋 miejsce ubezpieczenia;
2) zainstalowane zabezpieczenia przeciwpo偶arowe lub
antyw艂amaniowe;
3) charakter produkcji i organizacji pracy;
4) szkodowo艣膰 w okresie poprzedzaj膮cym zawarcie umowy
ubezpieczenia;
5) obr贸t osi膮gni臋ty w okresie ubezpieczenia.
3. Wysoko艣膰 sk艂adki oraz terminy jej p艂atno艣ci s膮 okre艣lone w polisie.
4. Generali nie ma obowi膮zku wysy艂ania Ubezpieczaj膮cemu wezwa艅 do
op艂acenia sk艂adki. Wys艂anie takich wezwa艅 nie oznacza, i偶 Generali
przyj臋艂o na siebie taki obowi膮zek.
5. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego Generali mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na
roz艂o偶enie p艂atno艣ci sk艂adki na raty. Terminy p艂atno艣ci rat oraz ich
wysoko艣膰 s膮 okre艣lone w polisie.
6. Do sk艂adki nale偶nej z tytu艂u doubezpieczenia stosuje si臋 odpowiednio
zapisy og贸lne OWU dotycz膮ce op艂acania sk艂adki.
7. Klauzula stempla bankowego: za dat臋 zap艂aty sk艂adki przyjmuje si臋
dat臋 dokonania przez Ubezpieczaj膮cego przelewu lub wp艂aty na
rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym,
bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego
potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, 偶e na
rachunku Ubezpieczaj膮cego by艂y zgromadzone wystarczaj膮ce 艣rodki.
W przypadku niedoboru 艣rodk贸w na rachunku Ubezpieczaj膮cego, za
dat臋 op艂acenia sk艂adki uznaje si臋 dzie艅 zaksi臋gowania jej na rachunku
bankowym Generali.
8. W razie ujawnienia istotnej okoliczno艣ci powoduj膮cej zmian臋
prawdopodobie艅stwa zaj艣cia szkody, ka偶da ze stron mo偶e 偶膮da膰
odpowiedniej zmiany wysoko艣ci sk艂adki, poczynaj膮c od dnia gdy
zasz艂a ta okoliczno艣膰, jednak nie wcze艣niej ni偶 od pocz膮tku
bie偶膮cego okresu ubezpieczenia. W razie zg艂oszenia takiego 偶膮dania
druga strona mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ubezpieczenia w ci膮gu
14 dni od otrzymania 偶膮dania ze skutkiem natychmiastowym.
9. Wyga艣ni臋cie, wypowiedzenie lub odst膮pienie od umowy
ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj膮cego z obowi膮zku zap艂aty
sk艂adki za okres, w kt贸rym Generali udziela艂o ochrony
ubezpieczeniowej. Generali mo偶e 偶膮da膰 zap艂aty sk艂adki za okres
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
搂 38
Kiedy Ubezpieczaj膮cemu przys艂uguje zwrot sk艂adki?
1. Zwrot sk艂adki przys艂uguje Ubezpieczaj膮cemu w przypadku, gdy:
1) umowa ubezpieczenia uleg艂a rozwi膮zaniu przez
Ubezpieczaj膮cego przed up艂ywem okresu ubezpieczenia
okre艣lonego w polisie;
2) umowa ubezpieczenia uleg艂a rozwi膮zaniu przez Generali przed
up艂ywem okresu ubezpieczenia okre艣lonego w polisie.
2. W przypadku wyga艣ni臋cia stosunku ubezpieczenia przed up艂ywem
okresu, na jaki umowa zosta艂a zawarta Ubezpieczaj膮cemu
przys艂uguje zwrot sk艂adki za okres niewykorzystanej ochrony.
IV.4. Obowi膮zki Ubezpieczaj膮cego i skutki ich
niedope艂nienia
搂 39
Obowi膮zki Ubezpieczaj膮cego
1. Ubezpieczaj膮cy oraz inne osoby, o kt贸rych mowa w 搂 32 ust. 3 s膮
zobowi膮zane poda膰 zgodnie z prawd膮 wszelkie okoliczno艣ci, o kt贸re
by艂y pytane przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany
jest:
1) w ci膮gu 3 dni roboczych od dnia powzi臋cia wiadomo艣ci
zawiadomi膰 Generali o wszelkich zmianach okoliczno艣ci, kt贸re
mog膮 mie膰 wp艂yw na zwi臋kszenie prawdopodobie艅stwa
powstania szkody i o kt贸re Generali zapytywa艂o we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zapewni膰 wystarczaj膮ce ogrzewanie ubezpieczanych
pomieszcze艅 w okresie wyst臋powania ujemnych temperatur,
a w razie potrzeby zakr臋ci膰 zawory i spu艣ci膰 wod臋 z instalacji;
3) przestrzega膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w dotycz膮cych ochrony
偶ycia i zdrowia oraz maj膮cych na celu zapobieganie powstawaniu
szk贸d, w szczeg贸lno艣ci przepis贸w o ochronie przeciwpo偶arowej,
o budowie i eksploatacji urz膮dze艅 technicznych, o dozorze
technicznym oraz prawa budowlanego, a tak偶e stosowa膰 si臋 do
decyzji i zalece艅 wydanych w tych sprawach przez w艂a艣ciwe
w艂adze;
4) 艣ci艣le przestrzega膰 zalece艅 producenta dotycz膮cych eksploatacji
technicznej mienia obj臋tego ubezpieczeniem i ponosi膰 zwi膮zane
z tym koszty we w艂asnym zakresie;
5) zapewni膰 przedstawicielom Generali dost臋p do ubezpieczonego
mienia w celu ogl臋dzin ryzyka zwi膮zanego z jego
ubezpieczeniem i ewentualnego sformu艂owania rekomendacji
oraz zalece艅 dotycz膮cych kontroli tego ryzyka;
6) przestrzega膰 dodatkowych zalece艅 Generali przekazywanych
w formie pisemnej, warunkuj膮cych zawarcie lub kontynuacj臋
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
umowy ubezpieczenia oraz termin贸w ich realizacji 鈥
w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych usuni臋cia zagro偶e艅 b臋d膮cych
przyczyn膮 powsta艂ej w okresie wcze艣niejszym szkody;
7) zawiadomi膰 Generali o zawartych w tym czasie innych umowach
ubezpieczenia, dotycz膮cych tego samego przedmiotu
ubezpieczenia.
3. W razie przeniesienia praw, o kt贸rych mowa w 搂 34 ust 6, na nabywc臋
przedmiotu przechodz膮 tak偶e obowi膮zki, kt贸re ci膮偶y艂y na zbywcy.
Pomimo tego przej艣cia obowi膮zk贸w zbywca odpowiada solidarnie z
nabywc膮 za zap艂at臋 sk艂adki przypadaj膮cej za czas do chwili przej艣cia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywc臋.
4. Obowi膮zki zwi膮zane z zawarciem oraz wykonaniem umowy
ubezpieczenia na rzecz innej osoby ci膮偶膮 na Ubezpieczaj膮cym. Je偶eli
Ubezpieczony nie wiedzia艂 o zawarciu umowy na jego rzecz,
obowi膮zki te ci膮偶膮 na nim od chwili, w kt贸rej dowiedzia艂 si臋 o tym
fakcie. Obowi膮zek zap艂aty sk艂adki lub rat sk艂adki ci膮偶y wy艂膮cznie na
Ubezpieczaj膮cym.
搂 40
Post臋powanie w przypadku szkody
1. W razie powstania szkody wskutek zaj艣cia zdarzenia obj臋tego
ochron膮 ubezpieczeniow膮 Ubezpieczaj膮cy lub Ubezpieczony
obowi膮zany jest:
1) u偶y膰 dost臋pnych mu 艣rodk贸w w celu zmniejszenia rozmiar贸w
szkody lub zabezpieczenia mienia bezpo艣rednio zagro偶onego
szkod膮 z zastrze偶eniem postanowie艅 搂 41 ust 1 i 2;
2) zabezpieczy膰 mo偶no艣膰 dochodzenia roszcze艅
odszkodowawczych wobec os贸b odpowiedzialnych za szkod臋;
3) niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 3 dni roboczych zawiadomi膰
Generali o zaj艣ciu szkody, o zg艂oszeniu przez poszkodowanego
roszczenia o naprawienie szkody lub o wyst膮pieniu przez niego
na drog臋 s膮dow膮;
4) bez zgody przedstawiciela Generali nie dokonywa膰 偶adnych
napraw w ubezpieczonym mieniu i zmian w miejscu wyst膮pienia
szkody, w tym r贸wnie偶 nie usuwa膰 uszkodzonych cz臋艣ci mienia,
chyba 偶e zmiana jest niezb臋dna do zabezpieczenia mienia
pozosta艂ego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. Generali nie
mo偶e powo艂ywa膰 si臋 na ten zakaz, je偶eli nie rozpocze艂o
czynno艣ci likwidacyjnych w ci膮gu 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia o szkodzie;
5) umo偶liwi膰 przedstawicielowi Generali dokonanie czynno艣ci
niezb臋dnych do ustalenia okoliczno艣ci powstania szkody,
zasadno艣ci roszczenia i wysoko艣ci odszkodowania oraz udzieli膰
Generali w tym celu pomocy i wyja艣nie艅, w szczeg贸lno艣ci
udost臋pni膰 pe艂n膮 dokumentacj臋 dotycz膮c膮 ubezpieczonego mienia,
umo偶liwi膰 wej艣cie na teren i do obiekt贸w, w kt贸rych zasz艂a szkoda
oraz zabezpieczenie lub zatrzymanie uszkodzonego mienia;
6) nie podejmowa膰 bez pisemnej zgody Generali dzia艂a艅
zmierzaj膮cych do uznania i zaspokojenia roszcze艅 ani te偶
zawarcia ugody z osob膮 poszkodowan膮;
7) na 偶膮danie Generali udzieli膰 pe艂nomocnictwa procesowego
osobie wskazanej przez Generali, je偶eli w przypadku wyrz膮dzenia
przez Ubezpieczaj膮cego szkody poszkodowany wyst膮pi艂 na
drog臋 s膮dow膮;
8) niezw艂ocznie zawiadomi膰 o zaistnia艂ym zdarzeniu miejscow膮
jednostk臋 policji, je偶eli zachodzi podejrzenie, 偶e szkoda powsta艂a
w wyniku przest臋pstwa;
9) bez dodatkowego wezwania niezw艂ocznie dostarczy膰 Generali
postanowienie prokuratora ko艅cz膮ce post臋powanie prowadzone
w zwi膮zku ze szkod膮 lub odpis prawomocnego orzeczenia s膮du;
10) upowa偶ni膰 Generali, na 偶膮danie Generali, do rozporz膮dzania
odzyskami z uszkodzonego mienia, kt贸re z uwagi na rodzaj lub
rozmiar uszkodze艅 nadaj膮 si臋 do dalszego u偶ytku lub sprzeda偶y.
2. Zawiadomienie o powstaniu szkody powinno zawiera膰:
1) dat臋, godzin臋 i okoliczno艣ci powstania szkody;
2) udokumentowany wykaz zniszczonego, uszkodzonego lub
skradzionego ubezpieczonego mienia, wraz
z udokumentowanym wyliczeniem poniesionych strat.
搂 41
Skutki niedope艂nienia obowi膮zk贸w
1. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub Ubezpieczony nie wype艂ni umy艣lnie lub
z powodu ra偶膮cego niedbalstwa obowi膮zku, o kt贸rym mowa w 搂 40
ust. 1 Generali jest wolne od odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e
z tego powodu.
2. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub Ubezpieczony nie spe艂ni umy艣lnie lub
z powodu ra偶膮cego niedbalstwa obowi膮zku, o kt贸rym mowa w 搂 40
ust. 1 pkt. 1 i fakt ten przyczyni si臋 do zwi臋kszenia szkody lub
uniemo偶liwienia Generali ustalenia okoliczno艣ci i skutk贸w zdarzenia
ubezpieczeniowego, Generali mo偶e odpowiednio zmniejszy膰
艣wiadczenie.
3. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub Ubezpieczony umy艣lnie lub w wyniku
ra偶膮cego niedbalstwa przyczyni艂 si臋 do wyrz膮dzenia szkody Generali
jest wolne od odpowiedzialno艣ci, z zastrze偶eniem 偶e w przypadku
ra偶膮cego niedbalstwa Generali wyp艂aci odszkodowanie o ile
w danych okoliczno艣ciach odpowiada to wzgl臋dom s艂uszno艣ci.
IV.5. Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko艣ci
odszkodowania
搂 42
Rozmiar szkody w poszczeg贸lnych rodzajach mienia okre艣la si臋
nast臋puj膮co:
1) w odniesieniu do budynk贸w i budowli - wed艂ug koszt贸w wykonania
rob贸t budowlanych i instalacyjnych maj膮cych na celu odbudow臋 lub
napraw臋 zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia,
z uwzgl臋dnieniem ewentualnych nak艂ad贸w na opracowanie
dokumentacji projektowej i nadzoru nad budow膮. Koszty te musz膮
by膰 wyliczone zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami wyceny i ustalania
cen rob贸t budowlanych w oparciu o nak艂ady rzeczowe z Katalog贸w
Norm Rzeczowych oraz 艣rednich cen i 艣rednich wska藕nik贸w narzut贸w
z publikacji wydawnictwa 鈥濻ekocenbud鈥 dla odpowiedniego kwarta艂u.
Warunkiem wyp艂aty odszkodowania jest zachowanie
dotychczasowych wymiar贸w, konstrukcji, technologii oraz rodzaju
zastosowanych materia艂贸w budowlanych wraz z nak艂adami na roboty
wyko艅czeniowe, w tym samym miejscu co uszkodzony lub
zniszczony obiekt. Odszkodowanie jest wyp艂acane na podstawie
dostarczonej przez Ubezpieczaj膮cego kalkulacji rob贸t; poniesione
koszty musz膮 by膰 potwierdzone rachunkiem wykonawcy wraz
z kosztorysem powykonawczym lub szczeg贸艂ow膮 specyfikacj膮
koszt贸w, a w przypadku gdy Ubezpieczaj膮cy dokonywa艂 prac
remontowych we w艂asnym zakresie 鈥 kosztorysem powykonawczym
bez naliczonego narzutu zysku;
2) w odniesieniu do maszyn, urz膮dze艅 i wyposa偶enia 鈥 wed艂ug
koszt贸w naprawy lub zakupu maszyny, urz膮dzenia lub elementu
wyposa偶enia o takich samych parametrach u偶ytkowych
i jako艣ciowych co uszkodzone mienie, zwi臋kszonych o c艂a i inne
op艂aty oraz o koszty jego transportu i monta偶u. Odszkodowanie jest
wyp艂acane na podstawie dostarczonej przez Ubezpieczaj膮cego
kalkulacji naprawy; poniesione koszty powinny by膰 udokumentowane
adekwatnym rachunkiem z za艂膮czon膮 szczeg贸艂ow膮 specyfikacj膮.
W przypadku usuwania skutk贸w szkody we w艂asnym zakresie przez
Ubezpieczaj膮cego przed艂o偶ona kalkulacja koszt贸w naprawy nie mo偶e
zawiera膰 narzutu zysku;
3) w odniesieniu do nak艂ad贸w inwestycyjnych 鈥 wed艂ug koszt贸w ich
odbudowy remontu lub naprawy, nie wi臋cej ni偶 do ich warto艣ci
rzeczywistej. Odszkodowanie jest wyp艂acane na podstawie
dostarczonej przez Ubezpieczaj膮cego kalkulacji rob贸t; poniesione
koszty musz膮 by膰 potwierdzone rachunkiem wykonawcy wraz
z kosztorysem powykonawczym lub szczeg贸艂ow膮 specyfikacj膮
koszt贸w, a w przypadku gdy Ubezpieczaj膮cy dokonywa艂 prac
remontowych we w艂asnym zakresie 鈥 kosztorysem powykonawczym
bez naliczonego narzutu zysku;
4) w odniesieniu do rzeczowych sk艂adnik贸w maj膮tku obrotowego 鈥
wed艂ug ceny nabycia lub koszt贸w wytworzenia utraconych
rzeczowych sk艂adnik贸w maj膮tku obrotowego wed艂ug stanu
bezpo艣rednio przed wyst膮pieniem szkody;
5) w odniesieniu do mienia os贸b trzecich 鈥 wed艂ug ceny nabycia lub
koszt贸w naprawy uszkodzonego przedmiotu wg cen z dnia powstania
szkody, zwi臋kszonych o udokumentowane poniesione koszty
nak艂ad贸w us艂ugowych z pomini臋ciem mar偶y Ubezpieczaj膮cego;
w przypadku mienia przyj臋tego do sprzeda偶y komisowej
odszkodowanie ustala si臋 w oparciu o warto艣ci oznaczone
w dowodzie przyj臋cia lub w ksi臋dze ewidencyjnej z potr膮ceniem
prowizji komisowej. Odszkodowanie w 偶adnym przypadku nie mo偶e
przekroczy膰 warto艣ci rzeczywistej utraconego lub zniszczonego
mienia;
6) w odniesieniu do warto艣ci pieni臋偶nych:
a) dla got贸wki 鈥 wg udokumentowanej warto艣ci nominalnej
bezpo艣rednio przed wyst膮pieniem szkody; dla zagranicznych
znak贸w pieni臋偶nych jest to r贸wnowarto艣膰 w PLN wg 艣redniego
kursu walut NBP z dnia powstania szkody,
12
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
13
b) dla czek贸w i weksli i innych dokument贸w zast臋puj膮cych
w obrocie got贸wk臋 鈥 wg kwot wykazanych na czeku, wekslu
lub innym dokumencie, pomniejszonych o kwot臋 dyskonta
uzyskanego przez Ubezpieczaj膮cego przy nabyciu takich
艣rodk贸w pieni臋偶nych
7) w odniesieniu do mienia osobistego pracownik贸w 鈥 wg warto艣ci
rzeczywistej utraconego lub zniszczonego mienia pracownik贸w,
okre艣lonej na dzie艅 powstania szkody, z uwzgl臋dnieniem
zadeklarowanej wysoko艣ci sumy ubezpieczenia na jednego
pracownika.
8) w odniesieniu do szyb i innych element贸w sta艂ych od st艂uczenia 鈥
wg. ceny nabycia lub koszt贸w naprawy uszkodzonego przedmiotu
o takich samych parametrach u偶ytkowych i jako艣ciowych co
uszkodzone mienie, zwi臋kszonych o koszty monta偶u i ustawienia
rusztowa艅. Przyjmuj膮c warto艣膰 przedmiotu tego samego gatunku,
materia艂u i wymiar贸w wed艂ug koszt贸w naprawy udokumentowanej
rachunkiem z uwzgl臋dnieniem zakresu rzeczywistych uszkodze艅
wed艂ug cen obowi膮zuj膮cych w dniu powstania szkody. W przypadku
usuwania skutk贸w szkody we w艂asnym zakresie przez
Ubezpieczaj膮cego przed艂o偶ona kalkulacja koszt贸w naprawy nie mo偶e
zawiera膰 narzutu zysku.
搂 43
1. Wysoko艣膰 odszkodowania ustala si臋 w kwocie odpowiadaj膮cej
rozmiarowi szkody, ustalonemu zgodnie z 搂 42, z zastrze偶eniem 偶e:
1) w przypadku ubezpieczenia wed艂ug nowej warto艣ci
odtworzeniowej -odszkodowanie nie zostanie pomniejszone
o stopie艅 zu偶ycia technicznego mienia jedynie pod warunkiem,
偶e stopie艅 jego zu偶ycia technicznego w dniu zaj艣cia szkody nie
przekracza 50 % i koszty zwi膮zane z zakupem, odbudow膮 lub
napraw膮 mienia zostan膮 faktycznie poniesione. Je偶eli stopie艅
zu偶ycia technicznego mienia przekracza 50% lub je偶eli
Ubezpieczaj膮cy zrezygnuje z odtworzenia utraconego lub
uszkodzonego mienia, odszkodowanie wyp艂aca si臋 na zasadach
okre艣lonych dla ubezpieczenia wed艂ug warto艣ci rzeczywistej;
2) w przypadku ubezpieczenia wed艂ug warto艣ci rzeczywistej 鈥
odszkodowanie zostanie pomniejszone o stopie艅 zu偶ycia
technicznego mienia w dniu powstania szkody, przy czym kwota
potr膮cenia nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 70% jego warto艣ci nowej
odtworzeniowej;
3) w przypadku ubezpieczenia wed艂ug warto艣ci ksi臋gowej brutto
鈥 wysoko艣膰 odszkodowania nie mo偶e przekroczy膰:
a) warto艣ci ksi臋gowej brutto danego 艣rodka trwa艂ego lub
wyposa偶enia na dzie艅 powstania szkody;
b) warto艣ci rzeczywistej, je偶eli stopie艅 zu偶ycia technicznego
mienia przekracza 50 % lub je偶eli Ubezpieczaj膮cy zrezygnuje
z jego odtworzenia.
2. Koszty odbudowy, remontu, naprawy, wytworzenia oraz ceny nabycia,
o kt贸rych mowa w 搂 42 odnosz膮 si臋 do cen z dnia powstania szkody.
3. Koszty frachtu ekspresowego i lotniczego, pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych i w dni wolne oraz serwisu zagranicznego s膮
uwzgl臋dniane wy艂膮cznie w przypadku ustalenia dla nich w polisie
odr臋bnego limitu.
4. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl臋dnia si臋:
1) koszt贸w zwi膮zanych z wszelkimi nieuzasadnionymi zmianami lub
ulepszeniami dokonanymi w przedmiocie ubezpieczenia po
wyst膮pieniu szkody;
2) koszt贸w wynikaj膮cych z braku cz臋艣ci zamiennych lub materia艂贸w
potrzebnych do przywr贸cenia stanu istniej膮cego przed szkod膮;
3) koszt贸w poniesionych na odka偶enie pozosta艂o艣ci po szkodzie,
usuni臋cie zanieczyszcze艅 艣rodowiska oraz rekultywacji grunt贸w;
4) mar偶y przy szkodach w rzeczowych sk艂adnikach maj膮tku
obrotowego, warto艣ci naukowej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej.
5. Generali zwr贸ci Ubezpieczaj膮cemu, w granicach sumy ubezpieczenia,
poniesione przez Ubezpieczaj膮cego udokumentowane koszty,
wynik艂e z zastosowania dost臋pnych mu 艣rodk贸w w celu ratowania
mienia, zapobie偶enia szkodzie w mieniu lub zmniejszenia jej
rozmiar贸w, je偶eli 艣rodki te by艂y celowe, chocia偶by okaza艂y si臋
bezskuteczne.
6. Generali zwr贸ci Ubezpieczaj膮cemu, w granicach sumy ubezpieczenia
udokumentowane koszty zwi膮zane z uprz膮tni臋ciem pozosta艂o艣ci po
szkodzie, 艂膮cznie z kosztami rozbi贸rki i demonta偶u cz臋艣ci niezdatnych
do u偶ytku oraz inne koszty ni偶 wymienione w ust. 5 zwi膮zane
z ratowaniem i zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia,
z zastrze偶eniem, 偶e odpowiedzialno艣膰 Generali ograniczona jest
w przypadku tych koszt贸w do 10% ustalonej wysoko艣ci szkody,
chyba 偶e w umowie ubezpieczenia uzgodniono na wy偶ej wymienione
koszty odr臋bny limit, powi臋kszaj膮cy 艂膮czn膮 sum臋 ubezpieczenia.
7. Je偶eli koszty, o kt贸rych mowa w ust. 5 i ust. 6 dotycz膮 mienia
ubezpieczonego i nieubezpieczonego, Generali pokrywa koszty
w takiej proporcji, w jakiej warto艣膰 mienia ubezpieczonego pozostaje
do sumy warto艣ci mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego.
W przypadku trudno艣ci w ustaleniu tych warto艣ci Generali pokryje
50% tych koszt贸w.
8. Je偶eli w trakcie zdarzenia, kt贸re doprowadzi艂o do powstania szkody,
z powodu zaniedbania, winy umy艣lnej, lub ra偶膮cego niedbalstwa
Ubezpieczaj膮cego nie zadzia艂a艂y 艣rodki zabezpieczenia, za kt贸re
udzielona zosta艂a zni偶ka w sk艂adce, kwota odszkodowania zostanie
zmniejszona o procent udzielonej zni偶ki.
9. Z zastrze偶eniem ust. 10 poni偶ej od ustalonej wysoko艣ci szkody
potr膮ca si臋 warto艣膰 mienia pozosta艂ego po szkodzie lub cz臋艣ci, kt贸re
ze wzgl臋du na rodzaj lub rozmiar uszkodze艅 nadaj膮 si臋 do dalszego
u偶ytku.
10. Je偶eli Generali uzna, 偶e uszkodzone mienie nadaje si臋 do
wykorzystania lub sprzeda偶y, ma prawo, po wyp艂acie odszkodowania
za szkod臋 ca艂kowit膮, 偶膮da膰 od Ubezpieczaj膮cego lub osoby trzeciej
b臋d膮cej w艂a艣cicielem mienia przeniesienia na rzecz Generali
w艂asno艣ci tego mienia.
11. Je偶eli po wyp艂acie odszkodowania Ubezpieczaj膮cy odzyska艂 utracone
mienie, obowi膮zany jest zwr贸ci膰 Generali wyp艂acone odszkodowanie
albo za zgod膮 Generali, przenie艣膰 w艂asno艣膰 tego mienia na rzecz
Generali.
IV.6. Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie
搂 44
1. Zasada proporcji: w przypadku ubezpieczenia budynk贸w, budowli,
maszyn, urz膮dze艅 i wyposa偶enia oraz rzeczowych sk艂adnik贸w
maj膮tku obrotowego od po偶aru i innych zdarze艅 losowych, je偶eli
podana przez Ubezpieczaj膮cego i okre艣lona w polisie suma
ubezpieczenia dla mienia dotkni臋tego szkod膮, jest ni偶sza od warto艣ci
tego mienia w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie), to
odszkodowanie zmniejsza si臋 w takiej proporcji, w jakiej w dniu
powstania szkody podana suma ubezpieczenia pozostaje do
faktycznej warto艣ci tego mienia.
2. Zasada proporcji ma zastosowanie zar贸wno w przypadku zani偶enia
przez Ubezpieczaj膮cego warto艣ci pojedynczego 艣rodka trwa艂ego jak i
艂膮cznej warto艣ci danego rodzaju mienia znajduj膮cego si臋 w miejscu
ubezpieczenia.
3. R贸wnie偶 kwota zwracanych koszt贸w, o kt贸rych mowa w 搂 43 ust.
7-8, jest zmniejszana w takiej samej proporcji jak odszkodowanie, to
jest proporcjonalnie do stopnia zani偶enia przez Ubezpieczaj膮cego
sumy ubezpieczenia podanej dla mienia dotkni臋tego szkod膮, nawet
je艣li koszty te zosta艂y poniesione na 偶膮danie Generali.
4. Klauzula niedoubezpieczenia: zasady proporcji nie stosuje si臋
je偶eli:
1) warto艣膰 szkody nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia dla
danego rodzaju mienia,
2) niedoubezpieczenie nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia dla
danego rodzaju mienia.
5. Zasady proporcji nie stosuje si臋 r贸wnie偶 wtedy, gdy przyczyn膮
niedoubezpieczenia jest wzrost warto艣ci mienia w okresie
ubezpieczenia wskutek dokonanych zakup贸w lub inwestycji,
a w chwili zawierania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj膮cy 鈥
zgodnie z 搂 8 ust. 6 鈥 zg艂osi艂 do ubezpieczenia ca艂e mienie
znajduj膮ce si臋 w danej lokalizacji, z zastrze偶eniem 偶e wzrost warto艣ci
nie mo偶e przekroczy膰 20% sumy ubezpieczenia okre艣lonej
w umowie ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia. W takim
przypadku g贸rn膮 granic膮 odpowiedzialno艣ci Generali dla danego
rodzaju mienia b臋dzie kwota stanowi膮ca 120 % sumy ubezpieczenia
okre艣lonej w umowie ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia.
6. Je偶eli podana przez Ubezpieczaj膮cego i okre艣lona w polisie lub
w innym dokumencie wystawionym przez Generali suma
ubezpieczenia dla mienia dotkni臋tego szkod膮 jest wy偶sza od warto艣ci
tego mienia w dniu powstania szkody (nadubezpieczenie), to
odszkodowanie wyp艂aca si臋 tylko do wysoko艣ci faktycznie poniesionej
szkody.
IV.7. Wyp艂ata odszkodowania
搂 45
1. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest dostarczy膰 do Generali dokumenty
niezb臋dne do rozpatrzenia wniosku o wyp艂at臋 odszkodowania.
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
14
2. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed艂o偶onych przez
Ubezpieczaj膮cego rachunk贸w, kosztorys贸w i innych dokument贸w
zwi膮zanych z ustaleniem rozmiaru szkody.
3. Generali wyp艂aci odszkodowanie w kwocie odpowiadaj膮cej wysoko艣ci
szkody, ustalonej zgodnie z zasadami okre艣lonymi w 搂 42, nie
wi臋kszej jednak ni偶 suma ubezpieczenia okre艣lona w polisie lub
w innym dokumencie wystawionym przez Generali, stanowi膮ca g贸rn膮
granic臋 odpowiedzialno艣ci Generali.
4. Odszkodowanie nie obejmuje podatku od towar贸w i us艂ug (VAT) w takim
zakresie, w jakim Ubezpieczaj膮cy mo偶e odliczy膰 ten podatek zgodnie
z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
5. W przypadku zbiegu 艣wiadcze艅 z tytu艂u dw贸ch lub wi臋cej um贸w
ubezpieczenia z tego samego zdarzenia na sumy ubezpieczenia
艂膮cznie przewy偶szaj膮ce wysoko艣膰 szkody, Generali wyp艂aci
odszkodowanie w takim stosunku, w jakim przyj臋ta przez Generali
suma ubezpieczenia pozostaje do sum ubezpieczenia wynikaj膮cych
z podw贸jnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
6. Je偶eli w kt贸rejkolwiek z um贸w ubezpieczenia, o kt贸rych mowa w zdaniu
poprzednim, uzgodniono 偶e suma ubezpieczenia wyp艂acona przez
ubezpieczyciela z tytu艂u ubezpieczenia mo偶e by膰 wy偶sza od poniesionej
szkody, zap艂aty 艣wiadczenia w cz臋艣ci przenosz膮cej wysoko艣膰 szkody
ubezpieczaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 tylko od tego ubezpieczyciela. W takim
przypadku dla okre艣lenia odpowiedzialno艣ci mi臋dzy Generali a innymi
ubezpieczycielami nale偶y przyj膮膰, 偶e w umowie ubezpieczenia
dopuszczaj膮cej wy偶sz膮 sum臋 ubezpieczenia ni偶 warto艣膰 szkody, suma
ubezpieczenia r贸wna jest warto艣ci szkody.
7. Odszkodowanie zmniejsza si臋 o franszyz臋 redukcyjn膮, kt贸rej wysoko艣膰
okre艣lono w polisie, chyba 偶e strony um贸wi艂y si臋 inaczej. Franszyzy
redukcyjnej nie potr膮ca si臋 z odszkodowania za szkody w mieniu
osobistym pracownik贸w i szkody osobowe w ubezpieczeniu
odpowiedzialno艣ci cywilnej.
8. Generali wyp艂aci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie, chyba 偶e wyja艣nienie okoliczno艣ci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialno艣ci lub wysoko艣ci
odszkodowania w terminie 30 dni okaza艂o si臋 niemo偶liwe; w贸wczas
odszkodowanie zostanie wyp艂acone w ci膮gu 14 dni od dnia, w kt贸rym
przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci wyja艣nienie tych okoliczno艣ci by艂o
mo偶liwe z tym, 偶e Generali wyp艂aci bezsporn膮 w 艣wietle przed艂o偶onych
dokument贸w cz臋艣膰 odszkodowania w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
9. Odszkodowanie z tytu艂u ubezpieczenia mienia Generali wyp艂aci
Ubezpieczaj膮cemu lub upowa偶nionej przez niego osobie,
a w przypadku ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej
Ubezpieczonemu lub upowa偶nionej przez niego osobie.
Upowa偶nienie musi by膰 z艂o偶one pisemnie z zamieszczeniem przez
notariusza lub powo艂any do tego Urz膮d na dokumencie upowa偶nienia
klauzuli stwierdzaj膮cej w艂asnor臋czno艣膰 podpisu z艂o偶onego przez
wskazan膮 w tej klauzuli osob臋.
10. Z tytu艂u ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej Generali wyp艂aci
odszkodowanie osobie poszkodowanej przez Ubezpieczaj膮cego,
w zakresie obj臋tym umow膮 ubezpieczenia.
11. Generali wyp艂aca odszkodowanie w polskiej walucie. Je偶eli
Ubezpieczaj膮cy przy odtwarzaniu ubezpieczonego mienia poniesie
wydatki w walutach obcych, wysoko艣膰 odszkodowania ustala si臋 na
podstawie kursu sprzeda偶y NBP dla danej waluty w dniu dokonania
p艂atno艣ci za zakupione mienie lub wykonan膮 us艂ug臋.
IV.8. Fa艂szywe roszczenia
搂 46
Je偶eli jakiekolwiek roszczenie wniesione z tytu艂u umowy ubezpieczenia
zawartej na podstawie niniejszych OWU okaza艂o si臋 pod jakimkolwiek
wzgl臋dem fa艂szywe, lub gdyby Ubezpieczaj膮cy lub ktokolwiek uprawniony
do dzia艂ania w jego imieniu u偶y艂 fa艂szywych 艣rodk贸w lub zabieg贸w w celu
uzyskania korzy艣ci wynikaj膮cych z umowy ubezpieczenia, b膮d藕 te偶 w
przypadku, gdy szkoda zosta艂a spowodowana umy艣lnie przez
Ubezpieczaj膮cego lub za jego przyzwoleniem, wszelkie prawa do uzyskania
odszkodowania z tytu艂u takiej umowy ubezpieczenia podlegaj膮 utracie.
IV.9. Regres ubezpieczeniowy
搂 47
1. Z dniem wyp艂aty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na
Generali roszczenie Ubezpieczaj膮cego przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkod臋, do wysoko艣ci wyp艂aconego
odszkodowania (roszczenie regresowe). Roszczenie takie nie
przechodzi na Generali, je偶eli sprawc膮 szkody jest osoba, z kt贸r膮
Ubezpieczaj膮cy pozostaje we wsp贸lnym gospodarstwie domowym,
chyba 偶e sprawca wyrz膮dzi艂 szkod臋 umy艣lnie.
2. Je偶eli Generali pokry艂o tylko cz臋艣膰 szkody, Ubezpieczaj膮cemu
przys艂uguje co do pozosta艂ej cz臋艣ci pierwsze艅stwo zaspokojenia
przed roszczeniem Generali.
3. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest udzieli膰 Generali wszelkiej pomocy
przy dochodzeniu roszcze艅 regresowych, w tym dostarczy膰
odpowiednie dokumenty oraz udzieli膰 niezb臋dnych informacji, a tak偶e
wykona膰 obowi膮zek, o kt贸rym mowa w 搂 40 ust. 2.
4. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy bez zgody Generali zrzek艂 si臋 roszczenia
przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkod臋 lub je
ograniczy艂, Generali mo偶e odm贸wi膰 wyp艂aty odszkodowania lub je
odpowiednio zmniejszy膰. Je偶eli zrzeczenie si臋 lub ograniczenie
roszczenia zosta艂o ujawnione po wyp艂acie odszkodowania, Generali
mo偶e 偶膮da膰 od Ubezpieczaj膮cego zwrotu ca艂o艣ci lub cz臋艣ci
wyp艂aconego odszkodowania.
IV.10.
Cesja praw z tytu艂u umowy ubezpieczenia
搂 48
1. Ubezpieczaj膮cy mo偶e ustanowi膰 cesj臋 praw wynikaj膮cych z umowy
ubezpieczenia wy艂膮cznie za pisemnym powiadomieniem Generali.
2. Cesja musi zosta膰 odnotowana przez Generali na oryginale polisy.
3. W przypadku dokonania cesji uprawnionym do odszkodowania jest
nabywca wierzytelno艣ci ubezpieczeniowej (cesjonariusz), do kt贸rego
stosuje si臋 w tym zakresie odpowiednie zapisy dotycz膮ce praw
Ubezpieczonego z tytu艂u umowy ubezpieczenia zawartej na jego
rzecz.
4. Rozporz膮dzenie wierzytelno艣ci膮 ubezpieczeniow膮 przez
Ubezpieczaj膮cego nie zwalnia go z obowi膮zk贸w zwi膮zanych
z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.
IV.11.
Postanowienia ko艅cowe
搂 49
1. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub osoba uprawniona do wyst膮pienia
z roszczeniem nie zgadza si臋 z decyzjami Generali co do odmowy
zaspokojenia roszczenia, mo偶e ona wyst膮pi膰 z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o kt贸rym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ci膮gu
30 dni od daty wp艂ywu do Generali.
3. Ponadto, je偶eli Ubezpieczaj膮cy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona
do wyst膮pienia z roszczeniem nie zgadza si臋 z decyzjami Generali co
do odmowy zaspokojenia roszczenia mo偶e wnie艣膰 skarg臋 lub
za偶alenie do Rzecznika Ubezpieczonych dzia艂aj膮cego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(Dz. U. nr 124, poz. 1153, z p贸藕n. zmianami).
4. Klauzula jurysdykcji: pow贸dztwo o roszczenie wynikaj膮ce
z umowy ubezpieczenia, mo偶na wytoczy膰 albo wed艂ug przepis贸w
o w艂a艣ciwo艣ci og贸lnej, albo przed s膮d w艂a艣ciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby ubezpieczaj膮cego, uposa偶onego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
5. Zawiadomienia oraz o艣wiadczenia dotycz膮ce umowy ubezpieczenia
powinny by膰 przesy艂ane w formie pisemnej pod adresem siedziby
Generali. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy zmieni艂 adres i nie zawiadomi艂 o tym
Generali, przyjmuje si臋, 偶e Generali dope艂ni艂o obowi膮zku
zawiadomienia, je偶eli pismo zosta艂o wys艂ane pod ostatni adres
Ubezpieczaj膮cego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami
dodatkowymi stosuje si臋 przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu
Cywilnego, ustawy o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej oraz inne
obowi膮zuj膮ce akty prawne.
Og贸lne warunki ubezpieczenia podmiot贸w gospodarczych Generali PRESTO
background image
15
Klauzula nr 1/1
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie stacjonarnego sprz臋tu elektronicznego
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie sprz臋tu elektronicznego na
zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 stacjonarny sprz臋t
elektroniczny w zakresie szk贸d rzeczowych, powsta艂ych bezpo艣rednio na
skutek po偶aru i innych zdarze艅 losowych, kradzie偶y z w艂amaniem
i rabunku, dzia艂ania energii elektrycznej, b艂臋d贸w w obs艂udze, awarii sprz臋tu
oraz innych zdarze艅 niezale偶nych od woli Ubezpieczaj膮cego, maj膮cych
charakter nag艂y i niespodziewany.
搂 3
1. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 urz膮dzenia
elektroniczne, stanowi膮ce w艂asno艣膰 Ubezpieczaj膮cego lub b臋d膮ce
w jego posiadaniu na podstawie wa偶nej umowy cywilnoprawnej.
2. Przez urz膮dzenia elektroniczne rozumie si臋 przedmioty, kt贸rych co
najmniej 50% warto艣ci stanowi膮 elementy elektroniczne
(np. komputery PC, sprz臋t telekomunikacyjny, sprz臋t
elektromedyczny, urz膮dzenia poligraficzne).
搂 4
1. Warunkiem obj臋cia sprz臋tu elektronicznego ochron膮
ubezpieczeniow膮 jest do艂膮czenie przez Ubezpieczaj膮cego do wniosku
wykazu ubezpieczanych urz膮dze艅, zawieraj膮cego co najmniej nazw臋,
typ i okre艣lenie producenta oraz sum臋 ubezpieczenia ka偶dego
urz膮dzenia. W przypadku prowadzenia przez Ubezpieczaj膮cego
pe艂nej ksi臋gowo艣ci Generali mo偶e odst膮pi膰 od powy偶szego
obowi膮zku.
2. Do ubezpieczenia mog膮 by膰 przyj臋te tylko urz膮dzenia, kt贸rych wiek
nie przekracza pi臋ciu lat licz膮c od daty produkcji, b膮d藕 w przypadku
zakupienia sprz臋tu fabrycznie nowego wiek liczony jest od daty
zakupu.
搂 5
1. Urz膮dzenia, o kt贸rych mowa w 搂 2 obj臋te s膮 ochron膮
ubezpieczeniow膮 po zainstalowaniu w miejscu wskazanym w polisie,
zgodnie z wymogami instrukcji lub dokumentacji, po testach
pr贸bnych zako艅czonych wynikiem pozytywnym.
2. Z zastrze偶eniem ust. 1 urz膮dzenia s膮 obj臋te ochron膮 zar贸wno
w miejscu eksploatacji jak i podczas transportu
wewn膮trzzak艂adowego w obr臋bie miejsca ubezpieczenia.
搂 6
Warunkiem odpowiedzialno艣ci Generali za szkody spowodowane
przepi臋ciami oraz indukcj膮 magnetyczn膮 jest zabezpieczenie urz膮dze艅
sprawnymi oraz odpowiednimi do ich parametr贸w dodatkowymi
urz膮dzeniami (filtry przeciwzak艂贸ceniowe, a tam, gdzie tego wyra藕nie
wymaga instrukcja producenta 鈥 UPS-y lub inne urz膮dzenia) chroni膮cymi
przed powy偶szymi szkodami.
搂 7
Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w:
1) amatorskim sprz臋cie radiowym,
2) sprz臋cie radiowym CB,
3) aparatach s艂uchowych,
4) wyposa偶eniu dyskotek i instrumentach muzycznych,
5) kamerach i aparatach fotograficznych,
6) sprz臋cie elektronicznym w przemy艣le rozrywkowym,
7) telefonach kom贸rkowych, iphonach, ipodach, palmtopach.
搂 8
Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
1) szkody powsta艂e z przyczyn lub zdarze艅 wy艂膮czonych w OWU
podmiot贸w gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥, z wyj膮tkiem
okre艣lonych w 搂 13 pkt 4 OWU;
2) szkody powsta艂e wskutek kradzie偶y bez w艂amania lub wskutek zagini臋cia;
3) szkody powsta艂e wskutek kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku, je偶eli nie
zosta艂y spe艂nione okre艣lone w OWU podmiot贸w gospodarczych
鈥濭enerali Presto鈥 wymogi dotycz膮ce zabezpiecze艅
antyw艂amaniowych;
4) szkody b臋d膮ce skutkiem zu偶ycia, 艣cierania lub zestarzenia si臋
jakiejkolwiek cz臋艣ci przedmiotu ubezpieczenia wynikaj膮cego
w spos贸b naturalny z normalnej eksploatacji, dzia艂ania lub
stopniowego pogarszania si臋 jako艣ci, jak r贸wnie偶 kawitacji, erozji,
korozji, stopniowego zniszczenia spowodowanego warunkami
atmosferycznymi;
5) szkody za kt贸re odpowiada osoba trzecia wyst臋puj膮ca w charakterze
dostawcy, wytw贸rcy, sprzedawcy, serwisanta, przewo藕nika, spedytora
lub podwykonawcy, w tym szkody obj臋te gwarancj膮 lub r臋kojmi膮;
6) szkody b臋d膮ce nast臋pstwem usterek i wad ujawnionych przed
zawarciem umowy ubezpieczenia;
7) koszty eksploatacji i konserwacji ubezpieczonych przedmiot贸w, w tym
koszty cz臋艣ci wymienionych w trakcie konserwacji urz膮dze艅;
8) uszkodzenia estetyczne takie jak zadrapania na powierzchniach
malowanych, polerowanych i emaliowanych.
搂 9
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 nie s膮 obj臋te cz臋艣ci i materia艂y, kt贸re nara偶one
s膮 na du偶e zu偶ycie podczas eksploatacji lub podlegaj膮ce wielokrotnej lub
okresowej wymianie ze wzgl臋du na swoje specyficzne przeznaczenie
i sk艂ad. W szczeg贸lno艣ci nale偶膮 do nich:
1) materia艂y pomocnicze, materia艂y robocze (np. p艂yny eksploatacyjne,
odczynniki, tonery, ch艂odziwa, no艣niki obrazu i d藕wi臋ku, g艂owice do
drukarek);
2) wszystkie typy narz臋dzi (np. wiertarki, gilotyny tn膮ce, chwytaki);
3) inne cz臋艣ci, kt贸re podczas okresu eksploatacji nara偶one s膮 na cz臋st膮
wymian臋 (np. bezpieczniki, 藕r贸d艂a 艣wiat艂a, baterie, filtry);
4) lampy elektronowe, rentgenowskie, laserowe (z wy艂膮czeniem lamp
katodowych w urz膮dzeniach peryferyjnych elektronicznego
przetwarzania danych);
5) po艣rednie no艣niki obrazu (np. b臋bny selenowe), wymienne no艣niki
danych.
搂 10
Suma ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego powinna odpowiada膰 jego
nowej warto艣ci odtworzeniowej lub ksi臋gowej brutto.
搂 11
Koszty frachtu ekspresowego i lotniczego, pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych i w dni wolne oraz serwisu zagranicznego s膮
uwzgl臋dniane wy艂膮cznie w przypadku ustalenia dla nich w polisie
odr臋bnego podlimitu.
搂 12
Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu sprz臋tu elektronicznego wynosi
500 PLN.
Klauzula nr 1/2
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie przeno艣nego sprz臋tu elektronicznego
搂 1
Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU oraz Klauzuli nr 1/1, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie przeno艣nego sprz臋tu elektronicznego,
na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
搂 2
Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 przeno艣ny sprz臋t elektroniczny
zar贸wno w miejscu ubezpieczenia okre艣lonym w polisie jak i w ka偶dym
miejscu na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i Norwegii.
KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJ膭CE ZAKRES UBEZPIECZENIA
background image
搂 3
1. Odpowiedzialno艣膰 Generali za szkody poza miejscem ubezpieczenia
zachodzi pod warunkiem, 偶e:
1) Sprz臋t u偶ytkowany by艂 zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj膮
u偶ytkowania;
2) w przypadku kradzie偶y z w艂amaniem do pojazdu:
a) pojazd posiada艂 twardy dach (jednolit膮 sztywn膮 konstrukcj臋),
b) w chwili kradzie偶y (mi臋dzy 22.00 a 06.00) pojazd znajdowa艂 si臋
na parkingu strze偶onym lub zamkni臋tym gara偶u, by艂
prawid艂owo zamkni臋ty na klucz i wyposa偶ony w aktywne
urz膮dzenia alarmowe,
c) w chwili kradzie偶y (mi臋dzy 06.00 a 22.00) pojazd by艂
prawid艂owo zamkni臋ty na klucz i wyposa偶ony w aktywne
urz膮dzenia alarmowe,
d) przedmiot ubezpieczenia w chwili kradzie偶y znajdowa艂 si臋
w baga偶niku pojazdu i nie by艂 widoczny od zewn膮trz;
3) podczas podr贸偶y poci膮giem lub samolotem przeno艣ny sprz臋t
elektroniczny by艂 przewo偶ony jako baga偶 podr臋czny;
4) w razie pozostawienia sprz臋tu elektronicznego w hotelu zosta艂 on
oddany do depozytu hotelowego.
2. Poza miejscem ubezpieczenia Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci
za szkody:
1) wynikaj膮ce z braku opakowania lub zastosowania opakowania
niezgodnego z zaleceniami producenta;
2) wynikaj膮ce z faktu, 偶e ubezpieczony sprz臋t przeno艣ny zosta艂
zagubiony, zapomniany, pozostawiony bez opieki, kt贸rej
w danych warunkach nale偶a艂o wymaga膰;
搂 4
1. W przypadku powstania szkody w wyniku kradzie偶y z w艂amaniem lub
rabunku Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest przedstawi膰 kopi臋 raportu
policyjnego, potwierdzaj膮cego przebieg zdarzenia.
2. W granicach sumy ubezpieczenia, Generali ponosi koszty
t艂umaczenia dokument贸w niezb臋dnych do likwidacji szkody, nie
wi臋cej jednak ni偶 do wysoko艣ci podlimitu 5 000 PLN. Decyzj臋 o
konieczno艣ci przet艂umaczenia dokument贸w podejmuje Generali.
搂 5
W przypadku szk贸d powsta艂ych wskutek kradzie偶y z w艂amaniem lub
rabunku oraz upuszczenia franszyza redukcyjna wynosi 15% nale偶nego
odszkodowania, nie mniej ni偶 500 PLN.
Klauzula nr 1/3
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie danych i zewn臋trznych no艣nik贸w danych
oraz dokument贸w niezb臋dnych do prowadzenia
dzia艂alno艣ci gospodarczej
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie danych i zewn臋trznych no艣nik贸w
danych oraz dokument贸w niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci
gospodarczej na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
Ubezpieczenie danych i zewn臋trznych no艣nik贸w danych
1. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 kopie zapasowe danych
wraz z zewn臋trznymi no艣nikami danych, na kt贸rych si臋 one znajduj膮,
b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Ubezpieczaj膮cego lub znajduj膮ce si臋 w jego
posiadaniu na podstawie wa偶nej umowy cywilnoprawnej, znajduj膮ce
si臋 w lokalach, budynkach lub archiwach wyszczeg贸lnionych
w polisie, w zakresie szk贸d powsta艂ych wskutek po偶aru i innych
zdarze艅 losowych, kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku, dzia艂ania energii
elektrycznej, b艂臋d贸w w obs艂udze sprz臋tu elektronicznego, awarii
sprz臋tu elektronicznego oraz innych zdarze艅 niezale偶nych od woli
Ubezpieczaj膮cego, maj膮cych charakter nag艂y i niespodziewany.
2. Zarchiwizowane zbiory danych oraz u偶yte w tym celu zewn臋trzne
no艣niki danych obj臋te s膮 ubezpieczeniem r贸wnie偶 podczas
transportu pomi臋dzy lokalem Ubezpieczaj膮cego a miejscem ich
archiwizacji.
3. Warunkiem ubezpieczenia danych i zewn臋trznych no艣nik贸w danych
jest:
1) ubezpieczenie w Generali sprz臋tu elektronicznego od szk贸d
maj膮tkowych w ramach klauzuli nr 1/1 鈥濽bezpieczenie
stacjonarnego sprz臋tu elektronicznego鈥 lub klauzuli 1/2
鈥濽bezpieczenie przeno艣nego sprz臋tu elektronicznego鈥;
2) sporz膮dzanie kopii zapasowych na zewn臋trznych no艣nikach
danych nie rzadziej ni偶 raz w tygodniu.
4. Pod poj臋ciem danych nale偶y rozumie膰 informacje zapisane w postaci
cyfrowej zgromadzone poza jednostk膮 centraln膮 komputera, na
no艣nikach nadaj膮cych si臋 do odczytu maszynowego:
1) dane g艂贸wne i dane transakcyjne ze zbior贸w danych i baz danych,
2) programy wchodz膮ce w sk艂ad systemu operacyjnego,
3) programy standardowe i produkcji jednostkowej u偶ytkowane na
podstawie zakupionych licencji.
5. Pod poj臋ciem zewn臋trznych no艣nik贸w danych nale偶y rozumie膰
materia艂y umo偶liwiaj膮ce zapis informacji do odczytu maszynowego,
b臋d膮ce elementami wielokrotnego u偶ytku, przeznaczonymi do
wymiany przez u偶ytkownika (np.: wyjmowane dyski magnetyczne
i optyczne, ta艣my magnetyczne, dyskietki).
搂 3
Ubezpieczenie dokument贸w niezb臋dnych do prowadzenia
dzia艂alno艣ci gospodarczej
1. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 koszty odtworzenia
dokument贸w niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci
gospodarczej, znajduj膮ce si臋 w lokalach, budynkach lub archiwach
wyszczeg贸lnionych w polisie, w zakresie szk贸d powsta艂ych wskutek
po偶aru i innych zdarze艅 losowych, kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku
oraz dewastacji.
2. Pod poj臋ciem dokument贸w niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci
gospodarczej nale偶y rozumie膰:
1) dokumenty urz臋dowe zwi膮zane z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 lub
posiadanym mieniem takie jak: zezwolenia na dzia艂alno艣膰,
licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksi膮g wieczystych i tym
podobne;
2) ksi臋gi rachunkowe;
3) faktury i rachunki;
4) umowy cywilnoprawne;
5) dokumentacj臋 techniczn臋 budynk贸w i linii technologicznych.
3. Generali ponosi odpowiedzialno艣膰 za koszty odtworzenia
dokument贸w wymienionych w ust. 2 pod warunkiem, 偶e koszty te
powsta艂y w zwi膮zku z ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrat膮
wskutek zdarzenia losowego obj臋tego ubezpieczeniem od po偶aru
i innych zdarze艅 losowych lub kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz
dewastacji w ramach pakietu 鈥濭enerali Presto鈥.
Postanowienia wsp贸lne
搂 4
Ubezpieczaj膮cy ustala jeden wsp贸lny podlimit w wysoko艣ci okre艣lonej
w polisie, na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe powsta艂e w okresie
ubezpieczenia, stanowi膮cy g贸rn膮 granic臋 odszkodowania dla danych
i no艣nik贸w danych oraz dokument贸w niezb臋dnych do prowadzenia
dzia艂alno艣ci gospodarczej.
搂 5
1. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
1) szkody powsta艂e w no艣nikach danych, kt贸re w normalnym trybie
pracy nie s膮 przeznaczone do wymiany przez u偶ytkownika
(np.: twarde dyski, pami臋ci p贸艂przewodnikowe);
2) szkody powsta艂e w oprogramowaniu stworzonym na w艂asny u偶ytek
przez Ubezpieczaj膮cego oraz innym oprogramowaniu i danych nie
obj臋tych definicj膮 okre艣lon膮 w 搂 2 pkt 4 niniejszej klauzuli;
3) szkody powsta艂e w oprogramowaniu i danych zapisanych jedynie
w pami臋ci centralnej jednostki komputera (nie znajduj膮cych si臋
na kopiach zapasowych);
4) dokumenty, kt贸rych odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia
dalszej dzia艂alno艣ci gospodarczej, takie jak notatki, protoko艂y,
projekty um贸w, oferty, pisma wewn臋trzne, pisma informacyjne do
klient贸w, materia艂y reklamowe i wycinki prasowe itp.;
5) uszkodzenia dokument贸w, kt贸re nie uniemo偶liwiaj膮 ich
odczytania lub nie powoduj膮 ich uniewa偶nienia.
16
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
2. Ponadto Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e
wskutek:
1) przyczyn lub zdarze艅 wy艂膮czonych w OWU podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥, klauzuli 1/1 鈥濽bezpieczenie
stacjonarnego sprz臋tu elektronicznego鈥 i klauzuli 1/2 鈥濽bezpieczenie
przeno艣nego sprz臋tu elektronicznego鈥, z wyj膮tkiem wy艂膮czenia
zawartego w 搂 13 pkt 4 OWU 鈥濭enerali Presto鈥;
2) wadliwej konserwacji lub niew艂a艣ciwego przechowywania
wymiennych no艣nik贸w danych;
3) dzia艂ania wirus贸w komputerowych, nielegalnego wej艣cia do sieci,
wgrywania oprogramowania, niew艂a艣ciwego oznakowania
no艣nik贸w danych, skasowania lub wszelkiej utraty danych nie
b臋d膮cej nast臋pstwem obj臋tej ubezpieczeniem szkody rzeczowej
w sprz臋cie komputerowym lub no艣nikach danych;
4) dzia艂ania pola magnetycznego.
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy艂膮czone s膮 r贸wnie偶
jakiegokolwiek rodzaju:
1) szkody lub straty nast臋pcze;
2) koszty zmian lub udoskonale艅 dokonanych w no艣nikach danych
lub w danych oraz zmian merytorycznych w dokumentach
dokonanych po wyst膮pieniu szkody.
搂 6
Ustalenie wysoko艣ci odszkodowania
1. W ubezpieczeniu danych i zewn臋trznych no艣nik贸w danych,
w granicach podlimitu okre艣lonego w polisie, Generali pokrywa
faktycznie poniesione i udokumentowane koszty:
1) ponownego wgrania i zainstalowania danych i oprogramowania
do pami臋ci nowego lub naprawionego sprz臋tu komputerowego
z kopii zapasowych zapisanych na zewn臋trznych no艣nikach
danych 鈥 w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
twardego dysku zainstalowanego w ubezpieczonym sprz臋cie
elektronicznym;
2) odtworzenia danych oraz zapisania ich na zewn臋trznych
no艣nikach danych 鈥 w przypadku szkody powoduj膮cej zar贸wno
utrat臋, uszkodzenie lub zniszczenie twardego dysku
zainstalowanego w ubezpieczonym sprz臋cie elektronicznym, jak
i kopii zapasowych;
3) ponownego zakupu utraconego oprogramowania, je偶eli jego
odtworzenie nie jest mo偶liwe na podstawie posiadanej licencji.
2. Je偶eli dane nie zosta艂y odtworzone w terminie dwunastu miesi臋cy od
dnia wyst膮pienia szkody, to Generali wyp艂aca tylko odszkodowanie
pokrywaj膮ce koszty wymiany zewn臋trznych no艣nik贸w danych.
3. W ubezpieczeniu dokument贸w niezb臋dnych do prowadzenia
dzia艂alno艣ci gospodarczej, w granicach podlimitu okre艣lonego
w polisie, Generali pokrywa faktycznie poniesione i udokumentowane
koszty materia艂贸w, robocizny, op艂at notarialnych i urz臋dowych
niezb臋dnych do odtworzenia ubezpieczonych dokument贸w.
4. Przy ustalaniu wysoko艣ci odszkodowania Generali nie uwzgl臋dnia
koszt贸w zmian lub udoskonale艅 danych i zewn臋trznych no艣nik贸w
danych, upgrade鈥櫭硍 oprogramowania oraz zmian tre艣ci i walor贸w
estetycznych odtwarzanych dokument贸w.
搂 7
Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu danych i zewn臋trznych no艣nik贸w
danych oraz dokument贸w niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci
gospodarczej wynosi 500 PLN.
Klauzula nr 2
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Strata finansowa
I.
POSTANOWIENIA OG脫LNE
搂 1
1. Z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU uzgadnia si臋, 偶e za op艂at膮 dodatkowej sk艂adki,
w okresie ubezpieczenia okre艣lonym w polisie, ubezpieczeniem
obj臋ta zostaje strata finansowa powsta艂a w wyniku zatrzymania lub
ograniczenia dzia艂alno艣ci Ubezpieczaj膮cego na skutek szkody
w mieniu lub na osobie.
2. Zakres ochrony mo偶e zosta膰 rozszerzony, jak to zosta艂o okre艣lone
w ust. 1, pod warunkiem 偶e mienie Ubezpieczaj膮cego zosta艂o
ubezpieczone co najmniej w zakresie rozszerzonym od po偶aru
i innych zdarze艅 losowych oraz od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku
oraz dewastacji.
3. Rozszerzenie zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
Terminy oraz nazwy u偶yte w niniejszej klauzuli oraz innych do艂膮czonych
w dokumentach oznaczaj膮:
1)
szkoda w mieniu 鈥 uszkodzenie, zniszczenie lub utrata
ubezpieczonego mienia wskutek bezpo艣redniego dzia艂ania na nie
jednego lub wielu zdarze艅 wymienionych w 搂 4 pkt 1 niniejszej
klauzuli;
2) szkoda na osobie 鈥 uszczerbek na zdrowiu lub utrata 偶ycia,
powsta艂e na skutek nieszcz臋艣liwego wypadku, rozumianego jako
przypadkowe zdarzenie, nag艂e i gwa艂towne, wywo艂ane przyczyn膮
zewn臋trzn膮, niezale偶ne od woli Ubezpieczaj膮cego lub osoby
kluczowej. Za nieszcz臋艣liwy wypadek nie uwa偶a si臋 wylewu krwi do
m贸zgu, zawa艂u serca i innych chor贸b, nawet wyst臋puj膮cych nagle;
3) mienie s艂u偶膮ce do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej 鈥
budynki, budowle, maszyny, urz膮dzenia, narz臋dzia, przyrz膮dy,
ruchomo艣ci i wyposa偶enie s艂u偶膮ce Ubezpieczaj膮cemu do
prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w miejscu ubezpieczenia;
4) czasowa niezdolno艣膰 do pracy 鈥 ca艂kowita, trwaj膮ca co najmniej
30 dni bez przerwy niezdolno艣膰 do wykonywania rodzaju pracy
okre艣lonej w umowie ubezpieczenia, kt贸rej bezpo艣redni膮 lub
po艣redni膮 przyczyn膮 by艂a szkoda na osobie;
5) trwa艂a niezdolno艣膰 do pracy 鈥 ca艂kowita i trwa艂a niezdolno艣膰 do
wykonywania rodzaju pracy okre艣lonej w umowie ubezpieczenia
z powodu naruszenia sprawno艣ci organizmu, kt贸rej bezpo艣redni膮 lub
po艣redni膮 przyczyn膮 by艂a szkoda na osobie, o ile zgodnie z wiedz膮
medyczn膮 brak jest pozytywnych rokowa艅 odno艣nie do odzyskania
przez osob臋 kluczow膮 zdolno艣ci do pracy;
6) osoba kluczowa 鈥 Ubezpieczaj膮cy lub inna osoba/y wymieniona/e
z imienia i nazwiska w polisie, posiadaj膮ca/e kwalifikacje i uprawnienia
do wykonywania okre艣lonych czynno艣ci zawodowych warunkuj膮cych
funkcjonowanie przedsi臋biorstwa;
7) strata finansowa 鈥 spadek wysoko艣ci dochodu uzyskiwanego przez
Ubezpieczaj膮cego z tytu艂u sprzeda偶y towar贸w i us艂ug 艣wiadczonych
w ramach prowadzonej przez Ubezpieczaj膮cego dzia艂alno艣ci
gospodarczej;
8) okres odszkodowawczy 鈥 okres od dnia, w kt贸rym szkoda w mieniu
lub na osobie uniemo偶liwia艂a lub ogranicza艂a prowadzenie dzia艂alno艣ci
gospodarczej Ubezpieczonego do dnia w kt贸rym istniej膮 warunki do
ponownego podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej;
9) maksymalny okres odszkodowawczy 鈥 ustalony przez
Ubezpieczaj膮cego przewidywany okres zak艂贸ce艅 lub przerwy
w prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej, w kt贸rym szkoda w mieniu
lub na osobie uniemo偶liwia lub ogranicza prowadzenie dzia艂alno艣ci
gospodarczej przez Ubezpieczaj膮cego.
II.
CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?
搂 3
W zale偶no艣ci od wybranego wariantu ubezpieczenia, ochrona
ubezpieczeniowa mo偶e obejmowa膰:
1) zadeklarowane przez Ubezpieczaj膮cego koszty sta艂e 鈥 rozumiane
jako koszty, kt贸re Ubezpieczaj膮cy musi ponosi膰 w zwi膮zku
z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, niezale偶nie od osi膮ganego
obrotu, r贸wnie偶 w okresie przestoju dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa.
W szczeg贸lno艣ci s膮 to: koszty najmu pomieszcze艅, koszty najmu
maszyn i urz膮dze艅, raty kredytu i raty leasingowe, koszty
wynagrodze艅 sta艂ych oraz inne koszty okre艣lone w polisie, kt贸rych
w艂膮czenie do umowy ubezpieczenia zosta艂o uzgodnione z Generali;
2) prywatne dochody Ubezpieczaj膮cego 鈥 rozumiane jako 艣rodki
finansowe przeznaczone na zaspokajanie prywatnych potrzeb
偶yciowych Ubezpieczaj膮cego i jego najbli偶szych, uzyskiwane
z prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, z zastrze偶eniem 偶e
mo偶liwo艣膰 wykupienia tej pozycji dotyczy tylko os贸b fizycznych
prowadz膮cych samodzielnie dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 oraz sp贸艂ek
osobowych.
III. JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA?
搂 4
17
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
18
1. W zale偶no艣ci od wybranego przez Ubezpieczaj膮cego zakresu
ubezpieczenia Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 straty
finansowe, b臋d膮ce nast臋pstwem ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego
przestoju przedsi臋biorstwa wskutek:
1) szkody w mieniu s艂u偶膮cym do prowadzenia dzia艂alno艣ci
gospodarczej przez Ubezpieczaj膮cego, zaistnia艂ej w miejscu
ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia, w wyniku po偶aru
i innych zdarze艅 losowych w rozumieniu 搂 12 OWU lub kradzie偶y
z w艂amaniem i rabunku oraz dewastacji w rozumieniu 搂 14 OWU.
2) szkody na osobie: szkody na osobie kluczowej, powoduj膮ce jej
czasow膮 lub trwa艂膮 niezdolno艣膰 do pracy.
2. Generali obejmuje ochron膮 strat臋 finansow膮, powsta艂膮 w zwi膮zku ze
szkod膮 w mieniu s艂u偶膮cym do prowadzenia dzia艂alno艣ci
gospodarczej, je偶eli mienie to obj臋te jest, odpowiednio w zale偶no艣ci
od przyczyn powstania szkody, ubezpieczeniem mienia od po偶aru
i innych zdarze艅 losowych lub ubezpieczeniem mienia od kradzie偶y
z w艂amaniem i rabunku oraz dewastacji.
3. Czasowa niezdolno艣膰 do pracy rozpoczyna si臋 w momencie
rozpocz臋cia leczenia i wydania obiektywnej opinii lekarskiej, 偶e osoba
kluczowa w 偶aden spos贸b nie mo偶e wykonywa膰 i nie wykonuje
swoich obowi膮zk贸w. Czasowa niezdolno艣膰 do pracy ko艅czy si臋
w momencie, gdy osoba kluczowa zgodnie z orzeczeniem lekarskim
odzyska zdolno艣膰 do wykonywania pracy lub faktycznie wykonuje
swoje obowi膮zki zawodowe.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie kluczowej
powsta艂e na terenie ca艂ego 艣wiata.
5. Ubezpieczenie szkody na osobie jest mo偶liwe tylko razem
z ubezpieczeniem szk贸d w mieniu.
6. Zakres ubezpieczenia okre艣lony jest w polisie.
IV.
JAK USTALA SI臉 SUM臉 UBEZPIECZENIA?
搂 5
1. Suma ubezpieczenia sk艂ada si臋 z limit贸w miesi臋cznych, okre艣lanych
przez Ubezpieczaj膮cego dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w koszt贸w
okre艣lonych w 搂 3. 艁膮czn膮 sum臋 ubezpieczenia uzyskuje si臋 przez
przemno偶enie tak okre艣lonych limit贸w miesi臋cznych przez ilo艣膰
miesi臋cy maksymalnego okresu odszkodowawczego. Obliczona
w ten spos贸b suma ubezpieczenia stanowi g贸rn膮 granic臋
odpowiedzialno艣ci Generali i jest podstaw膮 do naliczenia sk艂adki
ubezpieczeniowej.
2. Limity miesi臋czne dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w koszt贸w ustala si臋
nast臋puj膮co:
1) ubezpieczenie koszt贸w sta艂ych 鈥 limit miesi臋czny stanowi sum臋
wydatk贸w na pokrycie miesi臋cznych koszt贸w sta艂ych, kt贸re
Ubezpieczaj膮cy chce ubezpieczy膰;
2) ubezpieczenie prywatnych dochod贸w Ubezpieczaj膮cego 鈥 na
podstawie dochod贸w uzyskiwanych przez Ubezpieczaj膮cego
w ci膮gu ostatnich 6 miesi臋cy przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, z zastrze偶eniem 偶e Generali mo偶e za偶膮da膰
zweryfikowania kwot podanych przez Ubezpieczaj膮cego na
podstawie deklaracji podatkowych. 艁膮czny limit miesi臋czny
uzyskuje si臋 dziel膮c sum臋 uzyskanych dochod贸w przez ilo艣膰
miesi臋cy.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu ka偶dorazowo o kwot臋
wyp艂aconego odszkodowania. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego po
op艂aceniu dodatkowej sk艂adki uzupe艂niaj膮cej suma ubezpieczenia
mo偶e zosta膰 przywr贸cona do pierwotnej wysoko艣ci.
V.
ZA CO GENERALI NIE ODPOWIADA?
搂 6
Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za straty finansowe b臋d膮ce
nast臋pstwem:
1) umy艣lnego dzia艂ania, zaniechania lub ra偶膮cego niedbalstwa
Ubezpieczaj膮cego, os贸b bliskich, lub os贸b kluczowych;
2) szk贸d powsta艂ych z przyczyn wy艂膮czonych w OWU;
3) szk贸d w mieniu nie obj臋tym ubezpieczeniem w ramach OWU,
w szczeg贸lno艣ci w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego,
statkach powietrznych, wodnych, przyczepach i naczepach
samochodowych, campingowych i innych, kt贸re mog膮 by膰
przedmiotem ubezpieczenia casco;
4) szk贸d w rzeczowych sk艂adnikach maj膮tku obrotowego, rozumianych
jako towary, surowce, materia艂y w przerobie, p贸艂fabrykaty, wyroby
gotowe, materia艂y pomocnicze, opakowania, szk贸d w mieniu
osobistym pracownik贸w, mieniu os贸b trzecich przyj臋tym w celu
wykonania us艂ugi i w warto艣ciach pieni臋偶nych;
5) wypadku, kt贸ry nast膮pi艂 przed rozpocz臋ciem ochrony
ubezpieczeniowej;
6) choroby psychicznej, niedorozwoju umys艂owego lub zaburze艅
psychicznych osoby kluczowej oraz ich skutk贸w, a w szczeg贸lno艣ci
ataku konwulsji, epilepsji;
7) poddania si臋 przez osob臋 kluczow膮 zabiegom o charakterze
medycznym, chyba 偶e przeprowadzenie ich by艂o zwi膮zane
z leczeniem nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w i zosta艂o zlecone
przez lekarza;
8) poddania si臋 przez osob臋 kluczow膮 eksperymentowi medycznemu;
9) choroby AIDS osoby kluczowej lub zara偶enia si臋 wirusem HIV lub
pochodnymi;
10) pr贸by samob贸jczej, 艣wiadomego samookaleczenia osoby kluczowej
lub okaleczenia na jego pro艣b臋, niezale偶nie od stanu poczytalno艣ci;
11) pozostawania osoby kluczowej pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w
lub innych substancji toksycznych o podobnym dzia艂aniu, lek贸w
nieprzepisanych przez lekarza lub u偶ytych niezgodnie z zaleceniem
lekarza, b膮d藕 ze wskazaniem ich u偶ycia, chyba 偶e fakt ten nie mia艂
wp艂ywu na powstanie zdarzenia obj臋tego ochron膮;
12) wypadku lotniczego, je偶eli osoba kluczowa by艂a pasa偶erem
nielicencjonowanych linii lotniczych;
13) wyczynowego uprawiania sportu lub uprawiania niebezpiecznych
sport贸w lub aktywno艣ci fizycznych, w szczeg贸lno艣ci takich jak:
alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy
u偶yciu specjalistycznego sprz臋tu, skoki na gumowej linie,
spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowodne,
szybownictwo, sporty walki;
14) udzia艂u osoby kluczowej w wy艣cigach lub rajdach pojazd贸w:
l膮dowych, morskich, powietrznych oraz w przygotowaniach do nich;
15) pope艂nienia lub usi艂owaniem pope艂nienia przest臋pstwa przez osob臋
kluczow膮;
16) prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich
uprawnie艅 lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego,
zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa;
17) choroby zdiagnozowanej lub leczonej przed dniem rozpocz臋cia ochrony
ubezpieczeniowej, kt贸ra mog艂a przyczyni膰 si臋 do nieszcz臋艣liwego
wypadku lub spowodowa膰 jego powa偶niejsze nast臋pstwa.
搂 7
1. Generali nie odpowiada za straty finansowe powsta艂e lub zwi臋kszone
w wyniku:
1) zdarze艅 zaistnia艂ych w okresie zak艂贸ce艅 lub przerwy
w dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸re nie by艂y skutkiem szkody
w ubezpieczonym mieniu lub szkody na osobie;
2) nieuzasadnionego op贸藕nienia Ubezpieczaj膮cego w podj臋ciu
dzia艂alno艣ci gospodarczej;
3) wyga艣ni臋cia, zawieszenia lub uniewa偶nienia um贸w najmu,
licencji, pozwole艅 lub zam贸wie艅 itp., kt贸re nast膮pi艂o po dacie,
gdy utracone, uszkodzone lub zniszczone mienie zosta艂o
doprowadzone do stanu prawid艂owego dzia艂ania i dzia艂alno艣膰
by艂aby wznowiona, gdyby nie nast膮pi艂o wyga艣ni臋cie,
zawieszenie lub uniewa偶nienie um贸w najmu, licencji, pozwole艅,
zam贸wie艅 itp.;
4) decyzji w艂adz, kt贸ra uniemo偶liwia lub op贸藕nia odtworzenie
zniszczonego mienia lub prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej;
5) zaniechania przez Ubezpieczaj膮cego odtworzenia zniszczonego
mienia lub prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej;
6) zaniechania przez Ubezpieczaj膮cego odtworzenia zniszczonego
mienia wskutek zaistnienia przes艂anek uzasadniaj膮cych
og艂oszenie upad艂o艣ci Ubezpieczaj膮cego;
7) kar pieni臋偶nych, grzywien lub odszkodowa艅, do kt贸rych wyp艂aty
Ubezpieczaj膮cy b臋dzie zobowi膮zany w przypadku
niewywi膮zania si臋 ze zobowi膮za艅 wskutek zaistnia艂ej szkody;
8) braku mo偶liwo艣ci 艣ci膮gni臋cia nale偶no艣ci w rezultacie utraty
dokument贸w;
9) kuracji leczniczych, kt贸re nie s膮 bezpo艣rednio konieczne do
usuni臋cia skutk贸w szkody na osobie;
10) nielekarskiej opieki domowej oraz podj臋cia leczenia bez
konsultacji z lekarzem;
11) rehabilitacji, je偶eli ta nie odbywa si臋 bezpo艣rednio po kuracji
leczniczej.
2. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za straty nieprzekraczaj膮ce
warto艣ci okre艣lonej w polisie franszyzy redukcyjnej.
3. W przypadku szk贸d powsta艂ych w wyniku kradzie偶y z w艂amaniem
wysoko艣膰 fraszyzy redukcyjnej wynosi 10% nale偶nego
odszkodowania, nie mniej ni偶 1 000 PLN
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
VI. OBOWI膭ZKI OSOBY KLUCZOWEJ PO ZAISTNIENIU
NIESZCZ臉艢LIWEGO WYPADKU
搂 8
1. Osoba kluczowa zobowi膮zana jest:
1) zadba膰 o z艂agodzenie skutk贸w nieszcz臋艣liwego wypadku
poprzez niezw艂oczne zg艂oszenie si臋 do lekarza i poddanie si臋
zalecanemu leczeniu;
2) podda膰 si臋 leczeniu powypadkowemu, jednoznacznie
zaleconemu przez lekarzy;
3) umo偶liwi膰 Generali uzyskanie wszelkich informacji dotycz膮cych
nieszcz臋艣liwego wypadku oraz innych dokument贸w wymaganych
do oceny zasadno艣ci 艣wiadczenia;
4) podda膰 si臋 badaniom lekarskim w zakresie okre艣lonym przez
Generali i przeprowadzonym przez lekarzy wskazanych przez
Generali. Koszt przeprowadzenia tych bada艅 ponosi Generali.
2. Je偶eli wskutek ra偶膮cego niedbalstwa osoba kluczowa nie wykona艂a
obowi膮zk贸w wymienionych w ust.1, a mia艂o to wp艂yw na powstanie
czasowej lub trwa艂ej niezdolno艣ci do pracy, Generali mo偶e odm贸wi膰
wyp艂aty odszkodowania lub zmniejszy膰 jego wysoko艣膰.
VII. JAK USTALA SI臉 WYSOKO艢氓 ODSZKODOWANIA?
搂 9
1. Generali odpowiada za straty finansowe w granicach maksymalnego
okresu odszkodowawczego od dnia, w kt贸rym szkoda w mieniu lub
na osobie uniemo偶liwia艂a lub ogranicza艂a prowadzenie dzia艂alno艣ci
gospodarczej przez Ubezpieczaj膮cego.
2. Odpowiedzialno艣膰 Generali z tytu艂u pojedynczego zdarzenia ko艅czy
si臋 z chwil膮:
1) przywr贸cenia pomieszcze艅 lub urz膮dze艅 do stanu pierwotnego,
najp贸藕niej jednak w momencie zaistnienia technicznych
mo偶liwo艣ci prowadzenia przedsi臋biorstwa w zakresie sprzed
szkody;
2) odzyskania przez osob臋 kluczow膮 zdolno艣ci do pracy.
3. W przypadku, kiedy zostanie obiektywnie stwierdzone, i偶 dzia艂alno艣膰
Ubezpieczaj膮cego nie mo偶e by膰 kontynuowana z powodu trwa艂ej
niezdolno艣ci do pracy lub 艣mierci osoby kluczowej,
odpowiedzialno艣膰 Generali b臋dzie ograniczona do pokrycia koszt贸w
sta艂ych, kt贸re Ubezpieczaj膮cy b臋dzie musia艂 ponie艣膰 w okresie
wypowiedzenia um贸w zwi膮zanych z prowadzeniem
przedsi臋biorstwa (umowy najmu, umowy o prac臋 i inne), w okresie
nie d艂u偶szym jednak ni偶 trzy miesi膮ce od dnia, w kt贸rym fakt
niemo偶no艣ci kontynuowania dzia艂alno艣ci Ubezpieczaj膮cego zosta艂
potwierdzony przez lekarza wskazanego przez Generali
i niewykraczaj膮cym poza maksymalny okres odszkodowawczy
okre艣lony w polisie.
搂 10
1. Wysoko艣膰 odszkodowania ustala si臋 nast臋puj膮co:
1) ubezpieczenie koszt贸w sta艂ych 鈥 Generali pokrywa wydatki na te
koszty sta艂e, kt贸re Ubezpieczaj膮cy zg艂osi艂 do ubezpieczenia we
wniosku i kt贸re rzeczywi艣cie musia艂 ponosi膰 w okresie przestoju
lub ograniczenia dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa. Okres ten nie
mo偶e by膰 jednak d艂u偶szy ni偶 maksymalny okres
odszkodowawczy okre艣lony w polisie. Pokrywane b臋d膮 wydatki
udokumentowane fakturami i pisemnymi umowami cywilno-
prawnymi, nie wy偶sze jednak ni偶 r贸偶nica pomi臋dzy 艂膮czn膮
warto艣ci膮 koszt贸w ponoszonych przez przedsi臋biorstwo
w danym miesi膮cu odszkodowawczym a 艂膮czn膮 warto艣ci膮
przychod贸w uzyskanych i nale偶nych przedsi臋biorstwu
Ubezpieczaj膮cego w tym samym miesi膮cu;
2) ubezpieczenie prywatnych dochod贸w Ubezpieczaj膮cego 鈥
Generali rekompensuje strat臋 dochodu brutto Ubezpieczaj膮cego,
z zastrze偶eniem 偶e wysoko艣膰 odszkodowania nie mo偶e
przekroczy膰 艣rednich dochod贸w miesi臋cznych uzyskiwanych
przez Ubezpieczaj膮cego w okresie sze艣ciu miesi臋cy
poprzedzaj膮cych moment wyst膮pienia szkody. Kwota ta nie mo偶e
by膰 wy偶sza jednak ni偶 r贸偶nica pomi臋dzy 艂膮czn膮 warto艣ci膮
koszt贸w ponoszonych przez przedsi臋biorstwo Ubezpieczaj膮cego
w danym miesi膮cu odszkodowawczym powi臋kszon膮 o 艣redni
miesi臋czny doch贸d Ubezpieczaj膮cego okre艣lony powy偶ej
a 艂膮czn膮 warto艣膰 przychod贸w uzyskanych i nale偶nych
przedsi臋biorstwa Ubezpieczaj膮cego w tym samym miesi膮cu;
2. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy z tytu艂u ubezpieczonej dzia艂alno艣ci
gospodarczej przed wyst膮pieniem szkody uzyskiwa艂 przychody ni偶sze
ni偶 koszty sta艂e prowadzenia tej dzia艂alno艣ci, 艂膮czna kwota
odszkodowania, nale偶na w danym miesi膮cu odszkodowawczym, nie
mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 r贸偶nica pomi臋dzy wysoko艣ci膮 艣redniej warto艣ci
uzyskanych i nale偶nych przychod贸w przedsi臋biorstwa
Ubezpieczaj膮cego z sze艣ciu miesi臋cy poprzedzaj膮cych wyst膮pienie
szkody a 艂膮czn膮 warto艣ci膮 przychod贸w uzyskanych i nale偶nych
przedsi臋biorstwu Ubezpieczaj膮cego w danym miesi膮cu okresu
odszkodowawczego.
搂 11
1. G贸rn膮 granic膮 odpowiedzialno艣ci Generali w ka偶dym miesi膮cu
okresu odszkodowawczego w odniesieniu do poszczeg贸lnych
rodzaj贸w koszt贸w okre艣lonych w 搂 3 s膮 podlimity miesi臋czne
odszkodowania okre艣lone dla nich odpowiednio w polisie.
2. Warunkiem wyp艂aty odszkodowania z tytu艂u ubezpieczenia straty
finansowej jest zaistnienie odpowiedzialno艣ci Generali z tytu艂u
ubezpieczenia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych lub kradzie偶y
z w艂amaniem i rabunku oraz dewastacji w zale偶no艣ci od przyczyny
powstania szkody. Pierwsza cz臋艣膰 odszkodowania wyp艂acana jest
za okres od pierwszego dnia okresu odszkodowawczego do dnia
ustalenia odpowiedzialno艣ci Generali. Nast臋pne cz臋艣ci
odszkodowania b臋d膮 wyp艂acane w kolejnych miesi膮cach
kalendarzowych okresu odszkodowawczego.
3. Za miesi膮ce kalendarzowe, kt贸re nie wchodz膮 w ca艂o艣ci do okresu
odszkodowawczego Generali wyp艂aca odszkodowanie w cz臋艣ci
proporcjonalnej do cz臋艣ci miesi膮ca wchodz膮cej do okresu
odszkodowawczego.
搂 12
1. Je偶eli b臋dzie to ekonomicznie uzasadnione, istnieje mo偶liwo艣膰
zast膮pienia wyp艂aty odszkodowania z tytu艂u koszt贸w sta艂ych i utraty
prywatnych dochod贸w pokryciem przez Generali zwi臋kszonych
koszt贸w kontynuowania dzia艂alno艣ci, rozumianych jako:
1) koszty najmu zast臋pczych pomieszcze艅, urz膮dze艅 oraz innych
przedmiot贸w niezb臋dnych do kontynuowania dzia艂alno艣ci w celu
czasowego zast膮pienia mienia, kt贸re uleg艂o szkodzie;
2) koszty wynagrodzenia os贸b zatrudnionych w celu zast膮pienia
osoby kluczowej dla funkcjonowania przedsi臋biorstwa, w okresie
ich czasowej niezdolno艣ci do pracy,
do wysoko艣ci limit贸w miesi臋cznych i 艂膮cznej sumy ubezpieczenia
ustalonej w polisie.
2. W przypadku, gdy Generali wyp艂aci odszkodowanie z tytu艂u
zwi臋kszonych koszt贸w kontynuowania dzia艂alno艣ci,
Ubezpieczaj膮cemu nie b臋dzie przys艂ugiwa艂o odszkodowanie z tytu艂u
ubezpieczenia koszt贸w sta艂ych oraz utraty prywatnych dochod贸w
Ubezpieczaj膮cego.
3. W ramach odszkodowania z tytu艂u zwi臋kszonych koszt贸w
kontynuowania dzia艂alno艣ci pokryte zostan膮 wydatki uzgodnione
z Generali i udokumentowane fakturami i pisemnymi umowami
cywilno-prawnymi.
4. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy wybierze spos贸b wyp艂aty odszkodowania
okre艣lony w ust.1 podstaw膮 ustalania wysoko艣ci odszkodowania s膮
koszty:
1) najmu lokalu zast臋pczego o takiej samej lub por贸wnywalnej
powierzchni, w budynku o takim samym lub por贸wnywalnym
standardzie technicznym znajduj膮cym si臋 na terenie, w kt贸rym
ceny rynkowe wynajmu nieruchomo艣ci kszta艂tuj膮 si臋 na takim
samym poziomie, jak w przypadku ubezpieczanego lokalu;
2) najmu lub dzier偶awy maszyny lub urz膮dzenia
charakteryzuj膮cego si臋 takimi samymi lub por贸wnywalnymi
parametrami technicznymi i u偶ytkowymi, jak zniszczony,
uszkodzony lub skradziony przedmiot ubezpieczenia;
3) wynagrodzenia os贸b zatrudnionych o takich samych lub
por贸wnywalnych kwalifikacjach, jakie posiada osoba kluczowa.
4. Ponadto, je艣li b臋dzie to uzasadnione ekonomicznie, Generali mo偶e
zamiast wyp艂aty odszkodowania z tytu艂u zwi臋kszonych koszt贸w
dzia艂alno艣ci pokry膰 koszt wykonania kontrakt贸w przez
podwykonawc贸w. W takim przypadku jednak kwota wyp艂acanego
odszkodowania wyniesie najwy偶ej pi臋膰dziesi膮t procent sumy
ubezpieczenia.
搂 13
Z nale偶nego odszkodowania potr膮ca si臋 franszyz臋 redukcyjn膮
w wysoko艣ci okre艣lonej w polisie.
19
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
20
Klauzula nr 3
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie Nast臋pstw Nieszcz臋艣liwych wypadk贸w
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie Nast臋pstw Nieszcz臋艣liwych
Wypadk贸w na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
Definicje
搂 2
Z zachowaniem definicji okre艣lonych w 搂 2 og贸lnych warunk贸w
ubezpieczenia 鈥濭enerali Presto鈥, u偶yte w tre艣ci niniejszej klauzuli terminy
oznaczaj膮:
1) nieszcz臋艣liwy wypadek 鈥 przypadkowe zdarzenie, nag艂e
i gwa艂towne, wywo艂ane przyczyn膮 zewn臋trzn膮, kt贸re nast膮pi艂o
w czasie udzielania przez Generali ochrony ubezpieczeniowej,
w wyniku kt贸rego Ubezpieczony dozna艂 niezale偶nie od swej woli
obra偶e艅 cia艂a, powoduj膮cych rozstr贸j zdrowia lub 艣mier膰;
2) Ubezpieczony 鈥 osoba fizyczna w wieku do 65 lat, na rzecz, kt贸rej
Ubezpieczaj膮cy zawar艂 umow臋 ubezpieczenia;
3) Uposa偶ony 鈥 osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego,
uprawniona do otrzymania 艣wiadczenia w przypadku jego 艣mierci;
4) trwa艂y uszczerbek na zdrowiu 鈥 naruszenie sprawno艣ci organizmu,
polegaj膮ce na trwa艂ym uszkodzeniu cia艂a lub rozstroju zdrowia, kt贸re
powoduje upo艣ledzenie jego funkcji nie rokuj膮ce poprawy.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
搂 3
Przedmiotem ubezpieczenia s膮 nast臋pstwa nieszcz臋艣liwych wypadk贸w
polegaj膮ce na trwa艂ym uszczerbku na zdrowiu lub 艣mierci
Ubezpieczonego.
搂 4
1. W zale偶no艣ci od wyboru Ubezpieczaj膮cego, umowa ubezpieczenia
mo偶e zosta膰 zawarta z:
1) pe艂nym czasem trwania ochrony ubezpieczeniowej 鈥 w tym
przypadku Generali obejmuje Ubezpieczonego ca艂odobow膮
ochron膮 ubezpieczeniow膮 zar贸wno w 偶yciu prywatnym, jak
i w trakcie wykonywania pracy,
2) ograniczonym czasem trwania ochrony ubezpieczeniowej 鈥
w tym przypadku Generali obejmuje Ubezpieczonego ochron膮
ubezpieczeniow膮 w trakcie: drogi z miejsca zamieszkania do
miejsca pracy, drogi z miejsca pracy do miejsca zamieszkania
oraz w czasie wykonywania pracy.
2. Niezale偶nie od wybranego czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczony obj臋ty jest ubezpieczeniem z tytu艂u zawartej umowy
ubezpieczenia na terenie RP oraz wszystkich pa艅stw 艣wiata.
3. Ubezpieczaj膮cy mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ubezpieczenia w
przedmiotowym zakresie w ka偶dym momencie trwania umowy
ubezpieczenia z zastrze偶eniem zachowania jednomiesi臋cznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi膮ca
kalendarzowego.
搂 5
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 Generali obj臋te s膮 nast臋pstwa
nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, kt贸re wydarzy艂y si臋 podczas trwania
umowy ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia obejmuje:
1) trwa艂y uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powsta艂y
w wyniku nieszcz臋艣liwego wypadku;
2) 艣mier膰 Ubezpieczonego w wyniku nieszcz臋艣liwego wypadku;
3) zwrot koszt贸w poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup
protez i wszelkich element贸w wspomagaj膮cych proces leczniczy
(tj.: kule, gorsety, stabilizatory, aparaty ortopedyczne) zalecanych
w leczeniu nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w;
4) zwrot koszt贸w przeszkolenia zawodowego inwalidy, w przypadku
trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu wi臋kszego ni偶 50%, kt贸ry
spowodowa艂 niezdolno艣膰 zawodow膮;
3. Umowa mo偶e zosta膰 zawarta w formie grupowej:
1) imiennej 鈥 na podstawie imiennego wykazu Ubezpieczonych,
stanowi膮cego za艂膮cznik do umowy,
2) bezimiennej 鈥 w przypadku gdy do umowy przyst臋puje 100%
os贸b zatrudnionych u danego Ubezpieczaj膮cego.
Ograniczenia zakresu podmiotowego
搂 6
1. Umowa ubezpieczenia mo偶e zosta膰 zawarta przez Ubezpieczaj膮cego,
je偶eli przyst膮pi do niej minimum trzech pracownik贸w
Ubezpieczaj膮cego.
2. Umowa ubezpieczenia w zakresie podstawowym nie mo偶e by膰
zawarta, je偶eli w dniu okre艣lonym w polisie jako pocz膮tek okresu
ubezpieczenia Ubezpieczony przekroczy艂 65 rok 偶ycia.
3. Ubezpieczeniem nie s膮 obj臋te, nawet w przypadku op艂acenia za nie
sk艂adki, osoby wymagaj膮ce szczeg贸lnej opieki i osoby z zaburzeniami
psychicznymi.
4. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego
wygasa z chwil膮, gdy Ubezpieczonego mo偶na zakwalifikowa膰 do
grupy os贸b, okre艣lonej w ust. 3.
5. W przypadku gdy Ubezpieczaj膮cy zg艂osi艂 do umowy ubezpieczenia
osoby wymienione w ust 3 i op艂aci艂 za nie sk艂adki, Generali
poinformuje Ubezpieczaj膮cego o niemo偶no艣ci obj臋cia ochron膮
ubezpieczeniow膮 niniejszych os贸b oraz dokona zwrotu sk艂adki za
okres:
1) od pocz膮tku umowy ubezpieczenia;
2) od daty zakwalifikowania Ubezpieczonego w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia do grupy os贸b okre艣lonej w ust 3.
Ograniczenia odpowiedzialno艣ci
搂 7
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 Generali nie s膮 obj臋te:
1) nast臋pstwa nieszcz臋艣liwych wypadk贸w powsta艂ych wskutek:
a) choroby psychicznej, niedorozwoju umys艂owego lub zaburze艅
psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutk贸w, a w
szczeg贸lno艣ci ataku konwulsji lub epilepsji;
b) wypadku lotniczego, z wy艂膮czeniem przypadku gdy
Ubezpieczony znajdowa艂 si臋 na pok艂adzie licencjonowanych linii
lotniczych;
c) pope艂nienia lub usi艂owania pope艂nienia przez Ubezpieczonego
przest臋pstwa;
d) 艣wiadomego samookaleczenia si臋 lub okaleczenia na w艂asn膮
pro艣b臋 oraz pr贸by samob贸jczej Ubezpieczonego;
e) uszkodzenia cia艂a spowodowanego leczeniem lub zabiegami
leczniczymi bez wzgl臋du na to, przez kogo by艂y wykonywane,
chyba 偶e powsta艂y podczas leczenia bezpo艣rednich nast臋pstw
nieszcz臋艣liwego wypadku;
f)
uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sport贸w lub
aktywno艣ci fizycznych, a w szczeg贸lno艣ci: alpinizmu, sport贸w
walki, baloniarstwa, lotniarstwa, motolotniarstwa, lotnictwa,
szybownictwa, nurkowania przy u偶yciu sprz臋tu
specjalistycznego, skok贸w na gumowej linie, spadochroniarstwa,
speleologii, sport贸w motorowych i motorowodnych, skok贸w na
gumowej linie i innych;
g) wyczynowego uprawiania sportu 鈥 przez co rozumie si臋 udzia艂
w regularnych treningach, wyst臋pach i zawodach sportowych
w szczeg贸lno艣ci b臋d膮cych 藕r贸d艂em dochodu z uprawianej
dyscypliny sportu;
h) pozostawania Ubezpieczonego pod wp艂ywem alkohol,
narkotyk贸w lub innych substancji toksycznych o podobnym
dzia艂aniu, lek贸w nie przepisanych przez lekarza lub u偶ytych
niezgodnie z zaleceniami lekarza;
i)
wojny, dzia艂a艅 wojennych, konflikt贸w zbrojnych lub aktywnego
udzia艂u w zamieszkach i rozruchach, zamachu stanu oraz aktach
terroru;
j)
rozszczepienia j膮drowego lub promieniotw贸rczo艣ci wszelkiego
rodzaju, bez wzgl臋du na ich pochodzenie, 藕r贸d艂o i spos贸b
oddzia艂ywania na Ubezpieczonego;
k) u偶ywania lub sk艂adowania przez Ubezpieczonego materia艂贸w
pirotechnicznych i wybuchowych;
l)
prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
innego pojazdu bez wymaganych prawem uprawnie艅, po
spo偶yciu alkoholu, pod wp艂ywem narkotyk贸w lub innych 艣rodk贸w
odurzaj膮cych lub podobnie dzia艂aj膮cych lek贸w;
2) zatrucia substancjami sta艂ymi lub p艂ynnymi, kt贸re wnikn臋艂y do
organizmu drog膮 pokarmow膮;
3) choroby zawodowej oraz innych chor贸b, nawet wyst臋puj膮cych nagle,
zak艂贸cenia ci膮偶y i porodu; zawa艂u serca i udaru m贸zgu, chyba 偶e
zdarzenia te s膮 nast臋pstwem nieszcz臋艣liwego wypadku;
4) z艂amania patologicznego (tj. z艂amania powsta艂ego wskutek
istniej膮cych stan贸w chorobowych ko艣ci oraz z艂amania podkostnego
(tzw. p臋kni臋cia ko艣ci).
Suma ubezpieczenia
搂 8
1. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich Ubezpieczonych.
2. Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 lub 15.000 PLN na jednego
Ubezpieczonego.
3. Po wyp艂acie 艣wiadczenia suma ubezpieczenia dla danego
Ubezpieczonego nie podlega zmniejszeniu o kwot臋 wyp艂aconego
艣wiadczenia.
Obowi膮zki Ubezpieczaj膮cego i Ubezpieczonego
搂 9
1. Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest poinformowa膰 Ubezpieczonych
o prawach i obowi膮zkach wynikaj膮cych z zawartej umowy
ubezpieczenia.
2. Ubezpieczaj膮cy i Ubezpieczony zobowi膮zani s膮 do podania Generali
wszystkich okoliczno艣ci, kt贸re s膮 istotne dla zawarcia umowy
ubezpieczenia. Za istotne uwa偶a si臋 okoliczno艣ci, kt贸re mog膮 mie膰
dla Generali wp艂yw na zawarcie umowy ubezpieczenia w og贸le lub na
jej zawarcie w okre艣lonym zakresie, a w szczeg贸lno艣ci okoliczno艣ci,
o kt贸re Generali pyta艂o wyra藕nie w formie pisemnej.
3. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub Ubezpieczony nie podali do wiadomo艣ci
Generali istotnych okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na poziom ryzyka
ubezpieczeniowego, Generali przys艂uguje prawo odst膮pienia od
umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
4. Je偶eli Generali odst臋puje od umowy ubezpieczenia po wyst膮pieniu
nieszcz臋艣liwego wypadku, obowi膮zek wyp艂aty 艣wiadczenia nie istnieje
wtedy, gdy okoliczno艣膰, o kt贸rej Generali nie zosta艂o poinformowane,
by艂a wy艂膮czn膮 przyczyn膮 wypadku obj臋tego ubezpieczeniem.
搂 10
1. Ubezpieczony, zobowi膮zany jest zadba膰 o z艂agodzenie skutk贸w
nieszcz臋艣liwego wypadku poprzez niezw艂oczne zg艂oszenie si臋 do
lekarza i poddanie si臋 zalecanemu leczeniu.
2. Ubezpieczony zobowi膮zany jest niezw艂ocznie zawiadomi膰 Generali
o zaj艣ciu zdarzenia b臋d膮cego przedmiotem umowy.
3. Zg艂oszenie nieszcz臋艣liwego wypadku dokonywane jest poprzez
rzetelne wype艂nienie formularza zg艂oszenia szkody i z艂o偶enie go
w Generali, wraz z dokumentacj膮 niezb臋dn膮 do oceny zasadno艣ci
zg艂aszanego roszczenia.
4. Ubezpieczony zobowi膮zany jest umo偶liwi膰 Generali uzyskanie
wszelkich informacji dotycz膮cych nieszcz臋艣liwego wypadku oraz
innych dokument贸w wymaganych do oceny zasadno艣ci 艣wiadczenia.
5. Ubezpieczony upowa偶nia Generali do zasi臋gania opinii lekarzy
prowadz膮cych leczenie oraz innych os贸b lub urz臋d贸w w sprawach
zwi膮zanych z nieszcz臋艣liwym wypadkiem w zakresie dotycz膮cym
post臋powania o ustalenie 艣wiadczenia.
6. Ubezpieczony zobowi膮zany jest do poddania si臋 badaniom lekarskim
w zakresie okre艣lonym przez Generali i przeprowadzanym przez
lekarzy wskazanych przez Generali. Koszty przeprowadzenia
zlecanych przez siebie bada艅 ponosi Generali.
7. W przypadku zaniechania dalszego, jednoznacznie zalecanego przez
lekarzy leczenia powypadkowego, stopie艅 trwa艂ego uszczerbku na
zdrowiu okre艣la si臋 jako hipotetyczn膮 warto艣膰, kt贸r膮 wed艂ug aktualnej
wiedzy medycznej mo偶na by osi膮gn膮膰 po przeprowadzeniu
zalecanego leczenia.
8. Je偶eli wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku nast膮pi艂a 艣mier膰, o fakcie
tym Generali powinno zosta膰 niezw艂ocznie powiadomione w formie
pisemnej, nawet je偶eli nieszcz臋艣liwy wypadek zosta艂 wcze艣niej
zg艂oszony. Generali zastrzega sobie prawo wyst膮pienia do
odpowiednich w艂adz o przeprowadzenie sekcji zw艂ok lub ogl臋dzin
cia艂a Ubezpieczonego.
Ustalenie wysoko艣ci 艣wiadczenia
搂 11
1. W razie zaj艣cia zdarzenia obj臋tego umow膮 ubezpieczenia przys艂uguj膮
nast臋puj膮ce 艣wiadczenia:
1) Ubezpieczonemu 鈥 艣wiadczenie z tytu艂u uszczerbku na zdrowiu
w wysoko艣ci iloczynu sumy ubezpieczenia na wypadek trwa艂ego
uszczerbku na zdrowiu oraz stopnia trwa艂ego uszczerbku na
zdrowiu. 艢wiadczenie wyp艂acane jest proporcjonalnie 1% sumy
ubezpieczenia za 1% trwa艂ego uszczerbku. Wysoko艣膰
uszczerbku ustalana jest na podstawie 鈥濼abeli oceny procentowej
trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu鈥 przyj臋tej Uchwa艂膮 Zarz膮du
Generali Nr NL/4/9/2000 z dnia 26 wrze艣nia 2000 r.
2) Ubezpieczonemu 鈥 zwrot koszt贸w poniesionych przez
Ubezpieczonego na zakup protez i wszelkich element贸w
wspomagaj膮cych proces leczniczy, tj.: kule, gorsety, stabilizatory,
aparaty ortopedyczne, zalecanych w leczeniu nast臋pstw
nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, o ile nie zosta艂y one pokryte z innych
藕r贸de艂 (np. ubezpieczenia spo艂ecznego). 艢wiadczenie wyp艂acane
jest do kwoty faktycznie poniesionych przez Ubezpieczonego
koszt贸w (udokumentowanych odpowiednimi rachunkami
i fakturami), lecz nie wi臋cej ni偶 do wysoko艣ci 20% sumy
ubezpieczenia okre艣lonej w polisie.
3) Ubezpieczonemu 鈥 zwrot koszt贸w przekwalifikowania zawodowego
inwalidy, w przypadku uszczerbku na zdrowiu wi臋kszego ni偶 50%,
kt贸re spowodowa艂o niezdolno艣膰 zawodow膮. 艢wiadczenie
wyp艂acane jest do wysoko艣ci 80% faktycznie poniesionych przez
Ubezpieczonego koszt贸w (udokumentowanych odpowiednimi
rachunkami i fakturami), lecz nie wi臋cej ni偶 do wysoko艣ci 15% sumy
ubezpieczenia okre艣lonej w polisie.
4) Uposa偶onemu 鈥 艣wiadczenie z tytu艂u 艣mierci Ubezpieczonego
w nast臋pstwie nieszcz臋艣liwego wypadku, o ile 艣mier膰 nast膮pi艂a
przed up艂ywem 180 dni od daty zaj艣cia nieszcz臋艣liwego
wypadku. 艢wiadczenie wyp艂acane jest w wysoko艣ci 100% sumy
ubezpieczenia wskazanej w polisie.
2. 艢wiadczenie z tytu艂u 艣mierci wyp艂aca si臋 Uposa偶onemu po przed艂o偶eniu
w Generali aktu zgonu Ubezpieczonego, za艣wiadczenia lekarskiego
o przyczynie zgonu lub karty zgonu, dokumentu potwierdzaj膮cego
to偶samo艣膰 Uposa偶onego oraz innych dokument贸w wskazanych przez
Generali, niezb臋dnych do prawid艂owego rozpatrzenia roszczenia,
a zw艂aszcza ustalenia zwi膮zku przyczynowego pomi臋dzy 艣mierci膮
Ubezpieczonego a nieszcz臋艣liwym wypadkiem.
搂 12
1. Ustalenia stopnia trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu dokonuj膮 lekarze
wyznaczeni przez Generali
2. Stopie艅 trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu powinien by膰 ustalony po
zako艅czeniu leczenia, z uwzgl臋dnieniem zalecanego leczenia
usprawniaj膮cego, nie wcze艣niej jednak ni偶 po 6 miesi膮cach i nie
p贸藕niej ni偶 po 24 miesi膮cach od daty zaistnienia nieszcz臋艣liwego
wypadku. Orzeczenie mo偶e by膰 wydane wcze艣niej, je偶eli stopie艅
trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu jest niew膮tpliwy.
3. W razie utraty, uszkodzenia organu, narz膮du lub uk艂adu, kt贸rego
funkcje przed zaj艣ciem nieszcz臋艣liwego wypadku by艂y ju偶
ograniczone wskutek samoistnej choroby lub trwa艂ego uszczerbku na
zdrowiu, stopie艅 trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu okre艣la si臋
w wysoko艣ci r贸偶nicy pomi臋dzy stopniem trwa艂ego uszczerbku
w艂a艣ciwym dla danego organu, narz膮du lub uk艂adu po wypadku,
a stopniem uszczerbku istniej膮cym przed zaj艣ciem nieszcz臋艣liwego
wypadku.
4. Je偶eli Ubezpieczony otrzyma艂 艣wiadczenie z tytu艂u trwa艂ego
uszczerbku na zdrowiu, a nast臋pnie zmar艂 w wyniku tego samego
nieszcz臋艣liwego wypadku, 艣wiadczenie z tytu艂u 艣mierci wyp艂aca si臋
tylko wtedy, gdy jest ono wy偶sze od 艣wiadczenia wyp艂aconego
Ubezpieczonemu z tytu艂u trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu, przy czym
potr膮ca si臋 uprzednio wyp艂acon膮 kwot臋.
5. Je偶eli Ubezpieczony zmar艂 z powod贸w nie zwi膮zanych
z nieszcz臋艣liwym wypadkiem, a stopie艅 trwa艂ego uszczerbku nie
zosta艂 wcze艣niej okre艣lony, ustalenia tego stopnia dokonuj膮 lekarze
wyznaczeni przez Generali.
6. 艁膮czny stopie艅 trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu r贸wna si臋 sumie
procent贸w trwa艂ego uszczerbku ustalonych na poszczeg贸lne
uszkodzenia cia艂a, z tym 偶e ich 艂膮czna warto艣膰 nie mo偶e przekroczy膰
100%.
21
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
22
Klauzula nr 4
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie mienia w艂asnego w transporcie
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie mienia w艂asnego w transporcie na
zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 mienie okre艣lone w polisie,
podczas jego przewozu samochodowymi 艣rodkami transportu,
w granicach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i Norwegii.
2. Za przew贸z w rozumieniu niniejszej klauzuli nie uwa偶a si臋
przemieszczenia rzeczy w obr臋bie tej samej nieruchomo艣ci.
搂 3
1. Dla potrzeb niniejszej klauzuli przez poj臋cie 艣rodka transportu rozumie
si臋 pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
艂adunk贸w; okre艣lenie to obejmuje r贸wnie偶 samoch贸d ci臋偶arowo-
osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 艂adunk贸w i os贸b.
2. 艢rodek transportu musi by膰 zarejestrowany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.
z 2005 r. nr 108, poz. 908, z p贸藕n. zmianami) i posiada膰 wa偶ne
badania techniczne.
搂 4
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 s膮 obj臋te rzeczowe sk艂adniki maj膮tku
obrotowego stanowi膮ce w艂asno艣膰 Ubezpieczaj膮cego lub mienie os贸b
trzecich b臋d膮ce w jego posiadaniu na podstawie wa偶nej umowy
cywilnoprawnej, kt贸rych transport jest wykonywany pomocniczo
w stosunku do podstawowej dzia艂alno艣ci Ubezpieczaj膮cego.
搂 5
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te jest mienie przewo偶one 艣rodkiem
transportu nale偶膮cym do Ubezpieczaj膮cego, b臋d膮cym w jego
posiadaniu na podstawie wa偶nej umowy leasingu b膮d藕 nale偶膮cym do
podmiotu prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 transportow膮.
2. Mienie jest obj臋te ubezpieczeniem od chwili zako艅czenia za艂adunku
mienia na 艣rodek transportu do chwili rozpocz臋cia roz艂adunku
w miejscu przeznaczenia, okre艣lonym w dokumencie przewozowym
lub fakturze, z zastrze偶eniem ust. 3.
3. Zakres ochrony obejmuje r贸wnie偶 ryzyko mechanicznego
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia podczas
wykonywania:
1) czynno艣ci za艂adunkowych od momentu gdy przedmiot
ubezpieczenia zostanie uniesiony w miejscu sk艂adowania
nadawcy w celu bezpo艣redniego umieszczenia na 艣rodku
transportu przed rozpocz臋ciem przewozu;
2) czynno艣ci wy艂adunkowych do momentu, gdy przedmiot
ubezpieczenia zostanie umieszczony w miejscu sk艂adowania
odbiorcy bezpo艣rednio po zdj臋ciu ze 艣rodka transportu po
dokonanym przewozie;
z zastrze偶eniem 偶e g贸rn膮 granic臋 odpowiedzialno艣ci Generali stanowi
podlimit w wysoko艣ci 5 000 PLN na jedno i 20 000 PLN na wszystkie
zdarzenia szkodowe, powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
搂 6
1. 艢rodki transportu u偶ywane do przewozu mienia musz膮 by膰
prowadzone przez Ubezpieczaj膮cego, jego pracownik贸w lub
podmiotu prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 transportow膮, z kt贸rej us艂ug
Ubezpieczaj膮cy korzysta.
2. Osoby wymienione w ust. 1 musz膮 posiada膰 odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia 艣rodka transportu.
搂 7
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te s膮 szkody w ubezpieczonym mieniu
powsta艂e w wyniku nast臋puj膮cych zdarze艅:
1) wypadek 艣rodka transportu 鈥 zdarzenie powsta艂e wskutek dzia艂ania
si艂y mechanicznej w wyniku nag艂ego zetkni臋cia si臋 艣rodka transportu
z osobami, przedmiotami lub zwierz臋tami, a tak偶e w wyniku jego
przewr贸cenia si臋, spadni臋cia lub zatoni臋cia;
2) po偶ar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego,
silny wiatr, deszcz nawalny, grad, lawina, osuwanie si臋 ziemi,
zapadanie si臋 ziemi;
3) rabunek 鈥 zab贸r mienia przy u偶yciu przemocy fizycznej lub gro藕by jej
natychmiastowego u偶ycia w stosunku do osoby dokonuj膮cej
przewozu, b膮d藕 przez doprowadzenie osoby napadni臋tej do stanu
nieprzytomno艣ci lub bezbronno艣ci;
4) kradzie偶 z w艂amaniem:
a) zab贸r mienia w celu przyw艂aszczenia po uprzednim usuni臋ciu
przeszkody materialnej, b臋d膮cej cz臋艣ci膮 konstrukcji 艣rodka
transportu lub specjalnym zabezpieczeniem, utrudniaj膮cym
dost臋p do jego wn臋trza lub przewo偶onego mienia,
b) zab贸r mienia przez sprawc臋 z jednoczesnym dokonaniem zaboru
艣rodka transportu lub jego czasowego zaw艂aszczenia.
搂 8
1. W przypadku szkody powsta艂ej wskutek kradzie偶y z w艂amaniem
Generali ponosi odpowiedzialno艣膰 pod warunkiem, 偶e:
1) w poje藕dzie pozostawionym bez nadzoru wszystkie drzwi, okna
i inne otwory s膮 zabezpieczone i nale偶ycie zamkni臋te;
2) pojazd pozostawiony bez nadzoru posiada system
zabezpieczaj膮cy go przed uruchomieniem (np. immobilizer,
blokada uk艂adu kierowniczego) oraz alarm antyw艂amaniowy.
Urz膮dzenia te musz膮 by膰 sprawne i w dobrym stanie
technicznym. Alarm powinien swym zasi臋giem obejmowa膰
zar贸wno kabin臋 kierowcy, jak i przestrze艅 艂adunkow膮 pojazdu;
3) od godziny 17.00 do godziny 07.00 pojazd pozostawiony bez
nadzoru zaparkowany jest:
a) w pomieszczeniu zamkni臋tym na klucz (np. gara偶u);
b) na ogrodzonym, ca艂odobowo dozorowanym i o艣wietlonym
w porze nocnej obszarze (np. parkingu strze偶onym).
2. W przypadku szkody powsta艂ej podczas wykonywania czynno艣ci,
o kt贸rych mowa w 搂 5 ust. 3 niniejszej klauzuli, Generali ponosi
odpowiedzialno艣膰 pod warunkiem, 偶e Ubezpieczaj膮cy przed艂o偶y
dokumenty stwierdzaj膮ce, kto i na czyje zlecenie dokonywa艂
czynno艣ci za艂adunkowych i roz艂adunkowych.
搂 9
W przypadku, gdy transport ubezpieczonego mienia rozpocz膮艂 si臋 przed
terminem wyga艣ni臋cia umowy ubezpieczenia, a zako艅czenie transportu
nast膮pi艂o po terminie wyga艣ni臋cia umowy ubezpieczenia, przewo偶one
mienie ubezpieczone jest przez ca艂y czas trwania transportu,
z zastrze偶eniem 偶e transport nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 2 dni robocze.
搂 10
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 nie jest obj臋ty przew贸z:
1) warto艣ci pieni臋偶nych;
2) metali szlachetnych, platyny, z艂ota, srebra oraz wyrob贸w z tych metali,
kamieni szlachetnych i p贸艂szlachetnych oraz pere艂;
3) akt, dokumentacji, wzor贸w i prototyp贸w;
4) dzie艂 sztuki, przedmiot贸w o warto艣ci naukowej, kulturalnej,
artystycznej oraz zbior贸w filatelistycznych, numizmatycznych,
przedmiot贸w maj膮cych warto艣膰 kolekcjonersk膮;
5) inwentarza 偶ywego;
6) mienia przeznaczonego do sprzeda偶y w ramach handlu obwo藕nego,
rozumianego jako dokonywanie sprzeda偶y bezpo艣rednio ze 艣rodka
transportu na trasie transportu w艂asnego;
7) w mieniu, kt贸rego nabycie nie jest potwierdzone dowodami zakupu
lub jest potwierdzone fa艂szywymi dowodami zakupu, natomiast
w przypadku mienia os贸b trzecich 鈥 przyj臋tego w celu wykonania
us艂ugi bez dowodu przyj臋cia lub z fa艂szywym dowodem przyj臋cia,
natomiast w przypadku mienia wytworzonego przez
Ubezpieczaj膮cego 鈥 bez dokumentu WZ;
8) rzeczy u偶ywanych, uszkodzonych lub zdekompletowanych;
9) maszyn i urz膮dze艅 przeno艣nych u偶ytkowanych poza miejscem
ubezpieczenia;
10) przesy艂ek pocztowych i kurierskich;
11) mienia przewo偶onego jako baga偶 r臋czny;
12) zw艂ok.
搂 11
Ponadto Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody:
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
23
1) nie przekraczaj膮ce wysoko艣ci 0,5 % sumy ubezpieczenia dla
艂adunk贸w masowych przewo偶onych luzem;
2) polegaj膮ce na braku miary lub wagi w granicach norm ubytku
naturalnego, ustalonego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami lub
przyj臋tym zwyczajem;
3) powsta艂e wskutek wad w艂asnych przedmiotu ubezpieczenia lub jego
naturalnych w艂a艣ciwo艣ci;
4) powsta艂e wskutek niew艂a艣ciwego lub niedostatecznego opakowania
albo wadliwego za艂adunku lub zamocowania towaru przez
Ubezpieczonego lub osoby, za kt贸re ponosi odpowiedzialno艣膰;
5) powsta艂e wskutek u偶ycia do przewozu 艣rodka transportu nie
przystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru;
6) b臋d膮ce bezpo艣rednim nast臋pstwem op贸藕nienia dostawy;
7) wynikaj膮ce z niewyp艂acalno艣ci lub uchybie艅 finansowych
Ubezpieczonego;
8) powsta艂e w wyniku zaj臋cia, zatrzymania, przetrzymania 艂adunku przez
organy pa艅stwowe do tego uprawnione.
搂 12
1. Podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci sk艂adki jest wyb贸r sumy ubezpieczenia
i ubezpieczonej grupy towarowej.
2. Suma ubezpieczenia stanowi g贸rn膮 granic臋 odpowiedzialno艣ci
Generali w okresie ubezpieczenia.
搂 13
1. Jako wysoko艣膰 szkody przyjmuje si臋:
1) w razie zniszczenia lub utraty ubezpieczonego mienia w ca艂o艣ci
lub cz臋艣ci albo takiego uszkodzenia mienia, 偶e nie nadaje si臋 ono
do naprawy 鈥 jego warto艣膰 okre艣lon膮 w fakturze dostawcy lub
zast臋puj膮cym faktur臋 dowodzie wewn臋trznym lub na podstawie
faktycznego kosztu jego wytworzenia lub ceny nabycia;
2) w razie uszkodzenia mienia, kt贸re nadaje si臋 do naprawy 鈥
rzeczywisty koszt naprawy, nie wi臋cej ni偶 warto艣膰 danego
przedmiotu ubezpieczenia, okre艣lona zgodnie z pkt 1;
3) w razie uszkodzenia mienia w stopniu kwalifikuj膮cym do dalszej
sprzeda偶y, lecz po obni偶onych cenach 鈥 r贸偶nic臋 pomi臋dzy
warto艣ci膮 mienia przed szkod膮 a cen膮 ustalon膮 w drodze
przeceny. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest powiadomi膰 Generali
o planowanej przecenie. Generali ma prawo wydelegowa膰 swego
przedstawiciela do wzi臋cia udzia艂u w ustaleniu wielko艣ci przeceny.
2. W granicach sumy ubezpieczenia, Generali ponosi koszty
t艂umaczenia dokument贸w niezb臋dnych do likwidacji szkody, nie
wi臋cej jednak ni偶 do wysoko艣ci podlimitu 5 000 PLN. Decyzj臋
o konieczno艣ci przet艂umaczenia dokument贸w podejmuje Generali.
搂 14
Wysoko艣膰 szkody pomniejsza si臋 o warto艣膰 pozosta艂o艣ci, kt贸re mog膮 by膰
przeznaczone do dalszego u偶ytku, przer贸bki lub sprzeda偶y oraz o warto艣膰
ubytku naturalnego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami.
搂 15
W przypadku szk贸d powsta艂ych w wyniku kradzie偶y z w艂amaniem
wysoko艣膰 franszyzy redukcyjnej wynosi 10% nale偶nego odszkodowania,
nie mniej ni偶 1000 PLN.
Klauzula nr 5
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Klauzula ubezpieczenia drobnych prac remontowych
1. Z zastrze偶eniem pozosta艂ych nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, ochron膮 ubezpieczeniow膮 na warunkach
niniejszej klauzuli obj臋te s膮 szkody powsta艂e w zwi膮zku z
prowadzonymi przez, lub na zlecenie Ubezpieczaj膮cego w obr臋bie
ubezpieczonych lokalizacji pracami remontowymi, lub budowlanymi,
a tak偶e pracami monta偶owymi i adaptacyjno - modernizacyjnymi
(rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym).
2. Rozszerzenie zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
3. Warunkiem w艂膮czenia do umowy ubezpieczenia niniejszej klauzuli jest
wykupienie przez Ubezpieczaj膮cego ubezpieczenia mienia od po偶aru
i innych zdarze艅 losowych w zakresie rozszerzonym, wchodz膮cego
w sk艂ad pakietu 鈥濭enerali Presto鈥.
4. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej w polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
5. Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje, do
maksymalnej wysoko艣ci podlimitu, warto艣膰 wykonanych prac
budowlano-monta偶owych oraz materia艂贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 lub
znajduj膮cych si臋 na ryzyku ubezpieczaj膮cego.
6. Szkody w mieniu istniej膮cym, b臋d膮cym przedmiotem ubezpieczenia
w niniejszej polisie pozostaj膮 ubezpieczone do pe艂nych sum
ubezpieczenia podanych na polisie, je艣li zdarzenie powoduj膮ce
szkod臋 jest obj臋te ochron膮 ubezpieczeniow膮 w zakresie
ubezpieczenia mienia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych.
Odpowiedzialno艣膰 Generali b臋dzie jednak zachodzi膰 pod warunkiem,
ze prowadzone prace nie mia艂y wp艂ywu na sprawno艣膰 urz膮dze艅
przeciwpo偶arowych lub innych zabezpiecze艅, kt贸rych istnienie
Ubezpieczaj膮cy zadeklarowa艂 we wniosku o ubezpieczenie.
7. Przez wy偶ej wymienione prace budowlane oraz monta偶owe rozumie
si臋 wy艂膮cznie takie prace wykonywane w ramach kontrakt贸w, kt贸rych
pojedyncza ca艂kowita warto艣膰 (przez kt贸r膮 rozumie si臋 艂膮cznie koszt
robocizny oraz pracy sprz臋tu zwi膮zanej z realizowanym kontraktem
jak r贸wnie偶 warto艣膰 wszystkich materia艂贸w/maszyn/urz膮dze艅 etc.
b臋d膮cych przedmiotem prac budowlanych i monta偶owych) nie
przekraczaj膮ce okre艣lonych w polisie sum ubezpieczenia oraz pod
warunkiem, 偶e prace te nie naruszaj膮 konstrukcji no艣nej budynku,
dachu, oraz otwor贸w zewn臋trznych.
Klauzula nr 6
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szk贸d
elektrycznych
1. Z zastrze偶eniem pozosta艂ych nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, ochron膮 ubezpieczeniow膮 na warunkach
niniejszej klauzuli obj臋te s膮 szkody elektryczne powsta艂e w czynnych
i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach
i urz膮dzeniach elektroenergetycznych, do kt贸rych stosuje si臋 przepisy
techniczne normuj膮ce ich eksploatacj臋, zwanych dalej maszynami
elektrycznymi.
2. Rozszerzenie zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
3. Warunkiem w艂膮czenia do umowy ubezpieczenia niniejszej klauzuli jest
wykupienie przez Ubezpieczaj膮cego ubezpieczenia mienia od po偶aru
i innych zdarze艅 losowych w zakresie rozszerzonym, wchodz膮cego
w sk艂ad pakietu 鈥濭enerali Presto鈥.
4. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej w polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
5. Przez szkod臋 elektryczn膮 rozumie si臋 uszkodzenie maszyny
elektrycznej uniemo偶liwiaj膮ce jej prawid艂owe funkcjonowanie wskutek:
1) niezadzia艂ania prawid艂owo dobranych zabezpiecze艅 zwarciowych,
przeci膮偶eniowych lub zamkowych;
2) zmiany napi臋cia zasilania;
3) zmiany warto艣ci cz臋stotliwo艣ci pr膮du elektrycznego, powsta艂ej
w wyniku awarii;
4) uszkodzenia izolacji;
5) zwarcia;
6) zaniku napi臋cia jednej lub wi臋cej faz.
6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d powsta艂ych:
1) w wyniku wad wewn臋trznych maszyn elektrycznych oraz usterek
ujawnionych przed zawarciem umowy;
2) na skutek z艂ej konserwacji lub braku konserwacji maszyn
elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta;
3) w wyniku naturalnego zu偶ycia;
4) na skutek przeprowadzenia napraw lub pr贸b, za wyj膮tkiem pr贸b
wykonywanych w zwi膮zku z planowanymi okresowymi badaniami
eksploatacyjnymi;
5) w maszynach elektrycznych kt贸rych moc znamionowa nie
przekracza 1 kW;
6) w elektroenergetycznych liniach przesy艂owych i rozdzielczych,
zar贸wno napowietrznych jak i podziemnych, obejmuj膮cych zesp贸艂
urz膮dze艅 po艂膮czonych ze sob膮 mechanicznie i elektrycznie;
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
24
7) w okresie gwarancji lub r臋kojmii w zakresie odpowiedzialno艣ci
producenta lub dystrybutora;
8) w urz膮dzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie
posiadaj膮cych aktualnych protoko艂贸w bada艅 eksploatacyjnych
zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami o eksploatacji maszyn
elektrycznych, o ile niedope艂nienie obowi膮zku bada艅 by艂o
przyczyn膮 szkody b膮d藕 spowodowa艂o zwi臋kszenie jej rozmiaru;
9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urz膮dzeniach
elektrycznych, wk艂adkach topikowych, bezpiecznikach,
stycznikach, czujnikach, 偶ar贸wkach, lampach oraz innych
cz臋艣ciach i materia艂ach szybko zu偶ywaj膮cych si臋 lub
podlegaj膮cych wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku
normalnego u偶ytkowania.
7. Odpowiedzialno艣膰 Generali ma miejsce pod warunkiem zainstalowania
w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpiecze艅 odgromowych i/lub
przeciwprzepi臋ciowych. Urz膮dzenia te winny by膰 zainstalowane
i konserwowane zgodnie z zaleceniami producent贸w sprz臋tu
elektronicznego, urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych i alarmowych. Spos贸b
realizacji ochrony przepi臋ciowej reguluje Rozporz膮dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunk贸w
technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p贸藕. zmianami) w 搂 183. ust. 1 pkt 10.
8. Wysoko艣膰 odszkodowania ustala si臋 nast臋puj膮co:
1) w przypadku szkody ca艂kowitej, tj. gdy koszt naprawy przekracza
70% warto艣ci rzeczywistej maszyny elektrycznej dotkni臋tej
szkod膮, odszkodowanie wyp艂aca si臋 do warto艣ci rzeczywistej;
2) w przypadku szkody cz臋艣ciowej, tj. gdy koszt naprawy nie
przekracza 70% warto艣ci rzeczywistej maszyny elektrycznej
dotkni臋tej szkod膮, odszkodowanie wyp艂aca si臋 wed艂ug koszt贸w
naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny elektrycznej
z w艂膮czeniem koszt贸w transportu, demonta偶u i monta偶u
uszkodzonej maszyny elektrycznej, do wysoko艣ci przyj臋tego
limitu odszkodowania.
9. Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu maszyn elektrycznych od szk贸d
elektrycznych wynosi 10% nale偶nego odszkodowania, nie mniej ni偶
500 PLN.
Klauzula nr 7
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Dodatkowe ubezpieczenie 鈥 klauzula rozmro偶enia
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ryzyko rozmro偶enia, na zasadach okre艣lonych
w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮:
1) zepsucie produkt贸w spo偶ywczych, ubezpieczonych jako
rzeczowe sk艂adniki maj膮tku obrotowego, wskutek rozmro偶enia;
2) koszty utylizacji p贸艂produkt贸w spo偶ywczych.
2. Warunkiem w艂膮czenia do umowy ubezpieczenia niniejszej klauzuli jest
wykupienie przez Ubezpieczaj膮cego ubezpieczenia mienia od po偶aru
i innych zdarze艅 losowych w zakresie rozszerzonym, wchodz膮cego
w sk艂ad pakietu 鈥濭enerali Presto鈥.
搂 3
Zepsucie produkt贸w spo偶ywczych wskutek rozmro偶enia
1. Generali rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
polegaj膮ce na zepsuciu produkt贸w spo偶ywczych, ubezpieczonych
jako rzeczowe sk艂adniki maj膮tku obrotowego, wskutek rozmro偶enia,
b臋d膮cego nast臋pstwem przerwy w pracy urz膮dze艅 ch艂odniczych,
trwaj膮cej co najmniej dwie godziny, pod warunkiem, 偶e przerwa ta
by艂a spowodowana:
1) przerw膮 w dostawie pr膮du elektrycznego przez zak艂ad
energetyczny;
2) awari膮 urz膮dze艅 ch艂odniczych.
2. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 s膮 obj臋te wy艂膮cznie produkty
przechowywane w urz膮dzeniach ch艂odniczych, w temperaturze co
najmniej minus 18 stopni Celsjusza.
3. Warunkiem odpowiedzialno艣ci Generali jest:
1) w przypadku przerwy w dostawie pr膮du 鈥 potwierdzenie tego
faktu przez zak艂ad energetyczny;
2) w przypadku awarii urz膮dze艅 ch艂odniczych 鈥 przedstawienie
rachunku za napraw臋 lub wymian臋 urz膮dzenia albo potwierdzenie
naprawy dokonanej w ramach udzielonej gwarancji.
4. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
搂 4
Koszty utylizacji p贸艂produkt贸w spo偶ywczych
1. Generali pokrywa, do podlimitu w wysoko艣ci 5 000 PLN koszty
utylizacji p贸艂produkt贸w spo偶ywczych, poniesione na 偶膮danie
upowa偶nionych instytucji pa艅stwowych, je偶eli konieczno艣膰 utylizacji
b臋dzie nast臋pstwem zdarze艅 szkodowych, wchodz膮cych w zakres
zawartej na podstawie OWU umowy ubezpieczenia.
2. Odpowiedzialno艣膰 Generali za szkody, o kt贸rych mowa w ust. 1 jest
ograniczona do podlimitu okre艣lonego powy偶ej.
Klauzula nr 8
Do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Klauzula w艂膮czaj膮ca ryzyko wandalizmu
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej
w ubezpieczeniu mienia od po偶aru i innych zdarze艅 losowych o ryzyko
wandalizmu w miejscu ubezpieczenia okre艣lonym w polisie.
2. Rozszerzenie zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
3. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 szkody powsta艂e
w nast臋puj膮cych grupach mienia:
a) rzeczowych sk艂adnikach maj膮tku obrotowego;
b) mieniu os贸b trzecich;
c) maszynach, urz膮dzeniach i wyposa偶eniu;
d) budynkach, budowlach;
e) nak艂adach inwestycyjnych;
pod warunkiem ubezpieczenia ich od po偶aru i innych zdarze艅 losowych.
4. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci:
a) za szkody polegaj膮ce na zniszczeniu elewacji budynku oraz 艣cian
wewn臋trznych budynk贸w i budowli na skutek pokrycia ich graffiti;
b) za szkody powsta艂e w oszkleniu.
5. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci 10%
sumy ubezpieczenia danej grupy mienia w ryzyku po偶aru i innych
zdarze艅 losowych, jednak 艂膮cznie, dla wszystkich grup mienia nie
wi臋cej ni偶 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
Klauzula nr 9
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za produkt
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za
produkt na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej, je偶eli w zwi膮zku
z wprowadzeniem do obrotu produktu lub grupy produkt贸w
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
25
okre艣lonych w polisie Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest w my艣l
przepis贸w prawa do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej,
wyrz膮dzonej osobie trzeciej.
2. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te s膮 zdarzenia szkodowe, kt贸re
wyst膮pi艂y w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, 偶e wprowadzenie
do obrotu produktu lub grupy produkt贸w b臋d膮cych przyczyn膮
powstania szkody mia艂o miejsce nie wcze艣niej ni偶 rok przed
rozpocz臋ciem okresu ubezpieczenia.
3. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
搂 3
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) roszcze艅 os贸b trzecich za szkody powsta艂e w samym produkcie;
2) roszcze艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne rzeczy oraz za wady prawne;
3) roszcze艅 obj臋tych gwarancj膮 producenta;
4) roszcze艅 z tytu艂u szk贸d spowodowanych wadami produkt贸w, kt贸re
powsta艂y przez po艂膮czenie, wymieszanie lub obr贸bk臋 produkt贸w
dostarczonych przez Ubezpieczaj膮cego z innymi produktami;
5) roszcze艅 z tytu艂u poniesienia koszt贸w dalszej przer贸bki lub dalszej
obr贸bki dostarczonego wadliwego produktu;
6) roszcze艅 z tytu艂u poniesienia wydatk贸w na usuni臋cie, wybudowanie,
monta偶 i demonta偶 dostarczonego wadliwego produktu i zabudow臋,
po艂o偶enie lub za艂o偶enie produktu nie dotkni臋tego wad膮;
7) roszcze艅 wynikaj膮cych z wadliwo艣ci produkt贸w, kt贸re zosta艂y
wyprodukowane, podlega艂y obr贸bce lub przer贸bce przy pomocy
maszyn wyprodukowanych, montowanych lub serwisowanych przez
Ubezpieczaj膮cego;
8) roszcze艅 z tytu艂u szk贸d spowodowanych przez produkt przeznaczony
do u偶ytku w lotnictwie i statkach kosmicznych;
9) koszt贸w zwi膮zanych z wycofaniem wadliwych lub niebezpiecznych
produkt贸w z obrotu;
10) szk贸d osobowych powsta艂ych z przeniesienia choroby zaka藕nej, oraz
szk贸d rzeczowych powsta艂ych wskutek choroby zwierz膮t nale偶膮cych,
hodowanych lub sprzedanych przez Ubezpieczaj膮cego w sytuacji,
kiedy Ubezpieczaj膮cy o chorobie wiedzia艂 lub wiedzie膰 powinien;
11) szk贸d spowodowanych przez produkt nie posiadaj膮cy wa偶nego
atestu (certyfikat贸w, zezwole艅), o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest
wymagany przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa;
12) szk贸d wynikaj膮cych z wprowadzaj膮cej w b艂膮d reklamy lub braku etykiet
informuj膮cych o przeznaczeniu produktu oraz sposobie jego u偶ywania;
13) szk贸d spowodowanych przez produkt niepe艂nowarto艣ciowy,
wprowadzony do obrotu z informacj膮 o wadzie;
14) szk贸d spowodowanych przez produkt zawieraj膮cy ludzk膮 krew,
osocze i inne substancje krwiopochodne;
15) roszcze艅 z tytu艂u szk贸d b臋d膮cych nast臋pstwem bezpo艣redniego lub
po艣redniego oddzia艂ywania wyrob贸w tytoniowych;
16) szk贸d spowodowanych przez produkt, kt贸ry przed wprowadzeniem
do obrotu nie by艂 w spos贸b nale偶yty, zgodny z wymaganiami nauki
i techniki sprawdzony lub przetestowany;
17) roszcze艅 wynikaj膮cych z nieterminowego dostarczenia produktu;
18) roszcze艅 z tytu艂u szk贸d w przedmiotach w wyniku zu偶ycia, zestarzenia
si臋, nadwer臋偶enia lub wewn臋trznych szk贸d wynikaj膮cych z
eksploatacji;
19) roszcze艅 zwi膮zanych ze smakiem, zapachem, konsystencj膮,
wygl膮dem i warto艣ci膮 od偶ywcz膮 produktu oraz wszelkich innych
roszcze艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne produktu;
20) szk贸d spowodowanych podaniem artyku艂贸w spo偶ywczych, kt贸rych
okres przydatno艣ci do spo偶ycia min膮艂 oraz szk贸d b臋d膮cych skutkiem
nieprzestrzegania przez Ubezpieczaj膮cego warunk贸w sanitarnych
oraz przepis贸w weterynaryjnych w produkcji, obrocie oraz
przechowywaniu artyku艂贸w spo偶ywczych;
21) koszt贸w zwi膮zanych z wycofaniem i utylizacj膮 produkt贸w
przeterminowanych lub z innych wzgl臋d贸w wycofanych z obrotu;
22) roszcze艅 z tytu艂u koszt贸w dostawy, w艂膮czaj膮c w to koszty transportu
produktu niewadliwego.
Klauzula nr 10
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej pracodawcy
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej
pracodawcy na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰 cywilna
pracodawcy za szkody osobowe lub rzeczowe poniesione przez
pracownik贸w Ubezpieczaj膮cego, b臋d膮ce nast臋pstwem zarejestrowanego
wypadku przy pracy, w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
2. Odpowiedzialno艣膰 Generali jest ograniczona do podlimitu
okre艣lonego w polisie.
3. Odpowiedzialno艣膰 Generali za szkody osobowe jest pomniejszona
o wysoko艣膰 艣wiadczenia uzyskanego przez poszkodowanego na
podstawie ustawy z dnia 30 pa藕dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu
spo艂ecznym z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673, z p贸藕n. zmianami).
搂 3
Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody:
1) powsta艂e w czasie, gdy pracownik znajdowa艂 si臋 pod wp艂ywem
alkoholu, narkotyk贸w, 艣rodk贸w psychotropowych lub innych 艣rodk贸w
powoduj膮cych zaburzenia 艣wiadomo艣ci;
2) w przypadku gdy pracownik, kt贸ry uleg艂 wypadkowi odm贸wi艂
poddania si臋 badaniom na zawarto艣膰 alkoholu w organizmie (b膮d藕
innej substancji wymienionej w ust. 1), a z okoliczno艣ci wypadku
wynika, 偶e pracownik m贸g艂 znajdowa膰 si臋 w stanie nietrze藕wo艣ci lub
w innym stanie zaburzenia 艣wiadomo艣ci;
3) spowodowane wypadkiem, kt贸remu uleg艂 pracownik w drodze do
miejsca pracy i z pracy;
4) spowodowane chorobami zawodowymi, udarem m贸zgu b膮d藕
zawa艂em serca;
5) spowodowane ruchem pojazd贸w mechanicznych obj臋tych
obowi膮zkowym ubezpieczeniem odpowiedzialno艣ci cywilnej
posiadaczy tych pojazd贸w.
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszcze艅 regresowych
jakiejkolwiek instytucji zobowi膮zanej do wyp艂aty 艣wiadcze艅 z tytu艂u
wypadku przy pracy,
搂 4
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest
za艂膮czy膰 do wniosku ubezpieczeniowego kopi臋 zak艂adowego rejestru
wypadk贸w przy pracy.
Klauzula nr 11
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej najemcy
nieruchomo艣ci
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej
o szkody rzeczowe spowodowane przez po偶ar, wybuch lub wod臋
wodoci膮gow膮, powsta艂e w nieruchomo艣ciach os贸b trzecich z kt贸rych
Ubezpieczaj膮cy korzysta艂 na podstawie umowy najmu, dzier偶awy,
u偶yczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym
charakterze.na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰 cywiln膮
najemcy nieruchomo艣ci.
2. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
搂 3
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialno艣ci cywilnej
w zwi膮zku z:
1) utrat膮 mienia nie wynikaj膮c膮 z jego zniszczenia lub uszkodzenia;
2) szkodami powsta艂ymi w pojazdach mechanicznych oraz w mieniu
ruchomym, chyba 偶e wchodzi ono w sk艂ad wyposa偶enia
nieruchomo艣ci wykorzystywanej przez Ubezpieczaj膮cego;
3) szkodami spowodowanymi normalnym zu偶yciem nieruchomo艣ci
w trakcie jej u偶ywania.
Klauzula nr 12
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u
posiadania i u偶ywania w贸zk贸w jezdniowych
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z
tytu艂u posiadania i u偶ywania w贸zk贸w jezdniowych na zasadach
okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰 cywilna za
szkody osobowe lub rzeczowe powsta艂e w zwi膮zku z posiadaniem,
kierowaniem, u偶ywaniem i uruchamianiem w贸zk贸w jezdniowych.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie szk贸d
wyrz膮dzonych przez pracownik贸w Ubezpieczaj膮cego w zwi膮zku
z wykonywaniem obowi膮zk贸w s艂u偶bowych na jego rzecz.
3. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej obj臋te s膮 szkody spowodowane
przez w贸zki jezdniowe u偶ywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
w miejscu ubezpieczenia i przez osoby do tego uprawnione.
4. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
搂 3
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 nie s膮 obj臋te szkody wyrz膮dzone
pracownikom w艂asnym Ubezpieczaj膮cego.
Klauzula nr 13
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za
podwykonawc贸w Ubezpieczaj膮cego
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej
Ubezpieczaj膮cego za szkody osobowe i rzeczowe powsta艂e
w zwi膮zku z wykonywaniem czynno艣ci, prac, lub us艂ug przez
podwykonawc臋.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe
spowodowane w zwi膮zku z wykonywaniem czynno艣ci, prac lub us艂ug
zgodnych z rodzajem ubezpieczanej dzia艂alno艣ci prowadzonej przez
Ubezpieczaj膮cego.
4. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
5. Generali zachowuje prawo do dochodzenia roszcze艅 regresowych
wzgl臋dem podwykonawc贸w chyba, 偶e um贸wiono si臋 inaczej.
Klauzula nr 14
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody
w 艣rodowisku
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za
szkody w 艣rodowisku na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 odpowiedzialno艣膰
cywiln膮 Ubezpieczaj膮cego za szkody osobowe lub rzeczowe,
spowodowane wydzieleniem, rozrzuceniem, uwolnieniem lub
wydobywaniem si臋 dymu, opar贸w, sadzy, wyziew贸w, kwas贸w,
zasad, truj膮cych substancji chemicznych, p艂yn贸w lub gaz贸w,
odpad贸w lub innych 艣rodk贸w dra偶ni膮cych, mog膮cych powodowa膰
ska偶enie powietrza, ziemi lub jej powierzchni, lub jakiegokolwiek
strumienia, rzeki, kana艂u czy zbiornika wodnego.
2. Odpowiedzialno艣膰 Generali za szkody okre艣lone w ust. 1 ma
miejsce wy艂膮cznie po spe艂nieniu nast臋puj膮cych warunk贸w:
1) przyczyn膮 wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobycia
si臋 jest zdarzenie nag艂e i przypadkowe, niezamierzone ani
nieprzewidziane przez Ubezpieczaj膮cego przy zachowaniu
nale偶ytej staranno艣ci w prowadzeniu przedsi臋biorstwa;
2) wydzielenie, rozrzucenie, uwolnienie lub wydobywanie si臋 mia艂o
miejsce w okresie ubezpieczenia i zosta艂o w spos贸b nie
budz膮cy w膮tpliwo艣ci stwierdzone przez Ubezpieczaj膮cego lub
osoby trzecie w ci膮gu 72 godzin od momentu rozpocz臋cia si臋
tego zdarzenia;
3) pierwsza szkoda powsta艂a i ujawni艂a si臋 nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu
72 godzin od momentu rozpocz臋cia si臋 procesu wydzielenia,
rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania si臋;
4) zdarzenie zosta艂o potwierdzone protoko艂em s艂u偶by ochrony
艣rodowiska, stra偶y po偶arnej lub policji;
5) szkoda powsta艂a w zwi膮zku z ubezpieczon膮 dzia艂alno艣ci膮
gospodarcz膮.
3. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
搂 3
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) roszcze艅 zwi膮zanych ze szkodami w 艣rodowisku wynikaj膮cymi
z dzia艂alno艣ci:
a) zak艂ad贸w przemys艂u farmaceutycznego,
b) zagospodarowania odpad贸w,
c) oczyszczalni 艣ciek贸w,
d) z艂omowisk,
e) lakierni,
f)
zak艂ad贸w galwanizacyjnych;
2) roszcze艅 zwi膮zanych ze szkodami w 艣rodowisku powsta艂ymi
w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 firm transportowych, b膮d藕 z
wykonywaniem czynno艣ci polegaj膮cych na przewozie 艂adunk贸w
wszelkimi 艣rodkami transportu, oraz roz艂adunku i za艂adunku.
3) roszcze艅 zwi膮zanych ze szkodami w 艣rodowisku powsta艂ymi
w zwi膮zku z gromadzeniem 艣ciek贸w, sk艂adowaniem, gospodarczym
wykorzystaniem odpad贸w, 艣rodk贸w chemicznych b膮d藕 innych
towar贸w niebezpiecznych na obszarze bezpo艣redniego zagro偶enia
powodzi膮.
搂 4
Odszkodowanie zmniejsza si臋 o franszyz臋 redukcyjn膮 w wysoko艣ci 10 %
ustalonej kwoty odszkodowania, nie mniej ni偶 5 000 PLN.
26
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
Klauzula nr 15
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej kontraktowej
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej
kontraktowej na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰 cywilna za
szkody osobowe i rzeczowe powsta艂e wskutek niewykonania lub
nienale偶ytego wykonania zobowi膮zania, wynikaj膮cego z umowy
zawartej w ramach dzia艂alno艣ci wykonywanej przez
Ubezpieczaj膮cego okre艣lonej w umowie ubezpieczenia.
2. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
3. Generali odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione przez
Poszkodowanego, nie ponosi natomiast odpowiedzialno艣ci za
utracone korzy艣ci jakie Poszkodowany m贸g艂 osi膮gn膮膰, gdyby
szkoda nie nast膮pi艂a.
搂 3
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) realizacji zobowi膮za艅 wykraczaj膮cych poza zakres ustawowej
odpowiedzialno艣ci cywilnej Ubezpieczaj膮cego;
2) roszcze艅 o wykonanie zast臋pcze;
3) roszcze艅 o realizacj臋 zobowi膮za艅 gwarancyjnych;
4) roszcze艅 z tytu艂u szk贸d wyrz膮dzonych w przedmiocie pracy lub
wykonanej us艂udze przez osoby obj臋te ubezpieczeniem na
podstawie niniejszej klauzuli;
5) roszcze艅 wynikaj膮cych z nieterminowego wykonania zobowi膮zania;
6) szk贸d wynik艂ych z naruszenia lub nieprzestrzegania prawa
zagranicznego oraz dochodzonych przed s膮dami zagranicznymi;
7) kar umownych;
8) szk贸d wyrz膮dzonych wskutek powierzenia wykonania zobowi膮za艅
osobom nieuprawnionym lub nie posiadaj膮cych wymaganych
prawem koncesji, licencji b膮d藕 specjalizacji zawodowych;
9) szk贸d z tytu艂u zawartych um贸w w zakresie przechowania.
Klauzula nr 16
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody
w mieniu przekazanym w celu wykonania obr贸bki,
naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynno艣ci
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 za szkody w mieniu
przekazanym w celu wykonania obr贸bki, naprawy, czyszczenia i
innych podobnych czynno艣ci w ramach dzia艂alno艣ci prowadzonej
przez Ubezpieczaj膮cego, powsta艂e w czasie ich wykonania.
2. Rozszerzenie zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
3. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej w polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) szk贸d w mieniu, z kt贸rego Ubezpieczaj膮cy korzysta艂 na
podstawie umowy najmu, dzier偶awy, u偶ywania, leasingu albo
innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze;
2) szk贸d wynikaj膮cych z utraty mienia nie wynikaj膮cych z jego
uszkodzenia lub zniszczenia;
3) szk贸d w warto艣ciach pieni臋偶nych, wszelkiego rodzaju
dokumentach, dzie艂ach sztuki, futrach, sk贸rach.
Klauzula nr 17
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u jazd
pr贸bnych
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o szkody rzeczowe powsta艂e w zwi膮zku
z przeprowadzaniem przez Ubezpieczaj膮cego jazd pr贸bnych
pojazd贸w mechanicznych na zasadach okre艣lonych w niniejszej
klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰 cywilna za
szkody rzeczowe powsta艂e w zwi膮zku z przeprowadzaniem przez
Ubezpieczaj膮cego i jego pracownik贸w jazd pr贸bnych pojazd贸w
mechanicznych po naprawie pojazdu, w odleg艂o艣ci do 10 kilometr贸w
od miejsca ubezpieczenia wskazanego w polisie.
2. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
搂 3
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) szk贸d wyrz膮dzonych przez Ubezpieczaj膮cego lub osob臋 za
kt贸r膮 ponosi on odpowiedzialno艣膰, nie posiadaj膮c膮 stosownych
uprawnie艅 do prowadzenia pojazd贸w;
2) szk贸d polegaj膮cych na kradzie偶y lub rabunku pojazdu
mechanicznego;
3) szk贸d powsta艂ych w czasie, gdy pracownik znajdowa艂 si臋 pod
wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w, 艣rodk贸w psychotropowych lub
innych 艣rodk贸w powoduj膮cych zaburzenia 艣wiadomo艣ci;
4) szk贸d powsta艂ych w przypadku gdy Ubezpieczaj膮cy, lub
pracownik, kt贸ry prowadzi艂 pojazd mechaniczny odm贸wi艂
poddania si臋 badaniom na zawarto艣膰 alkoholu w organizmie
(b膮d藕 innej substancji wymienionej w pkt 3), a z okoliczno艣ci
wypadku wynika, 偶e pracownik m贸g艂 znajdowa膰 si臋 w stanie
nietrze藕wo艣ci lub w innym stanie zaburzenia 艣wiadomo艣ci;
5) szk贸d w pojazdach mechanicznych, cz臋艣ciach sk艂adowych lub
wyposa偶eniu pojazd贸w mechanicznych, z kt贸rych
Ubezpieczaj膮cy korzysta艂 na podstawie umowy najmu,
dzier偶awy, u偶yczenia, leasingu, lub innej umowy o podobnym
charakterze;
6) szk贸d w pojazdach mechanicznych przeznaczonych do
sprzeda偶y w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej ze
szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem umowy komisu;
7) szk贸d w rzeczach pozostawionych w pojazdach
mechanicznych.
搂 4
W razie powstania zdarzenia szkodowego Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany
jest niezw艂ocznie, tj. bezpo艣rednio po zdarzeniu powiadomi膰 Policj臋 o
zdarzeniu. Nie powiadomienie Policji w ww. czasie mo偶e spowodowa膰
ograniczenie lub odmow臋 wyp艂aty odszkodowania w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci,
o ile okoliczno艣膰 ta mia艂a wp艂yw na ustalenie istnienia, lub zakresu
odpowiedzialno艣ci Generali, lub te偶 na zwi臋kszenie rozmiaru szkody.
搂 5
Odszkodowanie zmniejsza si臋 o franszyz臋 redukcyjn膮 w wysoko艣ci 10%
ustalonej kwoty odszkodowania, nie mniej ni偶 1 000 PLN.
27
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
Klauzula nr 18
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej aptekarza
i technika farmaceuty
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej
aptekarza na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰 cywilna
zawodowa aptekarzy oraz technik贸w farmacji.
2. Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej, je偶eli Ubezpieczaj膮cy
zobowi膮zany jest w my艣l przepis贸w prawnych do naprawienia szkody
osobowej lub rzeczowej wyrz膮dzonej osobie trzeciej, w zwi膮zku
z wykonywanym zawodem aptekarza, z zastrze偶eniem ust. 3.
3. Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest wy艂膮cznie do szk贸d
wynikaj膮cych:
1) z przygotowania lek贸w recepturowych,
2) z wydania niew艂a艣ciwego lub przeterminowanego leku.
4. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
搂 3
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszcze艅 z tytu艂u szk贸d:
1) wynikaj膮cych ze 艣wiadomego naruszenia przez Ubezpieczaj膮cego
obowi膮zuj膮cych norm oraz przepis贸w prawa, jak r贸wnie偶 dzia艂ania
wykraczaj膮cego poza jego kompetencje;
2) powsta艂ych wskutek zastosowania surowc贸w i materia艂贸w, o kt贸rych
Ubezpieczaj膮cy wiedzia艂 lub wiedzie膰 powinien, 偶e s膮 szkodliwe lub
niedopuszczone do stosowania;
3) wynikaj膮cych z niezabezpieczenia lub nienale偶ytego zabezpieczenia
substancji chemicznych, biologicznych, radioaktywnych lub innych
zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami.
搂 4
Ponadto Generali rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o pokrycie:
1) koszt贸w utylizacji zniszczonych lek贸w do podlimitu w wysoko艣ci
5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe;
2) bezpo艣rednich nast臋pstw finansowych utraty dokument贸w,
niezb臋dnych do refundacji lek贸w do podlimitu w wysoko艣ci
10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe; je偶eli utrata
dokument贸w b膮d藕 zniszczenie lek贸w powsta艂o na skutek zdarze艅
obj臋tych ubezpieczeniem mienia od po偶aru i innych zdarze艅
losowych oraz ubezpieczeniem mienia od kradzie偶y z w艂amaniem
i rabunku oraz dewastacji zawartych na podstawie OWU.
Klauzula nr 19
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Klauzula dla podmiot贸w posiadaj膮cych umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie 艣wiadcze艅
opieki zdrowotnej
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU uzgadnia si臋, 偶e zakres ochrony ubezpieczeniowej
w ubezpieczeniu odpowiedzialno艣ci cywilnej zostaje rozszerzony
o odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 艣wiadczeniodawcy udzielaj膮cego
艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej za szkody wyrz膮dzone w nast臋pstwie
dzia艂ania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, podczas udzielania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie 艣wiadcze艅 opieki
zdrowotnej.
2. Rozszerzenie zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e zasady odpowiedzialno艣ci Generali (tj. przyj臋te definicje,
zasady odpowiedzialno艣ci, p艂atno艣ci sk艂adki, b膮d藕 ustalania rozmiaru
szkody i wysoko艣ci odszkodowania) okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni
zastosowanie. Postanowienia Rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowi膮zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno艣ci cywilnej 艣wiadczeniodawcy udzielaj膮cego
艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008 r., nr 3, poz. 10) maj膮
pierwsze艅stwo zastosowania przed niniejszymi OWU.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszcze艅 z tytu艂u szk贸d:
1) polegaj膮cych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia,
2) polegaj膮cych na zap艂acie kar umownych,
3) powsta艂ych wskutek dzia艂a艅 wojennych, stanu wojennego,
rozruch贸w i zamieszek, a tak偶e akt贸w terroru.
4. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
12 000 EUR na jedno zdarzenie i 67 500 EUR na wszystkie zdarzenia
szkodowe powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
5. Klauzula dotyczy podmiot贸w realizuj膮cych w ramach um贸w z NFZ
wy艂膮cznie czynno艣ci z zakresu zaopatrzenia w 艣rodki pomocnicze
i wyroby medyczne b臋d膮ce przedmiotami ortopedycznymi.
Klauzula nr 20
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Dodatkowe ubezpieczenie dla podmiot贸w prowadz膮cych
hotele lub o艣rodki wczasowe
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o ubezpieczenie dla podmiot贸w prowadz膮cych
hotele lub o艣rodki wczasowe na zasadach okre艣lonych w niniejszej
klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮:
1) odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 z tytu艂u utraty lub uszkodzenia mienia
wniesionego do pokoju hotelowego;
2) odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 z tytu艂u utraty lub uszkodzenia mienia
oddanego do przechowania.
2. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej na polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia z zastrze偶eniem, 偶e kwota
wyp艂aconego odszkodowania nie mo偶e by膰 wy偶sza ni偶
odpowiedzialno艣膰 Ubezpieczonego wynikaj膮ca z art. 849 Kodeksu
Cywilnego.
3. Warunkiem w艂膮czenia do umowy ubezpieczenia niniejszej klauzuli jest
wykupienie przez Ubezpieczaj膮cego ubezpieczenia
odpowiedzialno艣ci cywilnej, wchodz膮cego w sk艂ad pakietu 鈥濭enerali
Presto鈥.
搂 3
Utrata lub uszkodzenie mienia wniesionego do pokoju hotelowego
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰 cywilna
Ubezpieczaj膮cego za szkody powsta艂e wskutek utraty lub
uszkodzenia mienia wniesionego do pokoju hotelowego przez go艣ci
hotelowych.
2. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania za szkody, o kt贸rych mowa w ust. 1
stanowi podlimit w wysoko艣ci okre艣lonej na polisie na jedno i
wszystkie zdarzenia szkodowe powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
3. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w:
1) warto艣ciach pieni臋偶nych (krajowych i zagranicznych znakach
pieni臋偶nych, czekach, wekslach i innych dokumentach
zast臋puj膮cych w obrocie got贸wk臋), kartach p艂atniczych, metalach
szlachetnych i wyrobach z nich wykonanych, kamieniach
szlachetnych, p贸艂szlachetnych i syntetycznych;
28
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
2) komputerach, aparatach fotograficznych, kamerach oraz innym
przeno艣nym sprz臋cie elektronicznym o warto艣ci jednostkowej
powy偶ej 1000 PLN oraz rowerach;
chyba 偶e s膮 przechowywane lub zosta艂y oddane do
przechowania zgodnie z zasadami podanymi w 搂 4.
搂 4
1. Generali ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkody, o kt贸rych mowa w 搂 3,
pod warunkiem 偶e mienie znajdowa艂o si臋 w pokoju hotelowym, kt贸ry
by艂 zabezpieczony w nast臋puj膮cy spos贸b:
a) wszystkie drzwi zewn臋trzne prowadz膮ce do pokoju by艂y
zamkni臋te co najmniej na jeden zamek wielozapadkowy, lub
zamek elektroniczny, a klucz lub karta magnetyczna (chipowa)
by艂y w wy艂膮cznym posiadaniu go艣cia hotelowego lub osoby
uprawnionej do przechowywania klucza;
b) drzwi i okna znajdowa艂y si臋 w nale偶ytym stanie technicznym i by艂y
tak umocowane i zamkni臋te, 偶e wy艂amanie ich lub wywa偶enie
wymaga艂o u偶ycia si艂y lub narz臋dzi;
c) w 艣cianach i stropach nie by艂o otwor贸w umo偶liwiaj膮cych
wydostanie przedmiot贸w bez w艂amania.
2. Ponadto warunkiem odpowiedzialno艣ci Generali za szkody powsta艂e
wskutek kradzie偶y jest pozostawienie przez sprawc贸w widocznych
艣lad贸w w艂amania, w postaci uszkodzenia istniej膮cych zabezpiecze艅.
搂 5
Utrata lub uszkodzenie mienia oddanego do przechowania
1. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰 cywilna
Ubezpieczaj膮cego za szkody powsta艂e w mieniu oddanym przez
go艣ci hotelowych do przechowania.
2. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania za szkody, o kt贸rych mowa w ust. 1
stanowi podlimit w wysoko艣ci okre艣lonej na polisie na jedno
i wszystkie zdarzenia szkodowe powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
3. Generali ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkody, o kt贸rych mowa
w ust. 1, pod warunkiem 偶e:
1) drzwi zewn臋trzne do pomieszczenia, w kt贸rym znajduje si臋
mienie oddane przez go艣ci hotelowych do przechowania s膮
w nale偶ytym stanie technicznym, zamkni臋te na co najmniej dwa
zamki wielozapadkowe lub dwie r贸偶ne k艂贸dki bezkab艂膮kowe
zawieszone na oddzielnych skoblach, a klucz jest w wy艂膮cznym
posiadaniu osoby uprawnionej do przechowywania kluczy;
2) Ubezpieczaj膮cy prowadzi ewidencj臋 przyjmowanych do
przechowania rzeczy, zawieraj膮c膮 co najmniej nast臋puj膮ce dane:
- imi臋 i nazwisko oraz numer pokoju hotelowego osoby
oddaj膮cej mienie do przechowania,
- dok艂adny opis i okre艣lenie przechowywanych przedmiot贸w
oraz ich warto艣膰,
- dat臋 przyj臋cia mienia do przechowania,
- podpis oddaj膮cego i przyjmuj膮cego mienie do przechowania,
- dat臋 zwrotu mienia z przechowania,
- podpis oddaj膮cego i przyjmuj膮cego mienie z przechowania;
3) mienie, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 3 pkt 1 przechowywane jest
w zamkni臋tym schowku (tj. w szafie stalowej, stalowo-betonowej,
pancernej lub kasecie metalowej), kt贸ry jest trwale przymocowany
do pod艂o偶a lub 艣ciany pomieszczenia, do kt贸rego wej艣cie musi
by膰 zabezpieczone zgodnie z 搂 5 ust. 3 pkt. 1).
Klauzula nr 21
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Dodatkowe ubezpieczenie dla hoteli prowadz膮cych
parkingi strze偶one
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 Ubezpieczaj膮cego za
szkody rzeczowe zwi膮zane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat膮
pojazd贸w mechanicznych pozostawionych na parkingu strze偶onym
znajduj膮cym si臋 w pieczy, pod dozorem lub kontrol膮
Ubezpieczaj膮cego na zasadach okre艣lonych w niniejszej klauzuli.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Generali obejmuje ochron膮 ubezpieczeniow膮 odpowiedzialno艣膰
cywiln膮 za szkody rzeczowe z tytu艂u uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty pojazd贸w mechanicznych pozostawionych na parkingu
strze偶onym znajduj膮cym si臋 w pieczy, pod dozorem lub kontrol膮
Ubezpieczaj膮cego;
2. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania za szkody, o kt贸rych mowa w ust. 1
stanowi podlimit w wysoko艣ci okre艣lonej na polisie na jedno i
wszystkie zdarzenia szkodowe powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
3. Warunkiem w艂膮czenia do umowy ubezpieczenia niniejszej klauzuli jest
wykupienie przez Ubezpieczaj膮cego ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci
cywilnej, wchodz膮cego w sk艂ad pakietu 鈥濭enerali Presto鈥.
搂 3
1. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody zwi膮zane z
uszkodzeniem, zniszczeniem, lub utrat膮 pojazd贸w mechanicznych,
powsta艂e w:
1) pojazdach mechanicznych, cz臋艣ciach sk艂adowych lub
wyposa偶eniu pojazd贸w mechanicznych, z kt贸rych
Ubezpieczaj膮cy korzysta艂 na podstawie umowy najmu, dzier偶awy,
u偶yczenia, leasingu, lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) pojazdach mechanicznych przeznaczonych do sprzeda偶y
w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej ze
szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem umowy komisu;
3) pojazd贸w mechanicznych, cz臋艣ci sk艂adowych lub wyposa偶enia
pojazd贸w mechanicznych przekazanych lub udost臋pnionych
Ubezpieczaj膮cemu w celu wykonania naprawy, obr贸bki, kontroli,
czyszczenia, lub innych podobnych czynno艣ci w ramach us艂ug
艣wiadczonych przez Ubezpieczaj膮cego;
4) w rzeczach pozostawionych w pojazdach mechanicznych.
2. W razie zagini臋cia, uszkodzenia b膮d藕 wyst膮pienia znacznej szkody
w poje藕dzie mechanicznym Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest
niezw艂ocznie, tj. bezpo艣rednio po zdarzeniu powiadomi膰 Policj臋
o zdarzeniu. Nie powiadomienie Policji w ww. czasie mo偶e
spowodowa膰 ograniczenie lub odmow臋 wyp艂aty odszkodowania
w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, o ile okoliczno艣膰 ta mia艂a wp艂yw na ustalenie
istnienia, lub zakresu odpowiedzialno艣ci Generali, lub te偶 na
zwi臋kszenie rozmiaru szkody.
搂 4
1) Generali ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkody, o kt贸rych mowa w 搂 2,
pod warunkiem 偶e miejsce postoju pojazdu spe艂nia nast臋puj膮ce
warunki:
a) pomieszczenie, albo plac, ogrodzony jest parkanem z siatki
drucianej, murowanym, lub innym o trwa艂ej konstrukcji,
o艣wietlonej w porze nocnej, ponadto obj臋ty jest dozorem lub
monitoringiem;
b) wjazd zabezpieczony jest w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy wyjazd
pojazdem przez osob臋 nieuprawnion膮;
c) prowadzona jest sta艂a ewidencja przyjmowanych i
wyje偶d偶aj膮cych pojazd贸w wed艂ug numeru rejestracyjnego, daty
i godziny przyj臋cia i wyjazdu oraz osoby przyjmuj膮cej i wydaj膮cej,
b膮d藕 dokument potwierdzaj膮cy wjazd na parking.
搂 5
Odszkodowanie w przypadku szk贸d rzeczowych zmniejsza si臋 o franszyz臋
redukcyjn膮 w wysoko艣ci 10 % ustalonej kwoty odszkodowania, nie mniej
ni偶 1000 PLN.
Klauzula nr 22
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za
szkody w mieniu powierzonym
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 za szkody rzeczowe
zwi膮zane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat膮 mienia os贸b
trzecich; w ramach prowadzonej przez Ubezpieczaj膮cego dzia艂alno艣ci
gospodarczej.
2. Rozszerzenie zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na
29
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia
background image
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
3. Warunkiem zaistnienia odpowiedzialno艣ci Generali jest spe艂nienie
jednego z poni偶szych warunk贸w:
a) doz贸r pozostawionego mienia przez pracownika
Ubezpieczaj膮cego,
b) wydawanie numer贸w,
c) wydawanie klucza do szafki,
d) wydawanie innego rodzaju pokwitowania b臋d膮cego dowodem
oddania na przechowanie okrycia wierzchniego, toreb lub innych
przedmiot贸w codziennego u偶ytku.
4. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej w polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d powsta艂ych:
1) w mieniu, z kt贸rego Ubezpieczaj膮cy korzysta艂 na podstawie
umowy najmu, dzier偶awy, u偶ywania, leasingu albo innej umowy
nienazwanej o podobnym charakterze,
2) w warto艣ciach pieni臋偶nych, wyrobach jubilerskich, dzie艂ach sztuki,
3) w pojazdach mechanicznych i ich wyposa偶eniu,
4) w aparatach cyfrowych, fotograficznych, kamerach, komputerach
przeno艣nych, telefonach kom贸rkowych oraz innego rodzaju
przedmiotach warto艣ciowych i urz膮dzeniach elektronicznych,
5) w mieniu przyj臋tym w celu wykonania jego obr贸bki, naprawy,
transportu, badania, produkcji lub innych podobnych us艂ug
6) w kluczach, kluczykach, kartach kodowych do pojazd贸w,
w panelach z radioodbiornik贸w.
Odszkodowanie w przypadku szk贸d rzeczowych zmniejsza si臋
o franszyz臋 redukcyjn膮 w wysoko艣ci 300 PLN.
Klauzula nr 23
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Dodatkowe ubezpieczenie dla podmiot贸w prowadz膮cych
zak艂ady kosmetyczne, fryzjerskie, solaria
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu odpowiedzialno艣ci cywilnej
o ryzyko przeniesienia chor贸b zaka藕nych i zaka偶e艅 (wymienionych
w Ustawie o chorobach zaka藕nych i zaka偶eniach), w tym zaka偶eniem
wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powoduj膮cymi WZW
(zgodnie z ustaw膮 o chorobach zaka藕nych).
2. Rozszerzenie zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
3. G贸rn膮 granic臋 odszkodowania stanowi podlimit w wysoko艣ci
okre艣lonej w polisie na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe
powsta艂e w okresie ubezpieczenia.
4. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci:
1) je偶eli Ubezpieczaj膮cy nie przestrzega艂 wymog贸w higieniczno-
sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania chorobom
zaka藕nym, zaka偶eniom, przewidzianych przepisami prawa
w zakresie dzia艂alno艣ci wykonywanej przez Ubezpieczaj膮cego;
2) za szkody spowodowane przeniesiem choroby Creutzfeldta-
Jacoba lub innych encefalopatii g膮bczastych.
5. Klauzula dotyczy wy艂膮cznie podmiot贸w 艣wiadcz膮cych dzia艂alno艣膰
us艂ugow膮 w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, saun, solari贸w, fitness
club贸w, si艂owni, SPA.
Klauzula nr 24
do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia
odpowiedzialno艣ci cywilnej deliktowej w granicach Unii
Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i Norwegii
搂 1
1. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po op艂aceniu dodatkowej sk艂adki,
z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 OWU, Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o szkody osobowe b膮d藕 rzeczowe powsta艂e poza
terytorium Polski w granicach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii
i Norwegii.
2. Rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli oznacza wy艂膮cznie zmian臋 zakresu
ubezpieczenia, jak to okre艣lono w niniejszej klauzuli, przy czym
pozosta艂e wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Generali
okre艣lone w OWU maj膮 w pe艂ni zastosowanie.
搂 2
1. Odpowiedzialno艣膰 Generali jest ograniczona do wysoko艣ci sumy
gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialno艣ci cywilnej deliktowej
okre艣lonej w polisie.
2. Odszkodowanie ka偶dorazowo zmniejsza si臋 o franszyz臋 redukcyjn膮
w wysoko艣ci 10 % ustalonej kwoty odszkodowania, nie mniej ni偶
1 000 PLN.
Klauzula nr 25
Do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Zamiana franszyz redukcyjnych na integralne
Z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych postanowie艅 OWU
uzgadnia si臋, 偶e franszyzy redukcyjne zostaj膮 zast膮pione franszyzami
integralnymi w takiej samej wysoko艣ci, w jakiej zosta艂y okre艣lone franszyzy
redukcyjne na dokumencie polisy dla poszczeg贸lnych ryzyk obj臋tych
ochron膮 Generali.
Klauzula nr 26
Do og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia podmiot贸w
gospodarczych 鈥濭enerali Presto鈥
Wykupienie franszyz redukcyjnych
Z zastrze偶eniem pozosta艂ych, niezmienionych postanowie艅 OWU
uzgadnia si臋, 偶e franszyzy redukcyjne zostaj膮 wykupione.
Niniejsze og贸lne warunki ubezpieczenia oraz klauzule dodatkowe zosta艂y
przyj臋te uchwa艂膮 Zarz膮du Generali nr GNL/1/2/6/2008 w dniu 25 czerwca
2008 r. i wchodz膮 w 偶ycie z dniem 10 lipca 2008 roku.
Andrzej Jarczyk
Micha艂 Gomowski
Przezes Zarz膮du
Cz艂onek Zarz膮du
Generali T.U. S.A.
Generali T.U. S.A.
30
Klauzule dodatkowe rozszerzaj膮ce zakres ubezpieczenia


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy