My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
OWU
GOP-OW3
Rodzina
OdpowiedzialnoϾ
Pracownicze ubezpieczenie
na ¿ycie - GOP-03
&
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
90-520 £ódŸ, ul. Gdañska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003
S¹d Rejonowy dla £odzi - Œródmieœcia w £odzi
KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22
Kapita³ zak³adowy i wp³acony: 28 068 900 PLN
Art.1 Definicje
1. Deklaracja zgody jest to formularz, który sk³ada osoba przystźpu-
j¹ca do niniejszego ubezpieczenia.
2. OWU - niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
3. OWUD - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego.
4. Karencja jest to okres okreœlony w odpowiednich OWUD, w któ-
rym UNIQA TU na ¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za
poszczególne Zdarzenia ubezpieczeniowe, pomimo wnoszenia
przez Ubezpieczaj¹cego w tym okresie sk³adki. Okres karencji li-
czony jest od daty przyst¹pienia Ubezpieczonego do umowy ubez-
pieczenia.
5. Nieszczźœliwy wypadek jest to nag³e, gwa³towne, wywo³ane przy-
czyn¹ zewnźtrzn¹ zdarzenie, które wyst¹pi³o w czasie ochrony
ubezpieczeniowej niezale¿ne od woli Ubezpieczonego, wynikiem
którego jest zajœcie Zdarzenia ubezpieczeniowego. Za Nieszczź-
œliwy wypadek nie uwa¿a siź zachorowañ, udaru, wylewu, zawa³u
miźœnia sercowego ani zara¿eñ chorobami zakaŸnymi.
6. Ubezpieczaj¹cy jest to osoba prawna, osoba fizyczna lub inny pod-
miot zawieraj¹cy umowź ubezpieczenia z UNIQA TU na ¯ycie S.A.
i deklaruj¹cy op³acanie sk³adki ubezpieczeniowej.
7. Ubezpieczony jest to Pracownik Ubezpieczaj¹cego objźty ochron¹
ubezpieczeniow¹, który we wnioskowanej dacie pocz¹tku ochrony
ubezpieczeniowej ukoñczy³ 16 rok ¿ycia.
8. Pracownik jest to osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczaj¹-
cego na podstawie umowy o pracź, powo³ania, wyboru, mianowa-
nia, umowy o pracź nak³adcz¹, spó³dzielczej umowy o pracź,
w pe³nym lub niepe³nym wymiarze czasu pracy; osoba wykonuj¹ca
na rzecz Ubezpieczaj¹cego pracź na podstawie umowy zlecenia
lub umowy agencyjnej, je¿eli jest objźta z tego tytu³u ubezpiecze-
niem spo³ecznym, osoba zatrudniona na podstawie umowy zawar-
tej w wyniku powo³ania lub wyboru do organu reprezentuj¹cego
osobź prawn¹ (w tym kontrakt mened¿erski), w³aœciciel, wspó³-
w³aœciciel, a tak¿e osoby fizyczne - pracodawcy, w rozumieniu ko-
deksu pracy.
9. Suma ubezpieczenia jest to uzgodniona przez strony i potwier-
dzona Polis¹ kwota, bźd¹c¹ podstaw¹ naliczenia wysokoœci œwiad-
czenia z tytu³u zajœcia Zdarzenia ubezpieczeniowego objźtego
umow¹ ubezpieczenia zawart¹ na podstawie OWU lub OWU
i OWUD.
10. Uprawniony jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny pod-
miot, wyznaczony przez Ubezpieczonego, któremu w przypadku
zgonu Ubezpieczonego, UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aci nale¿ne
œwiadczenie.
11. UNIQA TU na ¯ycie S.A. - Ubezpieczyciel UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna zwany dalej UNIQA TU na
¯ycie S.A.
12.Rycza³t jest to sta³a kwota œwiadczenia wyp³acana za jeden dzieñ
zajœcia Zdarzenia ubezpieczeniowego, je¿eli OWUD przewiduj¹
wyp³atź œwiadczenia w takiej formie.
13.Wiek Ubezpieczonego jest to ró¿nica pomiźdzy deklarowanym
przez Ubezpieczaj¹cego rokiem pocz¹tku udzielania ochrony ubez-
pieczeniowej przez UNIQA TU na ¯ycie S.A. i rokiem urodzenia
Ubezpieczonego.
14.Zdarzenie ubezpieczeniowe jest to zdarzenie, którego zajœcie
zobowi¹zuje UNIQA TU na ¯ycie S.A. do wyp³aty œwiadczenia na
zasadach okreœlonych w OWU lub w OWU i OWUD.
Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczony mo¿e rozszerzyæ przedmiot ubezpieczenia o ochro-
nź swojego zdrowia oraz ochronź zdrowia i ¿ycia swojej rodziny
wybieraj¹c wariant rozszerzony ubezpieczenia zawierany na pod-
stawie odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczeñ Dodat-
kowych (OWUD).
3. Œwiadczenie za zgon stanowi zapisana w polisie kwota, odpowia-
daj¹ca procentowi Sumy ubezpieczenia.
4. Suma ubezpieczenia, wysokoœæ œwiadczeñ i wysokoœci rycza³tu okre-
œlone s¹ na polisie, a ich wysokoœæ mo¿e ulec zmianie na zasadach
przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpiecze-
nia.
5. Suma ubezpieczenia, wysokoœæ œwiadczeñ i wysokoœæ Rycza³tu s¹
takie same dla ka¿dego Ubezpieczonego z grupy objźtej umow¹
ubezpieczenia.
6. Jeœli nie zawarto innych szczególnych uzgodnieñ, UNIQA TU na
¯ycie S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za zgon Ubezpieczonego,
zaistnia³y:
1) w wyniku pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przez Ubez-
pieczonego czynu zabronionego kwalifikowanego jako prze-
stźpstwo,
2) na skutek pope³nienia przez Ubezpieczonego samobójstwa
przed up³ywem dwóch lat od daty przyst¹pienia Ubezpieczo-
nego do umowy ubezpieczenia,
3) w wyniku przewlek³ego alkoholizmu, nadu¿ywania alkoholu,
nadu¿ywania lub uzale¿nienia od narkotyków, leków innych ni¿
za¿ywane na zalecenie lekarza,
4) w wyniku nieszczźœliwego wypadku spowodowanego przez
Ubezpieczonego w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrod-
ków odurzaj¹cych,
5) na skutek dzia³añ wojennych lub terrorystycznych.
Art. 3 Kogo obejmuje umowa ubezpieczenia i w jaki sposób siź j¹
zawiera?
1. Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU mo¿na obj¹æ gru-
pź Pracowników Ubezpieczaj¹cego licz¹c¹ nie mniej ni¿ 3 osoby.
2. Pracownicy przystźpuj¹cy do ubezpieczenia musz¹ byæ zdolni
w dniu wype³niania Deklaracji zgody do pracy zawodowej tzn. nie
mog¹ w tym dniu przebywaæ na zwolnieniu lekarskim.
3. Wniosek o ubezpieczenie
1) Umowź zawiera siź na podstawie pisemnego wniosku Ubez-
pieczaj¹cego, wykazu osób przystźpuj¹cych do ubezpieczenia
oraz Deklaracji zgody wype³nionych i podpisanych przez osoby
przystźpuj¹ce do ubezpieczenia. UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e
uzale¿niæ przyjźcie osoby do ubezpieczenia od oceny wype³-
nionego przez tź osobź formularza medycznego.
2) Do wniosku Ubezpieczaj¹cy powinien do³¹czyæ:
a) wykaz Pracowników, na rzecz których ubezpieczenie jest
zawierane,
b) wype³nione i podpisane przez poszczególnych Pracowni-
ków Deklaracjź zgody, obejmuj¹ce zgodź na objźcie ochron¹
ubezpieczeniow¹ oraz na potr¹canie przez Ubezpieczaj¹-
cego sk³adek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia za pra-
cź lub innych wyp³at.
3) Dokumenty, o których mowa powy¿ej nale¿y dostarczyæ do
UNIQA TU na ¯ycie S.A. w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
daty ich sporz¹dzenia, pod rygorem niewa¿noœci.
4) Wy¿ej wymienione dokumenty nale¿y dostarczyæ do UNIQA TU
na ¯ycie S.A. najpóŸniej na 15 dni przed wnioskowanym termi-
nem rozpoczźcia ubezpieczenia.
background image
2
5) Je¿eli dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1), 2), zosta³y
wype³nione nieprawid³owo lub s¹ niekompletne, UNIQA
TU na ¯ycie S.A. zwróci siź na piœmie do Ubezpieczaj¹cego
o ich uzupe³nienie lub te¿ sporz¹dzenie nowych w terminie
14 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego pisma
w tej sprawie.
6) Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie dotrzyma terminu okreœlonego w ust.3
pkt 3) lub 4), UNIQA TU na ¯ycie S.A. ma prawo zmieniæ datź
pocz¹tku ochrony, odmówiæ objźcia ochron¹ osób, których do-
kumenty zosta³y sporz¹dzone nieprawid³owo lub dostarczone
po wy¿ej okreœlonym terminie.
7) Po analizie z³o¿onego wniosku oraz towarzysz¹cych mu doku-
mentów, o których mowa w ust. 3 pkt.1) i 2), UNIQA TU na
¯ycie S.A. ma prawo w stosunku do grupy lub pojedynczego
Ubezpieczonego: odmówiæ przyjźcia do ubezpieczenia bez
podania przyczyn, odroczyæ podjźcie decyzji o przyjźciu do
ubezpieczenia, zaproponowaæ odroczenie terminu rozpoczź-
cia ochrony ubezpieczeniowej, podnieœæ sk³adkź ubezpiecze-
niow¹ lub zaproponowaæ inn¹ ofertź ubezpieczenia.
4. Polisa
1) Polisa jest dokumentem ubezpieczeniowym, w którym UNIQA
TU na ¯ycie S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia.
2) Umowź ubezpieczenia uznaje siź za zawart¹ z chwil¹ dorźcze-
nia Ubezpieczaj¹cemu Polisy.
3) W przypadku wprowadzenia w Polisie uregulowañ odmien-
nych ni¿ postanowienia zawarte w OWU lub w OWUD, UNIQA
TU na ¯ycie S.A. zwróci na nie Ubezpieczaj¹cemu uwagź na
piœmie. W przypadku wprowadzenia takich zmian, UNIQA
TU na ¯ycie S.A. pouczy Ubezpieczaj¹cego o prawie wniesie-
nia na piœmie sprzeciwu w terminie 7 dni licz¹c od dnia otrzy-
mania przez Ubezpieczaj¹cego Polisy. W przypadku braku
w w/w terminie sprzeciwu, uwa¿a siź, ustalone w powy¿szym
trybie zmiany za warunki uzgodnione przez strony umowy ubez-
pieczenia.
Art. 4 Czy mo¿liwe s¹ zmiany w grupie ubezpieczonych Pracow-
ników w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?
1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia UNIQA TU na ¯ycie S.A.
mo¿e obj¹æ ochron¹ ubezpieczeniow¹ Pracowników wczeœniej nie
ubezpieczonych lub osoby, które zosta³y Pracownikami Ubezpie-
czaj¹cego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. W takim przy-
padku, odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. rozpoczyna siź
z pierwszym dniem miesi¹ca nastźpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym nowo przystźpuj¹cy do ubezpieczenia Pracownik z³o¿y³ Dekla-
racjź zgody pod warunkiem zap³acenia sk³adki nale¿nej z tytu³u
objźcia tego Pracownika ochron¹ ubezpieczeniow¹, w terminie
okreœlonym w OWU.
2. Przyst¹pienie do ubezpieczenia osób, o których mowa w ust. 1,
nastźpuje na zasadach okreœlonych w Art.3 ust. 3 pkt 2) do 7).
3. Pracownik mo¿e byæ objźty tylko jedn¹ umow¹ pracowniczego ubez-
pieczenia na ¿ycie na niniejszych warunkach. UNIQA TU na ¯ycie S.A.
mo¿e wyraziæ zgodź na objźcie danego Pracownika wiźcej ni¿ jedn¹
umow¹ ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU.
4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy jest zo-
bowi¹zany przekazaæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. do 10 dnia danego
miesi¹ca Deklaracje zgody Pracowników nowo przystźpuj¹cych do
ubezpieczenia w danym miesi¹cu zawieraj¹ce dane osobowe Pra-
cowników wraz z wykazem zmian Pracowników, którzy przystźpuj¹
do ubezpieczenia oraz Pracowników, którzy z ubezpieczenia wy-
stźpuj¹.
5. Za wyst¹pienie z ubezpieczenia uwa¿a siź umieszczenie Pracow-
nika w wykazie zmian osób wystźpuj¹cych i zaprzestanie op³aca-
nia za niego sk³adki.
6. Zmiany w sk³adzie osób ubezpieczonych UNIQA TU na ¯ycie S.A.
potwierdza pisemnie.
7. W przypadku, gdy liczebnoœæ grupy objźtej umow¹ ubezpieczenia zmniej-
szy siź do 2 osób lub 1 osoby, umowa ubezpieczenia zostanie automa-
tycznie rozwi¹zana. W takim przypadku UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e
zaproponowaæ Ubezpieczonym mo¿liwoœæ indywidualnego kontynuowa-
nia ubezpieczenia na podstawie Art. 18 OWU.
Art. 5 W jakim wariancie mo¿e byæ zawarta umowa ubezpiecze-
nia?
1. W zale¿noœci od wyboru Ubezpieczaj¹cego umowa ubezpieczenia
mo¿e zostaæ zawarta w wariancie:
1) podstawowym, w którym odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A.
polega na objźciu ochron¹ ryzyka zgonu Ubezpieczonego, z za-
strze¿eniem postanowieñ Art. 2 ust. 6.
Lub,
2) rozszerzonym, w którym odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A.
zostaje rozszerzona ponad ryzyko zgonu o dodatkowe ryzyka wy-
brane przez Ubezpieczaj¹cego i okreœlone w Ogólnych Warunków
Ubezpieczeñ Dodatkowych.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU na ¯ycie S.A. polega na dokonaniu
wyp³aty:
1) œwiadczenia Uprawnionemu z tytu³u zgonu Ubezpieczonego,
który nast¹pi³ w okresie ubezpieczenia - w wysokoœci stano-
wi¹cej zapisany w Polisie procent sumy ubezpieczenia.
2) œwiadczeñ Uprawnionemu lub Ubezpieczonemu wynikaj¹cych
z zawartych umów dodatkowych zgodnie z postanowieniami
OWUD, z zastrze¿eniem, i¿ wysokoœæ œwiadczenia z tytu³u zgo-
nu Ubezpieczonego mo¿e zostaæ pomniejszona o wyp³aty do-
konane na podstawie OWUD, jeœli te umowy przewiduj¹ taki
zapis.
Art. 6 Kiedy rozpoczyna siź i koñczy ochrona ubezpieczeniowa?
1. Pracownik objźty jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ od pierwszego dnia
miesi¹ca nastźpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿y³ Deklaracjź
zgody pod warunkiem zap³acenia sk³adki nale¿nej z tytu³u objźcia
tego Pracownika ochron¹ ubezpieczeniow¹, w terminie okreœlonym
w OWU, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia zapisanego w Polisie jako
dzieñ pocz¹tku odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, wyp³ata œwiadczeñ z ty-
tu³u zajœcia Zdarzeñ ubezpieczeniowych, które zaistnia³y w okre-
sie, w którym UNIQA TU na ¯ycie S.A. udziela³a ochrony ubezpie-
czeniowej, a za który nie zosta³a op³acona sk³adka, zostaje zawie-
szona do momentu wp³ywu tej sk³adki. Konsekwencje braku wp³a-
ty sk³adki s¹ okreœlone szczegó³owe w Art. 11 niniejszych OWU.
3. W stosunku do danego Ubezpieczonego ochrona ubezpieczenio-
wa w UNIQA TU na ¯ycie S.A. ustaje:
1) z koñcem miesi¹ca kalendarzowego, za który zosta³a op³acona
za niego ostatnia sk³adka, jeœli kolejna sk³adka nie zosta³a zap³a-
cona w terminie ani w dodatkowo wyznaczonym przez UNIQA
TU na ¯ycie S.A. 14-dniowym terminie na uregulowanie zaleg³ej
sk³adki,
2) z chwil¹ zgonu Ubezpieczonego,
3) z koñcem miesi¹ca, w którym Ubezpieczony przesta³ byæ Pra-
cownikiem Ubezpieczaj¹cego, z zastrze¿eniem postanowieñ
ust. 4 oraz Art. 18,
4) z chwil¹ rozwi¹zania umowy ubezpieczenia.
4. Je¿eli jednak Ubezpieczaj¹cy dokona³ zap³aty sk³adki za osobź,
która przesta³a byæ jego Pracownikiem, tak¿e za okres nastźpuj¹cy
po rozwi¹zaniu zatrudnienia, ochrona ubezpieczenia ulega przed-
³u¿eniu maksymalnie o jeden miesi¹c z zastrze¿eniem Art. 8 ust. 4.
Art. 7 Czy w ubezpieczeniu stosowane s¹ okresy ograniczenia odpo-
wiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A - karencja?
1. Ryzyko zgonu Ubezpieczonego nie jest objźte karencj¹.
2. Okresy karencji stosowane dla poszczególnych ryzyk wyznaczaj¹
zapisy odpowiednich OWUD z zastrze¿eniem, i¿:
1) w przypadku, gdy w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia do
ubezpieczenia przyst¹pi przynajmniej 15-sto osobowa grupa
Pracowników, Karencji nie stosuje siź.
2) karencji nie stosuje siź równie¿ w przypadku gdy do w/w grupy
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia przystźpuje nowoza-
trudniony Pracownik przystźpuj¹cy do ubezpieczenia w pierw-
szych trzech miesi¹cach zatrudnienia u Ubezpieczaj¹cego.
3. Karencja liczona jest indywidualnie dla ka¿dego Ubezpieczonego
od daty jego przyst¹pienia do ubezpieczenia (do danej grupy)
z zastrze¿eniem ust. 2.
background image
3
4. Dla grup nie spe³niaj¹cych wymogów okreœlonych w ust. 2, na
wniosek Ubezpieczaj¹cego, UNIQA TU na ¯ycie S.A. mo¿e odst¹-
piæ od stosowania Karencji lub skróciæ okres jej obowi¹zywania
zgodnie z zasadami okreœlonymi w ust 5 i 6.
5. Skrócenie okresów Karencji lub odst¹pienie od jej stosowania dla
poszczególnego ryzyka w stosunku do Ubezpieczonego, który przy-
stźpuje do umowy ubezpieczenia z dniem jej zawarcia, mo¿e na-
st¹piæ w przypadku posiadania przez Ubezpieczonego do dnia
przyst¹pienia do niniejszego ubezpieczenia ochrony ubezpiecze-
niowej w zakresie ryzyka, objźtego zgodnie z OWUD Karencj¹.
6. Skrócenie okresów Karencji lub odst¹pienie od jej stosowania dla
Ubezpieczonych, którzy przyst¹pi¹ do umowy ubezpieczenia po
dniu zawarcia umowy ubezpieczenia jest uzale¿nione od ³¹cznego
spe³nienia nastźpuj¹cych warunków:
1) posiadanie przez Ubezpieczonego do dnia przyst¹pienia do
niniejszego ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej w zakre-
sie ryzyka objźtego Karencj¹ zgodnie z OWUD oraz,
2) przyst¹pienie do ubezpieczenia zawartego na podstawie ni-
niejszych OWU w ci¹gu trzech miesiźcy od dnia zawarcia umo-
wy ubezpieczenia lub zatrudnienia u Ubezpieczaj¹cego.
7. Warunki niestosowania karencji, o których mowa w ust. 5 i 6 winny
byæ udokumentowane stosownymi dokumentami potwierdzaj¹cy-
mi datź zatrudnienia u Ubezpieczaj¹cego, dotychczasowe ubez-
pieczenie, zakres ochrony, dowody op³acenia sk³adek za ubezpie-
czenie.
8. Ka¿dorazowo w przypadku podwy¿szenia kwoty œwiadczenia na-
le¿nej z tytu³u zajœcia Zdarzenia ubezpieczeniowego, którego zgod-
nie z OWUD dotyczy Karencja, o wiźcej ni¿ 20%, maj¹ zastosowa-
nie okreœlone w OWUD okresy Karencji stosowane do ró¿nicy po-
miźdzy now¹ i dotychczasow¹ kwot¹ œwiadczenia.
Art. 8 Na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia?
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i mo¿e
byæ automatyczne przed³u¿ona na kolejny roczny okres.
2. W przypadku braku na 30 dni przed rocznic¹ zawarcia umowy
ubezpieczenia pisemnego oœwiadczenia którejkolwiek ze stron
umowy o nie przed³u¿eniu umowy, umowa ubezpieczenia jest przed-
³u¿ana automatycznie na kolejny roczny okres ubezpieczenia.
3. Umowa ubezpieczenia zawsze rozpoczyna siź z pierwszym dniem
miesi¹ca kalendarzowego.
4. Umowa ubezpieczenia wygasa:
1) z ostatnim dniem okresu na jaki j¹ zawarto w przypadku pisem-
nego oœwiadczenia którejkolwiek ze stron umowy o jej nie przed-
³u¿eniu z³o¿onego w trybie Art. 8 ust. 2,
2) z ostatnim dniem okresu, za jaki op³acono sk³adkź, jeœli kolejna
sk³adka nie zosta³a zap³acona w terminie lub w dodatkowo
wyznaczonym terminie,
3) z ostatnim dniem up³ywu okresu wypowiedzenia.
Art. 9 W jaki sposób oblicza siź sk³adkź ubezpieczeniow¹?
1. Sk³adkź za ubezpieczenie ustala siź na podstawie taryf obowi¹zu-
j¹cych w dniu przyjźcia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
w oparciu o rodzaj i wysokoœæ œwiadczeñ, wieku i p³ci Ubezpieczo-
nych, zak³adanego poziomu szkodowoœci oraz zadeklarowan¹ przez
Ubezpieczaj¹cego ewentualn¹ wysokoœæ Rycza³tu.
2. Sk³adka wyznaczona dla danego Ubezpieczonego stanowi œred-
ni¹ arytmetyczn¹ sk³adek wyznaczanych osobno dla ka¿dego
z Ubezpieczonych w grupie.
3. Sk³adka nale¿na z tytu³u zawarcia umowy ubezpieczenia jest sum¹
sk³adek nale¿nych z tytu³u objźcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ wszyst-
kich Ubezpieczonych.
4. W razie rozwi¹zania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cemu
przys³uguje zwrot sk³adki zap³aconej za okres przypadaj¹cy po
rozwi¹zaniu umowy ubezpieczenia.
5. W przypadku zwrotu sk³adki, ka¿dy rozpoczźty miesi¹c kalenda-
rzowy, w którym UNIQA TU na ¯ycie S.A. ponosi³a odpowiedzial-
noœæ, uwa¿a siź za pe³ny.
6. Za okres, w którym UNIQA TU na ¯ycie S.A. ponosi³a odpowie-
dzialnoœæ sk³adka nie podlega zwrotowi.
Art. 10
Co jest wa¿ne przy op³acaniu sk³adki?
1. Sk³adka za ubezpieczenie jest sk³adk¹ miesiźczn¹ p³atn¹ w ca³oœci
za ca³¹ grupź Ubezpieczonych objźtych ochron¹ ubezpieczeniow¹.
2. Pierwsza sk³adka jest p³atna niezw³ocznie po otrzymaniu polisy,
najpóŸniej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Kolejne sk³adki op³acane s¹ przez Ubezpieczaj¹cego do 10 dnia
danego miesi¹ca, za który s¹ nale¿ne.
4. Strony umowy dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ odroczenia wp³aty sk³adek,
o których mowa w ust 2 i 3 pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody UNIQA TU na ¯ycie S.A.
Art. 11 Co siź stanie, je¿eli sk³adka nie zostanie zap³acona w okre-
œlonym terminie?
1. Pierwsza sk³adka
Je¿eli pierwsza sk³adka nie zostanie op³acona zgodnie z postano-
wieniami Art. 10 ust. 2, niniejszy fakt traktowany jest jako odst¹-
pienie od umowy ubezpieczenia, a UNIQA TU na ¯ycie S.A. jest
zwolniona z odpowiedzialnoœci, umowa ubezpieczenia nie docho-
dzi do skutku.
2. Kolejna sk³adka
1) Niezap³acenie ka¿dej kolejnej sk³adki w terminie okreœlonym
w Art. 10 ust. 3 powoduje automatycznie zawieszenie prawa
do œwiadczeñ z tytu³u ryzyk zaistnia³ych w okresie nieop³acenia
sk³adki.
2) Zawieszenie prawa do œwiadczeñ nastźpuje z pierwszym dniem
miesi¹ca kalendarzowego, za który nie zap³acono sk³adki. Za-
wieszenie mo¿e trwaæ maksymalnie 3 miesi¹ce, z zastrze¿e-
niem ust. 2 pkt 3).
3) UNIQA TU na ¯ycie S.A. poinformuje Ubezpieczaj¹cego o obo-
wi¹zku uzupe³nienia wszystkich zaleg³ych sk³adek. Ubezpie-
czaj¹cy zobowi¹zany jest do uzupe³nienia sk³adek w terminie
14 dni od chwili otrzymania wezwania do zap³aty.
4) Uzupe³nienie zaleg³ych sk³adek w terminie z ust. 2 pkt 3), spo-
woduje przywrócenie prawa do wyp³aty œwiadczeñ nale¿nych
z tytu³u Zdarzeñ ubezpieczeniowych zaistnia³ych w okresie za-
wieszenia.
5) W przypadku nieuzupe³nienia sk³adek w terminie, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3) umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu
z koñcem ostatniego miesi¹ca, za który op³acono sk³adkź.
3. Wp³ata sk³adki w wysokoœci ni¿szej ni¿ wymagana, traktowana
jest jako nieop³acenie nale¿nej sk³adki. Za dzieñ op³acenia sk³adki
uznaje siź dzieñ jej uzupe³nienia. W przypadku nieuzupe³nienia
sk³adki w terminie zgodnie z ust. 2 pkt 3) wp³acona kwota podle-
ga zwrotowi.
4. Dodatnia ró¿nica miźdzy sk³adk¹ wp³acon¹, a wymagan¹ stanowi
zaliczkź na poczet sk³adek przysz³ych okresów. Na wniosek Ubez-
pieczaj¹cego podlega ona zwrotowi.
5. Jeœli umowa nie stanowi inaczej, za dzieñ wp³aty sk³adki uznaje siź
dzieñ wp³ywu sk³adki w wysokoœci wynikaj¹cej z umowy ubezpie-
czenia na rachunek wskazany przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
Art. 12
Czy sk³adka za umowź ubezpieczenia mo¿e ulec zmia-
nie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?
1. W rocznicź zawarcia umowy ubezpieczenia, UNIQA TU na ¯ycie S.A.
zastrzega sobie prawo, w przypadku gdy ulegn¹ zmianie istotne
okolicznoœci, o których mowa w Art. 9 ust. 1 ( w szczególnoœci wiel-
koœæ grupy, struktury wieku i p³ci ubezpieczonych oraz przyjźta przy
kalkulacji sk³adki szkodowoœæ), do uzale¿nienia przed³u¿enia umo-
wy na kolejny roczny okres ubezpieczenia od zaakceptowania przez
Ubezpieczaj¹cego nowej wysokoœci sk³adki lub nowego zakresu
odpowiedzialnoœci.
2. UNIQA TU na ¯ycie S.A. powiadomi Ubezpieczaj¹cego na piœmie
o proponowanych zmianach nie póŸniej ni¿ na 30 dni przed rocz-
nic¹ polisy.
background image
4
Art. 13
Kiedy mo¿na rozwi¹zaæ lub zmieniæ treœæ umowy ubez-
pieczenia?
1. Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych OWU
ulega rozwi¹zaniu wskutek:
1) up³ywu okresu, na który zosta³a zawarta z zastrze¿eniem Art. 8
ust.1-2,
2) odst¹pienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego,
3) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego,
4) nieop³acenia sk³adek zgodnie z Art. 10 ust. 3 lub w przypadku
indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Art. 18 ust. 13,
5) nieuzupe³nienia sk³adki zgodnie z Art. 11 ust. 2 pkt 3) lub
w przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Art. 18
ust. 16.
2. Umowy dodatkowe rozwi¹zuj¹ siź razem z umow¹ podstawow¹,
chyba ¿e postanowienia OWUD przewiduj¹ wczeœniejsze rozwi¹-
zanie tych umów.
3. Ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia w termi-
nie 30 dni od daty jej zawarcia, a gdy jest przedsiźbiorc¹ - w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
4. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nastźpuje z zachowaniem
3-miesiźcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedze-
nia rozpoczyna siź od pierwszego dnia miesi¹ca nastźpuj¹cego
po miesi¹cu otrzymania wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
trzeciego pe³nego miesi¹ca kalendarzowego. W przypadku, gdy
okres koñca wypowiedzenia wypada po dacie koñca okresu, na
jaki zawarto umowź ubezpieczenia umowa zostaje rozwi¹zana
z koñcem okresu, na jaki zosta³a zawarta.
5. W momencie rozwi¹zania niniejszej umowy ubezpieczenia, roz-
wi¹zaniu ulegaj¹ wszystkie Umowy Dodatkowe.
6. Oœwiadczenie Ubezpieczaj¹cego o odst¹pieniu lub wypowiedze-
niu umowy ubezpieczenia, pod rygorem niewa¿noœci, nale¿y prze-
kazaæ pisemnie do UNIQA TU na ¯ycie S.A.
7. Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego
z obowi¹zku op³acenia sk³adki za okres, w którym by³a udzielona
ochrona ubezpieczeniowa.
Art. 14
Czy Suma ubezpieczenia, wysokoœæ œwiadczeñ lub wy-
sokoœæ Rycza³tu mo¿e ulec zmianie?
1. W ka¿da rocznicź zawarcia umowy ubezpieczenia lub za zgod¹
UNIQA TU na ¯ycie S.A. w innym terminie, istnieje mo¿liwoœæ zmiany
zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wysokoœci Sumy ubezpiecze-
nia, wysokoœci œwiadczeñ lub wysokoœci Rycza³tów w oparciu
o pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego. Wniosek o zmianź warun-
ków umowy winien byæ z³o¿ony w UNIQA TU na ¯ycie S.A., nie
póŸniej ni¿ na 30 dni przed wnioskowanym terminem dokonania
zmiany umowy.
2. Do dokonania zmian wymienionych w ust.1 konieczne jest z³o¿enie
przez Ubezpieczaj¹cego nowego wniosku o ubezpieczenie okre-
œlaj¹cego nowe warunki wraz z list¹ wszystkich Ubezpieczonych
wyra¿aj¹cych zgodź na zmianź warunków ubezpieczenia oraz do-
starczenie pisemnych oœwiadczeñ Ubezpieczonych dotycz¹cych
wyra¿enia zgody na zmianź warunków ubezpieczenia.
3. Po zaakceptowaniu zmian warunków umowy, o której mowa w ust.
2 UNIQA TU na ¯ycie S.A. potwierdzi dokonanie zmian wystawie-
niem polisy.
4. Ka¿da zmiana wysokoœci œwiadczeñ lub Rycza³tów powoduje zmia-
nź sk³adki zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹.
Art.
15 Co nale¿y zrobiæ po zaistnieniu Zdarzenia ubezpiecze-
niowego?
1. W przypadku zajœcia Zdarzenia ubezpieczeniowego UNIQA TU
na ¯ycie S.A. powinna zostaæ niezw³ocznie zawiadomiona o jego
zaistnieniu przez Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Upraw-
nionego.
2. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, Uprawniony powinien z³o-
¿yæ w UNIQA TU na ¯ycie S.A.:
1) dok³adnie wype³niony formularz zg³oszenia zgonu z udokumen-
towan¹ jego przyczyn¹,
2) skrócony odpis aktu zgonu; je¿eli zgon nast¹pi³ poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, akt zgonu powinien byæ potwierdzo-
ny przez polsk¹ placówkź dyplomatyczn¹ i przet³umaczony na
jźzyk polski przez t³umacza przysiźg³ego,
3) statystyczn¹ kartź zgonu lub jakikolwiek dokument medyczny
potwierdzaj¹cy przyczynź zgonu
4) dokumentacjź dotycz¹c¹ okolicznoœci Nieszczźœliwego wypad-
ku, w szczególnoœci kopiź protoko³u powypadkowego z policji,
prokuratury lub s¹du w przypadku zgonu w wyniku Nieszczź-
œliwego wypadku.
3. UNIQA TU na ¯ycie S.A. wyp³aca œwiadczenie z tytu³u zajœcia Zda-
rzenia ubezpieczeniowego niezw³ocznie, najpóŸniej w terminie 30
dni od dnia zg³oszenia ¿¹dania wyp³aty nale¿nego œwiadczenia.
4. Je¿eli w terminie wskazanym w ust. 3 wyjaœnienie okolicznoœci ko-
niecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU na ¯ycie S.A.
albo wysokoœci œwiadczenia okaza³oby siź niemo¿liwe, œwiadczenie
wyp³aca siź w ci¹gu 14 dni od daty wyjaœnienia tych okolicznoœci.
5. Je¿eli œwiadczenie jest nienale¿ne, UNIQA TU na ¯ycie S.A. infor-
muje o tym Uprawnionego pisemnie w terminach wskazanych od-
powiednio w ust. 3 i 4, wskazuj¹c na okolicznoœci i podstawź
prawn¹ uzasadniaj¹c¹ odmowź wyp³aty œwiadczenia wraz z po-
uczeniem o œrodkach odwo³awczych.
6. Roszczenia z tytu³u umowy ubezpieczenia przedawniaj¹ siź z up³y-
wem 3 lat. W momencie zg³oszenia roszczenia do UNIQA TU na
¯ycie S.A. bieg przedawnienia ulega przerwaniu i rozpoczyna siź
na nowo w dniu otrzymania na piœmie oœwiadczenia UNIQA TU na
¯ycie S.A. o przyznaniu lub odmowie œwiadczenia.
Art. 16
Kto otrzymuje œwiadczenie i w jaki sposób wyznaczana
jest osoba uprawniona do jego odbioru?
1. Ubezpieczony winien wskazaæ imiennie osobź lub osoby upraw-
nione do otrzymania œwiadczenia z tytu³u jego zgonu.
2. Je¿eli Ubezpieczony wskaza³ kilka osób uprawnionych do otrzyma-
nia œwiadczenia, a nie okreœli³ ich udzia³u w kwocie œwiadczenia
uwa¿a siź, ¿e udzia³y tych osób s¹ równe. Suma udzia³ów wszyst-
kich osób uprawnionych nie mo¿e przekraczaæ 100% kwoty œwiad-
czenia.
3. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony mo¿e zmie-
niæ Uprawnionego. Zmiana nastźpuje poprzez z³o¿enie pisemne-
go oœwiadczenia potwierdzonego podpisem Ubezpieczonego.
4. Zmiana Uprawnionego obowi¹zuje od momentu powziźcia infor-
macji o zmianie przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.. Za moment po-
wziźcia informacji o zmianie decyduje data stempla pocztowego
lub, w przypadku innego sposobu dorźczenia, data wp³ywu pi-
semnej informacji od Ubezpieczonego. UNIQA TU na ¯ycie S.A.
potwierdzi zmianź stosownym pismem do Ubezpieczonego.
5. Uprawniony traci prawo do œwiadczenia, w przypadku gdy umyœl-
nie przyczyni³ siź do wyst¹pienia Zdarzenia ubezpieczeniowego.
Art. 17
Komu przys³uguje œwiadczenie w przypadku braku
Uprawnionego?
1. Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego lub, gdy Upraw-
niony w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ¿y³ lub utraci³ prawo do
œwiadczenia, œwiadczenie przys³uguje cz³onkom rodziny Ubezpie-
czonego wed³ug nastźpuj¹cej kolejnoœci:
1) ma³¿onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) inni spadkobiercy zmar³ego Ubezpieczonego z wy³¹czeniem
Skarbu Pañstwa.
2. Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego albo, gdy Upraw-
niony w dniu zgonu Ubezpieczonego nie ¿y³ lub utraci³ prawo do
œwiadczenia i nie ¿yje ¿adna z osób wymienionych w ust. 1 œwiad-
czenie wyp³acone jest temu, kto pokry³ koszty pogrzebu Ubezpie-
czonego w granicach udokumentowanych kosztów nie wiźcej jed-
nak, ni¿ do wysokoœci kwoty œwiadczenia.
background image
5
Art. 18
Czy Ubezpieczony, który przesta³ byæ pracownikiem
mo¿e kontynuowaæ umowź ubezpieczenia?
1. Po ustaniu stosunku zatrudnienia lub wyst¹pieniu Ubezpieczone-
go z ubezpieczenia w przypadkach okreœlonych w ust. 2, umowa
ubezpieczenia mo¿e byæ indywidualnie kontynuowana.
2. Uprawnionym do zawarcia umowy indywidualnego kontynuowa-
nia ubezpieczenia jest:
1) Ubezpieczony, który przesta³ byæ Pracownikiem Ubezpieczaj¹-
cego niezale¿nie od przyczyny,
2) Ubezpieczony - na czas pe³nienia przez niego zasadniczej s³u¿-
by wojskowej albo przebywania na urlopie bezp³atnym, b¹dŸ
wychowawczym,
3) ma³¿onek zmar³ego Ubezpieczonego, pod warunkiem, ¿e w okre-
sie ostatnich 6 miesiźcy Ubezpieczony by³ objźty umow¹ ubez-
pieczenia pracowniczego na ¿ycie zawartego na podstawie ni-
niejszych OWU i Ubezpieczaj¹cy nieprzerwanie op³aca³ za niego
nale¿ne sk³adki.
3. Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek informowania tych Ubezpieczonych
objźtych ochron¹ ubezpieczeniow¹, którzy przestaj¹ byæ jego Pra-
cownikami w rozumieniu niniejszych OWU o mo¿liwoœci zawarcia
umowy indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia i poœredni-
czenia w jej zawarciu.
4. Osoby wymienione w ust. 2 sk³adaj¹ w UNIQA TU na ¯ycie S.A.
wniosek na druku deklaracji zgody na indywidualne kontynuowa-
nie ubezpieczenia przed up³ywem dwóch miesiźcy nastźpuj¹cych
po miesi¹cu, za który op³acono ostatni¹ sk³adkź. Po up³ywie tego
terminu uprawnienie do zawarcia umowy indywidualnego konty-
nuowania ubezpieczenia wygasa. Wspó³ma³¿onek zmar³ego Ubez-
pieczonego dodatkowo wype³nia ankietź medyczn¹.
5. W przypadku, gdy wniosek o indywidualn¹ kontynuacjź wp³ynie
do UNIQA TU na ¯ycie S.A. w drugim miesi¹cu po op³aceniu przez
Ubezpieczaj¹cego ostatniej sk³adki za Ubezpieczonego, polisa
indywidualnego kontynuowania wystawiana jest z odpowiedzial-
noœci¹ od pierwszego dnia miesi¹ca nastźpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym wniosek wp³yn¹³ do UNIQA TU na ¯ycie S.A.
6. Potwierdzeniem zawarcia umowy indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia jest imienna polisa.
7. Z dniem dostarczenia polisy, o której mowa w ust. 6, Ubezpieczony
staje siź stron¹ umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowa-
nego - Ubezpieczaj¹cym, a co za tym idzie przejmuje na siebie
obowi¹zek op³acania sk³adki.
8. W umowie indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia zakres
ryzyk pozostaje taki sam, jaki obowi¹zywa³ w umowie ubezpiecze-
nia pracowniczego, o ile OWUD nie przewiduj¹ inaczej.
9. Umowa indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia mo¿e byæ
zawarta przy tej samej sumie ubezpieczenia i tych samych kwotach
Rycza³tu, jakie obowi¹zywa³y w umowie grupowej lub te¿ przy
obni¿onej sumie ubezpieczenia i ni¿szych kwotach Rycza³tu.
10. W ka¿d¹ rocznicź zawarcia umowy indywidualnego kontynuowa-
nia ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczaj¹cego istnieje mo¿li-
woœæ podwy¿szenia Sumy ubezpieczenia, do maksymalnej warto-
œci okreœlonej w taryfie. Podwy¿szenie Sumy ubezpieczenia skutku-
je zmian¹ sk³adki ubezpieczeniowej.
11. Wysokoœæ sk³adki z umowy indywidualnego kontynuowania ubez-
pieczenia jest taka sama jak w umowie Pracowniczego ubezpie-
czenia na ¿ycie w zak³adzie pracy i obowi¹zuje przez trzy lata
licz¹c od dnia zawarcia umowy indywidualnego kontynuowania.
Po tym okresie sk³adka wyznaczana jest zgodnie z wiekiem i p³ci¹
osoby kontynuuj¹cej ubezpieczenie indywidualne, na podstawie
taryfy UNIQA TU na ¯ycie S.A. obowi¹zuj¹cej w dniu podpisania
wniosku o indywidualne kontynuowanie.
12.Po analizie z³o¿onego wniosku o indywidualne kontynuowanie ubez-
pieczenia oraz dokumentów w nim wskazanych UNIQA TU na ¯ycie
S.A. ma prawo: odmówiæ przyjźcia do ubezpieczenia bez podania
przyczyn, odroczyæ podjźcie decyzji o zawarciu umowy ubezpie-
czenia, zaproponowaæ odroczenie terminu rozpoczźcia ochrony
ubezpieczeniowej, podnieœæ sk³adkź ubezpieczeniow¹ lub zapro-
ponowaæ inn¹ ofertź ubezpieczenia.
13.Sk³adka z tytu³u umowy indywidualnego kontynuowania ubezpie-
czenia op³acana jest z góry do pierwszego dnia miesi¹ca, za który
jest nale¿na z zastrze¿eniem ust.14.
14.Pierwsza sk³adka p³atna jest niezw³ocznie po otrzymaniu przez
Ubezpieczonego polisy Indywidualnego kontynuowania ubezpie-
czenia, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 14 dni od dnia jej otrzy-
mania.
15. Poczynaj¹c od trzeciej rocznicy zawarcia umowy indywidualnego
kontynuowania ubezpieczenia, wysokoœæ sk³adki w rocznicź za-
warcia tego ubezpieczenia ulega zmianie, zgodnie z zapisan¹
w Polisie taryf¹.
16. W przypadku niezap³acenia sk³adki w terminie okreœlonym w ust.13
niniejszych OWU, UNIQA TU na ¯ycie S.A. wezwie Ubezpieczone-
go do zap³acenia nale¿nej sk³adki, wyznaczaj¹c Ubezpieczonemu
dodatkowy 14 - dniowy termin na uzupe³nienie sk³adki. Niezap³a-
cenie sk³adki w tym terminie spowoduje rozwi¹zanie umowy
z koñcem miesi¹ca, za który op³acono ostatni¹ sk³adkź.
Art. 19
Postanowienie koñcowe.
1. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony zmieni³ ad-
res siedziby lub zamieszkania i nie powiadomi³ o tym listem pole-
conym UNIQA TU na ¯ycie S.A. przyjmuje siź, ¿e UNIQA TU
na ¯ycie S.A. wype³ni³a swój obowi¹zek zawiadomienia lub oœwiad-
czenia wysy³aj¹c pismo pod ostatni znany jej adres.
2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski i oœwiadczenia dotycz¹ce umo-
wy ubezpieczenia nale¿y dostarczyæ w formie pisemnej, na adres
UNIQA TU na ¯ycie S.A. Uznaje siź je za dorźczone z chwil¹ ich
przyjźcia za potwierdzeniem przez UNIQA TU na ¯ycie S.A.
3. W razie zagubienia lub zniszczenia polisy, UNIQA TU na ¯ycie S.A.
na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego wyda jej duplikat.
4. Za zgod¹ stron do umowy ubezpieczenia mog¹ byæ wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniej-
szych OWU.
5. UNIQA TU na ¯ycie S.A. dopuszcza zmianź treœci poszczególnych
postanowieñ niniejszych OWU poprzez zapisy w OWUD, na pod-
stawie których zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia dodatko-
wego.
Art. 20
Skargi i za¿alenia.
1. Ubezpieczaj¹cemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA TU na ¯ycie
S.A. skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie
obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na
rzecz UNIQA TU na ¯ycie S.A.
2. Zarz¹d UNIQA TU na ¯ycie S.A. jest zobowi¹zany rozpatrzyæ skar-
gź bez zbźdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od
daty jej wp³ywu do UNIQA TU na ¯ycie S.A., informuj¹c skar¿¹ce-
go o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia fak-
tycznego i prawnego.
Art. 21
W³aœciwoœæ prawa i s¹du.
1. Je¿eli bezwzglźdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹
inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje siź prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿-
na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo
przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubez-
pieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubez-
pieczenia.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU na ¯ycie S.A. Nr 127/2008 z dnia 01.09.2008r. i
maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu
01.09.2008 roku.


projekt i wykonanie © 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat © 2015
my ubezpieczamy