My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd┼║ na stron─Ö g┼é├│wn─ů lub tutaj aby wr├│─çi─ç do poprzednio ogl─ůdanej strony.
background image
1
OWU
UNIQA
wz.
8158
UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze├▒ S.A.
90-520 ┬ú├│d┼Ş, ul. Gda├▒ska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430
S┬╣d Rejonowy dla ┬úodzi - ┼ĺr├│dmie┼ôcia w ┬úodzi
KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58
Kapita┬│ zak┬│adowy i wp┬│acony: 220 308 282 PLN
Prawo
Pomoc
Og├│lne Warunki Ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u
wykonywania zawodu
&
Postanowienia og├│lne
┬ž1
1. Niniejsze Og├│lne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj┬╣ za-
stosowanie do umów ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu-
┬│u wykonywania zawodu zawieranych pomi┼║dzy UNIQA Towarzystwo
Ubezpiecze├▒ Sp├│┬│ka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niepo-
siadaj¹cymi osobowoœci prawnej.
2. Osoba zawieraj┬╣ca z UNIQA TU S.A. umow┼║, zwana dalej Ubezpiecza-
j┬╣cym, mo┬┐e zawrze├Ž umow┼║ ubezpieczenia tak┬┐e na cudzy rachunek.
3. Osoba, na rachunek kt├│rej zawarto umow┼║ ubezpieczenia, zwana jest
dalej Ubezpieczonym.
Definicje
┬ž2
Dla poj┼║├Ž u┬┐ywanych w niniejszych OWU przyj┼║to nast┼║puj┬╣ce znaczenia:
1) akty terrorystyczne - akcje o charakterze przest┼║pczym, organizowane
indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych,
ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom poli-
tycznym i gospodarczym kraju albo ┬┐yciu i zdrowiu os├│b, b┬╣d┼Ş przeciw-
ko stosunkom maj┬╣tkowym os├│b, instytucji i podmiot├│w gospodar-
czych oraz bezpiecze├▒stwu publicznemu, w celu wprowadzenia cha-
osu, zastraszenia ludno┼ôci i dezorganizacji ┬┐ycia publicznego, b┬╣d┼Ş
zdezorganizowania pracy instytucji i zak┬│ad├│w oraz w celu pozbawienia
┬┐ycia lub zdrowia;
2) awaria urz┬╣dze├▒ i instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrze-
wania - samoistne p┼║kni┼║cie lub zamarzni┼║cie przewod├│w i urz┬╣dze├▒
wodoci┬╣gowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania znajdu-
j┬╣cych si┼║ wewn┬╣trz u┬┐ytkowanego budynku lub lokalu, powoduj┬╣ce
szkodź bezpoœrednio w tych instalacjach;
3) czyste straty finansowe - szkody niewynikaj┬╣ce ze szk├│d rzeczowych
ani osobowych;
4) franszyza integralna - ustalona w umowie kwota, poni┬┐ej kt├│rej UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci;
5) osoba trzecia - osoba pozostaj┬╣ca poza stosunkiem umownym wynika-
j┬╣cym z niniejszej umowy ubezpieczenia;
6) osoby bliskie - wsp├│┬│ma┬│┬┐onek, konkubent, konkubina, rodze├▒stwo,
wstźpni, zstźpni, teœciowie, ziźciowie, synowe, ojczym, macocha, pa-
sierbowie, przysposobieni i przysposabiaj┬╣cy;
7) szkoda osobowa - szkoda b┼║d┬╣ca nast┼║pstwem wypadku ubezpiecze-
niowego polegaj¹ca na spowodowaniu œmierci, uszkodzeniu cia³a lub
rozstroju zdrowia;
8) szkoda rzeczowa - szkoda b┼║d┬╣ca nast┼║pstwem wypadku ubezpiecze-
niowego polegaj┬╣ca na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia;
9) Ubezpieczaj┬╣cy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej zawieraj¹ca umowź ubez-
pieczenia i zobowi┬╣zana do op┬│acenia sk┬│adki ubezpieczeniowej;
10) Ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organiza-
cyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, na rachunek której zosta³a
zawarta umowa ubezpieczenia; postanowienia OWU dotycz┬╣ce ochro-
ny ubezpieczeniowej udzielonej Ubezpieczonemu stosuje si┼║ odpowied-
nio do jego pracownik├│w w zakresie wykonywania przez nich zawodu
obj┼║tego ubezpieczeniem;
11) udzia┬│ w┬│asny - okre┼ôlona procentowo w umowie ubezpieczenia cz┼║┼ô├Ž
nale┬┐nego z tej umowy odszkodowania, kt├│r┬╣ Ubezpieczony pokrywa
we w┬│asnym zakresie;
12) wypadek ubezpieczeniowy - obj┼║te ochron┬╣ ubezpieczeniow┬╣ zdarze-
nie powoduj¹ce szkodź, powsta³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. z tytu┬│u zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody b┼║-
d┬╣ce nast┼║pstwem tego samego zdarzenia lub wynikaj┬╣ce z tej samej
przyczyny, niezale┬┐nie od liczby poszkodowanych, uwa┬┐a si┼║ za jeden
wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje si┼║, ┬┐e mia┬│y miejsce w chwili
wyst┬╣pienia pierwszego zdarzenia.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
┬ž3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno┼ô├Ž cywilna Ubezpieczo-
nego za szkody osobowe lub rzeczowe powsta┬│e w wyniku wypadk├│w
ubezpieczeniowych, wyrz┬╣dzone przez Ubezpieczonego na skutek wy-
konywania zawodu okreœlonego w polisie.
2. Ubezpieczeniem obj┼║te s┬╣ r├│wnie┬┐ szkody osobowe lub rzeczowe po-
wsta┬│e w zwi┬╣zku z posiadaniem i u┬┐ytkowaniem aparatury lub sprz┼║tu
wykorzystywanego w zwi┬╣zku z wykonywanym zawodem pod warun-
kiem, ┬┐e posiadaj┬╣ one wymagane prawem atesty oraz spe┬│niaj┬╣ normy
dopuszczenia do u┬┐ytkowania, a tak┬┐e s┬╣ utrzymywane w nale┬┐ytym
stanie technicznym.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony odpowiedzialny za szkod┼║ jest pra-
cownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, zakres odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. wyznaczony jest granicami odpowiedzialnoœci pracowniczej
wynikaj┬╣cymi z przepis├│w prawa pracy.
4. Zakres terytorialny niniejszego ubezpieczenia obejmuje odpowiedzial-
no┼ô├Ž za szkody z wypadk├│w ubezpieczeniowych, kt├│re zasz┬│y na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.
┬ž4
1. Za zgod┬╣ stron, po op┬│acie dodatkowej sk┬│adki, odpowiedzialno┼ô├Ž UNIQA
TU S.A. mo┬┐e zosta├Ž rozszerzona o szkody wyrz┬╣dzone przez Ubezpie-
czonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku ubezpieczenia zawodu projektanta maj┬╣ zastosowanie
szczególne warunki ubezpieczenia z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia zakresu
podstawowego o dodatkowe klauzule modyfikuj┬╣ce zakres ubezpie-
czenia.
3. Szczeg├│lne Warunki Ubezpieczenia OC projektant├│w i dodatkowe klau-
zule modyfikuj┬╣ce ich zakres stanowi┬╣ postanowienia szczeg├│lne
w odniesieniu do OWU, a ich zapisy maj┬╣ pierwsze├▒stwo przed odpo-
wiednimi zapisami OWU.
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
┬ž5
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa przez Ubez-
pieczaj┬╣cego/Ubezpieczonego;
2) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobź, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy/Ubez-
pieczony pozostaje we wsp├│lnym gospodarstwie domowym;
3 ) wyrz¹dzone przez osobź, która w dniu zajœcia wypadku ubezpie-
czeniowego nie posiada³a uprawnieñ do wykonywania okreœlonych
w polisie czynnoœci zawodowych lub zawodu;
4) nieprzekraczaj┬╣ce 200 z┬│ (franszyza integralna);
5) b┼║d┬╣ce nast┼║pstwem akt├│w terrorystycznych, dzia┬│a├▒ wojennych,
rewolucji, strajk├│w, zamieszek, demonstracji i innych rozruch├│w spo-
┬│ecznych;
6) zwi┬╣zane z naruszeniem d├│br osobistych, praw autorskich, paten-
t├│w, znak├│w towarowych lub praw ochronnych na wzory u┬┐ytkowe
lub zdobnicze;
7) wynikaj┬╣ce z zatru├Ž pokarmowych, zaka┬┐e├▒ lub przeniesienia cho-
roby zaka┼Şnej, przy czym szkody wynikaj┬╣ce z zatru├Ž pokarmowych
nie podlegaj┬╣ wy┬│┬╣czeniu w odniesieniu do ubezpieczenia odpowie-
dzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu kucharza;
8) wynikaj┬╣ce z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonywaniu
czynnoœci zawodowych;
9) wynikaj¹ce z niezabezpieczenia lub niew³aœciwego zabezpieczenia
substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych;
10)wynikaj┬╣ce z naruszenia przepis├│w o zabezpieczeniu lek├│w silnie
dzia┬│aj┬╣cych, psychotropowych, narkotyk├│w;
11)powsta┬│e wskutek wydania bez recepty leku, na kt├│ry recepta jest
wymagana;
background image
2
12)powsta┬│e wskutek wprowadzenia do obrotu lek├│w niedopuszczo-
nych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13)b┼║d┬╣ce skutkiem zabieg├│w kosmetycznych z zastosowaniem me-
tod zabiegowych zwi┬╣zanych z ingerencj┬╣ pod sk├│r┼║ (np. tatua┬┐,
makija┬┐ permanentny, kolczykowanie);
14) zwi┬╣zane z wp┬│ywem p├│l magnetycznych i elektromagnetycznych,
promieni laserowych i maserowych, ska┬┐enia radioaktywnego lub
oddzia┬│ywania energii j┬╣drowej, promieniowania jonizuj┬╣cego;
15)spowodowane przez lub w zwi┬╣zku z oddzia┬│ywaniem azbestu lub
materia┬│├│w zawieraj┬╣cych azbest;
16)powsta┬│e wskutek zmiany materia┬│u genetycznego ludzkich kom├│-
rek zarodkowych lub embrion├│w;
17)spowodowane przez organizmy zmodyfikowane genetycznie w ro-
zumieniu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych lub
wynikaj┬╣ce z ich wad; ubezpieczeniem nie s┬╣ obj┼║te r├│wnie┬┐ uszko-
dzenia i wady organizm├│w genetycznie zmodyfikowanych;
18)wyrz¹dzone pod wp³ywem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych, le-
karstw lub innych substancji wy┬│┬╣czaj┬╣cych lub ograniczaj┬╣cych
zdolno┼ô├Ž rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim po-
st┼║powaniem;
19)w œrodowisku naturalnym.
2. Ubezpieczeniem nie jest obj┼║ta r├│wnie┬┐ odpowiedzialno┼ô├Ž za szkody:
1) w przedmiotach wartoœciowych, przy czym za przedmioty warto-
œciowe uwa¿a siź przedmioty o wartoœci naukowej, kulturalnej, arty-
stycznej, kolekcjonerskiej, a tak┬┐e krajowe i zagraniczne znaki pie-
niź¿ne, czeki, weksle i inne papiery wartoœciowe oraz dokumenty
zast┼║puj┬╣ce w obrocie got├│wk┼║, bilety komunikacyjne, ┬┐etony, losy
loteryjne, banderole, znaki akcyzy, kosztownoœci, w tym kamienie
szlachetne, per┬│y, bi┬┐uteria, metale szlachetne oraz wyroby z tych
metali;
2) wyrz┬╣dzone przez:
a) powolne dzia┬│anie temperatury, gaz├│w, pary, cieczy, wilgoci, py┬│u,
ha┬│asu, dymu, sadzy, wyciekanie, osiadanie grunt├│w, osuni┼║cie
si┼║ ziemi, wibracje;
b) d┬│ugotrwa┬│e wstrz┬╣sy;
c) tworzenie si┼║ grzyba;
3 ) powsta┬│e wskutek przenikania w├│d gruntowych lub przemarzania;
4) g├│rnicze i geologiczne w rozumieniu prawa geologicznego i g├│rni-
czego;
5) spowodowane trz┼║sieniem ziemi;
6) obejmowane systemem ubezpiecze├▒ obowi┬╣zkowych;
7) powsta┬│e w nast┼║pstwie dzia┬│ania lub awarii urz┬╣dze├▒ i instalacji
wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, z zastrze┬┐eniem
┬ž 31 ust. 4 w odniesieniu do zawodu projektanta;
8) powsta┬│e w przedmiotach przyj┼║tych przez Ubezpieczonego do po-
st¹pienia z nimi wed³ug zlecenia, chyba ¿e w³aœnie takie ryzyko
obejmuje umowa ubezpieczenia; ochrona ubezpieczeniowa obej-
muje w├│wczas szkody rzeczowe powsta┬│e w tych przedmiotach w
czasie od przyj┼║cia ich w celu obr├│bki, naprawy lub czyszczenia do
chwili wydania;
9) w postaci zobowi┬╣za├▒ wobec Skarbu Pa├▒stwa oraz wszelkiego ro-
dzaju op┬│at, kar pieni┼║┬┐nych (w tym umownych), nawi┬╣zek lub od-
setek;
10)powsta┬│e na skutek nieterminowego wykonania zobowi┬╣zania;
11)wyrz┬╣dzone przez podwykonawc├│w, z zastrze┬┐eniem ┬ž 31 ust. 15
pkt 2 w odniesieniu do zawodu projektanta;
12)w postaci utraconych korzyœci, za wyj¹tkiem œwiadczeñ okreso-
wych b┼║d┬╣cych skutkiem szk├│d na osobie wynikaj┬╣cych z czyn├│w
niedozwolonych;
13) we wszelkiego rodzaju pojazdach mechanicznych, w rozumieniu
ustawy Prawo o ruchu drogowym;
14) w mieniu, z kt├│rego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy:
najmu, dzier┬┐awy, leasingu, u┬┐yczenia lub innej umowy nieprzeno-
sz¹cej prawa w³asnoœci;
15)w postaci czystych strat finansowych, z zastrze┬┐eniem ┬ž 31 ust. 15
pkt 1 w odniesieniu do zawodu projektanta;
16)wyrz┬╣dzone wsp├│lnikom oraz osobom bliskim Ubezpieczonego
i ich wsp├│lnikom;
17)powsta┬│e wskutek przyj┼║cia przez Ubezpieczonego umownego
zwiźkszenia odpowiedzialnoœci poza zakres wynikaj¹cy z powszech-
nie obowi┬╣zuj┬╣cych przepis├│w prawa;
18)kt├│re mog┬╣ zosta├Ž naprawione w ramach gwarancji lub r┼║kojmii;
19)powoduj┬╣ce roszczenia pomi┼║dzy osobami obj┼║tymi ubezpiecze-
niem na podstawie tej samej umowy;
20)powsta┬│e w zwi┬╣zku z organizacj┬╣ imprez oraz prowadzeniem szko-
le├▒ i trening├│w w zakresie sport├│w ekstremalnych, motorowych
i lotniczych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoœci cywilnej pro-
ducenta za wytworzone produkty za wyj┬╣tkiem us┬│ug, je┬┐eli stanowi┬╣
one istotź wykonywanego zawodu lub prowadzonej dzia³alnoœci zawo-
dowej.
4. Z zakresu odpowiedzialnoœci wy³¹czone s¹ szkody wyrz¹dzone przez
Ubezpieczonego pracownikom.
5. Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej nie obejmuje szkód wyni-
k┬│ych w zwi┬╣zku z wykonywaniem funkcji o charakterze administracyj-
nym, zaci┬╣ganiem kredyt├│w, udzielaniem gwarancji kredytowych, por┼║-
cze├▒.
Suma gwarancyjna
┬ž6
1. Suma gwarancyjna stanowi górn¹ granicź odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. za szkody powsta┬│e z wszystkich wypadk├│w ubezpieczenio-
wych, jakie zasz┬│y w okresie ubezpieczenia.
2. W umowie ubezpieczenia mo┬┐e zosta├Ž ustalony limit dla jednego wy-
padku ubezpieczeniowego stanowi┬╣cy g├│rn┬╣ granic┼║ odpowiedzialno-
œci UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e w wyniku jednego wypadku
ubezpieczeniowego.
3. W odniesieniu do konkretnego ryzyka mo┬┐e zosta├Ž ustalony podlimit
w ramach sumy gwarancyjnej stanowi┬╣cy g├│rn┬╣ granic┼║ odpowiedzial-
noœci UNIQA TU S.A. ze wszystkich zdarzeñ wynikaj¹cych z ryzyka
obj┼║tego podlimitem. Wyp┬│ata odszkodowania z tytu┬│u ryzyka obj┼║tego
podlimitem pomniejsza sum┼║ gwarancyjn┬╣ wraz z podlimitem. Do pod-
limitu stosuje si┼║ odpowiednio zapisy odnosz┬╣ce si┼║ do sumy gwaran-
cyjnej.
4. Wysoko┼ô├Ž sumy gwarancyjnej i limitu dla jednego wypadku ubezpiecze-
niowego jest ustalana przez Ubezpieczaj┬╣cego w porozumieniu z UNIQA
TU S.A.
5. W czasie trwania umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczaj┬╣cego
i po op┬│acie dodatkowej sk┬│adki, suma gwarancyjna mo┬┐e zosta├Ž pod-
wy┬┐szona.
6. Suma gwarancyjna ulega ka┬┐dorazowo pomniejszeniu o kwot┼║ wyp┬│a-
conego odszkodowania.
7. W przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 6, suma gwarancyjna mo┬┐e
na wniosek Ubezpieczaj┬╣cego i po op┬│acie dodatkowej sk┬│adki zosta├Ž
uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci.
8. Je┬┐eli strony nie um├│wi┬│y si┼║ inaczej, odszkodowanie ustalone przez
UNIQA TU S.A. pomniejszane jest o udzia┬│ w┬│asny.
9. Udzia┬│ w┬│asny wynosi 5 %, chyba ┬┐e strony um├│wi┬│y si┼║ inaczej.
┬ž7
W granicach sumy gwarancyjnej UNIQA TU S.A. pokrywa r├│wnie┬┐:
1. poniesione koszty wynik┬│e z zastosowania przez Ubezpieczaj┬╣cego/
Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostźp-
nych mu œrodków w celu zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siź bezsku-
teczne;
2. niezb┼║dne koszty post┼║powania s┬╣dowego lub pojednawczego prowa-
dzonego za zgod┬╣ UNIQA TU S.A. w zwi┬╣zku ze zg┬│oszonymi przez
poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi, w tym tak┬┐e koszty
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego z tytu┬│u uczestniczenia w
procesie cywilnym; koszty te bźd¹ pokrywane do wysokoœci stawek
minimalnych okre┼ôlonych w przepisach reguluj┬╣cych wysoko┼ô├Ž op┬│at
za czynnoœci adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru
sprawiedliwoœci.
Sk┬│adka ubezpieczeniowa
┬ž8
1. Sk┬│adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk┬│adek obo-
wi┬╣zuj┬╣cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej wysoko┼ô├Ž zale┬┐y
od:
1) wysokoœci sumy gwarancyjnej, limitu dla jednego wypadku ubez-
pieczeniowego oraz podlimitu;
2) rodzaju zawodu wykonywanego przez Ubezpieczonego lub prowa-
dzonej przez niego dzia³alnoœci zawodowej;
3 ) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
4) zakresu ubezpieczenia;
5) wysokoœci udzia³u w³asnego;
background image
3
6) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia;
7) sta┬┐u ubezpieczeniowego Ubezpieczonego w UNIQA TU S.A.;
8) czźstotliwoœci op³acania rat;
9) w przypadku zawodu projektanta i geodety - wartoœci przychodu
Ubezpieczonego za ostatni rok obrotowy poprzedzaj┬╣cy zawarcie
umowy ubezpieczenia;
10) w przypadku w┬│┬╣czenia do ubezpieczenia OC projektant├│w klauzuli
rozszerzaj┬╣cej zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno┼ô├Ž za szkody
wyrz¹dzone przez podwykonawców - iloœci podwykonawców;
11) indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
2. Zni┬┐ki sk┬│adki udzielane s┬╣:
1) z tytu┬│u bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.;
2) z tytu┬│u posiadania innych ubezpiecze├▒ w Grupie UNIQA;
3 ) w zale¿noœci od indywidualnej oceny ryzyka.
3. Zwy┬┐ki sk┬│adki stosowane s┬╣:
1) w przypadku zawodu projektanta - z tytu┬│u rozszerzenia zakresu
ochrony o klauzule dodatkowe;
2) w przypadku zawodu projektanta - w zale¿noœci od rodzaju wyko-
nywanych projekt├│w;
3 ) z tytu³u roz³o¿enia p³atnoœci sk³adki na raty;
4) w razie szkodowego przebiegu ubezpieczenia;
5) z tytu┬│u rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia;
6) w zale¿noœci od indywidualnej oceny ryzyka.
4. Wysoko┼ô├Ž sk┬│adki nale┬┐nej do zap┬│aty po zastosowaniu zwy┬┐ek lub
zni┬┐ek nie mo┬┐e by├Ž ni┬┐sza ni┬┐ sk┬│adka minimalna okre┼ôlona w taryfie.
┬ž9
1. Wysoko┼ô├Ž sk┬│adki, termin oraz spos├│b jej zap┬│aty okre┼ôla si┼║ w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.
2. Je┬┐eli nie um├│wiono si┼║ inaczej, sk┬│adka powinna by├Ž zap┬│acona jedno-
razowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Sk┬│adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj┬╣cego, mo┬┐e by├Ž roz-
┬│o┬┐ona na raty, kt├│rych wysoko┼ô├Ž i termin p┬│atno┼ôci okre┼ôlone s┬╣
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
4. Sk┬│adk┼║ lub poszczeg├│lne raty sk┬│adki nale┬┐y wp┬│aca├Ž got├│wk┬╣ w kasie
UNIQA TU S.A., do r┬╣k upowa┬┐nionego przedstawiciela UNIQA TU S.A.,
przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez UNIQA TU S.A.
rachunek bankowy.
5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym lub
przelewem bankowym za dat┼║ op┬│acenia sk┬│adki ubezpieczeniowej lub
jej raty uznaje si┼║ dat┼║ stempla pocztowego lub bankowego uwidocz-
nion┬╣ na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.
6. W razie op┬│acania sk┬│adki w ratach niezap┬│acenie w terminie kolejnej raty
sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A., o ile po
up┬│ywie terminu wezwa┬│o ono Ubezpieczaj┬╣cego do zap┬│aty z zagro┬┐e-
niem, ┬┐e brak zap┬│aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki w wyznaczonym
terminie nie zosta┬│a zap┬│acona.
7. Je┬┐eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialno┼ô├Ž jeszcze przed zap┬│ace-
niem sk┬│adki lub jej pierwszej raty, a sk┬│adka lub jej pierwsza rata nie zosta┬│a
zap┬│acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo┬┐e wypowiedzie├Ž umow┼║ ze
skutkiem natychmiastowym i ┬┐┬╣da├Ž zap┬│aty sk┬│adki za okres, przez kt├│ry
ponosi┬│o odpowiedzialno┼ô├Ž. W braku wypowiedzenia umowy wygasa
ona z ko├▒cem okresu, na kt├│ry przypada┬│a niezap┬│acona sk┬│adka.
8. W przypadku wygaœniźcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu, na jaki umowa zosta┬│a zawarta, Ubezpieczaj┬╣cemu przys┬│ugu-
je zwrot sk┬│adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
9. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianź
prawdopodobie├▒stwa wypadku, ka┬┐da ze stron mo┬┐e ┬┐┬╣da├Ž odpowied-
niej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a ta
okoliczno┼ô├Ž, nie wcze┼ôniej jednak ni┬┐ od pocz┬╣tku bie┬┐┬╣cego okresu
ubezpieczenia. W razie zg┬│oszenia takiego ┬┐┬╣dania druga strona mo┬┐e
w terminie 14 dni wypowiedzie├Ž umow┼║ ze skutkiem natychmiasto-
wym.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
┬ž10
1. Umow┼║ ubezpieczenia zawiera si┼║ na pisemny wniosek Ubezpieczaj┬╣-
cego.
┬ž11
1. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawiera├Ž co naj-
mniej nast┼║puj┬╣ce dane:
1) okreœlenie Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego - imiź i nazwisko lub
nazwa (PESEL, REGON) oraz adres;
2) rodzaj wykonywanego zawodu lub prowadzonej dzia³alnoœci zawo-
dowej;
3 ) data rozpoczźcia wykonywania zawodu lub dzia³alnoœci zawodo-
wej;
4) okres ubezpieczenia;
5) zakres ubezpieczenia;
6) proponowan┬╣ wysoko┼ô├Ž sumy gwarancyjnej a tak┬┐e limitu dla jed-
nego wypadku ubezpieczeniowego i podlimitu, je┬┐eli zosta┬│y ustalo-
ne;
7) wysoko┼ô├Ž udzia┬│u w┬│asnego;
8) w przypadku zawodu projektanta i geodety - warto┼ô├Ž przychodu
Ubezpieczonego za ostatni rok obrotowy poprzedzaj┬╣cy zawarcie
umowy ubezpieczenia;
9) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodo-
waniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglźdnieniem ich iloœci,
rodzaju i rozmiaru ka┬┐dej z nich.
2. UNIQA TU S.A. mo┬┐e uzale┬┐ni├Ž zawarcie umowy ubezpieczenia od uzy-
skania dodatkowych informacji, o kt├│re zwr├│ci si┼║ pisemnie do Ubezpie-
czaj┬╣cego/Ubezpieczonego.
┬ž12
1. Ubezpieczaj┬╣cy/Ubezpieczony jest zobowi┬╣zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie
okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku ubez-
pieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach;
2) zg┬│aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania
umowy ubezpieczenia wszelkich zmian w okolicznoœciach, o których
mowa w pkt 1, niezw³ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoœci.
2. Je┬┐eli Ubezpieczaj┬╣cy zawiera umow┼║ przez przedstawiciela, obowi┬╣zki
okreœlone w ust. 1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu i obejmuj¹
ponadto okolicznoœci jemu znane.
┬ž13
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl┬╣du do ksi┬╣g i dokument├│w
Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednoczeœnie
zobowi┬╣zuj┬╣c si┼║ do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych infor-
macji.
┬ž14
Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis┬╣ lub in-
nym dokumentem ubezpieczenia.
┬ž15
W przypadku zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubezpieczony
mo┬┐e ┬┐┬╣da├Ž, aby UNIQA TU S.A. udzieli┬│o mu informacji o OWU i o posta-
nowieniach zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz┬╣
praw i obowi┬╣zk├│w Ubezpieczonego.
Czas trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela
┬ž16
1. Umow┼║ ubezpieczenia mo┬┐na zawrze├Ž na okres jednego roku lub kr├│tszy.
2. Odpowiedzialno┼ô├Ž UNIQA TU S.A. rozpoczyna si┼║ od dnia nast┼║pnego
po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki w wysokoœci ustalonej
w umowie, chyba ┬┐e strony um├│wi┬│y si┼║ inaczej.
┬ž17
1. Odpowiedzialno┼ô├Ž UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia roz-
wi┬╣zuje si┼║:
1) z dniem odst┬╣pienia przez Ubezpieczaj┬╣cego od umowy ubezpie-
czenia;
2) z up┬│ywem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia
zosta┬│a zawarta;
3 ) z up┬│ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorźczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu
umowy ze skutkiem natychmiastowym;
background image
4
5) z dniem wyczerpania si┼║ sumy gwarancyjnej;
6) z up┬│ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj┬╣cego wezwania
do zap┬│aty kolejnej raty sk┬│adki, wys┬│anego przez UNIQA TU S.A. po
up┬│ywie terminu jej p┬│atno┼ôci, w przypadku o kt├│rym mowa w ┬ž 9
ust. 6.
2. Je┬┐eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d┬│u┬┐szy ni┬┐ sze┼ô├Ž
miesi┼║cy, Ubezpieczaj┬╣cy ma prawo odst┬╣pienia od umowy ubezpie-
czenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj┬╣cy jest przed-
si┼║biorc┬╣ - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.
┬ž18
Ubezpieczaj┬╣cy mo┬┐e wypowiedzie├Ž umow┼║:
1. ze skutkiem natychmiastowym:
1) w przypadku, o kt├│rym mowa w ┬ž 9 ust. 9;
2) w przypadku zaprzestania przez Ubezpieczonego wykonywania za-
wodu lub zakoñczenia dzia³alnoœci zawodowej zwi¹zanej z zawart¹
umow┬╣ ubezpieczenia.
2. z zachowaniem miesi┼║cznego okresu wypowiedzenia po powstaniu
szkody niezale┬┐nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp┬│aci┬│o odszkodowa-
nie czy te┬┐ odm├│wi┬│o jego wyp┬│aty.
┬ž19
1. UNIQA TU S.A. mo┬┐e wypowiedzie├Ž umow┼║ ubezpieczenia
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okre┼ôlonym w ┬ž9 ust.
7 i 9;
2) z zachowaniem miesi┼║cznego okresu wypowiedzenia z wa┬┐nych
powod├│w, jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s┬╣:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych
z prawd┬╣, wp┬│ywaj┬╣cych na zwi┼║kszenie prawdopodobie├▒stwa
wypadku,
b) ra┬┐┬╣ce zaniedbania w zabezpieczeniu mienia b┼║d┬╣cego pod kon-
trol┬╣ albo nadzorem Ubezpieczonego ponosz┬╣cego z tego tytu-
┬│u odpowiedzialno┼ô├Ž cywiln┬╣ b┼║d┬╣c┬╣ przedmiotem umowy ubez-
pieczenia.
2. Inne wa┬┐ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez UNIQA
TU S.A. musz┬╣ by├Ž pod rygorem niewa┬┐no┼ôci wymienione w umowie
ubezpieczenia.
┬ž20
W przypadku rozwi┬╣zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj┬╣cy zobowi┬╣-
zany jest do zap┬│acenia sk┬│adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udziela┬│o
ochrony ubezpieczeniowej.
Obowi┬╣zki Ubezpieczaj┬╣cego/Ubezpieczonego
┬ž21
1. Ubezpieczaj┬╣cy/Ubezpieczony zobowi┬╣zany jest do przestrzegania prze-
pis├│w prawa reguluj┬╣cych wykonywanie zawodu obj┼║tego zakresem
ubezpieczenia, a tak┬┐e powszechnie obowi┬╣zuj┬╣cych przepis├│w maj┬╣-
cych na celu zapobieganie powstawaniu szk├│d, w tym przepis├│w
o ochronie przeciwpo┬┐arowej.
2. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/Ubezpie-
czony jest zobowi┬╣zany:
1) u┬┐y├Ž dost┼║pnych mu ┼ôrodk├│w w celu zapobie┬┐enia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiar├│w;
2) niezw┬│ocznie, nie p├│┼Şniej ni┬┐ w terminie 7 dni, powiadomi├Ž UNIQA
TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym;
3 ) zabezpieczy├Ž mo┬┐no┼ô├Ž dochodzenia roszcze├▒ odszkodowawczych
wobec os├│b odpowiedzialnych za szkod┼║, m.in. poprzez z┬│o┬┐enie
dokument├│w lub informacji niezb┼║dnych do skutecznego ich do-
chodzenia;
4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody w wy-
niku pope┬│nienia przest┼║pstwa lub wykroczenia, powiadomi├Ž o tym
policj┼║;
5) podj┬╣├Ž wsp├│┬│prac┼║ z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody
w celu wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody i ustalenia jej
rozmiar├│w;
6) w przypadku pozwania Ubezpieczaj┬╣cego/Ubezpieczonego na dro-
g┼║ s┬╣dow┬╣, niezw┬│ocznie powiadomi├Ž o tym fakcie UNIQA TU S.A.;
7) przed┬│o┬┐y├Ž UNIQA TU S.A. orzeczenie s┬╣dowe w terminie umo┬┐li-
wiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem uzgodnienia sta-
nowisk co do ewentualnego zaskar┬┐enia orzeczenia.
┬ž22
1. W przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpoœred-
nio do Ubezpieczaj┬╣cego lub Ubezpieczonego, jest on zobowi┬╣zany do
zaniechania dzia┬│a├▒ zmierzaj┬╣cych do zaspokojenia poszkodowanego,
uznania jego roszcze├▒, b┬╣d┼Ş zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania
pisemnej zgody UNIQA TU S.A.
2. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez Ubez-
pieczaj┬╣cego/Ubezpieczonego nie wywiera skutk├│w prawnych w sto-
sunku do UNIQA TU S.A., je┬┐eli czynno┼ô├Ž ta nast┬╣pi┬│a bez uprzedniej
zgody UNIQA TU S.A.
Ustalenie wysokoœci i wyp³ata odszkodowania
┬ž23
1. Odszkodowanie jest wyp┬│acane w kwocie nie wy┬┐szej ni┬┐ wysoko┼ô├Ž
szkody, jednak┬┐e w granicach limitu dla jednego wypadku ubezpiecze-
niowego lub podlimitu, a je┬┐eli limit ten lub podlimit nie zosta┬│ ustalony
- do wysokoœci sumy gwarancyjnej.
2. Odszkodowanie wyp┬│aca si┼║ w PLN. W razie potrzeby, przeliczenia walut
obcych dokonuje siź wed³ug kursu œredniego NBP z dnia ustalenia
wysokoœci odszkodowania.
┬ž24
1. UNIQA TU S.A. wyp┬│aca odszkodowanie na podstawie uznania roszcze-
nia, ugody zawartej z UNIQA TU S.A. albo prawomocnego orzeczenia
s┬╣dowego.
2. UNIQA TU S.A. zobowi┬╣zane jest wyp┬│aci├Ž odszkodowanie w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci koniecz-
nych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo wysokoœci
odszkodowania okaza┬│o si┼║ niemo┬┐liwe, odszkodowanie wyp┬│aca si┼║
w terminie 14 dni od dnia, w kt├│rym przy zachowaniu nale┬┐ytej staranno-
œci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e w terminie
wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osob┼║ zg┬│a-
szaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej rosz-
cze├▒ w ca┬│o┼ôci lub w cz┼║┼ôci oraz wyp┬│aca bezsporn┬╣ cz┼║┼ô├Ž odszkodowa-
nia.
4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej poszkodowanego, Ubezpie-
czonego i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego odszkodowania.
5. Je┬┐eli odszkodowanie nie przys┬│uguje lub przys┬│uguje w innej wysoko-
œci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o
tym w formie pisemnej osob┼║ wyst┼║puj┬╣c┬╣ z roszczeniem, wskazuj┬╣c
na okolicznoœci oraz podstawź prawn¹ uzasadniaj¹ce ca³kowit¹ lub
czźœciow¹ odmowź wyp³aty odszkodowania.
Roszczenia regresowe
┬ž25
1. Z dniem wyp┬│aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj┬╣cego/Ubez-
pieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod┼║ prze-
chodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci wyp³aconego
odszkodowania.
2. UNIQA TU S.A. mo┬┐e odm├│wi├Ž wyp┬│aty odszkodowania w ca┬│o┼ôci lub
w czźœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie siź
praw przys┬│uguj┬╣cych mu w stosunku do os├│b odpowiedzialnych za
szkod┼║. Je┬┐eli zrzeczenie si┼║ lub ograniczenie roszczenia zostanie ujaw-
nione po wyp┬│acie odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo┬┐e ┬┐┬╣da├Ž zwrotu
ca³oœci lub czźœci wyp³aconego odszkodowania.
Zawiadomienia i oœwiadczenia
┬ž26
1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹ ubez-
pieczenia powinny by├Ž sk┬│adane w formie pisemnej za pokwitowaniem
przyjźcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa¿noœci.
2. Je┬┐eli Ubezpieczaj┬╣cy zmieni┬│ adres i nie zawiadomi┬│ o tym UNIQA TU S.A.,
korespondencj┼║ skierowan┬╣ na ostatni adres znany UNIQA TU S.A. uwa┬┐a
si┼║ za dor┼║czon┬╣.
background image
5
Skargi i za┬┐alenia
┬ž27
1. Ubezpieczaj┬╣cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przy-
s┬│uguje prawo do zg┬│aszania Centrali UNIQA TU S.A. skarg i za┬┐ale├▒ na
zaniedbania lub nienale┬┐yte wykonywanie obowi┬╣zk├│w przez osoby
lub jednostki dzia┬│aj┬╣ce w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi┬╣zana rozpatrzy├Ž skarg┼║ bez zb┼║d-
nej zw┬│oki, nie p├│┼Şniej jednak ni┬┐ w terminie 30 dni od daty jej wp┬│ywu
do UNIQA TU S.A., informuj┬╣c skar┬┐┬╣cego o sposobie za┬│atwienia spra-
wy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Postanowienia ko├▒cowe
┬ž28
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj┬╣cym mog┬╣ by├Ž stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyj┼║tych w niniej-
szych OWU.
2. Wszelkie odst┼║pstwa od niniejszych OWU musz┬╣ by├Ž pod rygorem nie-
wa¿noœci wymienione w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
┬ž29
1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych OWU jest prawo polskie.
2. Pow├│dztwo o roszczenia wynikaj┬╣ce z umowy ubezpieczenia mo┬┐na
wytoczy├Ž albo wed┬│ug przepis├│w o w┬│a┼ôciwo┼ôci og├│lnej albo przed s┬╣d
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
┬ž30
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU zastosowanie maj┬╣ prze-
pisy powszechnie obowi┬╣zuj┬╣cego prawa, w tym kodeksu cywilnego, usta-
wy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i innych aktów prawnych w³aœciwych
ze wzgl┼║du na rodzaj ubezpieczonego ryzyka.
Szczeg├│lne Warunki Ubezpieczenia OC projektant├│w
┬ž31
1. Na podstawie niniejszych Szczeg├│lnych Warunk├│w Ubezpieczenia, zwa-
nych dalej SWU, UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za
szkody osobowe i rzeczowe b┼║d┬╣ce nast┼║pstwem niewykonania lub nie-
nale┬┐ytego wykonania zobowi┬╣zania, a powsta┬│e na skutek b┬│┼║du pope┬│-
nionego w projekcie budowlanym lub uchybienia w sprawowaniu nadzoru
autorskiego.
2. W zakresie nieuregulowanym poni┬┐ej stosuje si┼║ odpowiednie postano-
wienia OWU.
3. Ochron┬╣ ubezpieczeniow┬╣ mo┬┐e by├Ž obj┼║ty konkretny projekt opraco-
wywany przez Ubezpieczonego b┬╣d┼Ş nadz├│r autorski nad konkretnym
projektem lub ca┬│a dzia┬│alno┼ô├Ž zawodowa w zakresie projektowania lub
sprawowania nadzoru autorskiego.
4. W przypadku projekt├│w obejmuj┬╣cych instalacje wodno-kanalizacyjne
lub centralnego ogrzewania ochrona ubezpieczeniowa obejmuje r├│wnie┬┐
szkody powsta┬│e w nast┼║pstwie dzia┬│ania lub awarii instalacji wodno-
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w wyniku b┬│┼║du w projekcie
obj┼║tym ubezpieczeniem, na podstawie kt├│rego instalacje te zosta┬│y wy-
konane, lub na skutek uchybienia w nadzorze autorskim nad tym projek-
tem.
5. Umowa mo┬┐e by├Ž zawarta na rzecz Ubezpieczonego, prowadz┬╣cego
dzia┬│alno┼ô├Ž zawodow┬╣ lub wykonuj┬╣cego czynno┼ôci w zakresie prac
projektowych obiekt├│w budowlanych lub sprawowania nadzoru autor-
skiego w rozumieniu prawa budowlanego.
6. Umowa mo┬┐e by├Ž zawarta r├│wnie┬┐ na rzecz osoby fizycznej (projektan-
ta) przez zatrudniaj┬╣c┬╣ j┬╣ jednostk┼║ organizacyjn┬╣. Przedmiotem ubez-
pieczenia jest wtedy odpowiedzialno┼ô├Ž cywilna Ubezpieczonego za szko-
dy b┼║d┬╣ce skutkiem wykonywania prac projektowych lub sprawowania
nadzoru autorskiego na rzecz tych jednostek.
7. Umow┬╣ ubezpieczenia obj┼║te s┬╣ projekty, kt├│rych opracowywanie rozpo-
cz┼║to i zako├▒czono w czasie trwania okresu ubezpieczenia, oraz nadz├│r
autorski nad realizacj┬╣ tych projekt├│w, sprawowany w okresie ubezpieczenia.
8. W rozumieniu niniejszych SWU za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje
si┼║ b┬│┬╣d w projekcie pope┬│niony przez Ubezpieczonego lub uchybienie
Ubezpieczonego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, powsta┬│e
w okresie ubezpieczenia.
9. W przypadku niemo¿noœci ustalenia momentu pope³nienia b³źdu
w projekcie przyjmuje si┼║, ┬┐e mia┬│ on miejsce w dniu odbioru projektu.
10. W przypadku niemo¿noœci ustalenia momentu pope³nienia uchybienia
w sprawowaniu nadzoru autorskiego przyjmuje si┼║, ┬┐e mia┬│o ono miej-
sce w dniu odbioru ostatniego, zako├▒czonego w okresie ubezpiecze-
nia, etapu realizacji projektu.
11. Przez dzie├▒ rozpocz┼║cia prac projektowych rozumie si┼║ dat┼║ podpisania
umowy o opracowanie projektu budowlanego.
12. Przez dzie├▒ zako├▒czenia prac projektowych rozumie si┼║ dat┼║ odbioru
projektu przez zlecaj┬╣cego jego opracowanie.
13.Je┬┐eli projekt, kt├│rego opracowywanie rozpocz┼║to w okresie trwania
umowy ubezpieczenia, nie zosta┬│ uko├▒czony, warunkiem udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej za szkody powsta┬│e w zwi┬╣zku z b┬│┼║dem
pope┬│nionym w tym projekcie lub z uchybieniem w sprawowaniu nad-
zoru autorskiego nad nim jest zachowanie ci¹g³oœci ubezpieczenia
w UNIQA TU S.A. do czasu zako├▒czenia prac projektowych lub sprawo-
wania nadzoru autorskiego.
14. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody z wypadk├│w ubezpieczenio-
wych okreœlonych w ust. 7, powsta³e w okresie ubezpieczenia, w trakcie
realizacji obiektu na podstawie projektu opracowanego w okresie ubezpie-
czenia oraz w okresie 18 miesi┼║cy od dnia odbioru tego obiektu.
15. Za op┬│at┬╣ dodatkowej sk┬│adki ochrona ubezpieczeniowa mo┬┐e zosta├Ž
rozszerzona o klauzule modyfikuj┬╣ce zakres podstawowy ubezpiecze-
nia, zawarte w za┬│┬╣czniku nr 1 do SWU OC projektant├│w, tj.:
1) szkody w postaci czystych strat finansowych;
2) szkody wyrz┬╣dzone przez podwykonawc├│w, przy czym za podwy-
konawc┼║ uwa┬┐a si┼║ osob┼║, kt├│rej Ubezpieczaj┬╣cy/Ubezpieczony zleci┬│
wykonanie zobowi┬╣zania;
3 ) szkody powsta┬│e w zwi┬╣zku z b┬│┼║dem pope┬│nionym w projekcie
rozpocz┼║tym przed dat┬╣ pocz┬╣tkow┬╣ ubezpieczenia.
16. Poza wy┬│┬╣czeniami odpowiedzialno┼ôci okre┼ôlonymi w ┬ž 5 OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada r├│wnie┬┐ za szkody:
1) wyrz┬╣dzone przez osob┼║ nieposiadaj┬╣c┬╣ wymaganych prawem ze-
zwole├▒ lub uprawnie├▒ do wykonywania prac projektowych lub spra-
wowania nadzoru autorskiego;
2) wynikaj¹ce z wykonywania czynnoœci bez posiadania wymaganych
przepisami prawa zezwoleñ, ekspertyz, oœwiadczeñ albo z decyzji
lub dokument├│w wydanych przez inne podmioty, kt├│re zosta┬│y
wykorzystane przy wykonywaniu projektu;
3 ) wynikaj┬╣ce z wykonywania przez Ubezpieczonego funkcji o charak-
terze administracyjnym, nie zwi¹zanych bezpoœrednio z pracami
projektowymi;
4) powsta³e na obszarach szczególnie zagro¿onych przez wczeœniejsz¹
lub obecn┬╣ eksploatacj┼║ zasob├│w naturalnych, jak r├│wnie┬┐ na tere-
nach uprzednio u¿ytkowanych jako sk³adowiska œmieci, odpadów;
5) powsta┬│e w zabytkowych budynkach, budowlach i drzewostanie.
17. Z ochrony ubezpieczeniowej wy┬│┬╣czone s┬╣ projekty budowlane obej-
muj┬╣ce tunele, obiekty g├│rnicze, elektrownie atomowe, platformy wiert-
nicze oraz nadz├│r autorski nad tymi projektami.
18. Ubezpieczony zobowi┬╣zany jest do wykonywania projekt├│w i sprawo-
wania nadzoru autorskiego zgodnie z zawartymi umowami, przepisami
prawa budowlanego i normami technicznymi.
Niniejsze Og├│lne Warunki Ubezpieczenia oraz Szczeg├│lne Warunki Ubez-
pieczenia wraz z Za┬│┬╣cznikiem nr 1 zosta┬│y zatwierdzone Uchwa┬│┬╣ Zarz┬╣du
UNIQA TU S.A. nr 201/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 roku i maj┬╣ zastosowa-
nie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 20 wrzeœnia 2008 roku.
background image
6
Za┬│┬╣cznik nr 1 do SWU OC projektant├│w
Klauzule modyfikuj┬╣ce zakres podstawowy ubezpieczenia OC projektan-
t├│w:
Klauzula modyfikuj┬╣ca nr 1
OC za szkody w postaci czystych strat finansowych
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubez-
pieczeniowej za szkody w postaci czystych strat finansowych.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU i w SWU,
UNIQA TU S.A. nie odpowiada r├│wnie┬┐ za szkody:
1) zwi┬╣zane z doradztwem, wycen┬╣, kosztorysowaniem;
2) zwi┬╣zane z przetwarzaniem danych, instalacj┬╣ oprogramowania kom-
puterowego lub b┬│┼║dnym jego funkcjonowaniem;
3 ) zwi¹zane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju p³atnoœci;
4) wynikaj┬╣ce z przekroczenia ustalonych w umowie koszt├│w;
5) wynikaj┬╣ce z niewykonania umowy;
6) wynikaj┬╣ce z niedotrzymania termin├│w, w tym z nieterminowego
wykonania umowy;
7) z tytu┬│u przekroczenia kosztorys├│w, sumy kredyt├│w jak r├│wnie┬┐ ze
strat w przypadku kredyt├│w i inwestycji kapita┬│owych oraz z nabycia
lub zu┬┐ycia materia┬│├│w;
8) powsta┬│e w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia dokumen-
tów, pieniźdzy, papierów wartoœciowych;
9) zwi┬╣zane z ujawnieniem informacji poufnych rozumianych jako in-
formacje pozyskane w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci zawo-
dowych, kt├│rych nieuprawnione ujawnienie przez Ubezpieczonego
mo┬┐e narazi├Ž na szkod┼║ interes osoby trzeciej;
10)zwi┬╣zane ze stosunkiem pracy.
3. W odniesieniu do niniejszej klauzuli ustala si┼║:
1) odr┼║bn┬╣ sum┼║ gwarancyjn┬╣ (opcja 1) lub
2) podlimit sumy gwarancyjnej (opcja 2),
które stanowi¹ górn¹ granicź odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za
szkody powsta┬│e z wszystkich wypadk├│w ubezpieczeniowych wynika-
j┬╣cych z ryzyka obj┼║tego sum┬╣ gwarancyjn┬╣/podlimitem, jakie zasz┬│y
w okresie ubezpieczenia oraz w okresie 12 miesi┼║cy przed dat┬╣ pocz┬╣t-
kow┬╣ ubezpieczenia, o ile wykupiona zosta┬│a klauzula rozszerzaj┬╣ca
zakres ubezpieczenia OC projektant├│w o szkody powsta┬│e w zwi┬╣zku
z b┬│┼║dem pope┬│nionym w projekcie rozpocz┼║tym przed dat┬╣ pocz┬╣t-
kow┬╣ ubezpieczenia.
4. Za datź pocz¹tkow¹ przyjmuje siź datź rozpoczźcia odpowiedzialnoœci
Ubezpieczyciela w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej z tytu┬│u wykonywania zawodu, zawartej przez Ubezpieczaj┬╣cego
z UNIQA TU S.A.
Klauzula modyfikuj┬╣ca nr 2
OC za szkody wyrz┬╣dzone przez podwykonawc├│w
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubez-
pieczeniowej za szkody wyrz┬╣dzone przez podwykonawc├│w, kt├│rym
Ubezpieczony powierzy┬│ wykonanie zobowi┬╣zania.
2. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron┬╣ ubezpieczeniow┬╣ szkody osobowe
lub rzeczowe, z zastrze┬┐eniem ┬┐e s┬╣ one nast┼║pstwem zobowi┬╣za├▒
zaci┬╣gni┼║tych przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia oraz
w okresie 12 miesi┼║cy przed dat┬╣ pocz┬╣tkow┬╣ ubezpieczenia, o ile
wykupiona zosta┬│a klauzula rozszerzaj┬╣ca zakres ubezpieczenia OC pro-
jektant├│w o szkody powsta┬│e w zwi┬╣zku z b┬│┼║dem pope┬│nionym
w projekcie rozpocz┼║tym przed dat┬╣ pocz┬╣tkow┬╣ ubezpieczenia.
3. Za datź pocz¹tkow¹ przyjmuje siź datź rozpoczźcia odpowiedzialnoœci
Ubezpieczyciela w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej z tytu┬│u wykonywania zawodu, zawartej przez Ubezpieczaj┬╣cego
z UNIQA TU S.A.
4. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU i w SWU,
UNIQA TU S.A. nie odpowiada r├│wnie┬┐ za szkody:
1) powsta┬│e wskutek przyj┼║cia przez Ubezpieczonego lub jego podwy-
konawców umownego zwiźkszenia odpowiedzialnoœci poza zakres
wynikaj┬╣cy z przepis├│w prawa;
2) powsta┬│e wskutek powierzenia przez podwykonawc┼║ wykonania zo-
bowi┬╣zania kolejnemu podwykonawcy.
5. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj┬╣ suma gwaran-
cyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz udzia┬│ w┬│a-
sny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpieczenia.
Klauzula modyfikuj┬╣ca nr 3
OC za szkody powsta┬│e w zwi┬╣zku z b┬│┼║dem w projekcie rozpocz┼║tym
przed dat┬╣ pocz┬╣tkow┬╣ ubezpieczenia
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubez-
pieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe powsta┬│e w zwi┬╣zku
z b┬│┼║dem pope┬│nionym w projekcie rozpocz┼║tym w okresie 12 miesi┼║cy
przed dat┬╣ pocz┬╣tkow┬╣ ubezpieczenia lub w zwi┬╣zku z uchybieniem
w sprawowaniu nadzoru autorskiego nad tym projektem.
2. Za datź pocz¹tkow¹ przyjmuje siź datź rozpoczźcia odpowiedzialnoœci
Ubezpieczyciela w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej z tytu┬│u wykonywania zawodu, zawartej przez Ubezpieczaj┬╣cego
z UNIQA TU S.A.
3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU i w SWU,
UNIQA TU S.A. nie odpowiada r├│wnie┬┐ za szkody b┼║d┬╣ce nast┼║pstwem
b┬│┼║d├│w lub uchybie├▒, o kt├│rych Ubezpieczaj┬╣cy/Ubezpieczony w chwili
zawierania umowy ubezpieczenia wiedzia┬│ lub przy zachowaniu nale┬┐y-
tej staranno┼ôci wiedzie├Ž powinien.
4. W rozumieniu niniejszej klauzuli przyjmuje si┼║, ┬┐e Ubezpieczaj┬╣cy/Ubez-
pieczony mia┬│ ┼ôwiadomo┼ô├Ž b┬│┼║du lub uchybienia zar├│wno w├│wczas,
gdy ich wyst┬╣pienie by┬│o bezsporne, jak i wtedy, gdy, pomimo braku
zg┬│oszonych roszcze├▒, Ubezpieczaj┬╣cy/Ubezpieczony m├│g┬│ lub powi-
nien b┬│┬╣d ten lub uchybienie przewidywa├Ž.
5. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj┬╣ suma gwaran-
cyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz udzia┬│ w┬│a-
sny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpieczenia.


projekt i wykonanie ┬ę 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat ┬ę 2015
my ubezpieczamy