My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
Og贸lne warunki ubezpieczenia
odpowiedzialno[ci cywilnej zawodowej
Postanowienia og贸lne
11) szkoda rzeczowa szkoda powstaBa wskutek zniszczenia lub
uszkodzenia rzeczy, w tym tak|e utracone korzy[ci, kt贸re
搂 1
poszkodowany m贸gBby osign, gdyby nie nastpiBa utrata,
Og贸lne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej zawodowej,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
zwane dalej OWU, maj zastosowanie do um贸w zawieranych przez
12) terroryzm dziaBanie skierowane przeciwko ludno[ci lub mie-
Powszechny ZakBad UbezpieczeD Sp贸Bk Akcyjn, zwan dalej PZU SA,
niu, majce na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie lud-
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, bdz jednostkami organizacyj-
no[ci lub dezorganizacj |ycia publicznego dla osignicia
nymi nie bdcymi osobami prawnymi zwanymi dalej ubezpieczajcym.
okre[lonych skutk贸w ekonomicznych, politycznych, religijnych
lub spoBecznych;
搂 2
13) Ubezpieczajcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
1. Do umowy ubezpieczenia mog by wprowadzone postanowienia
organizacyjna nie bdca osob prawn, kt贸ra zawarBa umow
dodatkowe lub odbiegajce od uregulowaD OWU, w szczeg贸lno[ci
ubezpieczenia;
klauzule stanowice zaBcznik do OWU.
14) Ubezpieczony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
2. PZU SA zobowizany jest przedstawi ubezpieczajcemu r贸|nic
organizacyjna nie bdca osob prawn, kt贸rej odpowiedzial-
midzy tre[ci umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej
no[ cywilna objta jest ochron ubezpieczeniow (ubezpie-
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopeBnienia
czajcy, kt贸ry zawarB umow ubezpieczenia na wBasn rzecz
tego obowizku PZU SA nie mo|e powoBywa si na r贸|nic nie-
albo podmiot, na rachunek kt贸rego ubezpieczajcy zawarB umo-
korzystn dla ubezpieczajcego lub ubezpieczonego. Przepisu nie sto-
w ubezpieczenia);
suje si do um贸w ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
15) wiadomo[ poufna wiadomo[ uzyskana w zwizku z wy-
3. W razie wprowadzenia do um贸w ubezpieczenia postanowieD, o kt贸rych
konywaniem czynno[ci zawodowych, kt贸rej nieuprawnione
mowa w ust. 2, OWU maj zastosowanie w zakresie nie uregulo-
ujawnienie przez ubezpieczonego mogBoby narazi na szkod
wanym tymi postanowieniami.
interes osoby trzeciej;
16) wypadek ubezpieczeniowy dziaBanie lub zaniechanie ubez-
搂 3
pieczonego, w wyniku kt贸rego wyrzdzona zostaje szkoda.
W sprawach nie uregulowanych w OWU, do um贸w ubezpieczenia maj
________________________________________________________
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
stosowne przepisy prawa polskiego.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
________________________________________________________
搂 5
Definicje
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wskutek wykonywania
przez ubezpieczonego czynno[ci zawodowych wyrzdzona zostanie
搂 4
osobie trzeciej szkoda, do naprawienia kt贸rej zobowizany jest ubez-
Przez u|yte w OWU pojcia nale|y rozumie:
pieczony.
1) czysta strata finansowa uszczerbek majtkowy nie bdcy
搂 6
szkod na osobie lub szkod rzeczow;
2) franszyza integralna wyBczenie odpowiedzialno[ci PZU SA
1. Podmiotom podlegajcym obowizkowemu ubezpieczeniu odpo-
za szkody nie przekraczajce okre[lonej kwoty;
wiedzialno[ci cywilnej PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej
3) franszyza redukcyjna obni|enie odszkodowania o okre[lon
na sum gwarancyjn stanowic nadwy|k nad sum gwa-
procentowo lub kwotowo warto[;
rancyjn wynikajc z zawartej umowy ubezpieczenia obowizko-
4) obr贸t suma przychod贸w ubezpieczonego z tytuBu [wiadczo-
wego (ubezpieczenie nadwy|kowe).
nych usBug w ramach prowadzonej przez niego dziaBalno[ci
2. W ubezpieczeniu nadwy|kowym PZU SA ponosi odpowiedzialno[
zawodowej w ustalonym okresie;
za szkody, kt贸re nie zostaBy zaspokojone po wyczerpaniu sumy
5) osoba bliska maB|onek, konkubent, wstpny, zstpny, brat,
gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowizkowego.
siostra, ojczym, macocha, pasierb, te[, te[ciowa, zi, syno-
3. W przypadku podmiot贸w objtych obowizkiem ubezpieczenia odpo-
wa, przysposobiony, przysposabiajcy, pozostajcy pod opiek
wiedzialno[ci cywilnej wynikajcego z przepis贸w ustaw lub um贸w
lub przyjty na wychowanie w ramach rodziny zastpczej w ro-
midzynarodowych, warunkiem udzielenia ochrony na podstawie
zumieniu przepis贸w prawa rodzinnego;
OWU jest uprzednie zawarcie umowy obowizkowego ubezpie-
6) odszkodowanie [wiadczenie pieni|ne przysBugujce od
czenia odpowiedzialno[ci cywilnej w PZU SA.
PZU SA poszkodowanemu bdz uprawnionemu w razie zaj[cia
4. Okres ubezpieczenia powinien si pokrywa z okresem, na jaki
wypadku ubezpieczeniowego, za kt贸ry ubezpieczony ponosi
zawarte zostaBo obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialno[ci cywil-
odpowie-dzialno[ w zakresie objtym umow ubezpieczenia;
nej. W przypadku nowych um贸w ubezpieczenia, zawieranych w cza-
7) podwykonawca osoba, kt贸rej ubezpieczony powierzyB wyko-
sie trwania umowy obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialno[ci
nanie zleconej pracy, usBugi lub innej czynno[ci, okre[lonej
cywilnej, dopuszcza si zawieranie ubezpieczeD kr贸tkoterminowych
w Bczcej ich umowie cywilnoprawnej;
z koDcow dat okresu ubezpieczenia pokrywajc si z koDcow da-
8) suma gwarancyjna okre[lona w umowie ubezpieczenia kwo-
t okresu obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej.
ta, stanowic g贸rn granic odpowiedzialno[ci PZU SA;
搂 7
9) szkoda szkoda rzeczowa, szkoda na osobie albo czysta stra-
ta finansowa;
1. Szczeg贸Bowy zakres ubezpieczenia podmiot贸w nie objtych obo-
10) szkoda na osobie szkoda powstaBa wskutek uszkodzenia
wizkiem ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej i objtych tym
ciaBa, doznania rozstroju zdrowia lub [mierci, w tym tak|e
obowizkiem okre[lony zostaB w klauzulach stanowicych zaBcznik
utracone korzy[ci, kt贸re poszkodowany m贸gBby osign, gdy-
nr 1 i 2 do OWU lub w klauzulach zawartych w postanowieniach do-
by nie doznaB uszkodzenia ciaBa lub rozstroju zdrowia;
datkowych.
ustalone uchwaB nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD Sp贸Bki Akcyjnej,
ze zmianami ustalonymi uchwaB nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwaB nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
Powszechny ZakBad UbezpieczeD
Sp贸Bka Akcyjna, Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy
,
XII WydziaB
Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitaB
zakBadowy: 86 352 300,00 zBwpBacony w caBo[ci, al. Jana PawBa II 24, 00-133 Warszawa
,
www.pzu.pl, infolinia: 801 102 102
background image
2
2. Ochron ubezpieczeniow objte s tak|e szkody wyrzdzone
17) powstaBe w wyniku niewypBacalno[ci;
w wyniku ra|cego niedbalstwa.
18) kt贸rych warto[ nie przekracza kwoty 400 zB (franszyza inte-
3. Wszystkie szkody bdce wynikiem tego samego dziaBania lub za-
gralna).
niechania uwa|a si za jeden wypadek ubezpieczeniowy nieza-
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieni|nych, kar umow-
le|nie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyj-
nych, grzywien sdowych i administracyjnych, zadatk贸w, roszczeD z
muje si, |e miaBy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
tytuBu odstpienia od umowy, roszczeD o zwrot koszt贸w poniesio-
4. Warunkiem odpowiedzialno[ci PZU SA jest zaj[cie wypadku ubez-
nych na poczet lub w celu wykonania umowy, odszkodowaD o cha-
pieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezale|nie od momentu
rakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapBa-
powstania lub ujawnienia si szkody) oraz zgBoszenie roszczenia
cenia kt贸rych ubezpieczony jest zobowizany.
z tego tytuBu przed upBywem terminu przedawnienia.
________________________________________________________
5. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie rozszerzony na
podstawie postanowieD dodatkowych ochron ubezpieczeniow nie
Suma gwarancyjna
s objte szkody wyrzdzone przez podwykonawc贸w, nawet je[li
搂 10
zgodnie z obowizujcymi zasadami og贸lnymi podwykonawca jest
osob za kt贸rej dziaBanie i zaniechania ubezpieczony jest odpowie-
1. Suma gwarancyjna okre[lona w umowie ubezpieczenia stanowi
dzialny jak za wBasne dziaBania i zaniechania.
g贸rn granic odpowiedzialno[ci PZU SA w odniesieniu do wszy-
6. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie rozszerzony na
stkich wypadk贸w ubezpieczeniowych zaistniaBych w okresie ubez-
podstawie postanowieD dodatkowych ochron ubezpieczeniow nie
pieczenia.
s objte szkody bdce nastpstwem zniszczenia, uszkodzenia,
2. Je|eli suma gwarancyjna stanowi r贸wnowarto[ w zBotych kwoty
zaginicia wszelkiego rodzaju dokument贸w.
wyra|onej w walucie obcej, wysoko[ sumy gwarancyjnej ustala si
przy zastosowaniu kursu [redniego NBP z daty zawarcia umowy
搂 8
ubezpieczenia.
1. Ubezpieczeniem objta jest odpowiedzialno[ cywilna ubezpieczo-
3. W granicach sumy gwarancyjnej, o kt贸rej mowa w ust. 1, mog by
nego za szkody bdce nastpstwem wypadku ubezpieczeniowego
wyodrbnione limity kwotowe okre[lajce odpowiedzialno[ PZU SA
kt贸ry miaB miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile
za szkody:
zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie rozszerzony na pod-
1) z tytuBu jednego wypadku ubezpieczeniowego;
stawie postanowieD dodatkowych.
2) okre[lonego rodzaju.
2. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowie-
4. Ka|dorazowa wypBata odszkodowania lub koszt贸w wymienionych
dzialno[ci ubezpieczonego, okre[lonej przepisami prawa polskiego.
w ust. 7 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypBacon
Zasada ta ma zastosowanie tak|e w przypadku rozszerzenia
kwot.
odpowiedzialno[ci PZU SA o szkody powstaBe poza terytorium Rze-
5. Za zgod PZU SA, ubezpieczajcy mo|e uzupeBni sum gwarancyj-
czypospolitej Polskiej.
n poprzez zapBat dodatkowej skBadki.
6. PZU SA wypBaca odszkodowanie pomniejszone o franszyz redu-
________________________________________________________
kcyjn w wysoko[ci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
WyBczenia odpowiedzialno[ci
7. W granicach sumy gwarancyjnej PZU SA jest obowizany do:
1) zwrotu koszt贸w wynikBych z zastosowania [rodk贸w podjtych
搂 9
przez ubezpieczonego po zaj[ciu wypadku ubezpieczeniowe-
1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
go, w celu zapobie|enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmia-
1) wyrzdzone umy[lnie;
r贸w je|eli byBy celowe, chocia|by okazaBy si bezskuteczne;
2) zwizane z naruszeniem d贸br osobistych innych ni| objte
2) pokrycia uzasadnionych koszt贸w wynagrodzenia ekspert贸w,
zakresem szkody na osobie;
powoBanych w uzgodnieniu z PZU SA, przez ubezpieczonego
3) wyrzdzone przez osob nie posiadajc uprawnieD do wy-
lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczno[ci, przyczyn
konywania zawodu, kt贸ra miaBa zakaz lub zawieszone prawo
i rozmiaru szkody;
do wykonywania zawodu;
3) pokrycia koszt贸w obrony w zwizku ze zgBoszonymi roszcze-
4) za kt贸re ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek rozsze-
niami odszkodowawczymi:
rzenia odpowiedzialno[ci cywilnej w stosunku do zakresu
a) niezbdnych koszt贸w sdowej obrony przed roszczeniem posz-
odpowiedzialno[ci wynikajcego z powszechnie obowizuj-
kodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w po-
cych przepis贸w prawa;
rozumieniu z PZU SA,
5) powstaBe w zwizku z posiadanym przez ubezpieczonego
b) niezbdnych koszt贸w sdowej obrony w postpowaniu kar-
mieniem oraz wyrzdzone przez produkt wprowadzony przez
nym, je[li toczce si postpowanie ma zwizek z ustale-
ubezpieczonego do obrotu;
niem odpowiedzialno[ci ubezpieczonego, je|eli PZU SA za-
6) z tytuBu wykonywania przez ubezpieczonego funkcji prezesa,
|daB powoBania obrony lub wyraziB zgod na pokrycie tych
czBonka zarzdu lub rady nadzorczej w sp贸Bce kapitaBowej;
koszt贸w,
7) powstaBe w nastpstwie dziaBaD wojennych, stanu wojennego,
c) koszt贸w postpowaD sdowych, w tym mediacji lub postpo-
stanu wyjtkowego, rewolucji, konfiskat, akt贸w terroryzmu, nie-
wania pojednawczego oraz koszt贸w opBat administracyj-
pokoj贸w spoBecznych, strajk贸w, zamieszek lub rozruch贸w;
nych, je|eli PZU SA wyraziB na pi[mie zgod na pokrycie
8) bdce nastpstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginicia lub
tych koszt贸w.
kradzie|y got贸wki, dzieB sztuki, bi|uterii, przedmiot贸w z metali
________________________________________________________
lub kamieni szlachetnych, papier贸w warto[ciowych oraz zbio-
r贸w o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, a tak|e
Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania
przedmiot贸w o charakterze zabytkowym lub unikatowym;
9) wynikBe z dokonywania pBatno[ci w imieniu klienta;
SkBadka ubezpieczeniowa
10) zwizane z naruszeniem praw wBasno[ci intelektualnej;
搂 11
11) powstaBe w nastpstwie tworzenia, dostarczania i wdra|ania
oprogramowania informatycznego;
1. Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku ubez-
12) wyrzdzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakB贸ca-
pieczajcego zawierajcego informacje niezbdne do dokonania
jce prac programu komputerowego, caBego komputera, sieci,
indywidualnej oceny ryzyka i okre[lenia nale|nej skBadki.
niezale|nie od zr贸dBa ich pojawienia si;
2. Wniosek powinien zawiera midzy innymi:
13) wyrzdzone w stanie nietrzezwo[ci lub w stanie po u|yciu
1) imi, nazwisko lub nazw ubezpieczajcego, ubezpieczonego,
[rodk贸w odurzajcych, substancji psychotropowych lub [rodk贸w
numer REGON, numer PESEL;
zastpczych w rozumieniu przepis贸w o przeciwdziaBaniu nar-
2) adres i siedzib ubezpieczajcego, ubezpieczonego;
komanii;
3) okre[lenie zakresu, kt贸ry ma by objty ubezpieczeniem;
14) wyrzdzone osobom bliskim ubezpieczonego, bdcego osob
4) wysoko[ obrotu;
fizyczn;
5) okres ubezpieczenia;
15) wyrzdzone pracownikom ubezpieczonego, powstaBe w nas-
6) sum gwarancyjn;
tpstwie wypadku przy pracy;
7) ilo[ i wielko[ szk贸d z wypadk贸w ubezpieczeniowych zaistnia-
16) wyrzdzone w [rodowisku naturalnym;
Bych w okresie 3 ostatnich lat.
background image
3
3. Je|eli wniosek nie zawiera danych, o kt贸rych mowa w ust. 2 albo
6. Je|eli ubezpieczajcy lub ubezpieczony podaB do wiadomo[ci PZU SA
innych istotnych informacji niezbdnych do oceny ryzyka ubezpie-
nieprawdziwe dane majce wpByw na wysoko[ skBadki, ubezpie-
czajcy obowizany jest na wezwanie PZU SA odpowiednio go
czajcy zobowizany jest do dopBaty skBadki wynikajcej z r贸|nicy
uzupeBni.
pomidzy skBadk, jaka nale|aBaby si PZU SA gdyby podano dane
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumentem
prawdziwe a skBadk przyjt w umowie ubezpieczenia. W razie
ubezpieczenia.
zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU SA o dopBat
r贸|nicy skBadki staje si natychmiast wymagalne i pBatne najp贸zniej
搂 12
w dniu wypBaty odszkodowania.
1. Ubezpieczajcy mo|e zawrze umow ubezpieczenia na cudzy ra-
7. SkBadka nie podlega indeksacji.
chunek(na rachunek ubezpieczonego). W takim przypadku ubez-
搂 16
pieczajcy obowizany jest do poinformowania ubezpieczonego
o prawach i obowizkach wynikajcych z zawartej na jego rachunek
W razie ujawnienia okoliczno[ci, kt贸ra pociga za sob istotn zmian
umowy ubezpieczenia. Obowizek zapBaty skBadki ubezpieczenio-
prawdopodobieDstwa wypadku, ka|da ze stron mo|e |da odpo-
wej ci|y na ubezpieczajcym. Dokument potwierdzajcy zawarcie
wiedniej zmiany wysoko[ci skBadki, poczynajc od chwili, w kt贸rej zaszBa
umowy ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczajcy.
ta okoliczno[, nie wcze[niej jednak ni| od pocztku bie|cego okresu
2. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek zarzut majcy
ubezpieczenia. W razie zgBoszenia takiego |dania druga strona mo|e
wpByw na odpowiedzialno[ PZU SA mo|e on podnie[ r贸wnie|
w terminie 14 dni wypowiedzie umow ze skutkiem natychmiastowym.
przeciwko ubezpieczonemu.
________________________________________________________
3. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony
mo|e |da by PZU SA udzieliB mu informacji o postanowieniach
Rozwizanie umowy
zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim
dotycz praw i obowizk贸w ubezpieczonego.
Zwrot skBadki
搂 13
搂 17
1. Ubezpieczajcy obowizany jest poda do wiadomo[ci PZU SA
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
wszystkie znane sobie okoliczno[ci, o kt贸re PZU SA zapytywaB w
1) wraz z upBywem okresu ubezpieczenia okre[lonego w umowie
formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy w innych
ubezpieczenia;
pismach. Je|eli ubezpieczajcy zawiera umow przez przedstawi-
2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej okre[lonej w umowie
ciela, obowizek ten ci|y r贸wnie| na przedstawicielu i obejmuje
ubezpieczenia;
ponadto okoliczno[ci jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA
3) z dniem odstpienia od umowy;
umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczeg贸lne
4) z dniem dorczenia o[wiadczenia PZU SA o wypowiedzeniu
pytania, pominite okoliczno[ci uwa|a si za nieistotne.
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajcy zobowiza-
ponosi odpowiedzialno[ jeszcze przed zapBaceniem skBadki lub
ny jest zgBasza zmiany okoliczno[ci wymienionych w ustpie po-
jej pierwszej raty, a skBadka lub jej pierwsza rata nie zostaBa
przedzajcym. Ubezpieczajcy obowizany jest zawiadamia o tych
zapBacona w terminie;
zmianach PZU SA niezwBocznie, najp贸zniej w cigu 14 dni po otrzy-
5) z upBywem 7 dni od dnia otrzymania od PZU SA pisma z wez-
maniu o nich wiadomo[ci.
waniem do zapBaty kolejnej raty skBadki wysBanego po upBywie
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowizki
terminu jej pBatno[ci z zagro|eniem, |e brak zapBaty w terminie 7 dni
okre[lone w ustpach poprzedzajcych spoczywaj zar贸wno na ubez-
spowoduje ustanie odpowiedzialno[ci;
pieczajcym, jak i na ubezpieczonym, chyba |e ubezpieczony nie
6) z dniem dorczenia o[wiadczenia drugiej stronie o wypowiedze-
wiedziaB o zawarciu umowy na jego rachunek.
niu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o kt贸rym
4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za skutki okoliczno[ci, kt贸re
mowa w 搂 16;
z naruszeniem ustp贸w poprzedzajcych nie zostaBy podane do
7) z dniem zaprzestania wykonywania dziaBalno[ci zawodowej przez
jego wiadomo[ci. Je|eli do naruszenia ustp贸w poprzedzajcych
ubezpieczonego;
doszBo z winy umy[lnej, w razie wtpliwo[ci przyjmuje si, |e wy-
8) z dniem otrzymania przez ubezpieczonego decyzji o zakazie lub
padek ubezpieczeniowy przewidziany umow i jego nastpstwa
zawieszeniu prawa do wykonywania dziaBalno[ci zawodowej;
s skutkiem okoliczno[ci, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzedza-
9) z chwil [mierci ubezpieczonego.
jcym.
搂 18
搂 14
1. Ubezpieczajcy mo|e odstpi od umowy ubezpieczenia, je|eli
1. Odpowiedzialno[ PZU SA rozpoczyna si od dnia nastpujcego
umowa zawarta jest na okres dBu|szy ni| 6 miesicy.
po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcze[niej jednak ni| od
2. Odstpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajcego mo|e
dnia nastpnego po zapBaceniu skBadki lub jej pierwszej raty, chyba
by dokonane najp贸zniej w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubez-
|e um贸wiono si inaczej.
pieczajcy jest przedsibiorc w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.
2. Je|eli strony nie um贸wi si inaczej umow ubezpieczenia zawiera
搂 19
si na okres jednego roku.
W przypadku wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej przed upBywem
搂 15
okresu na jaki zostaBa zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpiecza-
1. SkBadk ubezpieczeniow ustala si na podstawie taryfy skBadek
jcemu przysBuguje zwrot skBadki za okres niewykorzystanej ochrony
obowizujcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. SkBadk
ubezpieczeniowej.
oblicza si za czas trwania odpowiedzialno[ci PZU SA.
________________________________________________________
2. SkBadka ubezpieczeniowa obliczana jest w zale|no[ci od:
1) wysoko[ci sumy gwarancyjnej;
Obowizki ubezpieczajcego lub ubezpieczonego
2) okresu ubezpieczenia;
搂 20
3) rodzaju prowadzonej dziaBalno[ci zawodowej;
4) wysoko[ci obrotu;
1. W razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczajcy lub
5) zakresu ubezpieczenia;
ubezpieczony obowizany jest u|y dostpnych mu [rodk贸w w celu
6) indywidualnej oceny ryzyka.
zapobie|enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiar贸w.
3. SkBadk opBaca si jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpie-
2. Je|eli ubezpieczajcy lub ubezpieczony umy[lnie lub wskutek
czenia, z zastrze|eniem ust. 5. ZapBata skBadki nastpuje w formie
ra|cego niedbalstwa nie zastosowaB [rodk贸w okre[lonych w ust. 1,
got贸wkowej lub w porozumieniu z PZU SA w formie bezgot贸wkowej.
PZU SA jest wolny od odpowiedzialno[ci za szkody powstaBe z tego
4. W przypadku dokonywania zapBaty skBadki w formie bezgot贸wko-
powodu.
wej, za dzieD zapBaty skBadki uwa|a si dzieD uznania rachunku
搂 21
bankowego PZU SA.
5. SkBadka za roczny okres ubezpieczenia w uzasadnionych przy-
1. Ubezpieczajcy ma obowizek zawiadomienia PZU SA o zaistnia-
padkach mo|e by opBacona w ratach. Terminy pBatno[ci kolejnych
Bym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 7 dni od jego zaj[cia lub
rat skBadki okre[la si w dokumencie ubezpieczenia.
powzicia o nim wiadomo[ci.
background image
2. W razie naruszenia z winy umy[lnej lub z ra|cego niedbalstwa obo-
dokumenty s potrzebne do ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA
wizku, o kt贸rym mowa w ust. 1, PZU SA mo|e odpowiednio zmniej-
lub wysoko[ci odszkodowania, je|eli jest to niezbdne do dal-
szy [wiadczenie, je|eli naruszenie przyczyniBo si do zwikszenia
szego prowadzenia postpowania;
szkody lub uniemo|liwiBo PZU SA ustalenie okoliczno[ci i skutk贸w
2) je|eli w terminach okre[lonych w ust. 2 i 3 nie wypBaci odszko-
wypadku ubezpieczeniowego.
dowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgBaszajcej roszcze-
3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczenio-
nie o przyczynach niemo|no[ci zaspokojenia jej roszczeD w ca-
wym nie nastpi, je|eli PZU SA w terminie, o kt贸rym mowa w ust. 1,
Bo[ci lub cz[ci, a tak|e do wypBacenia bezspornej cz[ci odszko-
otrzymaB wiadomo[ o okoliczno[ciach, kt贸re nale|aBo poda do
dowania;
jego wiadomo[ci.
3) je|eli odszkodowanie nie przysBuguje lub przysBuguje w innej wy-
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obo-
soko[ci, ni| okre[lona w zgBoszonym roszczeniu, do poinformo-
wizek, o kt贸rym mowa w ust.1, obci|a tak|e ubezpieczonego,
wania o tym pisemnie osoby wystpujcej z roszczeniem, w ter-
chyba |e ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego ra-
minach, o kt贸rych mowa w ust. 2 i 3, wskazujc na okoliczno[ci
chunek. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio.
oraz na podstaw prawn uzasadniajc caBkowit lub cz[cio-
w odmow wypBaty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby
搂 22
o mo|liwo[ci dochodzenia roszczeD na drodze sdowej;
1. W razie wystpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpie-
4) do udostpniania osobom, o kt贸rych mowa w pkt 1, oraz poszko-
czonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczajcy lub
dowanemu lub uprawnionemu, informacji i dokument贸w groma-
ubezpieczony jest zobowizany bezzwBocznie, nie p贸zniej jednak
dzonych w celu ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA lub wyso-
ni| w terminie 7 dni, powiadomi o tym PZU SA.
ko[ci odszkodowania; osoby te mog |da pisemnego potwier-
2. W przypadku wystpienia z roszczeniem, o kt贸rym mowa w ust. 1,
dzenia przez PZU SA udostpnionych informacji, a tak|e spo-
na drog sdow, ubezpieczajcy lub ubezpieczony zobowizany
rzdzenia na sw贸j koszt kserokopii dokument贸w i potwierdzenia
jest bezzwBocznie, nie p贸zniej jednak ni| w terminie 7 dni od
ich zgodno[ci z oryginaBem przez PZU SA;
otrzymania pozwu, zawiadomi o tym PZU SA.
5) do udostpniania osobom, o kt贸rych mowa w pkt 1, oraz poszko-
3. Ubezpieczajcy lub ubezpieczony jest zobowizany dostarczy
dowanemu lub uprawnionemu, informacji i dokument贸w, o kt贸rych
PZU SA orzeczenie sdu w terminie umo|liwiajcym zajcie sta-
mowa w pkt 4, na ich |danie, w postaci elektronicznej;
nowiska co do wniesienia [rodka odwoBawczego.
6) na |danie ubezpieczajcego, ubezpieczonego, uprawnionego
4) W razie powstania wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony jest
z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, do udostpniania
zobowizany do podjcia aktywnej wsp贸Bpracy z PZU SA w celu
posiadanych przez siebie informacji zwizanych z wypadkiem
wyja[nienia okoliczno[ci i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia
ubezpieczeniowym bdcym podstaw ustalenia odpowiedzial-
jej rozmiaru.
no[ci PZU SA oraz ustalenia okoliczno[ci wypadku ubezpiecze-
niowego, jak r贸wnie| wysoko[ci odszkodowania.
________________________________________________________
6. PZU SA wypBaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia,
Ustalenie i wypBata odszkodowania
ugody lub prawomocnego orzeczenia sdowego.
oraz obowizki informacyjne PZU SA
________________________________________________________
搂 23
Postanowienia koDcowe
1. PZU SA wypBaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzy-
搂 24
mania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Gdyby wyja[nienie w terminie okre[lonym w ust. 1 okoliczno[ci ko-
1. Ubezpieczajcemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu przysBuguje
niecznych do ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA albo wysoko[ci
prawo do wniesienia pisemnej skargi lub za|alenia, dotyczcych
odszkodowania okazaBo si niemo|liwe, odszkodowanie wypBaca
realizacji przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrze|eniem ust. 2
si w cigu 14 dni od dnia, w kt贸rym przy zachowaniu nale|ytej
adresatem skargi lub za|alenia, wBa[ciwym do ich rozpatrzenia, jest
staranno[ci wyja[nienie tych okoliczno[ci byBo mo|liwe. Jednak|e
jednostka organizacyjna nadzorujca jednostk, kt贸rej skarga lub
bezsporn cz[ odszkodowania PZU SA wypBaca w terminie
za|alenie dotyczy. Skarg lub za|alenie skBada si na pi[mie za
okre[lonym w ust. 1.
po[rednictwem jednostki, kt贸rej skarga lub za|alenie dotyczy.
3. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia, o kt贸rym
2. W przypadku skargi lub za|alenia dotyczcych likwidacji szk贸d,
mowa w 搂 22 nie wywoBuje skutk贸w prawnych wzgldem PZU SA
jednostk wBa[ciw do ich rozpatrzenia jest Regionalne Centrum
je|eli PZU SA nie wyraziB na to uprzedniej zgody.
Likwidacji Szk贸d wBa[ciwe ze wzgldu na miejsce likwidacji
4. Je|eli tytuBem odszkodowania przysBuguj poszkodowanemu za-
szkody.
r贸wno [wiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja je
3. PZU SA udziela odpowiedzi na skarg lub za|alenie na pi[mie,
z obowizujcej sumy gwarancyjnej w nastpujcej kolejno[ci:
w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi lub za|alenia.
1) [wiadczenie jednorazowe;
4. Niezale|nie od uprawnieD, o kt贸rych mowa w ust. 1, ubezpiecza-
2) renty czasowe;
jcemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
3) renty do|ywotnie.
przysBuguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.
5. PZU SA jest zobowizany:
搂 25
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zaj[ciu wypadku ubezpieczenio-
wego objtego ochron ubezpieczeniow, w terminie 7 dni od
Pow贸dztwo o roszczenia wynikajce z umowy ubezpieczenia mo|na
dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym
wytoczy albo wedBug przepis贸w o wBa[ciwo[ci og贸lnej, albo przed sd
ubezpieczajcego lub ubezpieczonego, je|eli nie s oni osobami
wBa[ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego,
wystpujcymi z tym zawiadomieniem, oraz podjcia postpo-
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
wania dotyczcego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, za-
搂 26
sadno[ci zgBoszonych roszczeD i wysoko[ci odszkodowania, a tak-
|e do poinformowania osoby wystpujcej z roszczeniem pisemnie
OWU maj zastosowanie do um贸w ubezpieczenia zawieranych od
lub w inny spos贸b, na kt贸ry osoba ta wyraziBa zgod, jakie
dnia 1 sierpnia 2012 roku.
4
background image
________________________________________________________
________________________________________________________
ZaBcznik nr 1
Klauzula nr 33
Klauzula nr 30
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej lekarza weterynarii, technika we-
terynarii
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej pracowni projektowania bu-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
dowlanego
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzial-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
no[ cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wy-
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
konywania czynno[ci zawodowych lekarza weterynarii lub techni-
cywiln pracowni architektonicznej za szkody powstaBe wskutek wy-
ka weterynarii.
konywania czynno[ci zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnie-
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
niami i zezwoleniami, polegajce na:
1) wyrzdzone w trakcie przeprowadzania badaD klinicznych lek贸w
1) projektowaniu budowlanym lub budowlano-technicznym,
weterynaryjnych,
2) sprawdzaniu projekt贸w architektoniczno-budowlanych,
2) wynikBe z posiadania lub u|ywania aparat贸w rentgenowskich,
3) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
laserowych, materiaB贸w radioaktywnych, izotop贸w je[li ubezpie-
4) sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiekt贸w budowla-
czony nie posiada wBa[ciwych uprawnieD do wykonywania czyn-
nych,
no[ci zawodowych z zastosowaniem wymienionych aparat贸w,
5) rzeczoznawstwie budowlanym,
3) spowodowane [ciekami lub odpadami powstaBymi w trakcie wy-
6) sprawowania nadzoru autorskiego.
konywania czynno[ci zawodowych,
2. W ramach umowy ubezpieczenie PZU SA ponosi odpowiedzialno[
4) wynikBe z przeniesienia chor贸b zakaznych, o kt贸rych istnieniu
za szkody wynikBe z caBej dziaBalno[ci zawodowej ubezpieczonego,
ubezpieczony bdz osoby kt贸rymi si posBugiwaB wiedziaBy lub
okre[lonego projektu albo jednej z czynno[ci zawodowej.
przy zachowaniu nale|ytej staranno[ci mogBy si dowiedzie,
3. PZU SA nie odpowiada za szkody:
5) powstaBe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
1) powstaBe w wyniku przekroczenia ustalonych koszt贸w,
6) wyrzdzone w zwizku ze stosowaniem eksperymentalnych me-
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czynno[ci
tod leczenia,
zawodowych lub harmonogramu prac,
7) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
3) powstaBe w wyniku normalnego zu|ycia lub wadliwej eksploatacji
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac.
budynk贸w i budowli,
________________________________________________________
4) powstaBe z wadliwego wykonawstwa budynk贸w, obiekt贸w budowla-
nych, urzdzeD lub instalacji zaprojektowanych przez ubezpie-
Klauzula nr 34
czonego,
5) kt贸re ubezpieczony zobowizany jest naprawi w ramach rkoj-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej tBumacza
mi lub gwarancji,
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
6) wynikBe z braku okre[lonych w umowie wBa[ciwo[ci estetycznych
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
przedmiotu umowy, w tym r贸wnie| z zastosowania element贸w
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
o wBa[ciwo[ciach niezgodnych z umow,
czynno[ci zawodowych tBumacza.
7) powstaBe w zwizku z wystpowaniem ubezpieczonego, w imieniu
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
zlecajcego, do odpowiednich instytucji z wnioskami o wydanie
1) na osobie i rzeczowe,
warunk贸w technicznych i uzgodnieD niezbdnych do projektowania,
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci zastrze|onej jako
wniosk贸w o wydanie decyzji na budow oraz odbiorem decyzji.
poufna albo objtej tajemnic,
3) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
________________________________________________________
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac,
Klauzula nr 31
4) powstaBe w wyniku bBdnego przeliczenia dowolnej waluty
obcej.
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej kancelarii prawnej
________________________________________________________
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
Klauzula nr 35
cywiln kancelarii prawnej za szkody powstaBe wskutek wykony-
wania czynno[ci zawodowych polegajcych na [wiadczeniu po-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej doradcy podatkowego w zakre-
mocy prawnej, a w szczeg贸lno[ci na udzielaniu porad prawnych, spo-
sie nie objtym obowizkowymi ubezpieczeniami
rzdzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projekt贸w akt贸w prawnych
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
oraz wystpowaniu przed sdami i urzdami.
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
2. PZU SA nie odpowiada za szkody:
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonania
1) na osobie i rzeczowe,
czynno[ci zawodowych doradcy podatkowego w zakresie nie
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
objtym obowizkowymi ubezpieczeniami.
tajemnic,
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
3) wynikajce z wydania opinii na podstawie prawa innego ni|
1) na osobie i rzeczowe,
prawo polskie.
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci zastrze|onej jako
poufna albo objtej tajemnic.
________________________________________________________
________________________________________________________
Klauzula nr 32
Klauzula nr 36
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej przedsibiorcy prowadz-
cego dziaBalno[ w zakresie prac geodezyjnych i kartografi-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej doradcy technicznego
cznych
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonania
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
czynno[ci zawodowych doradcy technicznego.
czynno[ci zawodowych przedsibiorcy prowadzcego dziaBalno[
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych.
1) na osobie i rzeczowe,
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody powstaBe:
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci zastrze|onej jako
1) wskutek ujawnienia wiadomo[ci zastrze|onej jako poufna albo
poufna albo objtej tajemnic,
objtej tajemnic,
3) powstaBe w wyniku przekroczenia ustalonych koszt贸w,
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czynno[ci
4) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
zawodowych lub harmonogramu prac,
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) przez naruszenie zasad ochrony [rodowiska,
5) powstaBe w wyniku bBdnego przeliczenia dowolnej waluty
4) w budynkach, budowlach i drzewostanie zabytkowym.
obcej.
5
background image
________________________________________________________
________________________________________________________
Klauzula nr 38
ZaBcznik nr 2
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej urbanisty
Klauzula nr 45
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej adwokata
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
czynno[ci zawodowych urbanisty.
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
1) na osobie i rzeczowe,
czynno[ci zawodowych adwokata polegajcych na [wiadczeniu
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
pomocy prawnej, a w szczeg贸lno[ci na udzielaniu porad prawnych,
tajemnic,
sporzdzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projekt贸w akt贸w
3) powstaBe w wyniku przekroczenia ustalonych koszt贸w,
prawnych oraz wystpowaniu przed sdami i urzdami, na sum
4) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
gwarancyjn stanowic nadwy|k nad sum gwarancyjn wy-
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac.
nikajc z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
________________________________________________________
1) na osobie i rzeczowe,
Klauzula nr 39
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
tajemnic,
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej projektanta technicznego
3) wynikajce z wydania opinii na podstawie prawa innego ni| pra-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
wo polskie.
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
________________________________________________________
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
czynno[ci zawodowych projektanta technicznego.
Klauzula nr 46
2. W ramach umowy ubezpieczenia PZU SA ponosi odpowie-
dzialno[ za szkody wynikBe z caBej dziaBalno[ci zawodowej ubez-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej radcy prawnego
pieczonego, okre[lonego projektu albo jednej z czynno[ci za-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
wodowej.
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
3. PZU SA nie odpowiada za szkody:
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
1) powstaBe w wyniku przekroczenia ustalonych koszt贸w,
czynno[ci zawodowych radcy prawnego polegajcych na [wiadcze-
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
niu pomocy prawnej, a w szczeg贸lno[ci na udzielaniu porad
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac,
prawnych, sporzdzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projekt贸w
3) kt贸re ubezpieczony zobowizany jest naprawi w ramach rkojmi
akt贸w prawnych oraz wystpowaniu przed sdami i urzdami, na
lub gwarancji,
sum gwarancyjn stanowic nadwy|k nad sum gwarancyjn
4) wynikBe z braku okre[lonych w umowie wBa[ciwo[ci estetycznych
wynikajc z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
przedmiotu umowy, w tym r贸wnie| z zastosowania element贸w
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
o wBa[ciwo[ciach niezgodnych z umow,
1) na osobie i rzeczowe,
5) powstaBe w zwizku z wystpowaniem ubezpieczonego, w imie-
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
niu zlecajcego, do odpowiednich instytucji z wnioskami o wy-
tajemnic,
danie warunk贸w technicznych i uzgodnieD niezbdnych do pro-
3) wynikajce z wydania opinii na podstawie prawa innego ni|
jektowania.
prawo polskie.
________________________________________________________
________________________________________________________
Klauzula nr 40
Klauzula nr 47
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej podmiotu prowadzcego dzia-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej notariusza
Balno[ usBugow biura rachunkowego w zakresie nie objtym
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
obowizkowym ubezpieczeniem
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
czynno[ci zawodowych notariusza, na sum gwarancyjn stano-
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
wic nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc z zawartej
czynno[ci zawodowych polegajcych na:
umowy ubezpieczenia obowizkowego.
1) obliczaniu wynagrodzeD za prac, w tym premii, dodatk贸w i innych
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
[wiadczeD zwizanych ze stosunkiem pracy,
1) na osobie i rzeczowe,
2) obliczaniu skBadek na ubezpieczenia spoBeczne, ubezpieczenia
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych ZwiadczeD
tajemnic.
Pracowniczych, wpBat na PaDstwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b
________________________________________________________
NiepeBnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie nie-
zbdnych dokument贸w,
Klauzula nr 48
3) prowadzeniu dokumentacji w sprawach zwizanych ze sto-
sunkiem pracy i kontrola przestrzegania termin贸w w tym za-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej rzecznika patentowego
kresie,
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
4) obliczaniu miesicznego dofinansowania do wynagrodzeD
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
pracownik贸w niepeBnosprawnych oraz skBadaniu wniosk贸w
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
o wypBat tego dofinansowania oraz innych niezbdnych
czynno[ci zawodowych rzecznika patentowego, na sum gwaran-
dokument贸w w tym zakresie oraz skBadaniu wniosk贸w o zwrot
cyjn stanowic nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc
koszt贸w (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabi-
z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
litacji zawodowej i spoBecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepeB-
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
nosprawnych),
1) na osobie i rzeczowe,
5) obliczaniu kwot zajtych przez komornika wynagrodzeD i pro-
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
wadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.
tajemnic.
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
________________________________________________________
1) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
tajemnic,
Klauzula nr 49
2) powstaBe w wyniku bBdnego przeliczenia dowolnej waluty
obcej,
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej podmiotu wykonujcego do-
3) na osobie i rzeczowe.
radztwo podatkowe
6
background image
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
czynno[ci zawodowych in|yniera budownictwa, na sum gwa-
czynno[ci zawodowych podmiotu wykonujcego doradztwo podatko-
rancyjn stanowic nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc
we, na sum gwarancyjn stanowic nadwy|k nad sum gwa-
z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
rancyjn wynikajc z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
2. PZU SA nie odpowiada za szkody:
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
1) powstaBe w wyniku przekroczenia ustalonych koszt贸w,
1) na osobie i rzeczowe,
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czynno[ci
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
zawodowych lub harmonogramu prac,
tajemnic,
3) powstaBe w wyniku normalnego zu|ycia lub wadliwej eksploatacji
3) powstaBe w wyniku bBdnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.
budynk贸w i budowli,
4) kt贸re ubezpieczony zobowizany jest naprawi w ramach rkojmi
________________________________________________________
lub gwarancji,
Klauzula nr 50
5) wynikBe z braku okre[lonych w umowie wBa[ciwo[ci estetycznych
przedmiotu umowy, w tym r贸wnie| z zastosowaniem element贸w
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej podmiotu uprawnionego do
o wBa[ciwo[ciach niezgodnych z umow.
badania sprawozdaD finansowych
________________________________________________________
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul posta-
nowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[ cywiln
Klauzula nr 54
ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania czynno[ci
zawodowych podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaD finan-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej komornika sdowego
sowych na sum gwarancyjn stanowic nadwy|k nad sum gwa-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
rancyjn wynikajc z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
1) na osobie i rzeczowe,
czynno[ci zawodowych komornika sdowego, na sum gwarancyj-
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
n stanowic nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc
tajemnic,
z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
3) powstaBe w wyniku bBdnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
1) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
________________________________________________________
tajemnic,
Klauzula nr 51
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czynno[ci
zawodowych lub harmonogramu prac.
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej przedsibiorcy wykonujcego
________________________________________________________
dziaBalno[ z zakresu usBugowego prowadzenia ksig rachunkowych
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
Klauzula nr 55
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej zarzdcy nieruchomo[ci
czynno[ci zawodowych podmiotu uprawnionego do wykonywania
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
dziaBalno[ci usBugowej w zakresie prowadzenia ksig rachunko-
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
wych, na sum gwarancyjn stanowic nadwy|k nad sum gwa-
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
rancyjn wynikajc z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
czynno[ci zawodowych zarzdcy nieruchomo[ci, na sum gwarancyj-
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
n stanowic nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc z za-
1) na osobie i rzeczowe,
wartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
2) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody powstaBe wskutek
tajemnic,
niedotrzymania termin贸w wykonania czynno[ci zawodowych lub
3) powstaBe w wyniku bBdnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.
harmonogramu prac.
________________________________________________________
________________________________________________________
Klauzula nr 52
Klauzula nr 56
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej architekta
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej rzeczoznawcy majtko-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
wego
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
czynno[ci zawodowych architekta, na sum gwarancyjn stano-
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
wic nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc z zawartej
czynno[ci zawodowych rzeczoznawcy majtkowego, na sum gwa-
umowy ubezpieczenia obowizkowego.
rancyjn stanowic nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc
2. PZU SA nie odpowiada za szkody:
z zawartej umowy ubezpieczenia obowizkowego.
1) powstaBe w wyniku przekroczenia ustalonych koszt贸w,
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
1) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac,
tajemnic,
3) powstaBe w wyniku normalnego zu|ycia lub wadliwej eksploatacji
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
budynk贸w i budowli,
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac.
4) powstaBe z wadliwego wykonawstwa budynk贸w, obiekt贸w bu-
3) powstaBe w wyniku bBdnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.
dowlanych, urzdzeD lub instalacji zaprojektowanych przez ubez-
________________________________________________________
pieczonego,
5) kt贸re ubezpieczony zobowizany jest naprawi w ramach rkojmi
Klauzula nr 57
lub gwarancji,
6) wynikBe z braku okre[lonych w umowie wBa[ciwo[ci estetycznych
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej po[rednika w obrocie nieru-
przedmiotu umowy, w tym r贸wnie| z zastosowaniem element贸w
chomo[ciami
o wBa[ciwo[ciach niezgodnych z umow.
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
________________________________________________________
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykony-
wania czynno[ci zawodowych po[rednika w obrocie nierucho-
Klauzula nr 53
mo[ciami, na sum gwarancyjn stanowic nadwy|k nad sum
gwarancyjn wynikajc z zawartej umowy ubezpieczenia obo-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej in|yniera budownictwa
wizkowego.
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
7
background image
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
1) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
tajemnic,
dziaBalno[ci brokerskiej, na sum gwarancyjn stanowic nad-
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
wy|k nad sum gwarancyjn wynikajc z zawartej umowy ubez-
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac.
pieczenia obowizkowego.
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
________________________________________________________
1) na osobie i rzeczowe,
Klauzula nr 58
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac.
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej przedsibiorcy za szkody wy-
3) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
rzdzone podczas wykonywania czynno[ci detektywa
tajemnic.
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
________________________________________________________
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
Klauzula nr 60
czynno[ci zawodowych detektywa, na sum gwarancyjn stanowi-
c nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc z zawartej umowy
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej z tytuBu wykonywania czyn-
ubezpieczenia obowizkowego.
no[ci agencyjnych
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
1) powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
postanowieD OWU, PZU SA obejmuje ochron odpowiedzialno[
tajemnic,
cywiln ubezpieczonego za szkody powstaBe wskutek wykonywania
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czynno[ci
czynno[ci zawodowych agencyjnych, na sum gwarancyjn stano-
zawodowych lub harmonogramu prac.
wic nadwy|k nad sum gwarancyjn wynikajc z zawartej
umowy ubezpieczenia obowizkowego.
________________________________________________________
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
Klauzula nr 59
1) na osobie i rzeczowe,
2) powstaBe wskutek niedotrzymania termin贸w wykonania czyn-
Klauzula odpowiedzialno[ci cywilnej z tytuBu wykonywania dzia-
no[ci zawodowych lub harmonogramu prac,
Balno[ci brokerskiej
3. powstaBe wskutek ujawnienia wiadomo[ci poufnej albo objtej
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
tajemnic.
4-38-PZU SA-6818/IV


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy