My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
Og贸lne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej
dla klienta indywidualnego oraz maBego
i [redniego przedsibiorcy
搂 4
Postanowienia og贸lne
W sprawach nie uregulowanych w OWU, do umowy ubezpiecze-
搂 1
nia maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
Og贸lne warunki ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej dla
oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
klienta indywidualnego oraz maBego i [redniego przedsibiorcy,
____________________________________________________
zwane dalej OWU, maj zastosowanie do um贸w ubezpieczenia
zawieranych przez Powszechny ZakBad UbezpieczeD Sp贸Bk Akcyj-
Definicje
n, zwan dalej PZU SA, obejmujcych ochron odpowiedzial-
搂 5
no[ cywiln os贸b fizycznych, os贸b prawnych bdz jednostek
organizacyjnych nie bdcych osobami prawnymi.
Przez u|yte w OWU pojcia nale|y rozumie:
1) czysta strata finansowa uszczerbek majtkowy nie bdcy
搂 2
szkod na osobie lub szkod rzeczow,
1. W porozumieniu z ubezpieczajcym do umowy ubezpieczenia
2) franszyza redukcyjna ustalona w umowie ubezpieczenia
mog by wprowadzone postanowienia dodatkowe, w szcze-
procentowo, kwotowo lub kwotowo procentowo warto[
g贸lno[ci klauzule stanowice zaBcznik do OWU lub odbie-
pomniejszajca odszkodowanie z tytuBu zaj[cia ka|dego wy-
gajce od uregulowaD OWU.
padku ubezpieczeniowego; franszyza redukcyjna nie ma zasto-
2. PZU SA zobowizany jest przedstawi ubezpieczajcemu r贸|nic
sowania do zwrotu koszt贸w, o kt贸rych mowa w par. 11 ust. 7,
midzy tre[ci umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej
3) konsument osoba fizyczna dokonujca czynno[ci prawnych
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopeBnienia
nie zwizanych bezpo[rednio z jej dziaBalno[ci gospodar-
tego obowizku PZU SA nie mo|e powoBywa si na r贸|nic nieko-
cz lub zawodow,
rzystn dla ubezpieczajcego lub ubezpieczonego. Przepisu nie sto-
4) obr贸t suma przychod贸w ubezpieczonego z tytuBu sprzeda-
suje si do um贸w ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
|
y towar贸w lub [wiadczonych usBug w ramach prowadzonej
3. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieD
przez niego dziaBalno[ci gospodarczej w ustalonym okresie;
dodatkowych lub odbiegajcych, OWU maj zastosowanie
obr贸t nie obejmuje podatku VAT,
w zakresie nie uregulowanym tymi postanowieniami.
5) odszkodowanie [wiadczenie pieni|ne przysBugujce od
PZU SA poszkodowanemu w razie zaj[cia wypadku ubezpie-
搂 3
czeniowego, za kt贸ry ubezpieczony ponosi odpowiedzialno[
1. Umowy ubezpieczenia, do kt贸rych zastosowanie maj niniejsze
w zakresie objtym umow ubezpieczenia, po uprzednim
OWU, nie obejmuj ochron odpowiedzialno[ci cywilnej bd-
pomniejszeniu o franszyz redukcyjn o ile zostaBa przewi-
cej przedmiotem ubezpieczeD obowizkowych, o kt贸rych mowa
dziana w umowie ubezpieczenia,
w ustawie o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpie-
6) osoba bliska maB|onek, konkubent, wstpny, zstpny, brat,
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
siostra, ojczym, macocha, pasierb, te[, te[ciowa, zi, sy-
pieczycieli Komunikacyjnych.
nowa, przysposobiony, przysposabiajcy, pozostajcy pod opie-
2. O ile nie um贸wiono si inaczej umowy ubezpieczenia, do
k lub przyjty na wychowanie w ramach rodziny zastpczej
kt贸rych zastosowanie maj niniejsze OWU, nie obejmuj ochro-
w rozumieniu przepis贸w prawa rodzinnego,
n odpowiedzialno[ci cywilnej z tytuBu:
7) osoba trzecia ka|da osoba nie bdca ubezpieczajcym
1) wykonywania zawodu (odpowiedzialno[ cywilna zawodowa),
lub ubezpieczonym,
2) sprawowania funkcji czBonka wBadz sp贸Bki kapitaBowej lub
8) podwykonawca przedsibiorca, kt贸remu ubezpieczony po-
innych os贸b, o ile z zakresu posiadanych przez nich peB-
wierzyB wykonanie zleconej pracy, usBugi lub innej czynno[ci,
nomocnictw i ci|cych na nich obowizk贸w, wynika, i| ma-
okre[lonej w Bczcej ich umowie,
j wpByw na caBoksztaBt dziaBalno[ci sp贸Bki,
9) pracownik osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczo-
3) udzielania [wiadczeD zdrowotnych, lub wykonywania czynno[ci
nego na podstawie umowy o prac, powoBania, wyboru, mia-
medycznych oraz badaD klinicznych i eksperyment贸w medy-
nowania lub sp贸Bdzielczej umowy o prac albo na podstawie
cznych,
umowy cywilnoprawnej z wyBczeniem osoby fizycznej, kt贸ra
4) dziaBalno[ci zawodowej farmaceuty lub dziaBalno[ci apteki,
zawarBa z ubezpieczonym umow cywilnoprawn jako przed-
5) niewykonania lub nienale|ytego wykonania umowy prze-
sibiorca; za pracownika uznaje si tak|e praktykanta, sta-
wozu drogowego towar贸w,
|
yst lub wolontariusza, kt贸remu ubezpieczony powierzyB wy-
6) dziaBalno[ci sportowo rekreacyjnej,
konywanie pracy,
7) wykonywania zawodu nauczyciela i dziaBalno[ci edukacyjnej,
10) producent przedsibiorca, kt贸ry wytwarza lub wprowadza
8) wykonywania czynno[ci |ycia prywatnego.
do obrotu produkt, a tak|e jego przedstawiciel oraz ka|da
Odpowiedzialno[ cywilna z tytuB贸w okre[lonych w pkt 1 8
osoba, kt贸ra wystpuje jako wytw贸rca, umieszczajc na pro-
obejmowana jest ochron PZU SA na podstawie um贸w ubezpie-
dukcie bdz do niego doBczajc swoje nazwisko, nazw, znak
czenia zawieranych z zastosowaniem odrbnych og贸lnych wa-
towarowy bdz inne odr贸|niajce oznaczenie; za producenta
runk贸w ubezpieczenia.
uwa|a si r贸wnie| importera oraz sprzedawc w sytuacji, gdy
ustalone uchwaB nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD Sp贸Bki Akcyjnej,
ze zmianami ustalonymi uchwaB nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwaB nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
Powszechny ZakBad UbezpieczeD
Sp贸Bka Akcyjna, Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy
,
XII WydziaB
Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitaB
zakBadowy: 86 352 300,00 zBwpBacony w caBo[ci, al. Jana PawBa II 24, 00-133 Warszawa
,
www.pzu.pl, infolinia: 801 102 102
background image
2
obowizujce przepisy prawa nakBadaj na niego odpowie-
osobie przyjmuje si dzieD, w kt贸rym poszkodowany po raz
dzialno[ producenta,
pierwszy skontaktowaB si z lekarzem w zwizku z objawami,
11) produkt rzecz ruchoma, choby zostaBa poBczona z inn
kt贸re s przyczyn zgBaszanych roszczeD.
rzecz; za produkt uwa|a si tak|e zwierzta i energi,
5. Wszystkie szkody, kt贸re mo|na przypisa tej samej przyczynie
12) przedsibiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
uwa|a si za jedn szkod niezale|nie od liczby poszkodowa-
organizacyjna nie bdca osob prawn, kt贸rej ustawa przy-
nych i momentu powstania oraz przyjmuje si, |e powstaBy
znaje zdolno[ prawn, prowadzca we wBasnym imieniu
w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). PZU SA
dziaBalno[ gospodarcz lub zawodow,
odpowiada za szkod seryjn w przypadku, gdy wypadek
13) suma gwarancyjna okre[lona w umowie ubezpieczenia
ubezpieczeniowy, w nastpstwie kt贸rego powstaBa pierwsza
kwota, stanowica g贸rn granic odpowiedzialno[ci PZU SA,
szkoda zaszedB w okresie ubezpieczenia.
14) szkoda szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przy-
搂 7
padku rozszerzenia odpowiedzialno[ci o szkody polegaj-
ce na powstaniu czystej straty finansowej tak|e czysta
1. W przypadku wypBaty odszkodowania z tytuBu szk贸d wyrzdzo-
strata finansowa,
nych przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu
15) szkoda na osobie szkoda bdca nastpstwem [mierci,
obowizk贸w pracowniczych na rzecz ubezpieczonego, PZU SA
uszkodzenia ciaBa lub rozstroju zdrowia, w tym tak|e utra-
rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, kt贸re przysBugi-
cone korzy[ci poszkodowanego, kt贸re m贸gBby osign,
waBo ubezpieczonemu wobec tego pracownika z tytuBu wyrz-
gdyby nie doznaB uszkodzenia ciaBa lub rozstroju zdrowia,
dzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu).
16) szkoda rzeczowa szkoda bdca nastpstwem utraty,
2. W przypadku wypBaty odszkodowania z tytuBu szk贸d wyrz-
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym tak|e utracone
dzonych przez podwykonawc w przypadku, gdy ubezpieczony
korzy[ci poszkodowanego, kt贸re m贸gBby osign, gdyby
na podstawie obowizujcych przepis贸w prawa ponosi za niego
nie nastpiBa utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy,
odpowiedzialno[ jak za dziaBania wBasne, PZU SA rezygnuje
17) terroryzm dziaBanie skierowane przeciwko ludno[ci lub mie-
z prawa do dochodzenia roszczenia, kt贸re przysBugiwaBo ubez-
niu, majce na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie lud-
pieczonemu wobec tego podwykonawcy z tytuBu wyrzdzonej
no[ci lub dezorganizacj |ycia publicznego dla osignicia
szkody (rezygnacja z prawa do regresu) tylko wtedy, gdy zakres
okre[lonych skutk贸w ekonomicznych, politycznych, religij-
ubezpieczenia zostaB rozszerzony o szkody wyrzdzone przez
nych lub spoBecznych,
podwykonawc贸w bez prawa do regresu.
18) towar konsumpcyjny rzecz ruchoma sprzedawana oso-
搂 8
bie fizycznej w celu niezwizanym z dziaBalno[ci gos-
podarcz lub zawodow,
1. O ile nie um贸wiono si inaczej ubezpieczeniem objta jest
19) ubezpieczajcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
odpowiedzialno[ cywilna ubezpieczonego za szkody bdce
nostka organizacyjna nie bdca osob prawn, kt贸ra za-
nastpstwem wypadku ubezpieczeniowego, kt贸ry zaszedB:
warBa umow ubezpieczenia,
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP),
20) ubezpieczony osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
2) poza granicami RP, je|eli szkody zostaBy wyrzdzone:
nostka organizacyjna nie bdca osob prawn, kt贸rej odpo-
a) przez pracownik贸w ubezpieczonego podczas zagrani-
wiedzialno[ cywilna objta jest ochron ubezpieczeniow,
cznych delegacji sBu|bowych w zwizku z prowadzeniem
21) wprowadzenie produktu do obrotu chwila faktycznej
rozm贸w biznesowych lub odbyciem przez pracownika
trwaBej lub okresowej utraty wBadztwa nad produktem przez
szkolenia lub sta|u,
producenta,
b) konsumentom oraz przedsibiorcom prowadzcym dziaBal-
22) wypadek ubezpieczeniowy [mier, uszkodzenie ciaBa,
no[ na terytorium RP, z tytuBu prac i usBug wykonanych
doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszko-
na terytorium RP.
dzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzial-
2. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpo-
no[ci o szkody polegajce na powstaniu czystej straty fi-
wiedzialno[ci ubezpieczonego okre[lonej przepisami prawa
nansowej tak|e czysta strata finansowa.
polskiego. O ile nie um贸wiono si inaczej, zasada ta ma zas-
tosowanie tak|e w przypadku odpowiedzialno[ci za szkody
____________________________________________________
bdce nastpstwem czynu niedozwolonego, kt贸ry miaB miejsce
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
poza granicami RP.
____________________________________________________
搂 6
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno[ cywilna ubez-
WyBczenia odpowiedzialno[ci
pieczonego za szkody wyrzdzone osobie trzeciej w zwizku
搂 9
z prowadzeniem przez ubezpieczonego dziaBalno[ci okre[lonej
w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, kt贸re jest
1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
wykorzystywane w takiej dziaBalno[ci lub innym mieniem okre[lo-
1) wyrzdzone umy[lnie, o ile nie um贸wiono si inaczej,
nym w umowie ubezpieczenia, bdce nastpstwem:
2) je|eli ubezpieczony lub osoby, kt贸rymi si posBuguje, nie po-
1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialno[ci ustawo-
siadaBy wymaganych przepisami prawa odpowiednich upraw-
wej (OC deliktowa) lub
nieD do wykonywania okre[lonego rodzaju dziaBalno[ci
2) niewykonania lub nienale|ytego wykonania zobowizania
(czynno[ci), chyba |e brak uprawnieD nie miaB wpBywu na
(OC kontraktowa).
powstanie szkody,
2. Ochron ubezpieczeniow objte s tak|e szkody wyrzdzone
3) wyrzdzone osobom bliskim ubezpieczonego, bdcego
w wyniku ra|cego niedbalstwa.
osob fizyczn,
3. Warunkiem odpowiedzialno[ci PZU SA jest zaj[cie wypadku
4) powstaBe w nastpstwie dziaBaD wojennych, stanu wojenne-
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgBoszenie
go, stanu wyjtkowego, rewolucji, konfiskat, akt贸w terroryz-
roszczenia z tego tytuBu przed upBywem terminu przedawnienia.
mu, niepokoj贸w spoBecznych, strajk贸w, zamieszek lub rozru-
4. Je|eli nie mo|na ustali dnia zaj[cia wypadku ubezpieczenio-
ch贸w,
wego, za dzieD jego zaj[cia uznaje si dzieD, w kt贸rym stwier-
5) bdce nastpstwem choroby zawodowej,
dzono zaistnienie szkody, przy czym za dzieD zaj[cia wypadku
6) powstaBe wskutek oddziaBywania energii jdrowej, promieni
ubezpieczeniowego, w nastpstwie kt贸rego powstaBa szkoda na
laserowych, maserowych, promieniowania jonizujcego, po-
background image
3
la magnetycznego lub elektromagnetycznego lub ska|enia
7) wyrzdzone w rzeczach bdcych przedmiotem czynno[ci
radioaktywnego,
spedycyjnych,
7) powstaBe wskutek powolnego dziaBania temperatury, ga-
8) wyrzdzone uczestnikom imprezy w wyniku przeprowa-
z贸w, opar贸w, wilgoci, dymu, sadzy, [ciek贸w, zagrzybienia,
dzania imprezy,
wibracji lub dziaBania haBasu,
9) wyrzdzone przez producenta w zwizku z wprowadze-
8) powstaBe wskutek oddziaBywania azbestu, formaldehydu,
niem produkt贸w do obrotu (OC za produkt),
prion贸w lub dioksyn,
10) wyrzdzone w rzeczach wniesionych przez go[ci hotelo-
9) polegajce na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginiciu lub kra-
wych w zwizku z prowadzeniem hotelu lub innego po-
dzie|y got贸wki, bon贸w towarowych, substytut贸w pieni-
dobnego zakBadu,
dza, dzieB sztuki, bi|uterii, przedmiot贸w z metali lub kamie-
11) spowodowane dziaBaniem materiaB贸w wybuchowych i fajer-
ni szlachetnych, papier贸w warto[ciowych, dokument贸w
werk贸w,
lub zbior贸w o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym
12) wynikBe z przeniesienia chor贸b zakaznych i zaka|eD,
lub przedmiot贸w o charakterze zabytkowym lub unikato-
13) polegajce na powstaniu czystej straty finansowej.
wym,
2. Szkody wymienione w ust. 1 zostaj objte zakresem ubezpie-
10) zwizane z naruszeniem d贸br osobistych innych ni| objte
czenia tylko w takim zakresie w jakim zostaBo to ustalone
zakresem szkody na osobie,
w tre[ci klauzuli.
11) zwizane z naruszeniem praw wBasno[ci intelektualnej,
3. Za rozszerzenie zakresu ochrony poprzez wBczenie klauzul
12) wyrzdzone w stanie nietrzezwo[ci lub w stanie po u|yciu
w umowie ubezpieczenia ustalona jest dodatkowa skBadka.
[
rodk贸w odurzajcych, substancji psychotropowych lub
____________________________________________________
[
rodk贸w zastpczych w rozumieniu przepis贸w o przeciw-
dziaBaniu narkomanii,
Suma gwarancyjna
13) regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamen-
搂 11
tu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialno[ci za
[
rodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
1. Suma gwarancyjna okre[lona w umowie ubezpieczenia stanowi
szkodom wyrzdzonym [rodowisku naturalnemu, z zastrze-
g贸rn granic odpowiedzialno[ci PZU SA w odniesieniu do
|
eniem 搂 10 ust. 1 pkt 2,
wszystkich wypadk贸w ubezpieczeniowych zaistniaBych w okre-
14) za kt贸re przysBuguje odszkodowanie na podstawie prawa
sie ubezpieczenia.
geologicznego lub g贸rniczego,
2. W granicach sumy gwarancyjnej, o kt贸rej mowa w ust. 1, mog
15) wynikBe z umownego rozszerzenia odpowiedzialno[ci cywil-
by wyodrbnione podlimity kwotowe okre[lajce odpowie-
nej w stosunku do zakresu wynikajcego z powszechnie
dzialno[ PZU SA za szkody:
obowizujcych przepis贸w prawa,
1) z tytuBu jednego wypadku ubezpieczeniowego,
16) wynikBe z braku okre[lonych w umowie wBa[ciwo[ci este-
2) z tytuBu ryzyk okre[lonych w klauzulach,
tycznych przedmiotu umowy lub z zastosowania elemen-
3) okre[lonego rodzaju,
t贸w o wBa[ciwo[ciach niezgodnych z umow,
przy czym ka|dorazowa wypBata odszkodowania z zakresu
17) powstaBe w zwizku z zastosowaniem nanotechnologii.
ubezpieczenia, dla kt贸rego ustalono podlimity kwotowe zmniej-
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieni|nych, kar
sza te podlimity a| do caBkowitego wyczerpania oraz powoduje
umownych, grzywien sdowych i administracyjnych, zadatk贸w,
zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypBacon kwot.
roszczeD z tytuBu odstpienia od umowy, roszczeD o zwrot
3. Je|eli suma gwarancyjna, podlimity oraz franszyzy redukcyjne
koszt贸w poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy,
stanowi r贸wnowarto[ w zBotych kwoty wyra|onej w walucie
odszkodowaD o charakterze karnym (exemplary damages,
obcej, ich wysoko[ ustala si przy zastosowaniu kursu [rednie-
punitive damages), do zapBacenia kt贸rych ubezpieczony jest
go NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
zobowizany.
4. Ka|dorazowa wypBata odszkodowania lub koszt贸w wymienio-
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d, kt贸re ubezpie-
nych w ust. 7 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej oraz
czony zobowizany jest naprawi w ramach rkojmi lub gwa-
odpowiednich podlimit贸w o wypBacon kwot.
rancji lub w ramach przepis贸w o sprzeda|y konsumenckiej.
5. Za zgod PZU SA, ubezpieczajcy mo|e uzupeBni sum gwa-
rancyjn opBacajc dodatkow skBadk.
搂 10
6. PZU SA wypBaca odszkodowanie z uwzgldnieniem franszyzy
1. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostaB rozszerzony
redukcyjnej w wysoko[ci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
przez wBczenie odpowiednich klauzul stanowicych zaBcznik
7. W granicach sumy gwarancyjnej PZU SA zobowizany jest do:
do OWU PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) zwrotu koszt贸w wynikBych z zastosowania [rodk贸w podj-
1) wyrzdzone pracownikom ubezpieczonego, powstaBe w zwiz-
tych przez ubezpieczonego po wystpieniu wypadku ubez-
ku z wypadkiem przy pracy,
pieczeniowego, w celu zapobie|enia szkodzie lub zmniej-
2) powstaBe w zwizku z przedostaniem si niebezpiecznych
szenia jej rozmiar贸w je|eli byBy celowe, chocia|by okazaBy
substancji do powietrza, wody lub gruntu, a tak|e wszelkie
si bezskuteczne,
koszty zwizane z usuniciem, oczyszczeniem i utylizacj
2) pokrycia uzasadnionych koszt贸w wynagrodzenia ekspert贸w,
jakichkolwiek zanieczyszczeD,
powoBanych w uzgodnieniu z PZU SA, przez ubezpieczo-
3) powstaBe w mieniu, z kt贸rego ubezpieczony korzystaB na podsta-
nego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczno[ci,
wie umowy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|yczenia, leasin-
przyczyn i rozmiaru szkody,
gu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
3) pokrycia koszt贸w obrony w zwizku ze zgBoszonymi roszcze-
4) powstaBe w mieniu powierzonym, kt贸re stanowiBo przedmiot
niami odszkodowawczymi:
obr贸bki, naprawy, czyszczenia lub innych czynno[ci w ra-
a) niezbdnych koszt贸w sdowej obrony przed roszcze-
mach usBug o podobnym charakterze wykonywanych przez
niem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze
ubezpieczonego,
prowadzonym w porozumieniu z PZU SA,
5) powstaBe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
b) niezbdnych koszt贸w sdowej obrony w postpowaniu
chronionym przez ubezpieczonego,
karnym, je[li toczce si postpowanie ma zwizek z usta-
6) wyrzdzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubez-
leniem odpowiedzialno[ci ubezpieczonego, je|eli PZU SA
pieczonemu lub ubezpieczajcemu przez ubezpieczonego
za|daB powoBania obrony lub wyraziB zgod na pokry-
objtych jedn umow ubezpieczenia,
cie tych koszt贸w,
background image
c) koszt贸w postpowaD sdowych, w tym mediacji lub pos-
przedzajcych doszBo z winy umy[lnej, w razie wtpliwo[ci
tpowania pojednawczego oraz koszt贸w opBat administra-
przyjmuje si, |e wypadek ubezpieczeniowy i jego nastpstwa
cyjnych, je|eli PZU SA wyraziB na pi[mie zgod na po-
s skutkiem okoliczno[ci, o kt贸rych mowa w zdaniu poprze-
krycie tych koszt贸w.
dzajcym.
____________________________________________________
搂 15
1. Odpowiedzialno[ PZU SA rozpoczyna si od dnia nastpu-
Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania
jcego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcze[niej
SkBadka ubezpieczeniowa
jednak ni| od dnia nastpnego po zapBaceniu skBadki lub jej
pierwszej raty, chyba |e um贸wiono si inaczej.
搂 12
2. Umow ubezpieczenia zawiera si na okres jednego roku, chy-
1. Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku ubez-
ba |e strony postanowiBy inaczej.
pieczajcego zawierajcego informacje niezbdne do dokona-
搂 16
nia indywidualnej oceny ryzyka i okre[lenia nale|nej skBadki.
2. Wniosek powinien zawiera midzy innymi:
1. SkBadk ubezpieczeniow ustala si na podstawie taryfy skBa-
1) imi, nazwisko lub peBn nazw ubezpieczajcego, ubezpie-
dek obowizujcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
czonego, numer REGON, numer PESEL,
SkBadk oblicza si za czas trwania odpowiedzialno[ci PZU SA.
2)
adres zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego, ubez-
2. SkBadka ubezpieczeniowa obliczana jest w zale|no[ci od:
pieczonego,
1) wysoko[ci obrotu za ostatni rok obrachunkowy przed za-
3) okre[lenie zakresu, kt贸ry ma by objty ochron ubez-
warciem umowy ubezpieczenia,
pieczeniow,
2) wysoko[ci sumy gwarancyjnej,
4) wysoko[ obrotu za ostatni rok obrachunkowy przed za-
3) okresu ubezpieczenia,
warciem umowy ubezpieczenia,
4) rodzaju prowadzonej dziaBalno[ci,
5) okres ubezpieczenia,
5) zakresu ubezpieczenia (przedmiotowego, terytorialnego),
6) sum gwarancyjn,
6) indywidualnej oceny ryzyka.
7) ilo[ i wielko[ szk贸d z wypadk贸w ubezpieczeniowych za-
3. SkBadk opBaca si jednorazowo przy zawieraniu umowy ubez-
istniaBych w okresie 3 ostatnich lat.
pieczenia, chyba |e w dokumencie ubezpieczenia okre[lono
3. Je|eli wniosek nie zawiera danych, o kt贸rych mowa w ust. 2 albo
inny tryb i terminy. ZapBata skBadki nastpuje w formie got贸wko-
innych istotnych informacji niezbdnych do oceny ryzyka ubez-
wej lub w porozumieniu z PZU SA w formie bezgot贸wkowej.
pieczajcy zobowizany jest na wezwanie PZU SA odpowiednio
4. W przypadku dokonywania zapBaty skBadki w formie bezgo-
go uzupeBni.
t贸wkowej, za dzieD zapBaty skBadki uwa|a si dzieD uznania
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza doku-
rachunku bankowego PZU SA.
mentem ubezpieczenia.
5. SkBadka za roczny okres ubezpieczenia w uzasadnionych
przypadkach mo|e by opBacona w ratach. Terminy pBatno[ci
搂 13
kolejnych rat skBadki okre[la si w dokumencie ubezpie-
1. Ubezpieczajcy mo|e zawrze umow ubezpieczenia na cudzy
czenia.
rachunek (na rachunek ubezpieczonego). Obowizek zapBaty
6. Je|eli ubezpieczajcy lub ubezpieczony podaB do wiadomo[ci
skBadki ubezpieczeniowej ci|y na ubezpieczajcym. Dokument
PZU SA nieprawdziwe dane majce wpByw na wysoko[
ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczajcy.
skBadki, ubezpieczajcy zobowizany jest do dopBaty skBadki
2. Zarzut majcy wpByw na odpowiedzialno[ PZU SA mo|e on
wynikajcej z r贸|nicy pomidzy skBadk, jaka nale|aBaby si
podnie[ r贸wnie| przeciwko ubezpieczonemu.
PZU SA gdyby podano dane prawdziwe a skBadk przyjt
3. Ubezpieczony mo|e |da by PZU SA udzieliB mu informacji
w umowie ubezpieczenia. W razie zaj[cia wypadku ubezpie-
o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w
czeniowego roszczenie PZU SA o dopBat r贸|nicy skBadki staje
zakresie, w jakim dotycz praw i obowizk贸w ubezpieczonego.
si natychmiast wymagalne i pBatne najp贸zniej w dniu wypBaty
odszkodowania.
搂 14
7. SkBadka nie podlega indeksacji.
1. Ubezpieczajcy zobowizany jest poda do wiadomo[ci PZU SA
搂 17
wszystkie znane sobie okoliczno[ci, o kt贸re PZU SA zapytywaB
w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy
W razie ujawnienia okoliczno[ci, kt贸ra pociga za sob istotn
w innych pismach. Je|eli ubezpieczajcy zawiera umow przez
zmian prawdopodobieDstwa wypadku ubezpieczeniowego, ka|da
przedstawiciela, obowizek ten ci|y r贸wnie| na przedstawi-
ze stron mo|e |da odpowiedniej zmiany wysoko[ci skBadki,
cielu i obejmuje ponadto okoliczno[ci jemu znane. W razie
poczynajc od chwili, w kt贸rej zaszBa ta okoliczno[, nie wcze[niej
zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia mimo braku
jednak ni| od pocztku bie|cego okresu ubezpieczenia. W razie
odpowiedzi na poszczeg贸lne pytania, pominite okoliczno[ci
zgBoszenia takiego |dania druga strona mo|e w terminie 14 dni
uwa|a si za nieistotne.
wypowiedzie umow ze skutkiem natychmiastowym.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajcy zobowi-
____________________________________________________
zany jest zgBasza zmiany okoliczno[ci wymienionych w ustpie
poprzedzajcym. Ubezpieczajcy obowizany jest zawiadamia
Rozwizanie umowy
o tych zmianach PZU SA niezwBocznie, najp贸zniej w cigu 14 dni
i ustanie odpowiedzialno[ci PZU SA
po otrzymaniu o nich wiadomo[ci.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
Zwrot skBadki
obowizki okre[lone w ustpach poprzedzajcych spoczywaj
搂 18
zar贸wno na ubezpieczajcym, jak i na ubezpieczonym, chyba
|
e ubezpieczony nie wiedziaB o zawarciu umowy na jego
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
rachunek.
1) z upBywem okresu ubezpieczenia okre[lonego w dokumen-
4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za skutki okoliczno[ci,
cie ubezpieczenia,
kt贸re z naruszeniem ustp贸w poprzedzajcych nie zostaBy po-
2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej,
dane do jego wiadomo[ci. Je|eli do naruszenia ustp贸w po-
3) z dniem odstpienia od umowy,
4
background image
4) z dniem dorczenia ubezpieczajcemu o[wiadczenia PZU SA
7. Ubezpieczajcy lub ubezpieczony jest zobowizany dostarczy
o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym
PZU SA orzeczenie sdu w terminie umo|liwiajcym zajcie
w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialno[ jeszcze
stanowiska co do wniesienia [rodka odwoBawczego.
przed zapBaceniem skBadki lub jej pierwszej raty, a skBadka
8. W razie powstania wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony
lub jej pierwsza rata nie zostaBa zapBacona w terminie,
jest zobowizany do podjcia aktywnej wsp贸Bpracy z PZU SA
5) z upBywem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczajcego
w celu wyja[nienia okoliczno[ci i przyczyn powstania szkody
wezwania do zapBaty kolejnej raty skBadki wysBanego po
oraz ustalenia jej rozmiaru.
upBywie terminu jej pBatno[ci z zagro|eniem, |e brak zapBaty
____________________________________________________
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje
ustanie odpowiedzialno[ci,
Ustalenie i wypBata odszkodowania
6) z dniem dorczenia drugiej stronie o[wiadczenia o wypo-
oraz obowizki informacyjne PZU SA
wiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy-
搂 23
padku, o kt贸rym mowa w 搂17,
7) z dniem zbycia przez ubezpieczonego mienia, w zwizku
1. PZU SA wypBaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia
z posiadaniem kt贸rego zawarto umow.
otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Gdyby wyja[nienie w terminie okre[lonym w ust. 1 okoliczno[ci
搂 19
koniecznych do ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA albo
1. Ubezpieczajcy mo|e odstpi od umowy ubezpieczenia, je|eli
wysoko[ci odszkodowania okazaBo si niemo|liwe, odszkodo-
umowa zawarta jest na okres dBu|szy ni| 6 miesicy.
wanie wypBaca si w cigu 14 dni od dnia, w kt贸rym przy za-
2. Odstpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajcego
chowaniu nale|ytej staranno[ci wyja[nienie tych okoliczno[ci
mo|e by dokonane najp贸zniej w terminie 30 dni, a w przy-
byBo mo|liwe. Jednak|e bezsporn cz[ odszkodowania PZU SA
padku, gdy ubezpieczajcy jest przedsibiorc w terminie 7 dni,
wypBaca w terminie okre[lonym w ust. 1.
od dnia zawarcia umowy.
3. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia,
o kt贸rym mowa w w 搂 22 ust. 5, nie wywoBuje skutk贸w prawnych
搂 20
wzgldem PZU SA je|eli PZU SA nie wyraziB na to uprzedniej
W przypadku wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej przed upBy-
zgody.
wem okresu na jaki zostaBa zawarta umowa ubezpieczenia, ubez-
4. Je|eli tytuBem odszkodowania przysBuguj poszkodowanemu
pieczajcemu przysBuguje zwrot skBadki za okres niewykorzystanej
zar贸wno [wiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspo-
ochrony ubezpieczeniowej.
kaja je z obowizujcej sumy gwarancyjnej w nastpujcej ko-
lejno[ci:
____________________________________________________
1) [wiadczenie jednorazowe,
Obowizki ubezpieczajcego lub ubezpieczonego
2) renty czasowe,
3) renty do|ywotnie.
搂 21
5. PZU SA zobowizany jest:
1. W razie zaj[cia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczajcy
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zaj[ciu wypadku ubezpie-
lub ubezpieczony zobowizany jest u|y dostpnych mu [rodk贸w
czeniowego objtego ochron ubezpieczeniow, w terminie
w celu zapobie|enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiar贸w.
7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinfor-
2. Je|eli ubezpieczajcy lub ubezpieczony umy[lnie lub wskutek
mowania o tym ubezpieczajcego lub ubezpieczonego, je-
ra|cego niedbalstwa nie zastosowaB [rodk贸w okre[lonych w
|
eli nie s oni osobami wystpujcymi z tym zawiado-
ust.1 PZU SA jest wolny od odpowiedzialno[ci za szkody
mieniem, oraz podjcia postpowania dotyczcego ustale-
powstaBe z tego powodu.
nia stanu faktycznego zdarzenia, zasadno[ci zgBoszonych
roszczeD i wysoko[ci odszkodowania, a tak|e do poinfor-
搂 22
mowania osoby wystpujcej z roszczeniem pisemnie lub
1. Ubezpieczajcy ma obowizek zawiadomienia PZU SA o wy-
w inny spos贸b, na kt贸ry osoba ta wyraziBa zgod, jakie
padku ubezpieczeniowym bezzwBocznie nie p贸zniej jednak ni|
dokumenty s potrzebne do ustalenia odpowiedzialno[ci
w terminie 7 dni roboczych od dnia jego zaj[cia lub powzicia
PZU SA lub wysoko[ci odszkodowania, je|eli jest to nie-
o nim wiadomo[ci.
zbdne do dalszego prowadzenia postpowania,
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
2) je|eli w terminach okre[lonych w ust. 2 i 3 nie wypBaci
obowizek, o kt贸rym mowa w ust.1, obci|a tak|e ubezpie-
odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgBasza-
czonego, chyba |e ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na
jcej roszczenie o przyczynach niemo|no[ci zaspokojenia
jego rachunek.
jej roszczeD w caBo[ci lub cz[ci, a tak|e do wypBacenia
3. W razie naruszenia z winy umy[lnej lub z ra|cego niedbalstwa
bezspornej cz[ci odszkodowania,
obowizku, o kt贸rym mowa w ustpach poprzedzajcych, PZU SA
3) je|eli odszkodowanie nie przysBuguje lub przysBuguje w innej
mo|e odpowiednio zmniejszy odszkodowanie, je|eli naruszenie
wysoko[ci, ni| okre[lona w zgBoszonym roszczeniu, do po-
przyczyniBo si do zwikszenia szkody lub uniemo|liwiBo PZU SA
informowania o tym pisemnie osoby wystpujcej z roszcze-
ustalenie okoliczno[ci i skutk贸w wypadku ubezpieczeniowego.
niem, w terminach, o kt贸rych mowa w ust. 2 i 3, wskazujc
4. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpiecze-
na okoliczno[ci oraz na podstaw prawn uzasadniajc
niowym nie nastpi, je|eli PZU SA w terminie, o kt贸rym mowa
caBkowit lub cz[ciow odmow wypBaty odszkodowania
w ust. 1, otrzymaB wiadomo[ o okoliczno[ciach, kt贸re nale|aBo
oraz do pouczenia tej osoby o mo|liwo[ci dochodzenia
poda do jego wiadomo[ci.
roszczeD na drodze sdowej,
5. W razie wystpienia przez poszkodowanego przeciwko ubez-
4) do udostpniania osobom, o kt贸rych mowa w pkt 1, oraz
pieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczajcy
poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacji i doku-
lub ubezpieczony jest zobowizany bezzwBocznie, nie p贸zniej
ment贸w gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialno[ci
jednak ni| w terminie 7 dni, powiadomi o tym PZU SA.
PZU SA lub wysoko[ci odszkodowania; osoby te mog
6. W przypadku wystpienia z roszczeniem, o kt贸rym mowa w ust. 5,
|
da pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostpnio-
na drog sdow, ubezpieczajcy lub ubezpieczony zobowi-
nych informacji, a tak|e sporzdzenia na sw贸j koszt kse-
zany jest bezzwBocznie, nie p贸zniej jednak ni| w terminie 7 dni
rokopii dokument贸w i potwierdzenia ich zgodno[ci z orygi-
od otrzymania pozwu, zawiadomi o tym PZU SA.
naBem przez PZU SA,
5
background image
5) do udostpniania osobom, o kt贸rych mowa w pkt 1, oraz
dotyczy. Skarg lub za|alenie skBada si na pi[mie za po[rednic-
poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacji i dokumen-
twem jednostki, kt贸rej skarga lub za|alenie dotyczy.
t贸w, o kt贸rych mowa w pkt 4, na ich |danie, w postaci elek-
2. W przypadku skargi lub za|alenia dotyczcych likwidacji szk贸d,
tronicznej,
jednostk wBa[ciw do ich rozpatrzenia jest Regionalne Centrum
6) na |danie ubezpieczajcego, ubezpieczonego, uprawnionego
Likwidacji Szk贸d wBa[ciwe ze wzgldu na miejsce likwidacji
z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, do udostpnia-
szkody.
nia posiadanych przez siebie informacji zwizanych z wy-
3. PZU SA udziela odpowiedzi na skarg lub za|alenie na pi[mie, w ter-
padkiem ubezpieczeniowym bdcym podstaw ustalenia
minie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi lub za|alenia.
odpowiedzialno[ci PZU SA oraz ustalenia okoliczno[ci wy-
4. Niezale|nie od uprawnieD, o kt贸rych mowa w ust. 1, ubezpie-
padku ubezpieczeniowego, jak r贸wnie| wysoko[ci odszko-
czajcemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubez-
dowania.
pieczenia przysBuguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika
6. PZU SA wypBaca odszkodowanie na podstawie uznania roszcze-
Ubezpieczonych.
nia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sdowego.
____________________________________________________
搂 25
Postanowienia koDcowe
Pow贸dztwo o roszczenia wynikajce z umowy ubezpieczenia
mo|na wytoczy albo wedBug przepis贸w o wBa[ciwo[ci og贸lnej,
搂 24
albo przed sd wBa[ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
1. Ubezpieczajcemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy
ubezpieczajcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia przysBuguje prawo do wniesienia pisemnej skargi
ubezpieczenia.
lub za|alenia, dotyczcych realizacji przez PZU SA umowy
搂 26
ubezpieczenia. Z zastrze|eniem ust. 2 adresatem skargi lub
za|alenia, wBa[ciwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka orga-
Niniejsze og贸lne warunki ubezpieczenia maj zastosowanie do
nizacyjna nadzorujca jednostk, kt贸rej skarga lub za|alenie
um贸w ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2012 roku.
6
background image
____________________________________________________
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
ZaBcznik Klauzule dotyczce ryzyk dodatkowych
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
pieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody rzeczowe lub
Klauzula Nr 1
szkody na osobie, wyrzdzone pracownikom w zwizku z wy-
padkiem przy pracy, w nastpstwie kt贸rego ubezpieczony zo-
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialno[ci o szko-
bowizany jest do ich naprawienia.
dy bdce nastpstwem wypadk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje [wiadczeD przysBuguj-
zaszBy na terenie caBego [wiata z wyBczeniem USA, Kanady,
cych poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu
Australii i Nowej Zelandii.
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
spoBecznym z tytuBu wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych.
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubezpie-
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d bdcych nas-
czenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody bdce nastpst-
tpstwem zawaBu serca i udaru m贸zgu.
wem wypadk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re zaszBy na terenie caBe-
____________________________________________________
go [wiata z wyBczeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
2.
O ile zakres ubezpieczenia rozszerzono o odpowiedzialno[ cy-
Klauzula Nr 6
wiln za produkt, na podstawie niniejszej klauzuli PZU SA udzie-
la ochrony ubezpieczeniowej za szkody bdce nastpstwem wy-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powstaBe
padk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re zaszBy na terenie caBego [wia-
w zwizku z przedostaniem si niebezpiecznych substancji do
ta z wyBczeniem USA , Kanady, Australii i Nowej Zelandii wy-
powietrza, wody lub gruntu, a tak|e wszelkie koszty zwizane
rzdzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terenie caBe-
z usuniciem, oczyszczeniem i utylizacj jakichkolwiek zanie-
go [wiata z wyBczeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
czyszczeD.
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
____________________________________________________
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody powstaBe
Klauzula Nr 3
w zwizku z przedostaniem si niebezpiecznych substancji do
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialno[ci o szko-
powietrza, wody lub gruntu, a tak|e koszty poniesione przez
dy bdce nastpstwem wypadk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re
osoby trzecie w celu usunicia i oczyszczenia z powietrza,
zaszBy na terenie caBego [wiata.
wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji,
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klau-
pod warunkiem Bcznego speBnienia nastpujcych warunk贸w:
zul postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
1) przyczyna przedostania si substancji niebezpiecznej byBa
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody bdce
nagBa, przypadkowa, nie zamierzona ani nie mo|liwa do prze-
nastpstwem wypadk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re zaszBy na
widzenia przez ubezpieczonego,
terenie caBego [wiata.
2) pocztek procesu przedostania miaB miejsce w okresie ubez-
2. O ile zakres ubezpieczenia rozszerzono o odpowiedzialno[
pieczenia,
cywiln za produkt, na podstawie niniejszej klauzuli PZU SA
3) przedostanie si substancji niebezpiecznej zostaBo stwier-
udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody bdce nastpstwem
dzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w cigu 72 go-
wypadk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re zaszBy na terenie caBego
dzin od chwili rozpoczcia procesu przedostania,
[
wiata, wyrzdzone przez produkt wprowadzony do obrotu na
4) przyczyna procesu przedostania si niebezpiecznych sub-
terenie caBego [wiata.
stancji zostaBa stwierdzona protokoBem sBu|by ochrony [ro-
3. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialno[ci cywilnej jednostek
dowiska, policji lub stra|y po|arnej.
organizacyjnych ubezpieczonego, majcych siedzib i prowa-
2. Przez przedostanie si niebezpiecznej substancji do powietrza,
dzcych dziaBalno[ na terytorium USA i Kanady, Australii i No-
wody lub gruntu rozumie si: wprowadzenie bezpo[rednie lub
wej Zelandii.
po[rednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek,
wylanie, wtBoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia nie-
____________________________________________________
bezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie si pierwiastki che-
Klauzula Nr 3A
miczne i ich zwizki, mieszaniny i roztwory wystpujce w [ro-
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialno[ci o szko-
dowisku lub powstaBe w wyniku dziaBalno[ci czBowieka.
dy bdce nastpstwem wypadk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re
4. PZU SA nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejsz klau-
zaszBy na terenie paDstw Unii Europejskiej oraz Chorwacji,
zul za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczysz-
Islandii, Norwegii i Szwajcarii.
czenia [rodowiska.
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
____________________________________________________
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubezpie-
czenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody bdce nastpst-
Klauzula Nr 7
wem wypadk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re zaszBy na terenie paDstw
Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powstaBe
2. O ile zakres ubezpieczenia rozszerzono o odpowiedzialno[ cy-
w nieruchomo[ciach, z kt贸rych ubezpieczony korzystaB na
wiln za produkt, na podstawie niniejszej klauzuli PZU SA udzie-
podstawie umowy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|yczenia,
la ochrony ubezpieczeniowej za szkody bdce nastpstwem wy-
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
padk贸w ubezpieczeniowych, kt贸re zaszBy na terenie paDstw Unii
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii, wyrz-
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
dzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terenie paDstw
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody rze-
Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.
czowe w nieruchomo[ciach, z kt贸rych ubezpieczony korzystaB na
podstawie umowy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|yczenia,
____________________________________________________
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d:
Klauzula Nr 5
1) w gruntach,
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody wyrzdzone
2) wynikBych z normalnego zu|ycia mienia,
pracownikom ubezpieczonego w zwizku z wypadkiem przy pracy.
3) powstaBych w urzdzeniach, instalacjach lub rzeczach rucho-
7
background image
mych, o ile nie stanowi one cz[ci skBadowej nierucho-
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody rzeczo-
mo[ci, z kt贸rych ubezpieczony korzystaB na podstawie umo-
we w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
wy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|yczenia, leasingu lub
przez ubezpieczonego w ramach dziaBalno[ci gospodarczej
innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
objtej ubezpieczeniem, z wyBczeniem |ywych zwierzt.
4) powstaBych w nastpstwie prac budowlano-monta|owych lub
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d:
remontowych, za wyjtkiem napraw koniecznych, do kt贸rych
1) powstaBych w mieniu powierzonym wskutek wykonywania
zobowizany jest ubezpieczony na podstawie obowizuj-
czynno[ci obr贸bki, naprawy, czyszczenia lub innych usBug o po-
cych przepis贸w prawa.
dobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego,
2) powstaBych w mieniu z kt贸rego ubezpieczony korzystaB na pod-
____________________________________________________
stawie umowy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|yczenia,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
Klauzula Nr 8
3) w pojazdach oraz ich wyposa|eniu i mieniu pozostawionym
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powstaBe
w tych pojazdach,
w rzeczach ruchomych, z kt贸rych ubezpieczony korzystaB na
4) polegajcych na zaginiciu, podmianie, brakach inwentarzo-
podstawie umowy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|yczenia,
wych mienia, powstaBych w zwizku z po[wiadczeniem nie-
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
prawdy, podstpem, wymuszeniem, szanta|em, przywBaszcze-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
niem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
lub podrabianiem dokument贸w lub znak贸w identyfikacyjnych
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody rzeczo-
przez ubezpieczonego.
we w rzeczach ruchomych, z kt贸rych ubezpieczony korzystaB na
3. W razie kradzie|y mienia, ubezpieczajcy lub ubezpieczony jest
podstawie umowy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|yczenia,
zobowizany niezwBocznie powiadomi o zdarzeniu policj.
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
Je|eli ubezpieczajcy lub ubezpieczony umy[lnie lub wskutek
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d:
ra|cego niedbalstwa nie zastosowaB si do obowizku okre[lo-
1) polegajcych na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn
nego w zdaniu poprzedzajcym, PZU SA jest wolny od odpo-
ni| zniszczenie lub uszkodzenie,
wiedzialno[ci za szkody powstaBe z tego powodu.
2) wynikBych z normalnego zu|ycia rzeczy ruchomych,
____________________________________________________
3) powstaBych w pojazdach oraz ich wyposa|eniu i rzeczach
pozostawionych w tych pojazdach,
Klauzula Nr 11
4) powstaBych w nastpstwie prac naprawczych lub remontowych,
za wyjtkiem napraw koniecznych, do kt贸rych zobowizany jest
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powstaBe w
ubezpieczony na podstawie obowizujcych przepis贸w prawa.
pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych
lub chronionych przez ubezpieczonego.
____________________________________________________
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
Klauzula Nr 9
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody rzeczo-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powstaBe w
we w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowa-
mieniu powierzonym, kt贸re stanowiBo przedmiot obr贸bki, napra-
nych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach dzia-
wy, czyszczenia lub innych usBug o podobnym charakterze
B
alno[ci gospodarczej objtej ubezpieczeniem.
wykonywanych przez ubezpieczonego.
2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, je|eli pojazdy mechani-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul
czne przechowywane s w pomieszczeniu zamknitym i caBodo-
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
bowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym staBym ogrodze-
pieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody rzeczowe powsta-
niem, o[wietlonym w porze nocnej i caBodobowo dozorowanym.
B
e w mieniu powierzonym, kt贸re stanowiBo przedmiot obr贸bki, na-
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d:
prawy, czyszczenia lub innych usBug o podobnym charakterze.
1) powstaBych w pojazdach powierzonych wskutek wykonywa-
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szk贸d:
nia czynno[ci obr贸bki, naprawy, czyszczenia lub innych
1) polegajcych na utracie mienia z innych przyczyn ni| zniszcze-
podobnych usBug wykonywanych przez ubezpieczonego,
nie lub uszkodzenie,
2) powstaBych w pojazdach, z kt贸rych ubezpieczony korzystaB
2) wynikBych z normalnego zu|ycia mienia,
na podstawie umowy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|ycze-
3) powstaBych w mieniu, z kt贸rego ubezpieczony korzystaB na
nia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
podstawie umowy najmu, dzier|awy, u|ytkowania, u|yczenia,
rzeczy,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
3) polegajcych na zaginiciu, podmianie, brakach inwenta-
4) powstaBych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
rzowych mienia, powstaBych w zwizku z po[wiadczeniem nie-
chronionym przez ubezpieczonego, chyba |e mienie prze-
prawdy, podstpem, wymuszeniem, szanta|em, przywBaszcze-
chowywane jest w zwizku z obr贸bk, napraw, czyszcze-
niem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem
niem lub innymi usBugami o podobnym charakterze,
lub podrabianiem dokument贸w lub znak贸w identyfikacyjnych
5) powstaBych w pojazdach podczas jazd pr贸bnych dokonywa-
przez ubezpieczonego.
nych w odlegBo[ci powy|ej 10 km od miejsca wykonywania
4. W razie kradzie|y pojazdu mechanicznego, ubezpieczajcy lub
usBugi oraz w przypadku gdy kierujcy pojazdem nie posiadaB
ubezpieczony jest zobowizany niezwBocznie powiadomi o zda-
uprawnieD do kierowania pojazdem.
rzeniu policj. Je|eli ubezpieczajcy lub ubezpieczony umy[lnie
lub wskutek ra|cego niedbalstwa nie zastosowaB si do obo-
____________________________________________________
wizku okre[lonego w zdaniu poprzedzajcym, PZU SA jest wol-
ny od odpowiedzialno[ci za szkody powstaBe z tego powodu.
Klauzula Nr 10
____________________________________________________
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody powstaBe
w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
Klauzula Nr 12
przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody wyrzdzo-
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
ne przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu
8
background image
lub ubezpieczajcemu przez ubezpieczonego objtych jedn
7) powstaBych wskutek wady ukrytej towaru lub jego wBa[ci-
umow ubezpieczenia.
wo[ci naturalnych,
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
8) polegajcych na brakach miary, wagi lub objto[ci, w gra-
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
nicach obowizujcych norm,
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody wyrz-
9) powstaBych w przewo|onym towarze w czasie przewozu
dzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczo-
(ochrona taka jest mo|liwa na podstawie odrbnych og贸lnych
nemu lub ubezpieczajcemu przez ubezpieczonego objtych
warunk贸w ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej prze-
jedn umow ubezpieczenia.
woznika drogowego),
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyBcznie roszczenia po-
10) powstaBych z przyczyn wystpujcych po stronie nadawcy
midzy podmiotami wskazanymi w umowie ubezpieczenia.
lub odbiorcy, za kt贸re ubezpieczony nie ponosi winy,
11) powstaBych w przesyBkach pocztowych, kurierskich lub
____________________________________________________
mieniu przesiedleDczym,
12) zwizanych ze zgBoszeniem przez ubezpieczonego prze-
Klauzula Nr 13
syBki do ubezpieczenia lub odprawy celnej,
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody wyrzdzo-
13) bdce nastpstwem wyboru, tre[ci, zawarcia, nie zawar-
ne przez podwykonawc贸w bez prawa do regresu.
cia lub kontynuacji jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia na
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
rachunek zlecajcego.
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
4. Ubezpieczenie nie obejmuje czynno[ci spedytora jako agenta
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln ubezpieczonego za
celnego.
szkody wyrzdzone przez podwykonawc贸w, w przypadku gdy
____________________________________________________
ubezpieczony na podstawie obowizujcych przepis贸w pono-
si za nich odpowiedzialno[ jak za dziaBania wBasne, bez prawa
Klauzula Nr 16
PZU SA do regresu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno[ cywiln
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody wyrzdzo-
za szkody wyrzdzone tylko przez podwykonawc贸w, z kt贸rymi
ne uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy.
ubezpieczony zawarB umowy w formie pisemnej. OryginaBy tych
1. Z
zachowaniem
pozostaBych
nie
zmienionych
niniejsz
um贸w przechowywane s przez ubezpieczonego i w razie szko-
klauzul postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy
dy pozostaj do wgldu PZU SA, kt贸ry otrzyma w takich wy-
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody
padkach kopi umowy obustronnie parafowan oraz potwier-
wyrzdzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy.
dzon za zgodno[ z oryginaBem.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrzdzone uczestni-
kom imprezy nie majcej charakteru imprezy masowej podlega-
____________________________________________________
jcej obowizkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialno[ci cywilnej.
3. Za uczestnika uwa|a si osob fizyczn znajdujc si w cza-
Klauzula Nr 15
sie trwania imprezy na terenie, na kt贸rym jest ona przepro-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody w rzeczach b-
wadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sdzie-
dcych przedmiotem czynno[ci spedycyjnych (OC spedytora).
go, obsBugi techniczno-administracyjnej a tak|e osob [wiadcz-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
c usBugi dodatkowe w czasie trwania imprezy.
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
4. PZU SA nie odpowiada za szkody:
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody w rze-
1) poniesione przez Policj, PaDstwow Stra| Po|arn, inne
czach bdcych przedmiotem czynno[ci spedycyjnych.
jednostki ochrony przeciwpo|arowej, agencj ochrony oraz
2. Do czynno[ci spedycyjnych objtych ochron ubezpieczeniow
sBu|b zdrowia, w zwizku z dziaBaniem w miejscu i w cza-
na podstawie niniejszej klauzuli nale|:
sie trwania imprezy,
1) opracowanie instrukcji wysyBkowych,
2) powstaBe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozosta-
2) zawieranie um贸w o przew贸z i przygotowywanie dokumen-
wionych,
t贸w zwizanych z przewozem przesyBek,
3) powstaBe w nastpstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerk贸w.
3) zaBadunek i wyBadunek przesyBki,
____________________________________________________
4) kontrola ilo[ciowa i wagowa przesyBek,
5) znakowanie przesyBek,
Klauzula Nr 18
6) pakowanie, przepakowywanie towar贸w,
7) skBadowanie przesyBek (z wyBczeniem skBadu celnego lub
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody wyrzdzo-
magazynu celnego) zgodnie z obowizujcymi dla danego
ne przez producenta w zwizku z wprowadzeniem produktu do
towaru przepisami, normami oraz zwyczajami przed rozpo-
obrotu (OC za produkt).
czciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po zakoDcze-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
niu przewozu przez okres nie dBu|szy ni| 30 dni dla ka|-
l postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
dego z rodzaj贸w skBadowania,
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody wyrz-
8) inne czynno[ci spedycyjne, po uzyskaniu zgody PZU SA.
dzone przez wprowadzenie do obrotu produkt贸w okre[lonych
3. Ubezpieczenie nie obejmuje szk贸d:
w umowie ubezpieczenia.
1) powstaBych wskutek braku opakowania lub niewBa[ciwego
2. O ile nie um贸wiono si inaczej, ochron ubezpieczeniow
opakowania,
objta jest odpowiedzialno[ cywilna ubezpieczonego za szko-
2) powstaBych wskutek spedycji towar贸w niebezpiecznych,
dy wyrzdzone w zwizku z wprowadzeniem produktu do
sklasyfikowanych w I, II i VII klasie listy ADR,
obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), powstaBe:
3) powstaBych na skutek spedycji |ywych zwierzt,
1) na terytorium RP,
4) powstaBych wskutek niewBa[ciwego zaBadowania, rozmiesz-
2) poza terytorium RP je|eli zostaBy wyrzdzone konsumen-
czenia oraz zabezpieczenia towaru na [rodku transportu,
tom oraz przedsibiorcom prowadzcym dziaBalno[ na te-
o ile czynno[ci te nale|aBy do nadawcy,
rytorium RP, z zastrze|eniem, i| ubezpieczony nie wie-
5) powstaBych wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,
dziaB, |e zostanie on wyeksportowany.
6) powstaBych w wyniku konfiskaty (przepadku) przesyBki orze-
3. Wszystkie szkody bdce wynikiem wprowadzenia do obrotu
czonej przez uprawnione do tego organy,
partii (serii) produkt贸w posiadajcych t sam wad lub kt贸re
9
background image
mo|na przypisa tej samej przyczynie
uwa|a si za jeden
musz zosta poniesione na usunicie wad w produkcie
wypadek ubezpieczeniowy niezale|nie od liczby poszkodowa-
finalnym nie przekraczaj Bcznych koszt贸w zwizanych
nych i momentu powstania i przyjmuje si, |e miaBy miejsce
z wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzo-
w chwili powstania pierwszej szkody.
nym:
4. PZU SA nie odpowiada za szkody:
a) koszty poniesione przez producenta finalnego na usu-
1) polegajce na uszkodzeniu bdz zniszczeniu samego pro-
nicie wad w produkcie finalnym,
duktu oraz z tytuBu korzy[ci jakie poszkodowany m贸gBby
b) utracone korzy[ci z tytuBu sprzeda|y produktu finalnego
osign w zwizku z jego u|ywaniem,
po obni|onej cenie, je|eli pomimo poniesienia koszt贸w
2) kt贸rych przyczyn byBa jawna wada produktu na co pro-
na usunicie wad w produkcie finalnym, produkt finalny
ducent wyraznie zwr贸ciB uwag,
mo|e by sprzedany wyBcznie, po obni|onej cenie,
3) wynikBe z wprowadzajcej w bBd reklamy lub braku rekla-
c) koszty skBadowania i utylizacji wadliwych komponent贸w
mowanych wBa[ciwo[ci,
lub cz[ci skBadowych dostarczonych przez ubezpieczo-
4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii pro-
nego oraz nienaprawionych lub niesprzedanych produkt贸w
duktu,
finalnych po naprawie;
5) powstaBe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
2) w przypadku kiedy naprawa produktu finalnego jest niemo|li-
6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane,
wa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty,
7) wyrzdzone przez produkt zawierajcy ludzk krew, oso-
kt贸re musz zosta poniesione na usunicie wad w pro-
cze lub substancje krwiopochodne,
dukcie finalnym przekraczaj Bczne koszty zwizane z wy-
8)
powstaBe w wyniku u|ywania produktu niezgodnie z jego
tworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym:
przeznaczeniem lub zaBczon instrukcj obsBugi lub innym
a) utracone korzy[ci, jakie producent produktu finalnego
dokumentem opisujcym wBa[ciwo[ci produktu oraz spos贸b
m贸gBby osign z tytuBu jego sprzeda|y,
jego wykorzystania,
b) koszty skBadowania i utylizacji wadliwych komponent贸w
9) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemy[le
lub cz[ci skBadowych dostarczonych przez ubezpieczo-
lotniczym lub kosmicznym,
nego oraz nienaprawionych lub niesprzedanych produkt贸w
10) powstaBe wskutek bezpo[redniego lub po[redniego oddzia-
finalnych.
B
ywania wyrob贸w tytoniowych,
4. PZU SA nie odpowiada za:
11) wyrzdzone przez produkt nie posiadajcy wa|nego atestu
1) koszty poniesione na zakup komponent贸w lub cz[ci skBa-
(certyfikatu, zezwolenia) dopuszczajcego do obrotu, o ile
dowych, kt贸re byBy wadliwe oraz konieczno[ ich ponowne-
atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy
go zakupu,
obowizujce w kraju, w kt贸rym produkt zostaB wprowadzo-
2) koszty transportu,
ny do obrotu.
3) szkody wynikBe z op贸znieD,
5. Ponadto o ile zakres ochrony nie zostaB rozszerzony poprzez
4) straty, z wyBczeniem strat objtych ubezpieczeniem sto-
wBczenie odpowiednich klauzul dodatkowych (klauzula Nr 19,
sownie do postanowieD ust. 3.
20, 21), PZU SA nie odpowiada za szkody:
____________________________________________________
1) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek
wadliwo[ci produkt贸w dostarczonych przez ubezpieczone-
Klauzula Nr 20
go, z zastrze|eniem, |e niniejsze wyBczenie nie dotyczy
szk贸d rzeczowych i szk贸d na osobie wyrzdzonych przez
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody wyrzdzo-
wadliwy produkt finalny,
ne osobie trzeciej polegajce na poniesieniu koszt贸w zlokali-
2) wyrzdzone osobie trzeciej, polegajce na poniesieniu koszt贸w
zowania, usunicia, demonta|u lub odsBonicia wadliwych
zlokalizowania wadliwego produktu oraz koszt贸w usunicia,
produkt贸w oraz na monta|, umocowanie lub poBo|enie pro-
demonta|u lub odsBonicia wadliwych produkt贸w oraz na
duktu bez wad.
monta|, umocowanie lub poBo|enie produktu bez wad,
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
3) poniesione przez osob trzeci bdc producentem w rze-
l postanowieD OWU oraz postanowieD klauzuli nr 18, strony
czach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obr贸bce
postanowiBy rozszerzy zakres ubezpieczenia o odpowiedzial-
przez t osob za pomoc maszyn lub urzdzeD wpro-
no[ cywiln za szkody poniesione przez osoby trzecie wynikBe
wadzonych przez ubezpieczonego do obrotu.
z poniesienia przez ni koszt贸w zlokalizowania wadliwego
produktu, koszt贸w poniesionych na usunicie, demonta| lub
____________________________________________________
odsBonicie wadliwych produkt贸w oraz na monta|, umocowanie
lub poBo|enie produkt贸w bez wad.
Klauzula Nr 19
2. PZU SA nie odpowiada za koszty i straty:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody poniesione
1) wynikBe z sytuacji, w kt贸rych ubezpieczony sam zainstalowaB
przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwo[ci pro-
lub zamontowaB wadliwy produkt lub te| zleciB jego monta|
dukt贸w dostarczonych przez ubezpieczonego.
czy instalacj we wBasnym imieniu i na wBasny rachunek,
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
2) wynikBe z zakupu produktu wolnego od wad, w tym tak|e
l postanowieD OWU oraz postanowieD klauzuli nr 18, strony
koszt贸w jego transportu,
postanowiBy rozszerzy zakres ubezpieczenia o odpowiedzial-
3) gdy wadliwy produkt stanowi cz[ skBadow lub element
no[ cywiln za szkody poniesione przez producenta produktu
wyposa|enia pojazd贸w samochodowych, statk贸w powietrznych
finalnego w produkcie finalnym powstaBe wskutek wadliwo[ci pro-
i wodnych oraz kosmicznych, chyba, |e ubezpieczony nie wie-
dukt贸w dostarczonych przez ubezpieczonego.
dziaB lub przy doBo|eniu nale|ytej staranno[ci nie m贸gB wie-
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstaBe wskutek poBczenia
dzie, |e jego produkty s wykorzystywane do takich cel贸w,
lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu
4) gdy wadliwy produkt stanowi cz[ skBadow i trwale jest
wytworzenia produktu finalnego lub obr贸bki wadliwego produktu
poBczony z budynkiem, budowl lub obiektem maBej archi-
w celu wytworzenia produktu finalnego.
tektury.
3. W ramach niniejszej klauzuli PZU SA ponosi odpowiedzialno[
3. W sytuacji gdy wymontowanie wadliwego produktu nie jest
wyBcznie za:
mo|liwe, opBacalne czy te| racjonalnie uzasadnione, ochrona
1) w przypadku kiedy naprawa produktu finalnego jest mo|li-
ubezpieczeniowa obejmuje koszty postpowania zastpczego,
wa i ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, kt贸re
nie przekraczajce jednak koszt贸w wymiany wadliwego produktu.
10
background image
W ramach postpowania zastpczego zamiast wymiany wadli-
4. PZU SA nie odpowiada za:
wego produktu zostaje podjty inny odpowiedni [rodek w celu
1) szkody wynikBe z op贸znienia,
zapobie|enia nastpstwom szkody.
2) koszty transportu,
3) straty, z wyBczeniem strat objtych ubezpieczeniem stoso-
____________________________________________________
wnie do postanowieD ust. 3.
Klauzula Nr 21
____________________________________________________
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody poniesione
Klauzula Nr 23
przez osob trzeci bdc producentem w rzeczach rucho-
mych wyprodukowanych lub poddanych obr贸bce za pomoc
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody wyrzdzo-
maszyn i urzdzeD wprowadzonych przez ubezpieczonego do
ne w rzeczach wniesionych przez go[ci hotelowych w zwizku
obrotu.
z odpowiedzialno[ci utrzymujcych hotele i podobne zakBady.
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzu-
l postanowieD OWU oraz postanowieD klauzuli nr 18, strony
l, postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
postanowiBy rozszerzy zakres ubezpieczenia o odpowiedzial-
ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej, gdy w zwizku z pro-
no[ cywiln za szkody poniesione przez osob trzeci bdc
wadzon dziaBalno[ci hotelarsk ubezpieczony zobowizany
producentem w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub
jest w my[l przepis贸w prawa do naprawienia szkody w rzeczach
poddanych obr贸bce za pomoc wadliwych maszyn i urzdzeD
wniesionych przez go[ci hotelowych.
wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu.
2. PZU SA nie odpowiada za szkody powstaBe w:
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstaBe w zwizku z wpro-
1) rzeczach oddanych na przechowanie,
wadzeniem do obrotu maszyn i urzdzeD nowych oraz odno-
2) pojazdach lub ich wyposa|eniu lub rzeczach w nich po-
wionych, wyremontowanych lub zregenerowanych przez ubez-
zostawionych.
pieczonego.
____________________________________________________
3. W ramach niniejszej klauzuli PZU SA ponosi odpowiedzialno[
wyBcznie za:
Klauzula Nr 26
1) w przypadku kiedy naprawa wadliwych rzeczy wyproduko-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody spowodo-
wanych lub poddanych obr贸bce za pomoc wadliwych ma-
wane dziaBaniem materiaB贸w wybuchowych lub fajerwerk贸w.
szyn i urzdzeD jest mo|liwa i ekonomicznie uzasadniona,
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klau-
tzn. kiedy koszty, kt贸re musz zosta poniesione na usuni-
zul, postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres
cie wad nie przekraczaj Bcznych koszt贸w zwizanych
ubezpieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody spowo-
z wytworzeniem rzeczy w stanie nieuszkodzonym:
dowane dziaBaniem materiaB贸w wybuchowych lub fajerwerk贸w.
a) koszty poniesione na usunicie wad w rzeczach wypro-
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody powstaBe w nas-
dukowanych lub poddanych obr贸bce,
tpstwie dziaBalno[ci nie objtej umow ubezpieczenia.
b) utracone korzy[ci z tytuBu sprzeda|y produktu po obni-
____________________________________________________
|
onej cenie, je|eli pomimo poniesienia koszt贸w na usu-
nicie wad, produkt mo|e by sprzedany wyBcznie po
Klauzula nr 66
obni|onej cenie,
c) koszty skBadowania i utylizacji nienaprawionych lub nie-
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno[ci o szkody spowodo-
sprzedanych rzeczy po naprawie;
wane przeniesieniem chor贸b zakaznych i zaka|eD.
2) w przypadku kiedy naprawa rzeczy wyprodukowanych lub
1. Z zachowaniem pozostaBych nie zmienionych niniejsz klauzul,
poddanych obr贸bce za pomoc wadliwych maszyn i urz-
postanowieD OWU, strony postanowiBy rozszerzy zakres ubez-
dzeD jest niemo|liwa lub nie jest ekonomicznie uzasadnio-
pieczenia o odpowiedzialno[ cywiln za szkody spowodowane
na, tzn. kiedy koszty, kt贸re musz zosta poniesione na
przeniesieniem chor贸b zakaznych i zaka|eD.
usu-nicie wad w produkcie przekraczaj Bczne koszty
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
zwizane z wytworzeniem produktu w stanie nieuszkodzo-
1) powstaBe w nastpstwie dziaBalno[ci nie objtej umow ubez-
nym:
pieczenia,
a) PZU SA pokrywa utracone korzy[ci, jakie producent pro-
2) spowodowane przeniesieniem chor贸b zakaznych lub zaka-
duktu m贸gBby osign z tytuBu ich sprzeda|y, gdyby byBy
|
eD, o kt贸rych istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpie-
wolne od wad,
czony wiedziaB,
b) koszty skBadowania i utylizacji nie naprawionych lub nie-
3) spowodowane przeniesieniem choroby CreutzfeldtaJa-
sprzedanych rzeczy.
coba lub innych encefalopatii gbczastych oraz HIV.
11
background image
4-38-PZU SA-6335/VIII


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy