My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1/10
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych - Ubezpieczenie szkolne
(OWU), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance
Group S.A. zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia
(„umowa”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej
Ubezpieczającymi.
2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta przez Ubezpieczającego
na cudzy rachunek.
§ 2. DEFINICJE
Użyte w OWU definicje (w porządku alfabetycznym) oznaczają:
1) CHOROBA NOWOTWOROWA - obecność niekontrolowanego
wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych
oraz inwazji i naciekania zdrowej tkanki co obejmuje także białaczkę
(za wyjątkiem przewlekłej białaczki limfatycznej), nowotwory układu
limfatycznego i chorobę Hodgkina. Za chorobę nowotworową
nie uważa się:
a) guzów opisywanych jako nowotwory „in situ” lub histologicznie
opisywanych jako zmiany przedinwazyjne,
b) czerniaków złośliwych o maksymalnej grubości mniejszej niż 1,5
mm określonej w wyniku badania histologicznego lub klasyfikowanych
poniżej 3 poziomu inwazji w skali Clark’a,
c) nowotworów podstawnokomórkowych skóry oraz zmian opisywanych
jako hiperkeratozy, nowotworów płaskonabłonkowych skóry, o ile nie
stwierdzono istnienia przerzutów do innych organów;
d) mięsaka Kaposi’ego i innych guzów związanych z zakażeniem
wirusem HIV lub AIDS;
2) DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE – świadczenie z tytułu
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu w szpitalu
sanatoryjnym, ośrodku sanatoryjnym, oddziale lub innej jednostce
sanatoryjnej, prewentoryjnej, uzdrowiskowej, domowej opieki
pielęgniarskiej, hospicjów, domów opieki, ośrodków wypoczynkowych,
a w przypadku pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych przysługuje tylko,
jeżeli pobyt Ubezpieczonego odbywał się na podstawie skierowania
wystawionego przez lekarza ubezpieczenia społecznego, potwierdzonego
przez uprawnioną instytucję;
3) KOSZTY LECZENIA – wydatki poniesione na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:
a) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
b) pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji
(z wyłączeniem operacji plastycznych),
c) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza,
d) niezbędnego przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium;
4) KOSZTY OPERACJI PLASTYCZNEJ – wydatki z tytułu operacji,
honorariów lekarskich, materiałów opatrunkowych lub innych środków
leczniczych zaleconych przez lekarza poniesione na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w celu usunięcia oszpeceń, okaleczeń
lub deformacji powierzchni ciała Ubezpieczonego powstałych wskutek
nieszczęśliwego wypadku;
5) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – powstałe w okresie ubezpieczenia
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego
Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł; definicja obejmuje również:
a) zawał serca i udar mózgu, jeśli zawał lub udar nie są wynikiem
istniejącej choroby przewlekłej (tj. takiej, która nie była leczona stale
lub okresowo w ciągu 24 miesięcy przed wypadkiem),
b) usiłowanie popełnienia samobójstwa,
c) poparzenie ciała niezależnie od stopnia oraz pogryzienie przez psa,
d) utonięcie Ubezpieczonego;
6) NIEWYDOLNOŚĆ NEREK – końcowa postać niewydolności
nerek charakteryzująca się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem
funkcji obydwu nerek w wyniku, którego konieczne jest stosowanie
dializ lub przeszczepienie nerki;
7) PARALIś – całkowita nieodwracalna utrata funkcji ruchowej
kończyny dotycząca, co najmniej dwóch kończyn, będąca skutkiem
urazu lub choroby; paraliż musi mieć charakter trwały;
8) PERSONEL – pracownicy dydaktyczni i administracyjni zatrudnieni
w danej placówce oświatowej;
9) PLACÓWKA OŚWIATOWA – przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum, ponadgimnazjalna szkoła ogólnokształcąca lub zawodowa,
szkoła specjalna, szkoła sportowa, szkoła artystyczna bądź inna
placówka w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
za placówkę oświatową uważa się również żłobek w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj.
Dz.U. z 2007r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.);
10) POLIOMIELITIS – infekcja wywołana wirusem polio, której
skutkiem jest co najmniej paraliż mięśni oddechowych lub mięśni
kończyn bądź zajęcie ośrodka oddechowego w pniu mózgu, z trwałym
następstwem w postaci nasilonego niedowładu lub paraliżu;
11) POLISA – dokument wystawiony przez COMPENSĘ, który
potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
12) POWAśNE USZKODZENIE MÓZGU – nieodwracalne,
znaczne upośledzenie lub utrata zdolności intelektualnych w wyniku
uszkodzenia mózgu, powstałe na skutek wypadku, którego skutkiem
jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, w następstwie czego
wymagany jest stały nadzór lub pomoc w życiu codziennym;
13)
POWAśNE
ZACHOROWANIE
– zdiagnozowana u
Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia choroba
nowotworowa, paraliż, śpiączka, niewydolność nerek, transplantacja
ważniejszych narządów określonych w pkt 20, poważne uszkodzenie
mózgu albo poliomielitis;
14) PRACA – wykonywanie czynności w celu zarobkowym bez
względu na podstawę prawną zatrudnienia, pod warunkiem podlegania
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu;
15) PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY – rodzic posiadający władzę
rodzicielską lub osoba będąca opiekunem ustanowionym przez sąd;
16) REHABILITACJA – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie
i wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zabiegi
medyczne mające na celu przywrócenie sprawności fizycznej po zaist-
niałym nieszczęśliwym wypadku;
17) SPORTY EKSTREMALNE – sporty, których uprawianie wiąże
się z większym ryzykiem niż w innych dyscyplinach, wymagające
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI
I MŁODZIEśY ORAZ PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
– UBEZPIECZENIE SZKOLNE II (182)
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 254.639.180,00 zł. - opłacony w całości
Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 0 801 120 000
background image
2/10
działania w warunkach zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych
zdolności fizycznych i psychicznych:
a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm,
speleologia, buldering, wszelke odmiany Le Parkour, canyoning,
b) kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing,
przy wietrze o prędkości powyżej 50km/s,
c) wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15m oraz freediving,
d) skoki narciarskie, skialpinizm oraz wszelkie zjazdy na nartach
lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami w tym też zjazdy
wyczynowe,
e) wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem,
f) paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo,
pilotowanie samolotów lub śmigłowców,
g) jazda na rowerach, motorach oraz quadach po specjalnie
przygotowanych trasach bądź w terenie naturalnym obfitującym
w przeszkody (muldy, koleiny, skocznie itp.),
h) udział i przygotowanie do udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów
lądowych, wodnych lub powietrznych;
18) SZKODA – uszczerbek majątkowy powstały w następstwie
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa)
lub uszczerbek majątkowy i niemajątkowe następstwo uszkodzenia
ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci (szkoda osobowa);
19) ŚPIĄCZKA – utrzymujący się stan nieprzytomności z brakiem
reakcji na bodźce zewnętrzne lub potrzeby wewnętrzne organizmu,
wymagający wykorzystania systemu podtrzymującego życie przez
okres, co najmniej 96 godzin, którego skutkiem są trwałe deficyty
neurologiczne;
20) TRANSPLANTACJA WAśNIEJSZYCH NARZĄDÓW –
przeszczep u Ubezpieczonego jako biorcy serca, serca i płuc, wątroby,
szpiku kostnego;
21) TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU – naruszenie
sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu;
22) UBEZPIECZAJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę
ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki;
23) UBEZPIECZONY – osoba fizyczna na rzecz, której została
zawarta umowa ubezpieczenia;
24) UPRAWNIONY – osoba wskazana przez Ubezpieczonego
do odbioru świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego; jeżeli
Ubezpieczony nie wskazał uprawnionego, świadczenie zostanie
wypłacone członkom rodziny Ubezpieczonego w następującej
kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, pozostałym spadkobiercom
w kolejności wynikającej z dziedziczenia ustawowego;
25) UTONIĘCIE – śmierć wskutek uduszenia spowodowanego
zalaniem od zewnątrz dróg oddechowych płynem;
26) ZAKŁAD – umowa między osobami polegająca na rywalizacji,
w następstwie której może nastąpić uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć
Ubezpieczonego;
27) ZASIŁEK Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO NAUKI
(PRACY) – świadczenie należne Ubezpieczonemu z tytułu niezdol-
ności do nauki (pracy) będącej skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; nie jest niezdolnością do
nauki zwolnienie lekarskie wyłącznie z zajęć wychowania fizycznego;
28) ZAWODNIK – osoba uprawiająca zawodowo w celach
zarobkowych sport w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów
sportowych i jednocześnie uczestnicząca w zawodach lub treningach
przygotowujących do zawodów.
§ 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków,
polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące
trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.
§ 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków,
jakie mogą się wydarzyć podczas nauki lub wykonywania pracy
określonej w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z domu do szkoły
(pracy) i ze szkoły (pracy) do domu oraz w życiu prywatnym,
które wydarzyły się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą
oraz podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji.
2. W przypadku osób studiujących w trybie zaocznym lub wieczorowym
zakres ubezpieczenia ograniczony jest wyłącznie do następstw
nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki
oraz w drodze do i ze szkoły.
3. Umowa ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia powstałe
wskutek nieszczęśliwego wypadku:
1) świadczenie na wypadek śmierci – w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia;
2) świadczenie z tytułu 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu
– w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
3) świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
odpowiadające takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu;
4) zwrot kosztów operacji plastycznej – w wysokości 20% sumy
ubezpieczenia określonej dla częściowego uszczerbku na zdrowiu.
4. Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać
rozszerzony o ryzyka dodatkowe:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej nauczycieli
i wychowawców – klauzula nr 1;
2) zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych
– klauzula nr 2;
3) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów – klauzul
nr 3;
4) zwrot kosztów leczenia – klauzula nr 4;
5) zwrot kosztów rehabilitacji – klauzula nr 5;
6)
świadczenie
na
wypadek
śmierci
prawnego
opiekuna
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – klauzula nr 6;
7) ubezpieczenie kosztów pogrzebu – klauzula nr 7;
8) dzienne świadczenie szpitalne – klauzula nr 8;
9) zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki (pracy) – klauzula
nr 9;
10) jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
Ubezpieczonego – klauzula nr 10.
5. Zakres ubezpieczenia musi być jednakowy dla wszystkich
Ubezpieczonych.
§ 5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający
albo osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospo-
darstwie domowym, wyrządziła szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, COMPENSA wolna
jest od odpowiedzialności.
2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady określone
background image
3/10
w ust. 1 stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte skutki wypadków będące
następstwem lub powstałe w związku z jakąkolwiek chorobą nawet
zaistniałą nagle, z zastrzeżeniem § 2 pkt 5 ppkt a oraz § 4 ust. 4 pkt 10.
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte skutki wypadków:
1) po spożyciu przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie alkoholu,
zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających;
2) powstałych podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn
bez wymaganych prawem uprawnień; za pojazd rozumie się pojazd
mechaniczny posiadający co najmniej 2 koła i na stałe wyposażony
w silnik będący siłą jego napędu; za pojazd nie uważa się roweru
z zamontowanym silnikiem, jeżeli jego konstrukcja pozwala
na poruszanie się za pomocą mięśni nóg;
3) powstałych w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem
lub zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi bez względu
na to, przez kogo były wykonywane chyba, że powstały podczas
leczenia bezpośrednich następstw wypadku, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4
pkt 10;
4) powstałych wskutek popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa;
5) powstałych wskutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez
Ubezpieczonego samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego
na jego własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności;
6) powstałych wskutek omdlenia lub zasłabnięcia;
7) powstałych w trakcie pilotowania wszelkiego rodzaju statków
powietrznych;
8) powstałych wskutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich
działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym
(niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny
domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu,
aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego
zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze
osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami
politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia
lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
9) powstałych w związku z aktami terroru rozumianymi, jako
wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby
użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie
lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu
w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych
lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź
zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części;
10) powstałych wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej,
promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
11) powstałych podczas czynnego udziału w zakładach lub bójkach,
z wyjątkiem działania w obronie koniecznej;
12) powstałych wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju petardami
i środkami o podobnym działaniu;
13) powstałych wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju bronią
oraz udziału w polowaniach;
14) powstałych w związku z uprawianiem sportu jako zawodnik;
15) powstałych w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych
w ramach współzawodnictwa sportowego lub rekreacji.
5. Odpowiedzialnością COMPENSY nie jest objęte zadośćuczynienie
za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne oraz straty materialne
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących
do Ubezpieczonego, powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.
§ 6. SUMA UBEZPIECZENIA
1. Określona w umowie suma ubezpieczenia ustalona przez
Ubezpieczającego i podana w polisie stanowi górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY za szkodę.
2. Suma ubezpieczenia jest określana osobno dla ryzyka określonego
w § 4 ust. 3 pkt 1- 2 oraz dla ryzyka określonego w §4 ust. 3 pkt 3.
3. Sumy ubezpieczenia określone w umowie nie mogą być niższe
niż 5.000 zł i nie wyższe niż 50.000 zł.
4. Sumy ubezpieczenia stanowią wielokrotność 1.000 zł.
5. Sumy ubezpieczenia podane w polisie muszą być jednakowe
dla wszystkich Ubezpieczonych.
§ 7. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Wysokość składki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy
stawek obowiązującej w dniu zawarcia umowy oraz na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka, z uwzględnieniem: długości okresu
ubezpieczenia,
zakresu
ubezpieczenia,
sumy
ubezpieczenia,
dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz sposobu płatności
składki.
2. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem
umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie określono inny sposób
i termin opłacenia składki.
3. Na wniosek Ubezpieczającego składka za ubezpieczenie może
zostać rozłożona na raty. Terminy płatności oraz wysokość rat określa
umowa ubezpieczenia.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, składkę uznaje się za zapłaconą z chwilą
wpływu na rachunek COMPENSY.
5. W przypadku składki płatnej półrocznie termin płatności drugiej raty
składki przypada na dzień przed upływem 6 miesięcy, który datą
odpowiada dniowi płatności pierwszej raty składki, a gdyby takiego
dnia nie było - na dzień poprzedzający.
6. W przypadku składki płatnej kwartalnie termin płatności drugiej,
trzeciej lub czwartej raty przypada na dzień przed upływem odpowiednio
3, 6 i 9 miesięcy, który datą odpowiada dniowi płatności pierwszej raty
składki, a gdyby takiego dnia nie było - na dzień poprzedzający.
§ 8. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku
o ubezpieczenie.
2. COMPENSA może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe
informacje, uzależniając zawarcie umowy od ich dostarczenia
oraz treści.
3. Umowę zawiera się na 365 dni („okres roczny”), o ile nie umówiono
się inaczej.
4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisą.
5. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w formie:
1) imiennej – na podstawie imiennego wykazu Ubezpieczonych;
2) bezimiennej – gdy ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie osoby
przynależące do określonej grupy.
6. W umowie zawieranej w formie bezimiennej COMPENSA może
zwolnić z opłaty składki uczniów (studentów studiujących w trybie
dziennym) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej
do 10% ogólnej liczby uczniów placówki oświatowej.
7. Imienny wykaz osób zwolnionych z opłaty składki należy przedstawić
COMPENSIE.
background image
4/10
§ 9. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność COMPENSY rozpoczyna się od dnia
następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia
następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, o ile strony
nie umówiły się inaczej.
2. Jeżeli COMPENSA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza
rata nie została zapłacona w terminie, COMPENSA może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty
składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność. W braku
wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który
przypadała nie zapłacona składka.
3. Jeżeli Ubezpieczający nie zapłacił w terminie wymagalnej kolejnej
raty składki, COMPENSA wezwie Ubezpieczającego na piśmie do jej
zapłaty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
ustania odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia. Jeżeli pomimo
otrzymanego wezwania do zapłaty wymagalnej raty składki
Ubezpieczający nie dokona jej zapłaty, odpowiedzialność COMPENSY
ustaje, a umowa ulega rozwiązaniu z upływem wyznaczonego okresu.
4. Odpowiedzialność COMPENSY kończy się z chwilą:
1) zakończenia okresu ubezpieczenia;
2) upływu okresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej;
3) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;
4) wypłaty odszkodowania (świadczenia) lub odszkodowań
(świadczeń) w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia.
§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przed-
siębiorcą, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia.
2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w którym COMPENSA ponosiła
odpowiedzialność.
3. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia:
1) przez każdą ze stron w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania
lub daty doręczenia Ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania,
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
2) przez COMPENSĘ ze skutkiem natychmiastowym w razie
stwierdzenia, że Ubezpieczający, Ubezpieczony lub jego przedstawiciel
podał nieprawdziwe dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia lub
okoliczności mające wpływ na ocenę ryzyka, o które COMPENSA
zapytywała przed zawarciem umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez
którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres
ubezpieczenia podlega zwrotowi.
5. Wysokość należnej do zwrotu składki ustala się w kwocie wyliczonej
proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia,
przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się, jako
pełny.
6. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega
zwrotowi, jeżeli COMPENSA wypłaciła, przed datą rozwiązania
umowy, odszkodowanie (świadczenie) w wysokości równej sumie
ubezpieczenia.
§ 11. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
I UBEZPIECZONEGO
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości COMPENSY
zgodne z jego najlepszą wiedzą wszystkie znane sobie okoliczności
dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapytywała
w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli
Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu
znane.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest do
pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach
okoliczności wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane
do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających
doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek
przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Jeżeli umowę zawarto na cudzy rachunek obowiązki określone
w ust. 1–3 spoczywają także na Ubezpieczonym, chyba że nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. W przypadku zajścia wypadku objętego umową Ubezpieczający,
a także Ubezpieczony, jeżeli wiedział, że umowę zawarto na jego
rachunek, jest zobowiązany:
1) starać się o złagodzenie skutków wypadku poddając się
niezwłocznie opiece lekarskiej wypełniając zalecenia lekarza;
2) uzyskać dokumentację lekarską oraz inne dokumenty związane
z wypadkiem i przekazać je COMPENSIE;
3) niezwłocznie powiadomić Policję o wypadku, o ile zaistniały
okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych;
4) niezwłocznie powiadomić COMPENSĘ, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji;
5) na zlecenie COMPENSY poddać się badaniu przez lekarza
wskazanego przez COMPENSĘ lub obserwacji klinicznej, mającej
na celu ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu;
6) stosować się do zaleceń COMPENSY udzielając informacji
i niezbędnych pełnomocnictw oraz zwolnić lekarzy, u których się
leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i inne instytucje z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyrazić
zgodę na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia.
6. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio
wysokości odszkodowania, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony
(jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił COMPENSY o zajściu
wypadku w terminie określonym w ust. 5 pkt 4, o ile naruszenie tego
obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
COMPENSIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
7. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
(jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) któregokolwiek
z obowiązków określonych w ust. 1-5, COMPENSA może odmówić
wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie
tych obowiązków miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
§ 12. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
(ŚWIADCZENIA)
1. Ustalenie wysokości należnego świadczenia określane jest
na podstawie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz po
stwierdzeniu związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a trwałym
background image
5/10
uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Stopień
trwałego uszczerbku na zdrowiu może być określany przez lekarzy
wskazanych przez COMPENSĘ na podstawie zgłoszenia wypadku
i dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił
Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji
z leczenia.
2. W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku
na zdrowiu może być określany na podstawie badań przeprowadzonych
przez lekarzy wskazanych przez COMPENSĘ.
3. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany:
1) bezpośrednio po zakończeniu leczenia oraz zaleconej przez lekarza
rehabilitacji, nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku
będącego bezpośrednią przyczyną powstania trwałego uszczerbku
na zdrowiu;
2) na podstawie staniu zdrowia Ubezpieczonego z dnia złożenia pełnej
dokumentacji związanej z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
i będącym jego przyczyną nieszczęśliwym wypadkiem;
4. Zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, która nastąpiła
po ustaleniu wysokości należnego świadczenia, nie daje podstawy
do zmiany wysokości bądź cofnięcia świadczenia.
5. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się
pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez
Ubezpieczonego.
6. W razie utraty, uszkodzenia organu, narządu lub układu, którego
funkcje były już przed wypadkiem upośledzone wskutek choroby
lub trwałego inwalidztwa powstałego z innego zdarzenia, stopień
trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy
między stopniem trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego
organu, narządu lub układu po wypadku, a stopniem trwałego
uszczerbku istniejącym przed wypadkiem.
7. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku
na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowym
z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone świadczenie za trwały
uszczerbek na zdrowiu wypłaca się uprawnionemu. Jeżeli stopień
trwałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią
Ubezpieczonego, jako stopień trwałego uszczerbku przyjmuje się
przypuszczalny stopień trwałego uszczerbku ustalonego według oceny
lekarzy powołanych przez COMPENSĘ na podstawie zebranej
dokumentacji.
8. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek nieszczęśliwego
wypadku lub w ciągu 2 lat po zajściu nieszczęśliwego wypadku,
COMPENSA wypłaca świadczenie w wysokości 100 % sumy
ubezpieczenia.
9. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku a następnie zmarł, w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku,
świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się uprawnionemu,
gdy przewyższa ono świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu,
przy czym potrąca się uprzednio wypłaconą kwotę.
10. W przypadku ustalenia płatności składki w ratach, COMPENSA
może potrącić z wypłacanego odszkodowania kwotę niezapłaconej,
wymagalnej raty składki.
11. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody przedłożone
przez Ubezpieczającego podlegają weryfikacji przez COMPENSĘ.
12. COMPENSA zastrzega sobie prawo zasięgania opinii specjalistów.
§ 13. WYPŁATA ODSZKODOWANIA (ŚWIADCZENIA)
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową COMPENSA wszczyna właściwe postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (świadczenia)
oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o tym fakcie, jeżeli
nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem.
2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny
uzgodniony sposób informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY lub wysokości
odszkodowania (świadczenia), jeżeli jest to niezbędne do dalszego
prowadzenia postępowania.
3. COMPENSA ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa
w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia
odpowiedzialności COMPENSY lub wysokości odszkodowania
(świadczenia).
4. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez COMPENSĘ
udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt
kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem
przez COMPENSĘ.
5. COMPENSA wypłaca odszkodowanie (świadczenie) na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
dokonania własnych ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego
orzeczenia sądu.
6. COMPENSA obowiązana jest wypłacić odszkodowanie (spełnić
świadczenie) w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania wszystkich
wymaganych dokumentów.
7. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności COMPENSY albo wysokości
odszkodowania (świadczenia) nie jest możliwe, odszkodowanie
(świadczenie) wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania (świadczenia)
zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.
8. W razie braku podstaw do wypłaty odszkodowania (świadczenia)
w całości lub w części, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie
Ubezpieczającego w terminach określonych w ust. 6 bądź 7, podając
okoliczności faktyczne i podstawę prawną odmowy wypłaty
odszkodowania (świadczenia) w całości lub w części oraz pouczenie
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§ 14. ROSZCZENIA REGRESOWE
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę przechodzą z mocy prawa na COMPENSĘ do wysokości
wypłaconego odszkodowania. Jeżeli wypłacone odszkodowanie pokrywa
tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej
części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed COMPENSĄ.
2. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczającego
przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się
odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.
4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekł się
roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody
w całości lub w części, COMPENSA może odmówić wypłaty
odszkodowania (świadczenia) w całości lub w części. Natomiast, jeżeli
fakt ten ujawniony zostanie już po wypłaceniu odszkodowania
background image
6/10
(świadczenia), COMPENSA może żądać zwrotu całości lub części
odszkodowania (świadczenia).
5. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia
COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów
oraz
umożliwienia
prowadzenia
czynności
niezbędnych
do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony
w związku z umową powinny być dokonywane na piśmie
za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym. Strony
zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby
(adresu).
2. Jeżeli strona zmieniła siedzibę (adres) i nie powiadomiła o tym
drugiej strony przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia
lub oświadczenia został wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni
znany stronie adres. W takim wypadku strony uznają, że pismo
wywiera skutki prawne po upływie 14 dni od daty jego wysłania,
choćby nie dotarło do adresata.
3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający może złożyć
w każdej jednostce terenowej COMPENSY.
4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń zgłaszanych przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, można je zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych
lub za pośrednictwem właściwej jednostki terenowej COMPENSY
do właściwej jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY,
którą wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia.
5. Właściwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest
zobowiązana w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia
zająć stanowisko w sprawie.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z umów zawartych
na podstawie OWU można wytoczyć albo według przepisów
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu faktycznie
poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem należności
wynikających z umowy ubezpieczenia.
8. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej
oraz innych stosownych aktów prawnych.
9. OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group uchwałą nr 33/2009 z dnia 14 maja 2009 roku
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
01 czerwca 2009 r.
KLAUZULA NR 1
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej nauczycieli
i wychowawców
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej nauczycieli
i wychowawców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w ubezpieczonej placówce oświatowej.
§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia
w zakresie działalności edukacyjno – wychowawczej oraz w związku
z wykonywaniem zawodu nauczyciela (wychowawcy) za szkody
osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim.
§ 3. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:
1) powstałych w wyniku umyślnego nieprzestrzegania obowiązujących
przepisów, instrukcji lub regulaminów obowiązujących w placówce
oświatowej;
2) wyrządzonych przez osobę nieposiadającą prawa wykonywania
zawodu, albo zawieszoną w prawie wykonywania zawodu;
3) wyrządzonych personelowi tej samej placówki oświatowej
albo osobom wykonującym w tej placówce czynności zawodowe
nawet, jeśli nie stanowią personelu placówki;
4) wyrządzonych pracodawcy;
5) rzeczowych, których wartość nie przekracza 200 zł (w odniesieniu
do szkód wynikających z jednego zdarzenia).
§ 4. SUMA GWARANCYJNA
1. Suma gwarancyjna dla każdego Ubezpieczonego stanowi górną
granicę odpowiedzialności COMPENSY za jedno zdarzenie,
bez względu na ilość poszkodowanych.
2. Wysokość sumy gwarancyjnej, w zależności od wyboru
Ubezpieczającego, może być równa:
1) wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
odpowiadającej sumie ubezpieczenia jednego ucznia (studenta);
2) kwocie 100.000 zł.
3. Suma gwarancyjna podana w polisie musi być jednakowa dla
wszystkich Ubezpieczonych.
§ 5. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. W przypadku ubezpieczenia z sumą gwarancyjną, o której mowa
w § 4 ust. 2 pkt 1, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
nauczycieli i wychowawców jest ubezpieczeniem bezskładkowym.
2. W przypadku ubezpieczenia z sumą gwarancyjną, o której mowa
w § 4 ust. 2 pkt 2 wysokość składki określa taryfa stawek obowiązująca
w dniu zawarcia umowy.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ubezpieczenie może zostać zawarte w formie imiennej lub bezimiennej.
2. Ubezpieczenie może być zawarte wyłącznie pod warunkiem zawarcia
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży
oraz personelu w szkołach i innych jednostkach oświatowych –
Ubezpieczenie Szkolne.
3. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej jest tożsamy z okresem trwania ochrony
ubezpieczeniowej ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypad-
ków dzieci, młodzieży oraz personelu w szkołach i innych jednostkach
oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne.
background image
7/10
KLAUZULA nr 2
Ubezpieczenie
zwrotu
kosztów
naprawy
lub
nabycia
przedmiotów
ortopedycznych
i
środków
pomocniczych
oraz leczniczych środków technicznych
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w
tym wózka inwalidzkiego.
2. Ubezpieczenie dostępne jest w jednej z trzech opcji.
3. Świadczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia COMPENSA wypłaca
pod warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz po stwierdzeniu związku
przyczynowo – skutkowego pomiędzy wypadkiem a trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
§ 2. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego limit odpowiedzialności
wynosi:
1) Opcja A – 5 % sumy ubezpieczenia;
2) Opcja B – 10 % sumy ubezpieczenia;
3) Opcja C – 20 % sumy ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli COMPENSA
wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków określonej dla częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego.
3. Określone w ust. 1 limity odpowiedzialności stanowią górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY za świadczenie określone w niniejszej
klauzuli.
§ 3. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania, z uwzględnieniem
limitów odpowiedzialności określonych w §2 ust. 1, uzasadnione
okolicznościami i udokumentowane koszty naprawy lub nabycia
przedmiotów
ortopedycznych
i
środków
pomocniczych
oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego,
pod warunkiem, że poniesione zostały w okresie nie dłuższym niż
2 lata od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku oraz, że nie zostały
pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.
2. Wysokość odszkodowania za naprawę, ustala się według średnich
cen obowiązujących w zakładach usługowych lub na podstawie
rachunków; koszty naprawy nie mogą przewyższać wartości zakupu
lub wytworzenia nowego przedmiotu o tych samych lub zbliżonych
parametrach.
3. Rachunek napraw powinien obejmować zakres uszkodzeń przyjętych
w protokole szkody oraz podlega weryfikacji przez COMPENSĘ.
4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem
przedłożenia COMPENSIE rachunków w terminie 3 miesięcy od daty
zakończenia leczenia.
5. Zwrot kosztów nabycia wózka inwalidzkiego następuje pod warunkiem
jego zakupu ze środków własnych Ubezpieczonego oraz jeżeli koszt
nabycia nie został pokryty z ubezpieczenia społecznego lub innej
umowy ubezpieczenia.
KLAUZULA NR 3
Ubezpieczenie zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
inwalidów
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.
2. Ubezpieczenie dostępne jest w jednej z trzech opcji.
3. Świadczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia COMPENSA wypłaca
pod warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz po stwierdzeniu związku
przyczynowo – skutkowego pomiędzy wypadkiem a trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
§ 2. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego limit odpowiedzialności
wynosi:
1) Opcja A – 5 % sumy ubezpieczenia;
2) Opcja B – 10 % sumy ubezpieczenia;
3) Opcja C – 20 % sumy ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli COMPENSA
wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków określonej dla częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego.
3. Określone w ust. 1 limity odpowiedzialności stanowią górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY za świadczenie określone w niniejszej
klauzuli
§ 3. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania, z uwzględnieniem
limitów odpowiedzialności określonych w §2 ust. 1, uzasadnione
okolicznościami i udokumentowane koszty przeszkolenia inwalidów,
pod warunkiem, że poniesione zostały w okresie nie dłuższym niż 2
lata od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku oraz, że nie zostały
pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem
przedłożenia COMPENSIE rachunków w terminie 3 miesięcy od daty
zakończenia leczenia.
KLAUZULA NR 4
Ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o zwrot kosztów leczenia.
2. Za KOSZT LECZENIA uważa się poniesione przez Ubezpieczonego
wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:
background image
8/10
1) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
2) pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji
(z wyłączeniem operacji plastycznych); nabycia niezbędnych lekarstw
i środków opatrunkowych przypisanych przez lekarza;
3) niezbędnego przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium.
3. Świadczenie dodatkowe określone w ust. 1 dostępne jest w jednej
z trzech opcji.
4. Świadczenie określone w ust. 2 COMPENSA wypłaca pod warunkiem
istnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych
wypadków
oraz
po
stwierdzeniu
związku
przyczynowo – skutkowego pomiędzy wypadkiem a trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
§ 2. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego limit odpowiedzialności
wynosi:
1) Opcja A – 5 % sumy ubezpieczenia;
2) Opcja B – 10 % sumy ubezpieczenia;
3) Opcja C – 20 % sumy ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli COMPENSA
wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków określonej dla częściowego trwałego uszczerbku
na zdrowiu Ubezpieczonego.
3. Określone w ust. 1 limity odpowiedzialności stanowią górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY za świadczenie określone w niniejszej
klauzuli.
§ 3. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania, z uwzględnieniem
limitów odpowiedzialności określonych w §2 ust. 1, uzasadnione
okolicznościami i udokumentowane koszty leczenia, pod warunkiem,
że poniesione zostały w okresie nie dłuższym niż 2 lata od zaistnienia
nieszczęśliwego wypadku oraz, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia
społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje pod
warunkiem przedłożenia COMPENSIE rachunków w terminie
3 miesięcy od daty zakończenia leczenia.
KLAUZULA NR 5
Ubezpieczenie zwrotu kosztów rehabilitacji
§ 1. POSTANOWNIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o zwrot kosztów rehabilitacji.
2. Ubezpieczenie dostępne jest w jednej z trzech opcji.
3. Świadczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia COMPENSA
wypłaca pod warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz po
stwierdzeniu związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy
wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
§ 2. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego limit odpowiedzialności
wynosi:
1) Opcja A – 5 % sumy ubezpieczenia;
2) Opcja B – 10 % sumy ubezpieczenia;
3) Opcja C – 20 % sumy ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli COMPENSA
wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków określonej dla częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego.
3. Określone w ust. 1 limity odpowiedzialności stanowią górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY za świadczenie określone w niniejszej
klauzuli.
§ 3. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania, z uwzględnieniem
limitów odpowiedzialności określonych w §2 ust. 1, uzasadnione
okolicznościami i udokumentowane koszty leczenia, pod warunkiem,
że poniesione zostały w okresie nie dłuższym niż 2 lata od zaistnienia
nieszczęśliwego wypadku oraz, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia
społecznego lub innej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem,
że rehabilitacja została rozpoczęta w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem
przedłożenia COMPENSIE rachunków w terminie 3 miesięcy od daty
zakończenia leczenia.
KLAUZULA NR 6
Świadczenie
na
wypadek
śmierci
prawnego
opiekuna
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
§ 1. POSTANOWNIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
2. Ubezpieczenie dostępne jest w jednej z trzech opcji.
§ 2. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego limit odpowiedzialności
wynosi:
1) Opcja A – 50 % sumy ubezpieczenia;
2) Opcja B – 75 % sumy ubezpieczenia;
3) Opcja C – 100 % sumy ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli COMPENSA
wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków określonej dla śmierci i całkowitego trwałego uszczerbku
na zdrowiu Ubezpieczonego.
3. Określone w ust. 1 limity odpowiedzialności stanowią górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY za świadczenie określone w niniejszej
klauzuli.
§ 3. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. Świadczenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane na podstawie
dokumentu potwierdzającego zgon w wyniku nieszczęśliwego wypad-
background image
9/10
ku wystawionego przez szpital, policję lub inną uprawnioną instytucję.
2. Warunkiem wypłaty świadczenia, o którym mowa w §1, jest
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku oraz związanej z nim
przyczynowo śmierci prawnego opiekuna w czasie trwania umowy
ubezpieczenia.
KLAUZULA NR 7
Ubezpieczenie kosztów pogrzebu
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o ubezpieczenie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego
opiekuna Ubezpieczonego.
2. COMPENSA wypłaca jednorazowe świadczenie ponad sumę
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków określoną
dla śmierci i całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego w wysokości 1.000 zł bez względu na liczbę zdarzeń
w okresie ubezpieczenia.
3. Świadczenie z tytułu ubezpieczenia kosztów pogrzebu jest wypła-
cane na podstawie aktu zgonu.
4. Zakresem niniejszej klauzuli nie są objęte świadczenia z tytułu
śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego, której przyczyną
był nieszczęśliwy wypadek.
5. Warunkiem wypłaty świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest
zaistnienie zdarzenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia.
KLAUZULA NR 8
Dzienne świadczenie szpitalne
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o dzienne świadczenie szpitalne.
2. Ubezpieczenie dostępne jest w jednej z trzech opcji.
3. Świadczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia COMPENSA wypłaca
pod warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz po stwierdzeniu związku
przyczynowo – skutkowego pomiędzy wypadkiem a trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
§ 2. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego limit odpowiedzialności
wynosi:
1) Opcja A – 25 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
nie więcej jednak niż 2.250 zł;
2) Opcja B - 50 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
nie więcej jednak niż 4.500 zł;
3) Opcja C - 75 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
nie więcej jednak niż 6.750 zł.
2. Świadczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli COMPENSA
wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków określonej dla częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego.
3. Określone w ust. 1 limity odpowiedzialności stanowią górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY za świadczenie określone w niniejszej
klauzuli.
§ 3. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
1. COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania, z uwzględnieniem
limitów odpowiedzialności określonych w §2 ust. 1, uzasadnione
okolicznościami i udokumentowane dzienne świadczenie szpitalne,
za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; jeżeli pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu trwał co najmniej 3 dni, za cały okres
pobytu, jednak nie dłużej niż 90 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego
wypadku, przez cały okres ubezpieczenia.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem
dostarczenia COMPENSIE karty informacyjnej leczenia szpitalnego
w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia leczenia.
KLAUZULA NR 9
Zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki (pracy)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki (pracy).
2. Ubezpieczenie dostępne jest w jednej z trzech opcji.
3. Zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki (pracy) wypłacany
jest za każde pełne 30 dni niezdolności potwierdzonej zwolnieniem
lekarskim, nieprzerwanego leczenia uniemożliwiającego uczęszczanie
do szkoły (pracy), jednak nie dłużej niż 180 dni.
4. Świadczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia COMPENSA wypłaca
pod warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz po stwierdzeniu związku
przyczynowo – skutkowego pomiędzy wypadkiem a trwałym
uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
§ 2. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W zależności od wyboru Ubezpieczającego limit odpowiedzialności
wynosi:
1) Opcja A - 10 zł za każdy dzień niezdolności do nauki (pracy)
nie więcej jednak niż 1.800 zł;
2) Opcja B - 15 zł za każdy dzień niezdolności do nauki (pracy)
nie więcej jednak niż 2.700 zł;
3) Opcja C - 20 zł za każdy dzień niezdolności do nauki (pracy)
nie więcej jednak niż 3.600 zł.
2. Świadczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli COMPENSA
wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków określonej dla częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego.
3. Określone w ust. 1 limity odpowiedzialności stanowią górną granicę
odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie zdarzenia
za świadczenie określone w niniejszej klauzuli.
background image
10/10
KLAUZULA NR 10
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
Ubezpieczonego
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w szkołach i innych jednostkach oświatowych – Ubezpieczenie
Szkolne, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
Ubezpieczonego.
2. COMPENSA wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości
1.000 zł bez względu na liczbę zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest ponad sumę
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków określoną
dla częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.
4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 jest spełniane pod
warunkiem, że:
1) Ubezpieczony będzie żył co najmniej 30 dni od potwierdzenia przez
lekarzy, w tym lekarza wskazanego przez COMPENSĘ, poważnego
zachorowania;
2) w dniu potwierdzenia przez lekarzy poważnego zachorowania
Ubezpieczony nie miał ukończonych 21 lat.
§ 3. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYPŁATY
ŚWIADCZENIA
1. W przypadku poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
Ubezpieczony, przedstawiciel ustawowy lub osoba pisemnie
upoważniona przez Ubezpieczonego zobowiązana jest złożyć
do COMPENSY następujące dokumenty potwierdzające poważne
zachorowanie Ubezpieczonego, przy czym w przypadku:
1) choroby nowotworowej - bezsporny dowód naciekania lub wynik
badania histopatologicznego;
2) paraliżu - dwie niezależne opinie wydane przez specjalistów chorób
neurologicznych, zawierające rozpoznanie, dokładny opis stanu
pacjenta i rokowanie;
3) śpiączki - dokumentacja leczenia podtrzymującego życie wraz
ze wskazaniem początku i zakończenia okresu leczenia oraz dokładnym
opisem zastosowanych środków, rozpoznaniem i rokowaniem;
potwierdzenie trwałych deficytów neurologicznych powinno nastąpić
najwcześniej po 6 tygodniach od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
4) niewydolności nerek - dowody przewlekłego dializowania
lub przebycie operacji przeszczepienia nerki;
5) transplantacji ważniejszych narządów - dowody przeszczepienia;
6) poważnego uszkodzenia mózgu - dowód zaistnienia wypadku,
którego skutkiem był uraz mózgu oraz dwie opinie niezależnych
lekarzy neurologów lub psychiatrów, zawierające rozpoznanie,
opis stanu pacjenta przed i po wystąpieniu uszkodzenia mózgu
oraz rokowanie;
7) poliomielitis - dwie opinie niezależnych lekarzy specjalistów chorób
dziecięcych lub zakaźnych, zawierające rozpoznanie, opis stanu pacjenta
i rokowanie lub opinię jednego lekarza wraz z dokumentacją leczenia;
potwierdzenia trwałych deficytów neurologicznych powinno nastąpić
najwcześniej po 6 tygodniach od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.
2. W celu ustalenia zasadności roszczenia COMPENSA ma prawo
skierowania Ubezpieczonego na specjalistyczne badania lekarskie
we wskazanej placówce medycznej lub powołać komisję lekarską.
Jarosław Szwajgier
Zastępca Prezesa Zarządu
Franz Fuchs
Prezes Zarządu


projekt i wykonanie © 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat © 2015
my ubezpieczamy