My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
Og贸lnewarunkiubezpieczenianastpstw
nieszcz[liwychwypadk贸wdzieci,mBodzie|y
ipersoneluwszkoBachiinnychzakBadach
Postanowienia og贸lne
b) trwaBe i powa|nenaruszenie,wzgldnieutratafunkcjiwa|-
nego narzdu lub narzd贸w, a zwBaszcza: [lepota jedno-
搂 1.
oczna, powa|ne obustronne upo[ledzenie wzroku, utrata
Niniejsze og贸lne warunki ubezpieczenia maj zastosowanie do um贸w
koDczyny dolnej co najmniej na poziomie podudzia, utrata
zbiorowego ubezpieczenia nastpstw nieszcz[liwych wypadk贸w za-
wa|nego narzdu wewntrznego (np. nerki, pBuca), ze-
wieranych przez Powszechny ZakBad UbezpieczeD Sp贸Bk Akcyjn
sztywnieniejednego z du|ych staw贸w (barkowego,Bokcio-
zwany dalej PZU SA na rachunek dzieci, mBodzie|y i personelu
wego, biodrowego, kolanowego, skokowego) zwBaszcza
w szkoBachi innychzakBadach.
w pozycji niekorzystnej, utrata zdolno[ci chwytnej rki (utrata
co najmniejtrzechpalc贸wrkiw tym kciuka),niedowBadlub
搂 2.
pora|enieobejmujceco najmniejjednkoDczyn;
1. W porozumieniu z ubezpieczajcym do umowy ubezpieczenia
4) czesne opBataza pobieranienaukiw szkoBach.
mog b y w prowadzone p ostanowienia d odatkowe l ub o dmienne
Wrozumieniuniniejszychog贸lnychwarunk贸wczesnymnies
od ustalonych w niniejszych og贸lnych warunkach ubezpiecze-
opBatydokonywanew przedszkolachi |Bobkach;
nia.Postanowieniate powinnybysporzdzonena pi[mie.
5) dokument ubezpieczenia polisa, certyfikat lub inny doku-
2. PZU SA zobowizanyjestprzedstawiubezpieczajcemur贸|ni-
mentpotwierdzajcyzawarcieumowyubezpieczenia;
cmidzytre[ciumowy a og贸lnymiwarunkamiubezpieczenia
6) krwotok [r贸dczaszkowy wynaczynienie krwi do jamy czaszki;
w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopeB-
7) leczenie wizyty lekarskie, leczenie ambulatoryjne, leczenie
nienia tego obowizku PZU SA nie mo|e powoBywa si na
szpitalne, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, badaniazle-
r贸|nic niekorzystn dla ubezpieczajcego lub ubezpieczone-
cone przez lekarza, przyjmowanie lek贸w oraz stosowanie
go. Przepisu nie stosuje si do um贸w ubezpieczenia zawiera-
[rodk贸wopatrunkowychprzepisanychprzezlekarza,transport
nychw drodzenegocjacji.
z miejsca nieszcz[liwego wypadku lub zdarzenia objtego
3. W sprawach nie uregulowanych w og贸lnych warunkach ubez-
umow do szpitala lub ambulatorium, rehabilitacja;
pieczenia maj zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cy-
8) leczenie operacyjne zBamania stabilizacjawewntrzna lub
wilnego,orazinnestosowneprzepisyprawapolskiego.
zewntrzna zBamania zwizana z zabiegiem operacyjnym po-
wodujcymnaruszeniecigBo[citkanek;
搂 3.
9) nowotw贸r zBo[liwy chorob objawiajc si obecno[ci zBo[li-
Ubezpieczonymo|e |da by PZU SA udzieliBmu informacjio po-
wego guza (tzn. takiego, kt贸ry nie jest otoczony torebk i charakte-
stanowieniachzawartej umowy oraz og贸lnych warunk贸w ubezpie-
ryzuje si zdolno[ci do naciekania tkanek i do tworzenia odlegBych
czeniaw zakresie,w jakimdotyczprawi obowizk贸wubezpieczo-
przerzut贸w). Pod pojciem nowotworu zBo[liwego okre[la si r贸w-
nego.
nie| biaBaczki oraz zBo[liwe schorzenia ukBadu limfatycznego, takie
jak ziarnica zBo[liwa (choroba Hodgkina) i chBoniaki nieziarniste;
____________________________________________________
10) nieszcz[liwy wypadek nagBe zdarzenie wywoBane przyczyn
Definicje
zewntrzn, w nastpstwie kt贸rego ubezpieczony niezale|nie od
swej woli doznaB uszkodzenia ciaBa, rozstroju zdrowia lub zmarB:
搂 4.
11) niezdolno[ do nauki niemo|no[ uczestniczenia we wszy-
Przez u|yte w niniejszych og贸lnych warunkach ubezpieczenia okre[le-
stkich zajciach szkolnych. Zwolnienie tylko z zaj wycho-
niarozumiesi:
wania fizycznego nie oznacza niezdolno[ci do nauki w rozu-
1) b贸jka starcie trzech albo wicej os贸b wzajemnie zadaj-
mieniuniniejszychog贸lnychwarunk贸w;
cych sobie razy, z kt贸rych ka|da wystpuje w podw贸jnym
12) odmro|enie uszkodzeniesk贸ry, tkanek pod ni le|cychna
charakterze jakonapadnityi napastnik;
skutekdziaBanianiskiejtemperatury;
2) Centrum A larmowe PZU Centrum Alarmowe dziaBajce na
13) okres ubezpieczenia okre[lony w umowie ubezpieczenia
rzecz PZU SA [wiadczcena terytoriumRP usBugi assistan-
czastrwaniaodpowiedzialno[ciPZUSA;
ceokre[lonewniniejszychog贸lnychwarunkachubezpiecze-
14) oparzenie uszkodzenie sk贸ry, tkanek pod ni le|cych na
nia na rzecz ubezpieczonego; Centrum Alarmowe PZUczynne
skutek dziaBania wysokiej temperatury, substancji chemicznych,
24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu, do kt贸rego
promieniowaniajonizujcegolubprduelektrycznego;
ubezpieczony(lubosobadziaBajcaw jegoimieniu)zobowi-
15) personel pracownik贸w dydaktycznych i administracyjnych za-
zany jest zgBosi zaistniaBe zdarzenie objte ochron ubez-
trudnionychw danejszkolelubinnymzakBadzie;
pieczeniow; numer telefonu Centrum Alarmowego PZU
16) plac贸wka medyczna zakBad opieki zdrowotnej dziaBajcy
podanyjestw dokumencieubezpieczenia;
zgodnie z obowizujcymiprzepisaminaterytoriumRPlub le-
3) ci|kie obra|enia ciaBa powstaB w nastpstwie nieszcz[li-
karza prowadzcego praktyk lekarsk na podstawie ustawy o za-
wego wypadku lub zdarzenia objtego umow ubezpiecze-
wodachlekarzai lekarzadentysty;
niapotwierdzonw dokumentacjimedycznej:
17) pobyt w szpitalu pobyt ubezpieczonego w szpitalu lub klinice,
a) caBkowiti trwaB utrat wzroku, sBuchu, mowy, zdolno[ci
kt贸regocelemjest poddaniesi uzasadnionemustanemzdro-
pBodzenialub
wialeczeniu trwajcynieprzerwanie,dBu|ejni|1 dzieD;
ustalone uchwaB Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD Sp贸Bki Akcyjnej nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r.
ze zmianami ustalonymi uchwaB Zarzdu Powszechnego ZakBadu UbezpieczeD Sp贸Bki Akcyjnej nr UZ/153/2008 z dnia 27 marca 2008 r.
oraz uchwaB nr UZ/14/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
PowszechnyZakBadUbezpieczeD
Sp贸BkaAkcyjna, SdRejonowydlam.st.Warszawy
,
XIIWydziaB
Gospodarczy,KRS9831,NIP526-025-10-49,
kapitaB
zakBadowy:86352300,00zBwpBaconywcaBo[ci, al.JanaPawBaII24,00-133Warszawa
,
www.pzu.pl,infolinia:801102102
background image
W rozumieniu niniejszych og贸lnych warunk贸w dzieD pobytu
2) dziecko, mBodzie| z innych zakBad贸w lub osob z per-
w szpitalu oznacza dzieD kalendarzowy, w kt贸rym ubezpie-
soneluz tychzakBad贸w
czony przebywaB w szpitalu, niezale|nie od tego, ile czasu w da-

na rachunek kt贸rej albo kt贸rego ubezpieczajcyzawarB
nym dniu trwaB jego pobyt,przy czym za pierwszydzieD przyj-
umowubezpieczenia;
muje si dzieD rejestracji, a za ostatni dzieD wypisu ze szpitala;
29) uposa|ony osob wskazan imiennie przez ubezpieczo-
18) powa|neuszkodzenieciaBa uszkodzenieciaBa(inneni|wy-
nego jako upowa|nion do otrzymania nale|nego [wiadcze-
mienione w Tabelach 3, 4, 5, 6, 7) w wyniku nieszcz[liwego
niaz tytuBu[mierciubezpieczonego;
wypadku albo zdarzenia objtego umow ubezpieczenia (lub
30) wrodzona wada serca wrodzon nieprawidBowo[ ana-
w zwizku z leczeniem nastpstw nieszcz[liwego wypadku
tomicznbudowyserca;
albozdarzeniaobjtegoumowubezpieczenia),kt贸reskutko-
31) wstrz[nieniem贸zgu pourazowe zaburzenie czynno[ci
waBo wystpieniem jednego z ni|ej wymienionych nastpstw,
m贸zgu, kt贸rego gB贸wnym objawem jest kr贸tkotrwaBa utrata przy-
potwierdzonychw dokumentacjimedycznej:
tomno[ci z towarzyszc niepamici wsteczn lub nastpcz;
a) hospitalizacj rozpoczt do 3 doby po urazie i trwajc
32) zabieg operacyjny zabieg medyczny wykonany w plac贸wce
nieprzerwanieco najmniej14 dni,
medycznej, przez uprawnionego do jego wykonania lekarza,
b) zabiegiem operacyjnym w trybie ostrym (do 7 dni od przy-
w znieczuleniu og贸lnym lub miejscowym, przeprowadzony me-
jciado szpitala),
todotwartlubendoskopow;
c) kwalifikacj ubezpieczonego, do zabiegu operacyjnego
33) zakBad plac贸wka inna ni| wszelkiego typu szkoBy np. |Bobek,
w trybieplanowym,
przedszkole,domdziecka,ogniskowychowawcze,itp;
d) trwaBym deficytem neurologicznym po uszkodzeniu m贸zgu,
34) zawaB serca martwic cz[ci mi[nia sercowego spowo-
rdzeniakrgowegolubkorzeninerwowych,
dowan nagBym zmniejszeniem dopBywu krwi do tej cz[ci
e) trwaBym pogorszeniem ostro[ci wzroku lub trwaBym zaw|e-
mi[niasercowego;
niempolawidzenia,
35) zBamanie urazowe przerwanie cigBo[ci tkanki kostnej,
f) trwaBympogorszeniemostro[cisBuchu,
przez zBamania rozumie si r贸wnie| urazowe zBuszczenie
g) cz[ciowamputacjkoDczyn,
chrzsteknasadowych:
h) cz[ciowutratnarzd贸wwewntrznych;
a) otwarte z przerwaniemcigBo[cisk贸ry w o kolicyzBama-
19) przedmioty ortopedyczne i [rodki pomocnicze niezbdne
nej ko[ci,
z m edycznego p unktu w idzenia w yroby m edyczne, z astpujce
b) zamknite gdy sk贸raw okolicyzBamanejko[cijestnie-
utracone narzdy (organy) lub wspomagajce utracon funkcj
naruszona;
narzd贸w(organ贸w),zaleconeprzezlekarzaleczcego,
36) zwichnicie urazowe przemieszczenie si jednej powierzchni
20) przedstawiciel ustawowy rodzica posiadajcego wBadz
stawowej w stosunku do drugiej, dla potrzeb niniejszego ubezpie-
rodzicielskalboopiekunaustanowionegoprzezsd;
czenia zwichnicie musi by potwierdzone badaniem obrazowym.
21) rehabilitacja niezbdne z medycznego punktu widzenia
____________________________________________________
leczenie usprawniajce nastpstwa nieszcz[liwego wypadku lub
Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony
zdarzeniaobjtegoumowubezpieczenia,wykonywane przez
osobymajceodpowiedniekwalifikacjei uprawnienia;
ubezpieczeniowej
22) RP RzeczypospolitPolsk;
搂 5.
23) szpitallubklinika zakBadopiekizdrowotnej[wiadczcyprzy
wykorzystaniu wykwalifikowanego zespoBu lekarskiego i pie-
Przedmiotemubezpieczenias nastpstwa:
lgniarskiego caBodobow opiek nad chorymi w zakresie
1) nieszcz[liwychwypadk贸w,
diagnostykii leczenia.
2) zawaBuserca,
W rozumieniu niniejszych og贸lnych warunk贸w pojcie to nie
3) krwotoku[r贸dczaszkowego,
obejmuje domu opieki, hospicjum, o[rodka leczenia uzale|nieD,
4) obra|eD ciaBa, kt贸rych zaistnienie spowodowane zostaBo ata-
o[rodk贸w sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentori贸w, szpi-
kiemepilepsjialboomdleniemo nieustalonejprzyczynie,
talisanatoryjnych;
5) usiBowania popeBnienia samob贸jstwa przez ubezpieczonego,
24) [piczka s tan z aistniaBy w skutek n ieszcz[liwego w ypadku lub
polegajce na uszkodzeniu ciaBa, rozstroju zdrowia lub powodu-
zdarzenia objtego umow ubezpieczenia, trwajcy nieprzerwa-
jce[mierubezpieczonego.
nie przez przynajmniej 30 dni wymagajcy zastosowania sy-
搂 6.
stemu wspomagajcego funkcje |yciowe organizmu, polegaj-
cy na wystpowaniu gBbokich ilo[ciowych zaburzeD [wiado-
Ochron ubezpieczeniow objte s nastpstwa nieszcz[liwych
mo[ci, wyra|ajcych si brakiem reakcji na bodzce zewntrzne:
wypadk贸w i zdarzeD objtych umow ubezpieczenia, o kt贸rych
sBowne i b贸lowe, zwizany z ci|kim uszkodzeniemm贸zgu.
mowa w 搂 5 niezale|nieod miejscai chwilizaj[cianieszcz[liwych
Wrozumieniuniniejszychog贸lnychwarunk贸wza[piczknie
wypadk贸w i zdarzeD, o kt贸rych mowa w 搂 5, pod warunkiem, |e
jestuwa|ana[piczkafarmakologiczna;
zaszByw okresieochronyubezpieczeniowej.
25) trwaBeuszkodzenieciaBa caBkowitutratfizycznnarzdu
搂 7.
lub organu lub caBkowit utrat ich funkcji spowodowan
nieszcz[liwym wypadkiem lub innym zdarzeniem objtym
ZwiadczeniawypBacanes w zBotych.
umowubezpieczenia;
____________________________________________________
26) trwaBy uszczerbek na zdrowiu trwaBe, nie rokujce po-
prawy uszkodzenie danego organu, narzdu lub ukBadu spo-
WyBczenia odpowiedzialno[ci
wodowanenieszcz[liwymwypadkiemalbo zdarzeniemobj-
搂 8.
tymumowubezpieczenia;
27) ubezpieczajcy osob fizyczn, osob prawn albo jednostk
1. Z odpowiedzialno[ciPZU SA wyBczone s nastpstwa chor贸b
organizacyjnniebdcosobprawn,zawierajc z P ZUSA
zawodowych, tropikalnych oraz wszelkich chor贸b lub stan贸w cho-
umowubezpieczenia;
robowych, nawet takich, kt贸re wystpuj nagle, z zastrze|e-
28) ubezpieczony 
niem搂 5 pkt2, 3 i 4 oraznastpstwanieszcz[liwychwypadk贸w
1) ucznia,studentalubosobzpersoneluwszelkiegorodzaju
i zdarzeD objtych umow ubezpieczenia, je|eli nieszcz[liwe
szk贸B,
wypadkii zdarzeniaobjteumowubezpieczeniapowstaBy:
2
background image
1) w stanie po u|yciu alkoholualbo w stanie nietrzezwo[ci,lub
TabelaNr 1
pod wpBywem [rodk贸w odurzajcych, substancji psychotro-
ZwiadczeniapodstawowedlawariantuI
powych lub [rodk贸w zastpczych w rozumieniu przepis贸w
o przeciwdziaBaniunarkomaniichyba |e nie miaBo to wpBywu
na zaistnieniewypadkuubezpieczeniowego,
2) w w yniku z atrucia s powodowanego n ikotyn, s po|yciem a lko-
holu, albo u|yciem [rodk贸w odurzajcych, substancji psycho-
tropowychlub [rodk贸wzastpczychw rozumieniuprzepis贸w
o przeciwdziaBaniunarkomanii,
3) w wyniku udziaBu ubezpieczonego w zakBadach, b贸jkach (z wy-
jtkiem dziaBania w obronie koniecznej) oraz w zwizku z popeB-
nieniem albo usiBowaniem popeBnienia przez ubezpieczone-
go przestpstwa,
4)
na skutek udziaBu ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, za-
mieszkach,akcjachprotestacyjnych,blokadachdr贸g lub sa-
bota|u,
5) w w yniku u szkodzenia c iaBa l ub r ozstroju z drowia o soby u bez-
pieczonej powstaBych w zwizku z wykonywaniem procedur
medycznychbezwzglduna to przezkogobyBywykonywane,
WariantII
chyba |e wykonywanie procedur medycznychdotyczyBolecze-
nia bezpo[rednich nastpstw nieszcz[liwego wypadku lub
搂 11.
zdarzeniaobjtegoumowubezpieczenia,
W wariancie II obowizuj nastpujce [wiadczenia podstawowe:
6) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silni-
kowym, je|eli ubezpieczony nie posiadaB uprawnieD do kie-
TabelaNr 2
rowaniadanympojazdem,
7) podczaskierowaniaprzezubezpieczonegopojazdeminnym
ZwiadczeniapodstawowedlawariantuII
ni| silnikowy bez uprawnieD do kierowania danym pojazdem,
je|eli brak tych uprawnieD miaB wpByw na zaistnienie nieszcz[li-
wegowypadkulubzdarzeniaobjtegoumow.
2. Odpowiedzialno[ PZU SA nie obejmuje zado[uczynienia za
doznany b贸l, cierpieniafizycznei moralne oraz odszkodowania
za zniszczenie,utratlubuszkodzenierzeczy.
3. Stan po u|yciu alkoholu, stan nietrzezwo[ci, fakt znajdowania
si pod wpBywem [rodk贸w odurzajcych, substancji psychotro-
powych lub [rodk贸w zastpczych w rozumieniu przepis贸w o prze-
ciwdziaBaniunarkomaniioraz uprawnieniado kierowaniapojaz-
dem ocenia si wedBug prawa paDstwa wBa[ciwegodla miejsca
nieszcz[liwegowypadkulubzdarzeniaobjtegoumow.
____________________________________________________
Suma i warianty ubezpieczenia
Zwiadczenia podstawowe
搂 9.
1. Ubezpieczonemu przysBuguj [wiadczenia wedBug rodzaj贸w i w wy-
soko[ciwynikajcejz zawartejumowyubezpieczenia.
2. Umow ubezpieczenia mo|na zawrze w jednym z dw贸ch
wariant贸w(I,II)okre[lonychw 搂10i 搂 11.
3. Suma ubezpieczenia okre[lana jest przez PZU SA w uzgodnieniu
z ubezpieczajcym w granicach od 1.000 zB do 100.000 zB dla
ka|dejubezpieczonejosoby.
4. W trakcietrwaniaumowyubezpieczeniaubezpieczajcyza zgo-
d PZU SA mo|e podwy|szysum ubezpieczenialub rozsze-
Uszczeg贸Bowienie[wiadczeDpodstawowych
rzyzakresubezpieczenia.
搂 12.
5. Podwy|szenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu
1. Z tytuBu [mierci w nastpstwie nieszcz[liwego wypadku
ubezpieczeniapowodujeobowizekopBatydodatkowejskBadki.
albo zdarzeniaobjtegoumow wariantI i wariantII.
6. Za nieszcz[liwe wypadki i zdarzenia o kt贸rych mowa w 搂 5
Je|eli w wyniku nieszcz[liwego wypadku albo zdarzenia objte-
powstaBe do dnia nastpnego po zmianie sumy ubezpieczenia
go umow ubezpieczenia nastpi zgon ubezpieczonego, PZU SA
lub zakresu ubezpieczenia, PZU SA ponosi odpowiedzialno[
wypBaca100%sumyubezpieczeniaokre[lonejw umowie.
na warunkachumowydotychczasowej.
2. Z tytuButrwaBegouszczerbkuna zdrowiu.
____________________________________________________
WariantI
WariantI
Je|eli w nastpstwie nieszcz[liwego wypadku albo zdarzenia
objtego umow ubezpieczenia ubezpieczony dozna 100% trwaBe-
搂 10.
go uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypBaca [wiadczenie w peBnej
wysoko[ci sumy ubezpieczenia okre[lonej w umowie, a w razie
W wariancie I obowizuj nastpujce [wiadczenia podstawowe:
Poz.
Tabeli
Rodzaje [wiadczeD podstawowych
1.
2.
Z tytuBu [mierci w nastpstwie nieszcz[liwego
wypadku albo zdarzenia objtego umow
3.
Z tytuBu trwaBego uszkodzenia ciaBa (Tabela Nr 3)
Z tytuBu trwaBego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
zawaBem serca, krwotokiem [r贸dczaszkowym
lub powa|nym uszkodzeniem ciaBa
4.
Z tytuBu zBamaD ko[ci lub zwichni staw贸w (Tabela Nr 4)
5.
Z tytuBu innych nastpstw ni| wymienione
w Tabeli 3, 4, 6, 7 (Tabela Nr 5)
6.
Z tytuBu oparzeD lub odmro|eD (Tabela Nr 6)
7.
Z tytuBu wstrz[nienia lub podejrzenia wstrz[nienia
m贸zgu (Tabela Nr 7)
8.
Z tytuBu pogryzieD, poksaD, ukszeD
9.
Zwrot koszt贸w nabycia przedmiot贸w ortopedycznych
i [rodk贸w pomocniczych oraz koszt贸w odbudowy
stomatologicznejzb贸w staBych
10.
Zwrot koszt贸w przeszkolenia zawodowego
os贸b niepeBnosprawnych
11.
Zwiadczeniatypu assistancena terytoriumRP
Poz.
Tabeli
Rodzaje [wiadczeD podstawowych
1.
2.
Z tytuBu [mierci w nastpstwie nieszcz[liwego
wypadku albo zdarzenia objtego umow
3.
Z tytuBu trwaBego uszczerbku na zdrowiu
Jednorazowe [wiadczenie w przypadku braku trwaBego
uszczerbku na zdrowiu i wystpienia innych nastpstw
ni | wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7 (Tabela Nr 5)
4.
Zwrot koszt贸w nabycia przedmiot贸w ortopedycznych
i [rodk贸w pomocniczych oraz koszt贸w odbudowy
stomatologicznejzb贸w staBych
5.
Zwrot koszt贸w przeszkolenia zawodowego
os贸b niepeBnosprawnych
6.
Zwiadczeniatypu assistancena terytoriumRP
3
background image
ni|szego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim
ubezpieczonydoznaBtrwaBegouszczerbku.
WariantII
W przypadku zawaBu serca, krwotoku [r贸dczaszkowego lub po-
wa|negouszkodzeniaciaBawysoko[[wiadczeniaustalanajestna
podstawieorzeczenialubopiniilekarskieji stanowi taki procent su-
my ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznaB trwaBego uszczerbku.
3. Z tytuButrwaBegouszkodzeniaciaBa wariantII.
4. Z tytuBuzBamaDko[cilubzwichnistaw贸w wariantII.
Ubezpieczonemu przysBuguje [wiadczenie z tytuBu trwaBego uszkodze-
1) UbezpieczonemuprzysBuguje [wiadczenie z tytuBu zBamania
nia ciaBa bdcego nastpstwem nieszcz[liwego wypadku albo
ko[ci lub zwichniciastaw贸w w wyniku nieszcz[liwegowy-
zdarzeniaobjtegoumow za wymienionew Tabeli Nr 3 rodzaje
padku a lbo z darzenia o bjtego u mow z a w ymienione w Ta-
trwaBegouszkodzeniaciaBai w okre[lonejw niejwysoko[ci.
beli Nr 4 rodzaje zBamaD ko[ci lub zwichni staw贸w w okre[lo-
nejw niejwysoko[ci.
TabelaNr 3
TrwaBeuszkodzenieciaBa
TabelaNr 4
ZBamaniako[cilubzwichniciastaw贸w
Poz.
Tabeli
Rodzaj zBamania
lub zwichnicia
1.
2.
ZBamaniako[ci twarzoczaszki
3.
ZBamania ko[ci sklepienia
i podstawy czaszki
ZBamania Bopatki,
obojczyka, mostka
% sumy ubezpieczenia
okre[lonej w umowie
5,0
4,0
6.
7.
Zwichnicie stawu barkowego
ZBamania w obrbie ko[ci
przedramienia (jednej lub obu)
7,0
4,0
8.
Zwichnicie w obrbie stawu
Bokciowego
5,0
9.
ZBamania w obrbie ko[ci rki
z wyBczeniem ko[ci palc贸w
3,0
10.
ZBamania w obrbie ko[ci
palc贸w rki II V
2,0 za ka|dy palec
11.
Zwichnicia staw贸w w obrbie
palc贸w rki II V
2,0 za ka|dy palec
12.
ZBamania w obrbie kciuka
3,0
ZBamania |ebra, |eber
ZBamania ko[ci ramiennej
4.
5.
2,0 za ka|de |ebro,
10,0 maksymalnie
z tytuBu zBamania
wielu |eber
7,0
13.
Zwichnicie kciuka
3,0
14.
Niestabilne zBamania miednicy
10,0
15.
Stabilne zBamania miednicy
4,5
16.
Zwichnicie stawu biodrowego
10,0
17.
ZBamania ko[ci udowej
10,5
18.
ZBamania w obrbie ko[ci
podudzia (jednej lub obu)
7,0
19.
ZBamania rzepki
4,0
20.
Zwichnicie stawu kolanowego
5,0
21.
ZBamania w obrbie stopy
z wyBczeniem ko[ci palc贸w
4,0
22.
ZBamania w obrbie palucha
2,5
23.
ZBamania w obrbie ko[ci
palc贸w stopy IIV
2,0 za ka|dy palec
4,5 za ka|d ko[
23.
CaBkowita utrata mowy
100
24.
Pora|enie lub niedowBad
co najmniej dw贸ch koDczyn
poni|ej 3 stopnia w skali Lovette'a
100
25.
Zpiczka trwajca dBu|ej
ni| 30 dni
100
Poz.
Tabeli
Rodzaj trwaBego
uszkodzenia ciaBa
1.
2.
CaBkowitautratakoDczyny
g贸rnej w obrbieBokcialub
przedramienia
3.
CaBkowita utrata koDczyny g贸rnej
w obrbie barku lub ramienia
CaBkowita utrata rki
% sumy ubezpieczenia
okre[lonej w umowie
80
60
50
6.
7.
CaBkowita utrata koDczyny
dolnej w obrbie stawu
biodrowego lub ko[ci udowej
CaBkowita utrata koDczyny
dolnej w obrbie stawu
kolanowego, podudzia
lub staw贸w skokowych
75
60
8.
CaBkowita utrata stopy
40
9.
CaBkowita utrata palc贸w stopy
II, III, IV, V
3 za ka|dy palec
10.
CaBkowita utrata palucha
15
11.
CaBkowita utrata wzroku
w jednym oku
50
12.
CaBkowita utrata wzroku
w obu oczach
100
CaBkowita utrata palc贸w rki
II, III, IV, V
CaBkowita utrata kciuka
4.
5.
8 za ka|dy palec
22
13.
CaBkowita utrata sBuchu
w jednym uchu
30
14.
CaBkowita utrata sBuchu
w obu uszach
50
15.
CaBkowita utrata maB|owiny
usznej
15
16.
CaBkowita utrata nosa
20
17.
CaBkowita utrata zb贸w staBych
2 za ka|dy zb,
20 maksymalnie
z tytuBu utraty
wielu zb贸w
18.
CaBkowita utrata [ledziony
20
19.
CaBkowita utrata jednej nerki
35
20.
CaBkowita utrata obu nerek
75
21.
CaBkowita utrata macicy
40
22.
CaBkowita utrata jajnika lub jdra
20
4
background image
tj. pkt. 1) i 2) ubezpieczonemu przysBuguje [wiadczenie tylko z jednej
korzystniejszejdlaniegopozycji.
6. Z tytuBuoparzeDlubodmro|eD wariantII.
Je|eli ubezpieczony w wyniku nieszcz[liwego wypadku albo zda-
rzenia objtego umow ulegB oparzeniu drugiego lub trzeciego
stopniaalboodmro|eniuco najmniejdrugiegostopnia,w贸wczas
ubezpieczonemu przysBuguje [wiadczenie z tytuBu oparzeD i odmro-
|eDw wysoko[ciokre[lonejw TabeliNr 6.
TabelaNr 6
Oparzenialubodmro|enia
2) TabelaNr 4 nieobejmujezwichninawykowychstaw贸w.
3) W przypadku, gdy zBamanie lub zwichnicie byBo leczone
operacyjnieubezpieczonemuprzysBuguje,opr贸cz [wiadcze-
nia w ynikajcego z Tabeli N r 4 , d odatkowe [ wiadczenie w w y-
soko[ci 2%sumyubezpieczeniaokre[lonejwumowieubez-
pieczeniaza ka|dy operowanynarzd w zwizkuz zaistnie-
niem nieszcz[liwegowypadkulub zdarzeniaobjtegoumo-
w ubezpieczenia.
5. Z tytuBuinnychnastpstwni|wymienionew Tabeli3, 4, 6, 7.
WariantI
Je|eli w wynikunieszcz[liwegowypadkulubzdarzeniaobjte-
go u mow u bezpieczenia u bezpieczony d ozna o bra|eD, k t贸re n ie
spowodowaBy nastpstw w postaci trwaBego uszczerbku na zdro-
wiu, a wystpiBy nastpstwa wymienione w Tabeli Nr 5, ubezpieczo-
nemuprzysBuguje[wiadczeniew okre[lonejw niejwysoko[ci.
WariantII
Ubezpieczonemu przysBuguje [wiadczenie z tytuBu innych nastpstw
ni| wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7 powstaBych w wyniku nieszcz[li-
wegowypadkulubzdarzeniaobjtegoumow za wymienione
w Tabeli Nr 5 rodzaje innychnastpstwi w okre[lonejwniejwy-
soko[ci.
7. Z tytuBu wstrz[nienialubpodejrzeniawstrz[nieniam贸zgu
wariantII.
TabelaNr 5
Je|eli w wyniku nieszcz[liwego wypadku albo zdarzenia objte-
go umow ubezpieczony dozna wstrz[nienia lub podejrzewano
Innenastpstwani|wymienionew Tabeli3, 4, 6, 7
u niegowstrz[nieniem贸zguibdziepozostawaBwszpitalupo-
wy|ej jednego dnia, w贸wczas ubezpieczonemu przysBuguje
[wiadczeniew wysoko[ciokre[lonejw TabeliNr 7.
TabelaNr 7
Wstrz[nienielubpodejrzeniewstrz[nieniam贸zgu
8. Z tytuBupogryzieD,poksaD,ukszeD wariantII.
Je|eli ubezpieczony zostanie pogryziony przez psa lub poksany
przez innezwierztalub ukszonyprzezowady, w wynikuczego
bdzie pozostawaB w szpitalu powy|ej jednego dnia, PZU SA wy-
pBaci [wiadczenie w wysoko[ci 10% sumy ubezpieczenia okre[lo-
nej w umowie.
9. Zwrot koszt贸w nabycia przedmiot贸w ortopedycznych i [rod-
k贸w pomocniczych oraz koszt贸w odbudowy stomatologi-
W przypadku gdy uszkodzenie ciaBa lub rozstr贸j zdrowia bdcy
cznejzb贸wstaBych wariantI i wariantII.
nastpstwem nieszcz[liwego wypadku lub zdarzenia objtego umo-
Koszty nabycia przedmiot贸w ortopedycznych i [rodk贸w pomocni-
w ubezpieczenia mo|na zakwalifikowa do obu pozycji w Tabeli nr 5
czych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zb贸w staBych
Poz.
Tabeli
Okres pobytu w szpitalu
1.
2.
powy|ej 1 dnia
3.
powy|ej 2 dni
powy|ej 3 dni
% sumy ubezpieczenia
okre[lonej w umowie
1,0
2,0
3,0
Poz.
Tabeli
Rodzaj i rozlegBo[
oparzenia/odmro|enia
1.
2.
Oparzenie II st. do 1% powierzchni ciaBa
3.
Oparzenie II st. powy|ej 1% do 15%
powierzchni ciaBa
Oparzenie II st. powy|ej 15% do 30%
powierzchni ciaBa
% sumy
ubezpieczenia
okre[lonej
w umowie
4.
Oparzenie II st. powy|ej 30%
powierzchni ciaBa
1,0
4,0
7,0
20,0
5.
Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciaBa
4,0
6.
Oparzenie III st. powy|ej 5% do 10%
powierzchni ciaBa
10,0
7.
Oparzenie III st. powy|ej 10%
powierzchni ciaBa
20,0
8.
Oparzenie dr贸g oddechowych leczone
w szpitalu
20,0
9.
Odmro|enie II st. albo wy|szy
jednego palca rki lub palca stopy
1,0
10.
Odmro|enie II st. albo wy|szy
wicej ni| jednego palca rki lub palca
stopy, odmro|enie nosa lub ucha
4,0
5
24.
Zwichnicie w stawach skokowych
4,0
ZBamania w obrbie krgosBupa

dotyczy trzon贸w, Buk贸w krg贸w
(z wyBczeniem ko[ci ogonowej)
25.
11,0 za ka|dy krg
26.
ZBamania w obrbie krgosBupa

dotyczy wyrostk贸w
poprzecznych, kolczystych
krg贸w
2,5 za ka|dy krg
27.
ZBamania ko[ci ogonowej
3,5
28.
ZBamanie zba staBego
0,5 - za ka|dy zb,
5 - maksymalnie
z tytuBu zBamania
wielu zb贸w staBych
Poz.
Tabeli
Rodzaj nastpstwa
1.
2.
NagBe zatrucie gazami,
substancjami i produktami
chemicznymi, pora|enie prdem,
piorunem, kt贸re to stany
wymagaBy hospitalizacji.
Nastpstwo uraz贸w ciaBa
z jednego nieszcz[liwego
wypadku lub zdarzenia objtego
umow ubezpieczenia,
kt贸re wymagaBo interwencji
lekarskiej w plac贸wce medycznej
poBczonej z dalszym leczeniem
i wymagajcej co najmniej jednej
wizyty kontrolnej a nie zostaBo
umieszczone w Tabelach
lub nie dajce si zakwalifikowa
do definicji powa|nego
uszkodzenia ciaBa (nie dotyczy
interwencji stomatologicznej)
5,0
1,5
% sumy
ubezpieczenia
okre[lonej w umowie
Wariant I Wariant II
1,0
background image
zwracane s d o w ysoko[ci 2 5% s umy u bezpieczenia o kre[lonej

z plac贸wki medycznej do miejsca pobytu ubezpieczonego,
w umowiepod warunkiem,|e powstaByone w nastpstwienie-

midzy plac贸wkamimedycznymi organizowanyw przy-
szcz[liwego wypadku albo zdarzenia objtego umow oraz
padku, gdy plac贸wka, w kt贸rej przebywa ubezpieczony nie
poniesione zostaBy w cigu 24 miesicy od dnia nieszcz[li-
odpowiada w ymogom l eczenia o dpowiednim d la s tanu z dro-
wego wypadku lub zdarzeniaobjtegoumow. Zwrot koszt贸w
wia lub gdy ubezpieczony skierowany jest na badania specja-
nastpuje na podstawie rachunk贸w i dowod贸w ich zapBaty do
listyczne lub zabieg chirurgiczny w innej plac贸wce medycznej.
wysoko[cirzeczywistychkoszt贸w, maksymalniejednakdo wy-
Transport medyczny organizowany jest je|eli stan zdrowia ubez-
soko[cilimituwynikajcegoz zawartejumowyubezpieczenia.
pieczonego utrudnia lub uniemo|liwia skorzystanie z dostpne-
Zwrot koszt贸w odbudowy stomatologicznej zb贸w staBych nie
go publicznego lub prywatnego [rodka transportu. O celo-
mo|e przekroczykwoty200zBotychza ka|dyzb.
wo[citransportumedycznegoorazo wyborze odpowiednie-
Zwrotkoszt贸wnabyciaprzedmiot贸wortopedycznychi [rodk贸w
go [rodka transportu dostosowanego do stanu zdrowia ubez-
pomocniczych oraz koszt贸w odbudowy stomatologicznej zb贸w
pieczonegodecydujelekarzCentrumAlarmowegoPZU.
staBych,poniesionychpozagranicamiRPnastpuje na terenie
2) Pomocrehabilitacyjnai pielgnacyjna
RP w waluciepolskiej,wedBug[redniegokursuNBP obowizu-
Je|eli w n astpstwie n ieszcz[liwego w ypadku l ub z darzenia o bjte-
jcegow dniuustalaniaodszkodowania.
go umow ubezpieczenia zalecone zostaBy przez lekarza prowa-
10. Zwrotkoszt贸wprzeszkoleniazawodowegoos贸bniepeBno-
dzcego zabiegi rehabilitacyjne lub pielgnacyjne, PZU SAzapewnia:
sprawnych wariantI i wariantII.
a) organizacj procesu rehabilitacji tj. zorganizowanie oraz pokry-
Koszty przeszkolenia zawodowego os贸b niepeBnosprawnych
cie kosztu wizyt fizjoterapeuty w miejscu pobytu ubezpie-
zwracane s do wysoko[ci 25% sumy ubezpieczeniaokre[lo-
czonego albo zorganizowanie i pokrycie kosztu transportu
nejw umowiepodwarunkiem,|e:
ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej. Koszt ten pokry-
1) powstaByonewnastpstwienieszcz[liwegowypadkualbo
wany jest do Bcznej kwoty 500 zB na ka|dy nieszcz[liwy
zdarzeniaobjtegoumow,
wypadeklubzdarzenieobjteumowubezpieczenia,
2) poniesionezostaBy w cigu24 miesicyod dnianieszcz[li-
b) dostaw drobnego sprztu rehabilitacyjnego lub medyczne-
wegowypadkulubzdarzeniaobjtegoumoworaz
go je|eli ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza
3) poniesionezostaByna terytoriumRP.
prowadzcego, powinien u|ywa sprztu rehabilitacyjnego
Zwrot koszt贸w nastpuje na podstawie rachunk贸w i dowod贸w
lub medycznegow domu,CentrumAlarmowePZU zapewnia
ichzapBaty dowysoko[ci rzeczywistychkoszt贸w,maksymalnie
podanie informacji dotyczcych plac贸wek handlowych lub
jednak do wysoko[ci limitu wynikajcego z zawartej umowy
wypo|yczalni oferujcych sprzt rehabilitacyjny. Centrum Alar-
ubezpieczenia.
mowe PZU organizujei pokrywakosztytransportudrobnego
sprztu rehabilitacyjnego lub medycznego takiego jak np.
搂 13.
stabilizatory, kule, koBnierze,w贸zki do miejsca pobytu ubez-
Zwiadczeniatypuassistancena terytoriumRP.
pieczonego.UsBugarealizowanajestdo wysoko[ci300 zB na
1. UsBugi assistance s [wiadczone na terytorium RP w zwizku
ka|dy nieszcz[liwy wypadek lub zdarzenie objte umow
z zaistnieniemnieszcz[liwegowypadkulub zdarzeniaobjtego
ubezpieczenia.PZU SA nie pokrywakoszt贸wwypo|yczenia
umowubezpieczenia.
lubzakupusprztu,
W zale|no[ci od zaistniaBego zdarzenia na wniosek ubezpie-
c) dostarczenie do miejsca pobytu lek贸w przepisanych
czonegolub osobydziaBajcejw jegoimieniu,za po[rednictwem
przezlekarzazorganizowanieipokryciekoszt贸wdostawy
CentrumAlarmowegoPZU,PZU SA organizujei pokrywakoszty
do miejsca pobytu ubezpieczonego lek贸w zaordynowanych
nastpujcychusBugassistance:
przez lekarza i niezbdnych w danym momencie dla ubez-
1) Pomocmedyczna
pieczonego z medycznego punktu widzenia w sytuacji, gdy
Zwiadczona jest wyBcznie w przypadku kiedy nie jest wy-
ubezpieczony w nastpstwie nieszcz[liwego wypadku lub
magana interwencja pogotowia ratunkowego. Koszt pomo-
zdarzenia objtego umow ubezpieczenia, zgodnie z zale-
cymedycznejograniczonyjestdo Bcznejkwoty2.000zB na
ceniem lekarzawymaga le|enia.Koszty dostarczenialek贸w
ka|dy nieszcz[liwy wypadek lub zdarzenie objte umow
pokrywane s do wysoko[ci 300 zB na ka|dy nieszcz[liwy
ubezpieczeniana wszystkieponi|ejwymienioneusBugi:
wypadek lub zdarzenie objte umow ubezpieczenia, przy czym
a) wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego zor-
o zasadno[ci wykonania usBugi decyduje lekarz Centrum Alar-
ganizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpieczo-
mowegoPZU.PZUSA niepokrywakoszt贸wzakupulek贸w,
nego oraz pokrycie koszt贸w dojazdu i honorarium lekarza,
d) domow opiek pielgniarsk po hospitalizacji je|eli
b) wizyta ubezpieczonegou lekarza w plac贸wcemedy-
ubezpieczony jest hospitalizowany powy|ej 2 dni, Centrum
cznej z organizowanie w izyty u bezpieczonego u l ekarza
Alarmowe PZU zapewnia organizacj i pokrycie koszt贸w
w plac贸wce medycznej wskazanej przez Centrum Alar-
pomocypielgniarkipo zakoDczeniuhospitalizacji.
mowePZUorazpokryciehonorariumlekarza,
O celowo[cidomowej opieki pielgniarskiejdecyduje lekarz
c) wizyta pielgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
Centrum Alarmowego PZU. Koszty pokrywane s do wy-

je|eli zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Alarmowe-
soko[ci 1.000 zB na ka|dy nieszcz[liwy wypadek lub zda-
go PZU stan zdrowia ubezpieczonego wymaga wizyty
rzenieobjteumowubezpieczenia.
pielgniarki w miejscu jego pobytu, Centrum Alarmowe
3) Pomocpsychologa
PZU organizuje oraz pokrywa koszty dojazdu i hono-
Je|eli w wyniku nieszcz[liwego wypadku lub zdarzenia obj-
rarium pielgniarki do miejsca pobytu ubezpieczonego.
tego umow ubezpieczonydozna ci|kichobra|eDciaBa lubna
Koszt ten pokrywany jest do Bcznej kwoty 500 zB na
skutek nieszcz[liwego wypadku, w kt贸rym uczestniczyB ubez-
ka|dynieszcz[liwywypadeklub zdarzenieobjteumo-
pieczonynastpir贸wnie|:
w ubezpieczenia pod warunkiem, |e mie[ci si w limi-
a) [mier rodzic贸w ubezpieczonego lub przedstawiciela usta-
cieustalonymdlakoszt贸wpomocymedycznej,
wowego,
d) transport medyczny zorganizowanie i pokrycie koszt贸w
b) [miermaB|onkaubezpieczonego,
transportuubezpieczonego:
c) [mierdzieckaubezpieczonego

z miejsca pobytu ubezpieczonego do odpowiedniej
i bdzie wskazana, zdaniem lekarza Centrum Alarmowego
plac贸wki medycznej wskazanej przez lekarza Cen-
PZU, konsultacjaz psychologiem,CentrumAlarmowe PZU za-
trumAlarmowegoPZU,
pewnia organizacj i pokrycie koszt贸w wizyt ubezpieczonego
6
background image
u psychologado wysoko[ci1.500zB na ka|dynieszcz[liwy
4) jednorazowe [wiadczenie w przypadku zgonu ubezpieczo-
wypadeklubzdarzenieobjteumowubezpieczenia.
negospowodowanegonowotworemzBo[liwym w wyso-
4) Lekcjeprywatnedlauczni贸wszk贸Bpodstawowych,gim-
ko[ci1.000zB,
nazjumoraz szk贸B ponadgimnazjalnych(zwyBczeniem
5) jednorazowe [wiadczenie w przypadku zgonu dziecka,
uczni贸wszk贸Bpolicealnych) w r ozumieniuustawy o s ys-
ucznialub studentaw wiekudo 25 lat z powoduwrodzo-
temieo[wiaty je|eli na skutekzaistnienianieszcz[liwe-
nejwadyserca w wysoko[ci1.000zB,
go wypadku lub zdarzenia objtego umow ubezpieczenia
6) jednorazowe [wiadczenie w przypadku amputacji koDczyny
ubezpieczonyuczeD nie mo|e uczszczado szkoBy dBu|ej
lubcz[cikoDczynyspowodowanejnowotworemzBo[li-
ni| 10 dni od dnia zaistnienianieszcz[liwegowypadkulub
wym u dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat 
zdarzenia objtego umow ubezpieczenia (potwierdzone
w wysoko[ci1.000zB,
zwolnieniem lekarskim), PZU SA organizuje i pokrywa
7) zwrot opBaconego czesnego do wysoko[ci okre[lonej
koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmio-
w umowieubezpieczeniamaksymalniejednakdo 5.000zB,
t贸w wchodzcych w zakres programu nauczania szkoBy do
8) jednorazowe [wiadczenie w przypadku [mierci przedstawi-
wysoko[ci 400 zB na ka|dy nieszcz[liwy wypadek lub
ciela ustawowego w wysoko[ci1.000zB.
zdarzenieobjteumowubezpieczenia.
搂 15.
5) Infoliniamedycznai telefonicznakonsultacjaze specja-
list
 PZU SA zapewnia dostp do infolinii medycznej
1. Koszty leczenia,w tym rehabilitacji podlegajzwrotowi,je|eli
polegajcy na telefonicznej rozmowie z lekarzem Centrum
zostaByspeBnioneBcznienastpujcewarunki:
AlarmowegoPZU,kt贸rywmiarposiadanejwiedzyspecja-
1) poniesionezostaBy w zwizku z leczeniemnastpstwniesz-
listycznej oraz istniejcych mo|liwo[ci udzieli ubezpieczo-
cz[liwegowypadkulubzdarzeniaobjtegoumow,
nemuustnej informacji,cododalszego postpowaniawra-
2) byByniezbdnez medycznegopunktuwidzenia,
zie zaistnienia nieszcz[liwego wypadku lub zdarzenia objte-
3) poniesionezostaByw cigu 24 miesicyod dnia nieszcz[li-
go umow ubezpieczenia.Informacjete nie maj charakte-
wegowypadkulubzdarzeniaobjtegoumow,
ru diagnostycznegoi leczniczego.
4) w przypadku rehabilitacji je|eli zostaBa rozpoczta nie p贸zniej
2. UsBugi informacyjne dla nauczycieli w przypadku planowania,
ni| w okresie 6 miesicy od dnia nieszcz[liwego wypadku
organizacji lub w trakcie wycieczki szkolnej CentrumAlarmowe
lubzdarzeniaobjtegoumowubezpieczenia.
PZU SA udzieli ubezpieczonemu nauczycielowi informacji o znaj-
2. Zwrot powy|szychkoszt贸wnastpujena podstawierachunk贸w
dujcychsina terytoriumRP:
i dowod贸w ich zapBaty do wysoko[ci rzeczywistych koszt贸w,
1) adresacho[rodk贸wsportowo-rekreacyjnych,
maksymalnie jednak do wysoko[ci limitu wynikajcego z za-
2) adresachi godzinachotwarciamuze贸w, galerii,wystaw,
wartejumowyubezpieczenia.
3) adresachhotelii schroniskmBodzie|owych,
3. WypBata odszkodowaD z tytuBu koszt贸w leczenia poniesionych
4) adresachwypo|yczalnisprztusportowego,
pozagranicamiRP,nastpujena terenieRP w waluciepolskiej,
5) adresacho[rodk贸wsportowo-rekreacyjnych,
wedBug [redniegokursu NBP obowizujcegow dniu ustalania
6) adresachorazrepertuarachkini teatr贸w,
odszkodowania.
7) rozkBadziejazdypocig贸wna terytoriumRP,
搂 16.
8) adresachi telefonachbiurpodr贸|y,
9) adresachprzewoznik贸wturystycznych,
Ustalenie uprawnienia do ryczaBtu za okres czasowej caBkowitej nie-
10) uregulowaniachprawnychzwizanychz wykonywaniemza-
zdolno[ci do nauki i pracy pozostajcej w zwizku z nieszcz[li-
wodunauczyciela.
wym wypadkiem lub zdarzeniem objtym umow ubezpieczenia
nastpuje:
__________________________________________________
a) w odniesieniu do maBoletnich uczni贸w, maBoletnich studen-
Zwiadczenia dodatkowe
t贸w uczcych si stacjonarnie oraz dzieci i mBodzie|y prze-
bywajcejw innychzakBadach:
搂 14.

na podstawie pisemnego o[wiadczenia przedstawiciela
Na wniosek ubezpieczajcego, za opBat dodatkowej skBadki, do
ustawowegowprzypadkuniezdolno[cido naukitrwajcej
umowy ubezpieczeniamog by wBczonenastpujce[wiadcze-
dBu|ejni|14 dnia nieprzekraczajcej30 dni,
niadodatkowe:

na podstawie za[wiadczenia lekarza prowadzcego le-
1) zwrot koszt贸w leczenia pozostajcych w zwizku z niesz-
czenie lub opinii/orzeczenia wydanego przez lekarza orze-
cz[liwym wypadkiem lub zdarzeniem objtym umow
kajcego wskazanego przez PZU SA w oparciu o doku-
ubezpieczenia w zale|no[ci od postanowieD umowy w wy-
mentacj medyczn w przypadku niezdolno[ci do nauki
soko[ci do 20% albo 30% sumy ubezpieczenia okre[lonej
trwajcejdBu|ejni|30 dni,
w umowie,
b) w odniesieniudo peBnoletnichuczni贸w, peBnoletnichstuden-
2) ryczaBt za okres czasowej, caBkowitej niezdolno[ci do
t贸w w przypadku niezdolno[ci do nauki trwajcej dBu|ej ni|
nauki i pracy pozostajcej w zwizku z nieszcz[liwym wy-
14 dni na podstawieza[wiadczenialekarzaprowadzcego
padkiem lub zdarzeniem objtym umow ubezpieczenia pBatny
leczenielubopinii/orzeczeniawydanegoprzezlekarzaorze-
jest w wysoko[ci0,06%sumyubezpieczeniaza jedendzieD
kajcego wskazanego przez PZU SA w oparciu o dokumenta-
niezdolno[ci. W przypadku zaistnienia w okresie ubezpie-
cjmedyczn,
czeniawicejni|jednegonieszcz[liwegowypadkulubzda-
c) w odniesieniu do personelu szk贸B i innych zakBad贸w oraz
rzenia objtego umow ubezpieczenia, ryczaBt wypBacany
pracujcychuczni贸w i student贸wszk贸B wieczorowychi zao-
jest za okres nie dBu|szy ni| 180 dni Bcznie. RyczaBt jest
cznych napodstawieza[wiadczenialekarskiegooczasowej
wypBacanypodwarunkiem,|e okresniezdolno[citrwadBu|ej
niezdolno[cido pracy wystawionegozgodnie z obowizuj-
ni| 14 dni od dnia nieszcz[liwego wypadku lub zdarzenia
cymiprzepisamiprawnymi.
objtegoumowubezpieczenia,
搂 17.
3) dieta szpitalna w wysoko[ci 0,2% sumy ubezpieczenia
okre[lonej w umowie za dzieD pobytu w szpitalu, pBatna przez
1. Dieta szpitalna wypBacana jest od 2 dnia pobytu ubezpieczo-
maksymalnyokres 90 dni z tytuBu jednego nieszcz[liwego
nego w szpitalu spowodowanego nieszcz[liwym wypadkiem
wypadkulubzdarzeniaobjtegoumowubezpieczenia,
lubzdarzeniemobjtymumowubezpieczenia.
7
background image
搂 23.
2. Dieta szpitalna wypBacana jest na podstawie karty informacyj-
nej,wystawionejprzezszpitallub klinik,potwierdzajcejhospi-
Niezale|nieod [wiadczeDobjtychumowubezpieczenia,PZUSA
talizacjubezpieczonego.
zwraca ubezpieczonemukosztybadaD lekarskichzleconychprzez
lekarzywskazanychprzez PZU SA wymaganychdla uzasadnienia
搂 18.
zgBoszonych roszczeD oraz niezbdne udokumentowane wydatki
WypBata jednorazowego [wiadczenia w przypadku zgonu ubez-
poniesione n a p rzejazdy w R Pd o l ekarzy w skazanych p rzez P ZU S A,
pieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej spowodowane-
przy czym koszty dojazdu innym [rodkiem transportu ni| komuni-
go nowotworem zBo[liwym nastpuje na podstawie dostarczo-
kacja publiczna zwracane s po zaakceptowaniu zasadno[ci wy-
nej do PZU SA karty zgonu zawierajcej stwierdzenie przyczyny
boru[rodkatransportuprzezPZUSA.
zgonu.
搂 24.
搂 19.
Je|eli poszkodowany byB ubezpieczony na podstawie kilku um贸w
WypBata jednorazowego[wiadczeniaw przypadkuzgonu dziecka,
ubezpieczenia zawartych w PZU SA, [wiadczenia przysBuguj z ka|-
ucznia lub studenta w wieku do 25 lat w okresie ochrony ubez-
dej umowy, jednak zwrot czesnego, koszt贸w leczenia, nabycia
pieczeniowej z powodu wrodzonej wady serca nastpuje na podsta-
przedmiot贸w ortopedycznych i [rodk贸w pomocniczych oraz przeszko-
wie dostarczonejdo PZU SA kartyzgonuzawierajcejstwierdzenie
lenia zawodowego os贸b niepeBnosprawnych nastpuje do wyso-
przyczynyzgonu.
ko[cirzeczywistychudowodnionychkoszt贸w,maksymalniejednak
do wysoko[cilimit贸wwynikajcychz zawartychum贸w.
搂 20.
____________________________________________________
WypBata jednorazowego [wiadczenia w przypadku amputacji koDczy-
ny lub cz[ci koDczyny spowodowanej nowotworem zBo[liwym
Umowa ubezpieczenia
u dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat nastpuje na podsta-
搂 25.
wie dostarczonej do PZU SA dokumentacji medycznej niezbdnej
do stwierdzeniazasadno[ciroszczenia.
Umowy ubezpieczenia dzieci, mBodzie|y i personelu w szkoBach
i innychzakBadach zawierasina czasoznaczony.
搂 21.
搂 26.
1. Zwrot opBaconego czesnego nastpuje wyBcznie w przypadku
[mierciprzedstawicielaustawowegow nastpstwienieszcz[li-
1. Z jedn plac贸wk mog by zawarte odrbne umowy ubez-
wego wypadku zaistniaBej w okresie trwania ochrony ubezpie-
pieczenia wedBug dw贸ch r贸|nych wariant贸w ubezpieczenia lub
czeniowejucznialub studenta.ZwiadczenieprzysBugujeucznio-
r贸|nychsumubezpieczenia.
wi lubstudentowi,je|eli[mierprzedstawicielaustawowegona-
2. Wprzypadkachokre[lonych w u st. 1 w ystawianes odrbnedo-
stpiBa p rzed u koDczeniem p rzez u bezpieczonego u cznia l ub s tu-
kumenty ubezpieczenia stwierdzajce zawarcie umowy ubezpie-
denta 25 roku |ycia, oraz pod warunkiem pobierania do tego czasu
czenia w danym wariancie ubezpieczenia bdz na dan sum
nauki i pozostawania na utrzymaniu przedstawiciela ustawowego.
ubezpieczenia. Do dokumentu ubezpieczenia nale|y zaBczy spo-
2. Zwrotkoszt贸wczesnegorozpoczynasi od miesica, w kt贸rym
rzdzonyprzezubezpieczajcegowykazubezpieczonychos贸b.
nastpiBa [mier przedstawicielaustawowego (bez wzgldu na
搂 27.
dzieD miesica, w kt贸rym ta [mier nastpiBa) i trwa do koDca
okresu, za kt贸ry opBacone jest czesne, jednak|e nie dBu|ej ni|
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie zbiorowej na
do wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej. Czesne, kt贸re po-
podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie zBo|onego przez
dlega zwrotowi jest to czesne zapBacone za ten okres szkolny,
ubezpieczajcego.
w kt贸rymnastpiBzgonprzedstawicielaustawowego.
2. Ubezpieczajcyobowizanyjest podado wiadomo[ciPZU SA
3. Zwiadczeniez tytuBu zwrotu opBaconego czesnego wypBaca si
wszystkie znane sobie okoliczno[ci, o kt贸re PZU SA zapytuje
podwarunkiemdostarczeniado PZUSA:
w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy
a) dowoduopBatyczesnego,
w innych pismach.Je|eliubezpieczajcyzawieraumowprzez
b) kartyzgonuzawierajcejstwierdzenieprzyczynyzgonu,
przedstawiciela, obowizek ten ci|y r贸wnie| na przedstawi-
c) odpisuskr贸conegoaktuurodzeniaosobyubezpieczonejalbo
cielu i obejmuje ponadto okoliczno[ci jemu znane. W razie za-
postanowienia sdu o ustanowieniu opieki nad ubezpieczo-
warcia przez PZU SA umowy ubezpieczeniamimo braku odpo-
nym.
wiedzi na poszczeg贸lnepytania, pominite okoliczno[ciuwa|a
siza nieistotne.
搂 22.
3.
W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajcy obowi-
1. WypBata jednorazowego[wiadczenia z tytuBu [mierci przedsta-
zany j est z gBasza z miany o koliczno[ci, o k t贸rych m owa w u st. 2 .
wiciela ustawowego w okresie trwania ochrony ubezpiecze-
Ubezpieczajcyobowizanyjestzawiadamiao tych zmianach
niowej dziecka lub studenta nastpuje wyBcznie w przypadku
PZUSA niezwBoczniepo otrzymaniuo nichwiadomo[ci.
gdy[mierbyBanastpstwemnieszcz[liwegowypadku.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
Zwiadczenie przysBuguje, gdy nieszcz[liwy wypadek i [mier
obowizkiokre[lonew ust. 2 i 3 spoczywajzar贸wno na ubez-
nastpiByw jednymokresieubezpieczenia.
pieczajcym, jak i na ubezpieczonym, chyba |e ubezpieczony
ZwiadczenieprzysBugujedzieckulubstudentowije|eliprzedsta-
niewiedziaBo zawarciuumowyna jegorachunek.
wiciel ustawowy zmarB przed ukoDczeniem przez ubezpieczo-
5. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno[ci za skutki okoliczno[ci,
nego dziecka lub studenta 25 roku |ycia oraz pod warunkiem
kt贸re z naruszeniem ust. 24 nie zostaBy podane do jego wia-
pobierania przez nich do tego czasu nauki i pozostawania na
domo[ci.Je|elidonaruszenia ust. 24 doszBo z winyumy[lnej,
utrzymaniuprzedstawicielaustawowego.
w razie wtpliwo[ci przyjmuje si, |e wypadek przewidziany
2. Zwiadczenie, o kt贸rym mowa w ust.1 wypBaca si pod warun-
umow ubezpieczenia i jego nastpstwa s skutkiem okoliczno[ci,
kiemdostarczeniado PZUSA:
o kt贸rychmowaw zdaniupoprzedzajcym.
1) karty zgonu zawierajcej stwierdzenie przyczyny zgonu
搂 28.
przedstawicielaustawowego,
2) odpisuskr贸conegoaktuurodzeniaosobyubezpieczonejalbo
1. Umow ubezpieczenia zawiera si w formie imiennej lub be-
postanowienia sdu o ustanowieniu opieki nad ubezpieczonym.
zimiennej.
8
background image
2. Form bezimienn stosuje si pod warunkiem objcia ochron
przedniej plac贸wce, kt贸ra zawarBa z PZU SA umow ubezpie-
ubezpieczeniow wszystkich os贸b, kt贸re nale| do okre[lonej
czeniado wyga[niciaochronyubezpieczeniowej.
w umowie ubezpieczeniagrupyos贸b z zastrze|eniemust.3 ni-
2. W przypadku opBacenia skBadki r贸wnie| w nowej plac贸wce 
niejszegoparagrafu.
[wiadczenieprzysBugujez obuum贸wubezpieczenia.
3. Je|eli ochron ubezpieczeniow objte s wszystkie dzieci, mBo-
3. W przypadku, gdy ubezpieczony w poprzedniej plac贸wce byB zwolnio-
dzie|i studencia tylkocz[personelu umowubezpieczenia
ny z opBaty skBadki i w nowej plac贸wce zostanie r贸wnie| bezpBatnie
dzieci,mBodzie|yi student贸wzawierasi w formiebezimiennej,
objty ochron ubezpieczeniow [wiadczenie przysBuguje z jednej,
natomiastumowubezpieczeniapersoneluw formieimiennej.
korzystniejszej dla poszkodowanego umowy je|eli umowa ubez-
4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezi-
pieczenia w poprzedniej plac贸wce zawarta byBa r贸wnie| z PZU SA.
miennej ubezpieczenie obejmuje ka|dorazowy peBny stan
4. Je|eliubezpieczonyw okresieubezpieczeniazaprzestajenauki
liczbowy okre[lonej w umowie grupy os贸b bez potrzeby skBa-
w szkole i nie przechodzi do innej plac贸wki objty jest ubez-
dania wniosk贸w o objcie ochron nowych os贸b i opBacania
pieczeniemdo wyga[niciaochronyubezpieczeniowej.
dodatkowejskBadki.
搂 33.
5. W przypadku objcia ubezpieczeniem wszystkich dzieci, mBo-
dzie|y lubstudent贸wdanejszkoBy, uczelnilub innegozakBadu 
Je|eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dBu|szy ni| 6 mie-
PZU SA mo|ezwolniz opBatyskBadkiz powodutrudnejsytuacji
sicy ubezpieczajcy ma prawo odstpienia od umowy ubezpie-
materialnej do 10% og贸lnej liczby ubezpieczonych. Zwolnienie
czenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczajcy jest
to nie dotyczy uczni贸w, student贸wszk贸B, uczelni wieczorowych
przedsibiorcw terminie7 dni,od dniazawarciaumowy.
i zaocznych oraz personelu wszystkich rodzaj贸w szk贸B lub
搂 34.
innychzakBad贸w.
6. Zwolnione z opBaty skBadki osoby objte s ochron ubezpie-
Umow ubezpieczenia ubezpieczajcy mo|e w ka|dym czasie
czeniow albo wedBug najni|szej sumy ubezpieczenia albo
wypowiedzieze skutkiemnatychmiastowym.
wedBug najmniej korzystnego wariantu ubezpieczenia. Wyso-
搂 35.
ko[ sumy ubezpieczenia i wariant ubezpieczenia dla os贸b
zwolnionych z opBaty skBadki okre[la PZU SA w uzgodnieniu
Umowa ubezpieczeniamo|e by rozwizanaw ka|dym czasie za
z ubezpieczajcym.
porozumieniemstron.
7. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia w formie imiennej
搂 36.

ubezpieczajcy zobowizany jest dostarczy PZU SA wykaz
os贸b,kt贸reobjtebdochronubezpieczeniow.W tym przy-
Je|eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres roczny, ulega
padkuubezpieczenieobejmujetylkoosobypodanew wykazie.
ona automatycznemu przedBu|eniu na kolejny roczny okres ubez-
pieczenia,je|eliw terminiedo ostatniegodnia bie|cegorocznego
搂 29.
okresuubezpieczenia,ubezpieczajcydostarczyPZU SA wniosek
Zawarcie umowy ubezpieczeniaPZU SA potwierdzadokumentem
bdcyzgBoszeniemdo ubezpieczeniana roknastpny.
ubezpieczenia.
搂 37.
搂 30.
Ochronaubezpieczeniowawygasa:
1. Je|eli w odpowiedzi na zBo|on ofert PZU SA dorcza ubez-
1) z upBywemokre[lonegow dokumencieubezpieczeniaokresu
pieczajcemu dokument ubezpieczenia zawierajcy postano-
ubezpieczenia,z zastrze|eniem搂 36,
wienia, kt贸re odbiegaj na niekorzy[ ubezpieczajcego lub
2) z dniem dorczenia PZU SA o[wiadczenia o odstpieniu od
ubezpieczonego od tre[ci zBo|onej przez niego oferty, PZU SA
umowyubezpieczenia,w przypadkuo kt贸rymmowaw 搂 33,
zobowizany jest zwr贸ci ubezpieczajcemu na to uwag na
3) z dniemrozwizaniaumowyza porozumieniemstron,
pi[mie przy dorczeniu tego dokumentu, wyznaczajc mu co
4) z dniem dorczenia o[wiadczenia o wypowiedzeniu umowy
najmniej 7- dniowy termin do zgBoszenia sprzeciwu. W razie
ze skutkiemnatychmiastowymw przypadku,o kt贸rym mowa
niewykonania tego obowizku zmiany dokonane na niekorzy[
w 搂 34 i 搂 40 ust.6,
ubezpieczajcego lub ubezpieczonego nie s skuteczne, a umo-
5) z dniem dorczenia ubezpieczajcemu o[wiadczenia PZU SA
wa jestzawartazgodniez warunkamioferty.
o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy-
2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z tre[ci
padku, g dy P ZU S Ap onosi o dpowiedzialno[ j eszcze p rzed z a-
dokumentuubezpieczenianastpnegodnia po upBywie terminu
pBaceniem skBadki, a skBadka nie zostaBa zapBacona w terminie.
wyznaczonegodo zBo|eniasprzeciwu.
____________________________________________________
____________________________________________________
SkBadka za ubezpieczenie
Pocztek i koniec odpowiedzialno[ci
搂 38.
搂 31.
Odstpienieod umowyubezpieczeniaalbojej wypowiedzeniealbo
1. Je|eli nie um贸wiono si inaczej, odpowiedzialno[ PZU SA rozpo-
rozwizanieza porozumieniemstronniezwalniaubezpieczajcego
czyna si od dnia nastpnego po zawarciu umowy ubezpieczenia,
z obowizku opBacenia skBadki za okres, w jakim PZU SA udzielaB
nie wcze[niej jednak ni| od dnia nastpnego po zapBaceniu skBadki.
ochronyubezpieczeniowej.
2. W przypadku zgBoszenia do ubezpieczenia na podstawie umowy
搂 39.
ubezpieczenia, o kt贸rej mowa w 搂 28 ust. 7 kolejnych ubezpieczo-
nych odpowiedzialno[ PZU SA w stosunku do tych os贸b rozpoczy-
1. SkBadk za ubezpieczenie ustala si wedBug taryfy obowi-
na si od dnia nastpnego po dorczeniu PZU SA wykazu obejmuj-
zujcej w dniu zawarcia umowy. SkBadk oblicza si za czas
cego te osoby i nie wcze[niej ni| od dnia nastpnego po dniu zapBa-
trwaniaodpowiedzialno[ciPZUSA.
cenia za nie skBadki i trwa do wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej.
2. Wysoko[skBadkiustalasiw zale|no[ciod:
a) rodzajuplac贸wki,
搂 32.
b) sumyubezpieczenia,
1. Je|eli ubezpieczony przechodzi w trakcie roku szkolnego do
c) okresuubezpieczenia,
innej plac贸wki szkolnej jest objty ubezpieczeniem w po-
d) wariantuubezpieczenia,
9
background image
e) zakresuubezpieczenia,
4) na zlecenie PZU SA ubezpieczony powinien podda si ba-
f) przebieguubezpieczenia.
daniu przez wskazanych przez PZU SA lekarzy lub obser-
3. W umowachubezpieczeniaw zale|no[ciod przebieguubezpie-
wacjiklinicznej.
czenia ustalanego na podstawie danych dotyczcych poprze-
2. W razie [mierci ubezpieczonego uposa|ony, o kt贸rym mowa
dzajcychum贸wubezpieczeniazawartychz PZU SA stosujesi
w 搂 48 ust. 2, zobowizanyjest przedBo|ydo wgldu dodatko-
obni|kialbopodwy|kiskBadki.
wo dokument stwierdzajcyjego to|samo[oraz odpis skr贸co-
ny aktuzgonuubezpieczonego.
搂 40.
搂 43.
1. SkBadk ubezpieczeniow opBaca si przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia chyba |e w umowie ubezpieczenia okre[lono
PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowo-
innytrybi terminy.
d贸worazzasiganiaopiniilekarzyspecjalist贸w.
2. W przypadku przedBu|enia umowy ubezpieczenia na kolejny
搂 44.
roczny okres ubezpieczenia, w sytuacji o kt贸rej mowa w 搂 36,
skBadkapBatnajestnajp贸zniejw ostatnimdniubie|cegookresu
1. W celu skorzystaniaze [wiadczeD assistance,o kt贸rych mowa
ubezpieczenia,o ilestronynieum贸wisiinaczej.
w 搂 13,ubezpieczony(lub osoba dziaBajcaw jegoimieniu)po-
3. ZapBata skBadki nastpuje w formie got贸wkowej albo w poro-
winien przed podjciem jakichkolwiek dziaBaD we wBasnym za-
zumieniuz PZUSA w formiebezgot贸wkowej.
kresie skontaktowa si telefonicznie z Centrum Alarmowym
4. Je|eli zapBata skBadki dokonywana jest w formie przelewu banko-
PZUi podanastpujceinformacje:
wegolub przekazupocztowego,za datzapBatyuwa|asi dat,
1) imi, nazwisko i adres zamieszkania ubezpieczonego oraz
w kt贸rejpeBnakwotaskBadkiznalazBasina rachunkuPZUSA.
imii nazwiskolubnazwubezpieczajcego,
5. SkBadkaniepodlegaindeksacji.
2) numer telefonu, pod kt贸rym Centrum Alarmowe PZU mo|e
6. W razie ujawnienia okoliczno[ci, kt贸ra pociga za sob istotn
skontaktowa si z ubezpieczonym lub osob sprawujc
zmian prawdopodobieDstwa wypadku, ka|da ze stron mo|e
opieknadubezpieczonym,
|da odpowiedniej zmiany wysoko[ci skBadki, poczynajc od
3) kr贸tkiopiszdarzeniaorazrodzajpotrzebnejpomocy.
chwili, w kt贸rej zaszBa ta okoliczno[, nie wcze[niej jednak ni|
2. Po stwierdzeniu przez PZU SA, i| zdarzenie jest objte [wiad-
odpocztku bie|cegookresuubezpieczenia.WraziezgBosze-
czeniemassistance,ubezpieczonyw raziebezpo[redniegokon-
nia takiego|daniadruga strona mo|e w terminie14 dni wypo-
taktuz usBugodawc,na jego|danie,zobowizanyjest:
wiedzieumowze skutkiemnatychmiastowym.
1) okazalegitymacjszkoln,studencklub ubezpieczeniow
bdc potwierdzeniem|e jest uczniem,studentemlub per-
搂 41.
sonelemdanejszkoByalbozakBadu,
W przypadku wyga[nicia ochrony ubezpieczeniowej przed upBy-
2) poda wszelkie informacje potrzebne do realizacji usBug
wem okresu na jaki zostaBa zawarta umowa, ubezpieczajcemu
assistance,
przysBugujezwrotskBadkiza okresniewykorzystanejochronyubez-
3) udostpni dokumenty niezbdne do realizacji usBug assistance.
pieczeniowej.
3. Je|eliubezpieczonyz przyczynod siebieniezale|nychnie m贸gB
skontaktowasitelefoniczniezCentrumAlarmowym PZU i we
____________________________________________________
wBasnymzakresiezorganizowaBi pokryBkosztyusBugassistance
Postpowanie w razie zaistnienia
okre[lonych w 搂 13, powinien poinformowa o tym fakcie PZU SA
nieszcz[liwego wypadku lub zdarzenia
w terminie 7 dni od dnia kiedy skontaktowanie z PZU SA staBo
objtego umow ubezpieczenia
si mo|liwe. W tej sytuacji ubezpieczony wystpujc o zwrot
poniesionychkoszt贸w usBug assistance zobowizanyjest prze-
搂 42.
dBo|y dokumentacj potwierdzajc zasadno[ roszczenia i wy-
1. W r azie z aistnienia n ieszcz[liwego w ypadku l ub z darzenia o bjte-
soko[ [wiadczenia, m.in. dokumentacj potwierdzajc przy-
go umow ubezpieczenia, ubezpieczony albo jego przedstawi-
czynzdarzenia(dokumentacjamedycznapotwierdzajcadat
cielustawowyzobowizanyjest:
i miejsce zaistnienia nieszcz[liwego wypadku lub zdarzenia
1) stara si o zBagodzenie skutk贸w nieszcz[liwego wypadku
objtego umow ubezpieczenia) oraz poniesione koszty, tj. ra-
lub zdarzenia objtego umow ubezpieczenia przez nie-
chunkii dowodyichzapBaty.
zwBoczne:
4. W razie naruszeniazwinyumy[lnejlub z ra|cegoniedbalstwa
a) poddanie si opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu w przy-
obowizkupowiadomieniaw terminie,o kt贸rym mowa w ust. 3,
padkuubezpieczonego,
PZU SA mo|e odpowiednio zmniejszy [wiadczenie, je|eli naru-
b) dopilnowaniepoddaniasi przez ubezpieczonegoopiece
szenie uniemo|liwiBo PZU SA ustalenie okoliczno[ci i skutk贸w
lekarskieji zaleconemuleczeniu w przypadkuprzedsta-
wypadku.
wicielaustawowego,
5. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie nastpi,
2) zawiadomiPZU SA o zaj[ciu nieszcz[liwegowypadku lub
je|eli PZU SA w terminie, o kt贸rym mowa w ust. 3, otrzymaB
zdarzeniaobjtegoumowubezpieczeniai dostarczy:
wiadomo[ o okoliczno[ciach, kt贸re nale|aBo poda do jego
a) dokBadnie wypeBniony formularz zgBoszenia wypadku ze
wiadomo[ci.
szczeg贸lnym uwzgldnieniem okoliczno[ci nieszcz[liwego
____________________________________________________
wypadkulubzdarzeniaobjtegoumowubezpieczenia,
b) dokumenty niezbdne do ustalenia zasadno[ci roszcze-
Ustalanie i wypBata [wiadczeD
nia i wysoko[ci [wiadczenia, m.in.: dokumentacj medyczn,
搂 45.
rachunkii dowodyich zapBaty, a tak|eje|eliubezpieczony
kierowaB p ojazdem p odczas w ypadku d okument u prawnia-
1. Rodzaje i wysoko[ przysBugujcych [wiadczeD ustala si po
jcydo kierowaniapojazdem,
stwierdzeniu,|e pomidzynieszcz[liwymwypadkiemlub zda-
3) umo|liwi PZU SA zasignicie informacji odnoszcych si
rzeniem objtym umow ubezpieczenia a [mierci, trwaBym
do okoliczno[ci okre[lonych w dokumentach wymienionych
uszczerbkiem na zdrowiu, trwaBym uszkodzeniem ciaBa, zBama-
w pkt. 2, w szczeg贸lno[ci u lekarzy kt贸rzy sprawowali nad
niem ko[ci lub zwichniciem staw贸w, innym ni| wymienione w Ta-
ubezpieczonym opiek zar贸wno przed jak i po nieszcz[li-
beli 3, 4, 6, 7 nastpstwem nieszcz[liwego wypadku lub zda-
wymwypadkulubzdarzeniuobjtymumowubezpieczenia,
rzenia objtego umow okre[lonym w 搂 12 ust. 5, oparzeniem,
10
background image
搂 47.
odmro|eniem, wstrz[nieniem lub podejrzeniem wstrz[nienia
m贸zgu,leczeniemi okresemleczeniaubezpieczonegozachodzi
Zwiadczenie z tytuBu zBamania ko[ci lub zwichnicia staw贸w,
normalnyzwizekprzyczynowy.
innych nastpstw ni| wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7 okre[lonych
2. Ustalenienormalnegozwizkuprzyczynowego, o kt贸rymmowa
w 搂 12 ust. 5, oparzenia,odmro|enia,wstrz[nienialub podejrze-
w ust.1orazrodzajui wysoko[ciprzysBugujcych[wiadczeDna-
nia wstrz[nienia m贸zgu albo pogryzienia, poksania, ukszenia
stpuje na podstawie dostarczonych dokument贸w okre[lonych
jest wypBacane nie wcze[niej ni| po otrzymaniu dokumentacji
w 搂 42 ust.1pkt.2) lubwynik贸wbadaDlekarskich.
medycznejopisujcejrodzaji charakterobra|eDoraz zawierajcej
3. Zwiadczenie z tytuBu trwaBego uszczerbku na zdrowiu lub [mierci
dokBadndiagnoz,w szczeg贸lno[cikartinformacyjnz leczenia.
ubezpieczonegowypBacasi pod warunkiem,|e trwaByuszczer-
搂 48.
bek na zdrowiu lub [mier wystpiBy nie p贸zniej ni| 24 miesice
od daty zaistnienia nieszcz[liwego wypadku lub zdarzenia objte-
1. Zwiadczenie wynikajce z umowy ubezpieczenia wypBaca si
go umowubezpieczenia.
ubezpieczonemu (w odniesieniu do maBoletnich lub os贸b ube-
zwBasnowolnionych przedstawicielowiustawowemu).
搂 46.
2. Zwiadczenie z tytuBu [mierci ubezpieczonegowypBaca si upo-
1. Procent trwaBego uszczerbku na zdrowiu okre[laj lekarze po-
sa|onemu wskazanemu imiennie przez ubezpieczonego, a w ra-
woBaniprzezPZU SA w oparciuo Tabelnormocenyprocento-
zie braku wskazania ni|ej wskazanym osobom wedBug na-
wej trwaBego uszczerbku na zdrowiu PZU SA stanowic za-
stpujcejkolejno[ci:
Bcznikdo umowyubezpieczenia.
1) maB|onkowi,
2. StopieDtrwaBegouszczerbkuna zdrowiupowinienby ustalony
2) dzieciom w cz[ciach r贸wnych, a w przypadku gdy jedno z dzie-
po zakoDczeniu leczenia, z uwzgldnieniem zaleconej przez
ci zmarBo przed [mierci ubezpieczonego zstpnym tego
lekarza rehabilitacji, a w razie dBu|szego leczenia najp贸zniej
dziecka w cz[ciach r贸wnych w zakresie udziaBu jaki by
w 24-tym miesicu od dnia nieszcz[liwego wypadku lub
przypadaB ich rodzicowi, przy czym zasad t stosuje si
zdarzenia objtego umow ubezpieczenia. P贸zniejsza zmiana
analogicznie do dalszych zstpnych tego dziecka; w przy-
stopnia trwaBego uszczerbku nie daje podstawy do zmiany
padkubrakuzstpnychudziaBjakiby przypadaBtemudziecku
wysoko[ci[wiadczenia.
przypadapozostaBymdzieciomw cz[ciachr贸wnych,
3. Przy ustalaniustopnia (procentu)trwaBego uszczerbkuna zdro-
3) rodzicom w c z[ciach r 贸wnych a lbo w c aBo[ci j ednemu z n ich,
wiu nie bierze si pod uwag rodzaju pracy lub czynno[ci
je|eli drugie z rodzic贸w zmarBo przed [mierci ubezpieczo-
wykonywanychprzezubezpieczonego.
nego; w przypadku gdy dla ubezpieczonego ustanowiono
4. Je|eliwwynikunieszcz[liwegowypadkulubzdarzeniaobjte-
opiek prawnym opiekunom na analogicznych zasadach
go umow ubezpieczenia powstanie wicej ni| jedno uszko-
jakdlarodzic贸w,
dzenie ciaBa na wysoko[ [wiadczenia z tytuBu trwaBego
4) osobom fizycznym powoBanym do dziedziczenia z ustawy
uszczerbku na zdrowiu albo [wiadczenia z tytuBu trwaBego uszko-
w cz[ciach przypadajcym im stosownie do postanowieD
dzenia ciaBa albo [wiadczenia z tytuBu zBamania ko[ci lub zwichni-
kodeksucywilnegodotyczcychdziedziczeniaustawowego.
cia staw贸w skBada si suma [wiadczeD nale|nych z tytuBu ka|de-
3. W razie braku uposa|onego, z przysBugujcego [wiadczenia
go uszkodzeniaciaBa nie wicej jednak ni| do wysoko[ci 100%
PZU SA wypBaca w granicach sumy ubezpieczeniaw pierwszej
sumyubezpieczeniaokre[lonejw umowie.
kolejno[ci udokumentowane koszty pogrzebu osobie, kt贸ra je
5. W razieutratylub uszkodzeniaorganu,narzdu,ukBadu,kt贸rych
poniosBa, chyba |e koszty te zostaBy pokryte z ubezpieczenia
funkcje przed nieszcz[liwymwypadkiemlub zdarzeniemobj-
spoBecznego,innegoubezpieczenialubz innegotytuBu.
tym umowubezpieczeniabyByju| upo[ledzonewskutekchoro-
4. Je|eliPZU SA wypBaci[wiadczeniez tytuButrwaBegouszczerbku
by lub urazu, stopieD(procent)trwaBegouszczerbkuna zdrowiu
na zdrowiu albo z innych tytuB贸w (Tabela Nr 3, 4, 5, 6, 7) a na-
okre[la si w wysoko[ci r贸|nicy midzy stopniem (procentem)
stpnie w cigu 24 miesicy od dnia nieszcz[liwego wypadku
trwaBego uszczerbku ustalonego dla stanu danego organu, na-
lub zdarzenia objtego umow ubezpieczenia nastpi [mier
rzdu, ukBadu po nieszcz[liwym wypadku lub zdarzeniu obj-
ubezpieczonego bdca nastpstwem tego nieszcz[liwego wy-
tym umow ubezpieczenia a stopniem (procentem) trwaBego
padku lub zdarzenia objtego umow ubezpieczenia, PZU SA
uszczerbku na zdrowiu istniejcego bezpo[rednio przed nieszcz[li-
wypBaca uposa|onemu [wiadczenie z tytuBu [mierci w wyso-
wym wypadkiem lub zdarzeniem objtym umow ubezpieczenia.
ko[ci stanowicej r贸|nic kwoty [wiadczenia z tytuBu [mierci
6. Je|eliumowaubezpieczeniazawartazostaBawedBugwariantuII,
okre[lonego w umowie ubezpieczenia i kwoty [wiadczenia wy-
to w przypadku wystpienia powa|nego uszkodzenia ciaBa,
pBaconegoz tytuButrwaBegouszczerbkuna zdrowiulub z innych
zawaBu serca lub krwotoku [r贸dczaszkowego ubezpieczony
tytuB贸w(TabelaNr 3, 4, 5, 6, 7).
kierowany jest na badanie lekarskie celem ustalenia wysoko[ci
5. Wrazie[mierciubezpieczonegoniebdcejnastpstwemniesz-
trwaBego uszczerbku na zdrowiu. WypBata [wiadczenia zale|y
cz[liwego wypadku lub zdarzenia objtego umow ubezpie-
od wysoko[ci trwaBego uszczerbku na zdrowiu ustalonego
czenia, a przed otrzymaniem przez niego [wiadczenia przysBu-
wedBugzasadokre[lonychw ust.15.
gujcego za trwaBy uszczerbek na zdrowiu PZU SA wypBaca
Je|eli ubezpieczony przed ustaleniem trwaBego uszczerbku na
[wiadczenie z tytuBu trwaBego uszczerbku na zdrowiu spadko-
zdrowiuspowodowanegopowa|nymuszkodzeniemciaBa otrzy-
biercom ubezpieczonego. Je|eli trwaBy uszczerbek na zdrowiu
maB [wiadczenieza uszkodzenietegosamegonarzduz innych
nie zostaB ustalony przed [mierci ubezpieczonego, przyjmuje
tytuB贸w(Tabela 3, 4, 5, 6, 7), to w przypadku gdyustalenietrwa-
si najbardziejprawdopodobnystopieDtrwaBegouszczerbkuna
Bego uszczerbku przez lekarzy wskazanych przez PZU SA b-
zdrowiu wedBug oceny lekarzy wskazanych przez PZU SA 
dzie skutkowa przyznaniem [wiadczenia, w贸wczas [wiadcze-
orzeczonyna podstawieprzedBo|onejdokumentacjimedycznej.
nie przyznane z innych tytuB贸w (Tabela 3, 4, 5, 6, 7), zostanie
搂 49.
zaliczone na poczet [wiadczenia nale|nego z tytuBu trwaBego
uszczerbku, a PZU SA wypBacir贸|nicpomidzy[wiadczeniem
1. PZU SA po otrzymaniu zawiadomienia o zaj[ciu zdarzenia lo-
z t ytuBu t rwaBegouszczerbku a [ wiadczeniaminale|nymi z innych
sowegoobjtegoochronubezpieczeniow,w terminie7 dni od
tytuB贸w(Tabela3, 4, 5, 6, 7).
dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpie-
7. Zwiadczenie z tytuBu pogryzieD, poksaD, ukszeD, o kt贸rym
czonegolububezpieczajcego,je|elinie s oniosobamiwyst-
mowa w 搂 12 ust. 8 wypBacane jest niezale|nie od [wiadczeD
pujcymi z tym zawiadomieniemoraz podejmuje postpowanie
wypBacanychz innegotytuBu.
dotyczce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadno[ci
11
background image
4-38-PZUSA-7115/IX
zgBoszonych r oszczeD i w ysoko[ci [ wiadczenia, a t ak|e i nformuje
zdarzeniem bdcym podstaw ustalenia jego odpowiedzial-
osob wystpujc z roszczeniem pisemnie lub w inny spos贸b, na
no[ciorazustaleniaokoliczno[ciwypadk贸wi zdarzeDlosowych,
kt贸ryosobata wyraziBazgod,jakiedokumentys potrzebnedo
jakr贸wnie|wysoko[ciodszkodowanialub[wiadczenia.
ustalenia odpowiedzialno[ci PZU SA lub wysoko[ci [wiadczenia,
____________________________________________________
je|elijestto niezbdnedo dalszegoprowadzeniapostpowania.
2. PZU SA obowizanyjest speBni [wiadczeniew terminie 30 dni
Postanowienia koDcowe
liczcod datyotrzymaniazawiadomieniao wypadku.
搂 50.
3. Gdyby wyja[nienie w powy|szym terminie okoliczno[ci konie-
cznych do ustaleniaodpowiedzialno[ciPZU SA albo wysoko[ci
1. Ubezpieczajcemu, ubezpieczonemu, uposa|onemu i uprawnio-
[wiadczenia okazaBo si niemo|liwe, [wiadczenie powinno by
nemu z umowyubezpieczeniaprzysBugujeprawodowniesienia
speBnionew cigu14 dni od dnia,w kt贸rymprzyzachowaniuna-
pisemnej skargi bdz za|alenia dotyczcego wykonania przez
le|ytej staranno[ci wyja[nienie tych okoliczno[ci byBo mo|liwe.
PZU SA umowyubezpieczenia.Adresatemskargilub za|alenia,
Jednak|ebezsporncz[[wiadczeniaPZUSApowinienspeB-
wBa[ciwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna
niw terminieprzewidzianymw ust.2.
nadzorujca j ednostk, k t贸rej s karga l ub z a|alenie d otyczy. S kar-
4. Je|eli w terminachokre[lonychw ust. 2 i 3 PZU SA nie wypBaci
g lub za|alenieskBada si na pi[mie za po[rednictwemjedno-
[wiadczenia,zawiadamiapisemnieosob zgBaszajcroszcze-
stki,kt贸rejskargalubza|aleniedotyczy.
nieoprzyczynach niemo|no[cizaspokojeniajej roszczeD w ca-
2. PZU SA udziela odpowiedzi na skarg lub za|alenie na pi[-
Bo[cilubcz[ci,a tak|ewypBacabezsporncz[[wiadczenia.
mie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub za|a-
5. Je|eli [wiadczenie nie przysBuguje lub przysBuguje w innej wy-
lenia.
soko[ci ni| okre[lona w zgBoszonym roszczeniu, PZU SA infor-
3. Niezale|nieod uprawnieD,o kt贸rychmowaw ust.1 i 2, ubezpie-
muje o tym pisemnie osob wystpujc z roszczeniem w ter-
czajcemu, ubezpieczonemu, uposa|onemu i uprawnionemu
minach,o kt贸rychmowa w ust. 2 i 3, wskazujcna okoliczno[ci
z umowyubezpieczeniaprzysBugujeprawowniesieniaskargido
oraz na podstawprawn uzasadniajccaBkowitlub cz[cio-
RzecznikaUbezpieczonych.
w odmow wypBaty [wiadczeniaoraz poucza t osob o mo|-
搂 51.
liwo[cidochodzeniaroszczeDna drodzesdowej.
6. PZU SA udostpnia osobom, o kt贸rych mowa w ust. 1, infor-
Pow贸dztwo o roszczenia wynikajce z um贸w ubezpieczenia mo|na
macje i dokumentygromadzonew celu ustaleniaodpowiedzial-
wytoczyalbo wedBug przepis贸wo wBa[ciwo[ciog贸lnej albo przed
no[ciPZU SA lub wysoko[ci[wiadczenia;osobyte mog|da
sd wBa[ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpiecza-
pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostpnionych infor-
jcego,ubezpieczonego,uposa|onegolubuprawnionegoz umowy
macji,a tak|e sporzdzeniana sw贸j koszt kserokopiidokumen-
ubezpieczenia.
t贸wi potwierdzeniaichzgodno[ciz oryginaBemprzezPZUSA.
搂 52.
7. Na |danie ubezpieczonego, uposa|onego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia PZU SA zobowizany jest udostpni
Niniejsze og贸lne warunki ubezpieczenia maj zastosowanie do
posiadane przez siebie informacje zwizane z wypadkiem lub
um贸wubezpieczeniazawieranychod dnia1 kwietnia2011 r.
WitoldJaworski
AndrzejKlesyk
CzBonekZarzdu
PowszechnegoZakBaduUbezpieczeD
Sp贸BkaAkcyjna
PrezesZarzdu
PowszechnegoZakBaduUbezpieczeD
Sp贸BkaAkcyjna


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy