My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
Og贸lne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na 艣ycie dla ma艂ych i 艣rednich firm, Nr 1/2009
Strona 1 z 38
Artyku艂 I
Postanowienia og贸lne.....................................................................................................................2
Artyku艂 II
Definicje.........................................................................................................................................2
Artyku艂 III
Przedmiot i zakres odpowiedzialno艣ci .............................................................................................4
Artyku艂 IV
Zawarcie Umowy............................................................................................................................5
Artyku艂 V
Przyst臋powanie do Umowy.............................................................................................................5
Artyku艂 VI
Zawieszenie op艂acania sk艂adek .......................................................................................................6
Artyku艂 VII
Prawa i obowi膮zki stron ..................................................................................................................6
Artyku艂 VIII Rozwi膮zanie Umowy ......................................................................................................................7
Artyku艂 IX
Zmiany Umowy ..............................................................................................................................7
Artyku艂 X
Sk艂adki ...........................................................................................................................................8
Artyku艂 XI
Pocz膮tek i koniec odpowiedzialno艣ci Towarzystwa..........................................................................8
Artyku艂 XII
Wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Towarzystwa .............................................................8
Artyku艂 XIII Wyp艂ata 艣wiadczenia
............................................................................................................9
Artyku艂 XIV Uprawnieni do 艣wiadczenia...........................................................................................................10
Artyku艂 XV
Umowy Dodatkowe.......................................................................................................................10
1.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku....................10
2.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy ...11
3.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku
lokomocji...............................................................................................................................................11
4.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu.............12
5.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca niezdolno艣ci Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku ......................................................................................................................13
6.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku ......................................................................................................................13
7.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek
zawa艂u serca lub udaru m贸zgu...............................................................................................................14
8.
Umowa Dodatkowa dotyczaca trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Dziecka wskutek nieszcz臋艣liwego
wypadku................................................................................................................................................15
9.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca powa偶nej choroby Ubezpieczonego ........................................................16
10. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca powa偶nej choroby Dziecka......................................................................18
11. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca operacji chirurgicznych............................................................................20
12. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu..........................................................21
13. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku.....22
14. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego
wypadku przy pracy...............................................................................................................................23
15. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego
wypadku w 艣rodku lokomocji..................................................................................................................24
16. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawa艂u serca
lub udaru m贸zgu....................................................................................................................................24
17. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Wsp贸艂ma艂偶onka ..........................................................................25
18. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Wsp贸艂ma艂偶onka wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku .....................25
19. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Rodzic贸w....................................................................................26
20. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Te艣ci贸w ......................................................................................26
21. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca urodzenia Dziecka ..................................................................................27
22. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca urodzenia Dziecka rozszerzonego o urodzenie Dziecka w wyniku
ci膮偶y mnogiej lub z wad膮 wrodzon膮 .......................................................................................................27
23. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca urodzenia Dziecka martwego ..................................................................28
24. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Dziecka ......................................................................................28
25. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca osierocenia Dziecka................................................................................28
26. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pomocy medycznej w kraju .....................................................................29
27. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca drugiej opinii medycznej ..........................................................................31
28. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca rehabilitacji medycznej ............................................................................33
Artyku艂 XVI Umowa dodatkowa dotycz膮ca Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita艂owego..................................34
Artyku艂 XVII Indywidualna kontynuacja.............................................................................................................37
Artyku艂 XVIII Skargi i za偶alenia.........................................................................................................................37
Artyku艂 XIX Postanowienia ko艅cowe ...............................................................................................................38
Za艂膮cznik nr 1 鈥 Tabela uszczerbk贸w na zdrowiu鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹...39
Za艂膮cznik nr 2 鈥 Katalog operacji chirurgicznych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹....55
Za艂膮cznik nr 3 鈥 Katalog wad wrodzonych鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹....65
background image
Strona 2 z 38
OG脫LNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA 艣YCIE
DLA MA艁YCH I 艢REDNICH FIRM NR 1/2009
Artyku艂 I
Postanowienia og贸lne
Niniejsze Og贸lne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na 艣ycie dla ma艂ych i 艣rednich firm, zwane dalej "OWU",
stanowi膮 podstaw臋 zawarcia Umowy Grupowego Ubezpieczenia na 艣ycie, zwanej dalej "Umow膮" zawieran膮 na rzecz
Ubezpieczonych pomi臋dzy Ubezpieczaj膮cym a Generali 艣ycie Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A., zwan膮 dalej
"Towarzystwem".
Artyku艂 II
Definicje
W OWU, we wniosku o zawarcie Umowy, zwanej r贸wnie偶 鈥漊mow膮 ubezpieczenia鈥, w Polisie oraz w innych pismach i
dokumentach zwi膮zanych z Umow膮 ubezpieczenia, wymienione poni偶ej terminy, definiuje si臋 nast臋puj膮co:
1.
Centrum Pomocy Generali (CPG) 鈥 telefoniczne centrum zg艂oszeniowe czynne przez ca艂膮 dob臋, 365 dni w
roku, kt贸re przyjmuje zg艂oszenia, weryfikuje prawo do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie us艂ug pomocy
medycznej w kraju (medycznego assistance) oraz natychmiast inicjuje wykonanie wymaganej us艂ugi;
2.
certyfikat 鈥 dokument potwierdzaj膮cy przyst膮pienie Ubezpieczonego do Umowy, wystawiany dla ka偶dego
Ubezpieczonego;
3.
choroba 鈥 reakcja organizmu na dzia艂anie czynnika chorobotw贸rczego, prowadz膮ca do zaburze艅
czynno艣ciowych, zmian w tkankach, narz膮dach, uk艂adach lub ca艂ym ustroju;
4.
data zatrudnienia 鈥 pierwsza data nieprzerwanego zwi膮zania si臋 Pracownika z Ubezpieczaj膮cym w ramach
zatrudnienia, cz艂onkostwa, b膮d藕 innego stosunku prawnego zaakceptowanego przez Towarzystwo;
5.
deklaracja 鈥 dokument, w kt贸rym Pracownik wyra偶a uprzedni膮 zgod臋 na obj臋cie go ochron膮 ubezpieczeniow膮;
6.
Dziecko 鈥 o ile Umowa Dodatkowa nie stanowi inaczej, Dziecko Ubezpieczonego, kt贸re urodzi艂o si臋 po 22
tygodniu trwania ci膮偶y i kt贸re nie osi膮gn臋艂o wieku 25 lat;
7.
karencja 鈥 okres, w kt贸rym odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa zostaje ograniczona do nast臋pstw nieszcz臋艣liwych
wypadk贸w;
8.
limit automatycznej akceptacji 鈥 maksymalna wysoko艣膰 sumy ubezpieczenia, kt贸r膮 Towarzystwo mo偶e
przyzna膰 Ubezpieczonemu bez dokonywania oceny ryzyka medycznego. Limitu nie stosuje si臋 do Um贸w
Dodatkowych obejmuj膮cych swym zakresem ryzyka b臋d膮ce nast臋pstwem nieszcz臋艣liwych wypadk贸w;
9.
Macocha 鈥 aktualna w dniu zaj艣cia zdarzenia 偶ona ojca Ubezpieczonego/Wsp贸艂ma艂偶onka, nie b臋d膮ca
biologiczn膮 matk膮 Ubezpieczonego/Wsp贸艂ma艂偶onka, oraz wdowa po ojcu Ubezpieczonego/Wsp贸艂ma艂偶onka, nie
b臋d膮ca biologiczn膮 matk膮 Ubezpieczonego/Wsp贸艂ma艂偶onka, o ile nie wst膮pi艂a ponownie w zwi膮zek ma艂偶e艅ski;
10. miesi膮c polisowy 鈥 miesi膮c rozpoczynaj膮cy si臋 w dniu pocz膮tku okresu ubezpieczenia, a nast臋pnie w takim
samym dniu ka偶dego nast臋pnego miesi膮ca kalendarzowego, a je偶eli przypada w dniu, kt贸rego nie ma w danym
miesi膮cu kalendarzowym, w ostatnim dniu tego miesi膮ca kalendarzowego;
11. nieszcz臋艣liwy wypadek 鈥 przypadkowe zdarzenie, wywo艂ane gwa艂townie i nagle dzia艂aj膮c膮 przyczyn膮
zewn臋trzn膮, niezale偶ne od woli osoby, kt贸rej 偶ycie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Za
nieszcz臋艣liwy wypadek nie uwa偶a si臋 zawa艂u serca lub udaru m贸zgu oraz innych chor贸b i stan贸w chorobowych,
nawet wyst臋puj膮cych nagle;
12. niezdolno艣膰 do pracy zarobkowej 鈥 ca艂kowita niezdolno艣膰 do wykonywania jakiejkolwiek pracy na podstawie
stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub do prowadzenia dzia艂alno艣ci
gospodarczej;
13. OIOM 鈥 oddzia艂 intensywnej opieki medycznej (oddzia艂 intensywnej terapii) b臋d膮cy wydzielonym oddzia艂em
szpitalnym, prowadzony przez lekarzy specjalist贸w intensywnej terapii 鈥 anestezjologii, zapewniaj膮cy przez 24
godziny na dob臋 specjalistyczn膮 opiek臋 lekarsk膮 i piel臋gniarsk膮, zaopatrzony w specjalistyczny sprz臋t,
umo偶liwiaj膮cy ca艂odobowe monitorowanie i wspomaganie czynno艣ci 偶yciowych, przeznaczony do leczenia
chorych w stanach zagro偶enia 偶ycia. Poj臋cie 鈥濷IOM鈥 nie obejmuje wydzielonych sal intensywnego nadzoru,
istniej膮cych w ramach innych oddzia艂贸w specjalistycznych;
14. Ojczym 鈥 aktualny w dniu zaj艣cia zdarzenia m膮偶 matki Ubezpieczonego/Wsp贸艂ma艂偶onka, nie b臋d膮cy
biologicznym ojcem Ubezpieczonego/Wsp贸艂ma艂偶onka, oraz wdowiec po matce Ubezpieczonego/Wsp贸艂ma艂偶onka,
nie b臋d膮cy biologicznym ojcem Ubezpieczonego/Wsp贸艂ma艂偶onka, o ile nie wst膮pi艂 ponownie w zwi膮zek
ma艂偶e艅ski;
15. okres rozliczeniowy 鈥 okres pomi臋dzy kolejnymi terminami nale偶no艣ci sk艂adki, okre艣lonymi w Polisie;
16. okres ubezpieczenia 鈥 okres wyznaczony poprzez okre艣lone w Polisie daty pocz膮tku i ko艅ca odpowiedzialno艣ci
Towarzystwa;
17. operacja chirurgiczna 鈥 inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonywany w znieczuleniu og贸lnym, przewodowym lub
miejscowym przez uprawnionego lekarza o specjalno艣ci zabiegowej, niezb臋dny z medycznego punktu widzenia
dla przywr贸cenia prawid艂owej czynno艣ci chorego narz膮du lub uk艂adu, maj膮cy na celu usuni臋cie ogniska
chorobowego. Operacjami, w rozumieniu niniejszych OWU, nie s膮 zabiegi przeprowadzane w celach
diagnostycznych (biopsja, pobranie wycink贸w, operacja zwiadowcza), drobne zabiegi chirurgiczne, nie
background image
Strona 3 z 38
wymagaj膮ce pobytu w szpitalu oraz zabiegi nie b臋d膮ce konieczno艣ci膮 medyczn膮. Obejmuje tylko i wy艂膮cznie
przypadki umieszczone w Katalogu Operacji Chirurgicznych, stanowi膮cym Za艂膮cznik nr 2 do niniejszych OWU;
18. Partner Medyczny 鈥 plac贸wka medyczna wsp贸艂pracuj膮ca z Towarzystwem. Aktualna lista plac贸wek
medycznych znajduje si臋 na stronie internetowej Towarzystwa: www.generali.pl;
19. pobyt w szpitalu 鈥 pobyt w szpitalu na zlecenie lekarza, w celu leczenia, trwaj膮cy nieprzerwanie co najmniej 4
kolejne dni, s艂u偶膮cy zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Okres pobytu w szpitalu liczony jest od daty
przyj臋cia do szpitala do daty jego wypisania ze szpitala. Do pobytu w szpitalu nie wlicza si臋 okresu pobytu na
przepustkach;
20. Polisa 鈥 dokument potwierdzaj膮cy zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz jej warunki;
21. powa偶na choroba 鈥 kt贸rakolwiek z chor贸b, zabieg贸w lub operacji zgodnie z zakresem okre艣lonym w warunkach
odpowiednich Um贸w Dodatkowych dotycz膮cych powa偶nych chor贸b;
22. Pracownik 鈥 osoba fizyczna pozostaj膮ca z Ubezpieczaj膮cym w stosunku zatrudnienia, cz艂onkostwa, b膮d藕 w
innym stosunku prawnym zaakceptowanym przez Towarzystwo;
23. prolongata 鈥 liczba dni liczona od terminu nale偶no艣ci sk艂adki, o kt贸re Towarzystwo odroczy艂o op艂acenie sk艂adki.
W okresie prolongaty Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w danej Umowie;
24. przyst膮pienie Pracownika 鈥 zawarcie Umowy ubezpieczenia na rzecz Pracownika, potwierdzone certyfikatem;
25. rocznica Polisy 鈥 ka偶da kolejna rocznica okre艣lonej w Polisie daty pocz膮tku okresu ubezpieczenia;
26. Rodzic 鈥 ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opieku艅czego, a tak偶e Macocha
lub Ojczym Ubezpieczonego, o ile nie 偶yje ojciec lub matka Ubezpieczonego;
27. sk艂adka ca艂kowita 鈥 suma sk艂adek ochronnych i inwestycyjnych nale偶nych za wszystkich Ubezpieczonych;
28. sk艂adka inwestycyjna 鈥 okre艣lona w Polisie i certyfikacie kwota, wp艂acana w celu zakupu jednostek
uczestnictwa, nale偶na za Ubezpieczonego w danym okresie rozliczeniowym. Sk艂adka inwestycyjna jest nale偶na,
o ile zawarta zosta艂a Umowa Dodatkowa dotycz膮ca Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita艂owego;
29. sk艂adka ochronna 鈥 okre艣lona w Polisie i certyfikacie kwota, przeznaczona na pokrycie koszt贸w ochrony
ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego, nale偶na w danym okresie rozliczeniowym;
30. suma ubezpieczenia 鈥 okre艣lona w Polisie i certyfikacie kwota, b臋d膮ca podstaw膮 do ustalenia wysoko艣ci
zobowi膮zania Towarzystwa w przypadku zaj艣cia zdarzenia obj臋tego ochron膮 ubezpieczeniow膮;
31. szpital 鈥 znajduj膮cy si臋 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju Unii Europejskiej, dzia艂aj膮cy zgodnie z
prawem zak艂ad opieki zdrowotnej, kt贸rego zadaniem jest ca艂odobowa opieka nad chorymi, ich leczenie,
przeprowadzanie bada艅 diagnostycznych, wykonywanie zabieg贸w chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w
specjalnie do tych cel贸w przystosowanych pomieszczeniach, posiadaj膮cych odpowiedni膮 infrastruktur臋 i
zatrudniaj膮cy ca艂odobowo zawodowy, wykwalifikowany personel piel臋gniarski i przynajmniej jednego lekarza,
utrzymuj膮cy sta艂e miejsca szpitalne dla pacjent贸w i prowadz膮cy dla nich dzienne rejestry medyczne. Poj臋cie
鈥瀞zpital鈥 nie obejmuje domu opieki, hospicjum, o艣rodka sanatoryjnego, rehabilitacyjnego lub wypoczynkowego,
ani jakiejkolwiek plac贸wki, kt贸rej statutowym zadaniem jest leczenie alkoholizmu lub innych uzale偶nie艅;
32. 艣rodek lokomocji 鈥 pojazd silnikowy, kt贸rego konstrukcja umo偶liwia jazd臋 z pr臋dko艣ci膮 przekraczaj膮c膮 25 km/h,
z wy艂膮czeniem ci膮gnika rolniczego oraz pojazd szynowy, statek wodny rozumiany jako urz膮dzenie p艂ywaj膮ce o
nap臋dzie mechanicznym, w tym r贸wnie偶 prom, wodolot i poduszkowiec, a tak偶e statek powietrzny, rozumiany
jako urz膮dzenie zdolne do unoszenia si臋 w atmosferze na skutek oddzia艂ywania powietrza innego ni偶
oddzia艂ywanie powietrza odbitego od pod艂o偶a, z wy艂膮czeniem balon贸w, sterowc贸w, szybowc贸w,
motoszybowc贸w, skrzyd艂owc贸w oraz spadochron贸w osobowych. Poj臋cia 鈥瀙ojazd鈥, 鈥瀌roga鈥 oraz 鈥瀔ierowca鈥
rozumiane s膮 zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa o ruchu drogowym;
33. termin nale偶no艣ci sk艂adki 鈥 data pocz膮tku okresu ubezpieczenia, a nast臋pnie taki sam dzie艅 w kolejnych
okresach, wyznaczanych przez cz臋stotliwo艣膰 op艂acania sk艂adki. Je偶eli w danym miesi膮cu kalendarzowym nie ma
takiego dnia, terminem nale偶no艣ci sk艂adki jest ostatni dzie艅 ko艅cz膮cy okres, za kt贸ry sk艂adka ochronna by艂a
ostatnio nale偶na;
34. Te艣膰 鈥 ojciec lub matka Wsp贸艂ma艂偶onka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opieku艅czego, a
tak偶e Macocha lub Ojczym Wsp贸艂ma艂偶onka Ubezpieczonego, o ile nie 偶yje ojciec lub matka Wsp贸艂ma艂偶onka;
35. trwa艂y uszczerbek na zdrowiu 鈥 trwa艂e, nie rokuj膮ce poprawy uszkodzenie danego organu, narz膮du lub uk艂adu,
polegaj膮ce na fizycznej utracie tego organu, narz膮du lub uk艂adu lub upo艣ledzeniu jego funkcji. Obejmuje tylko i
wy艂膮cznie przypadki umieszczone w Tabeli uszczerbk贸w na zdrowiu, stanowi膮cej Za艂膮cznik nr 1 do niniejszych
OWU;
36. Ubezpieczaj膮cy 鈥 osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej,
zawieraj膮ca Umow臋 ubezpieczenia i zobowi膮zana do op艂acania sk艂adek;
37. Ubezpieczony 鈥 Pracownik, kt贸ry przyst膮pi艂 do Umowy ubezpieczenia, ponadto za zgod膮 Towarzystwa
Ubezpieczonym mo偶e by膰 r贸wnie偶 Wsp贸艂ma艂偶onek Pracownika, pod warunkiem przyst膮pienia do Umowy tego
Pracownika;
38. Umowa Dodatkowa 鈥 umowa rozszerzaj膮ca postanowienia Umowy Podstawowej o dodatkowe warunki ochrony
ubezpieczeniowej lub o zasady inwestowania w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita艂owy;
39. Umowa Podstawowa 鈥 umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych OWU, obejmuj膮ca zakresem
odpowiedzialno艣ci 艣mier膰 Ubezpieczonego;
background image
Strona 4 z 38
40. Uposa偶ony 鈥 osoba wskazana na pi艣mie przez Ubezpieczonego, jako uprawniona do otrzymania 艣wiadczenia w
przypadku jego 艣mierci;
41. wcze艣niejsza umowa ubezpieczenia 鈥 Umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczaj膮cego z innym
Ubezpieczycielem lub dowolna Umowa grupowego ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem, z tytu艂u kt贸rej
ochrona zako艅czy艂a si臋 oraz w ramach kt贸rej Ubezpieczony by艂 obj臋ty ochron膮 w okresie poprzedzaj膮cym
obj臋cie go ochron膮 z tytu艂u Umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem, na podstawie niniejszych OWU;
42. wiek 鈥 liczba uko艅czonych pe艂nych lat 偶ycia, w dniu w kt贸rym wiek jest liczony;
43. Wsp贸艂ma艂偶onek 鈥 osoba pozostaj膮ca z Ubezpieczonym w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, w rozumieniu kodeksu
rodzinnego i opieku艅czego;
44. wypadek przy pracy 鈥 nieszcz臋艣liwy wypadek, w kt贸rym uczestniczy艂 Ubezpieczony oraz kt贸ry nast膮pi艂:
1.
podczas lub w zwi膮zku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego na rzecz jego Pracodawcy zwyk艂ych
czynno艣ci wynikaj膮cych z zakresu obowi膮zk贸w s艂u偶bowych i charakteru wykonywanej pracy lub polece艅
prze艂o偶onych;
2.
w czasie pozostawania Ubezpieczonego w dyspozycji Pracodawcy w drodze mi臋dzy siedzib膮
Pracodawcy a miejscem wykonywania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych ze stosunku pracy;
3.
w czasie trwania podr贸偶y s艂u偶bowej w okoliczno艣ciach innych ni偶 okre艣lone w pkt.1, chyba 偶e wypadek
zosta艂 spowodowany post臋powaniem Ubezpieczonego, kt贸re nie pozostawa艂o w zwi膮zku z
wykonywaniem powierzonych mu zada艅.
Wypadek przy pracy musi by膰 potwierdzony w przedstawionej Towarzystwu karcie wypadku sporz膮dzonej
zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮cymi 艣wiadcze艅 z tytu艂u wypadk贸w przy pracy.
Za wypadek przy pracy nie uwa偶a si臋 zdarzenia zaistnia艂ego w drodze do lub z pracy;
45. wypadek w 艣rodku lokomocji 鈥 nieszcz臋艣liwy wypadek, w kt贸rym Ubezpieczony uczestniczy艂 jako kierowca lub
pasa偶er 艣rodka lokomocji, kt贸ry uleg艂 wypadkowi w zwi膮zku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a
tak偶e w zwi膮zku z ruchem pojazdu szynowego.
Artyku艂 III
Przedmiot i zakres odpowiedzialno艣ci
1.
Przedmiotem ubezpieczenia jest 偶ycie i zdrowie Ubezpieczonego.
2.
Zakres odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, w ramach Umowy Podstawowej obejmuje 艣mier膰 Ubezpieczonego.
3.
Na wniosek Ubezpieczaj膮cego i po akceptacji Towarzystwa, zakres odpowiedzialno艣ci, o kt贸rym mowa w ust.2,
mo偶e zosta膰 rozszerzony, w ramach Um贸w Dodatkowych o nast臋puj膮ce zdarzenia ubezpieczeniowe:
1.
艣mier膰 Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku;
2.
艣mier膰 Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy;
3.
艣mier膰 Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji;
4.
艣mier膰 Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu;
5.
niezdolno艣膰 do pracy zarobkowej wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku;
6.
trwa艂y uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku;
7.
trwa艂y uszczerbek na zdrowiu wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu;
8.
trwa艂y uszczerbek na zdrowiu Dziecka wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku;
9.
powa偶na choroba Ubezpieczonego;
10. powa偶na choroba Dziecka;
11. operacje chirurgiczne;
12. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu;
13. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku;
14. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy;
15. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji;
16. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu;
17. 艣mier膰 Wsp贸艂ma艂偶onka;
18. 艣mier膰 Wsp贸艂ma艂偶onka wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku;
19. 艣mier膰 Rodzic贸w;
20. 艣mier膰 Te艣ci贸w;
21. urodzenie Dziecka;
22. urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ci膮偶y mnogiej lub z wad膮 wrodzon膮;
23. urodzenie Dziecka martwego;
24. 艣mier膰 Dziecka;
25. osierocenie Dziecka;
26. pomoc medyczna w kraju;
27. druga opinia medyczna;
28. rehabilitacja medyczna.
4.
Przedmiot i zakres odpowiedzialno艣ci potwierdza Polisa.
5.
W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia
aktualnej w dniu 艣mierci Ubezpieczonego z tytu艂u Umowy Podstawowej.
6.
W przypadku zaj艣cia zdarze艅 ubezpieczeniowych wymienionych w ust.3, Towarzystwo zrealizuje swoje
zobowi膮zania zgodnie z warunkami odpowiednich Um贸w Dodatkowych.
background image
Strona 5 z 38
7.
Zobowi膮zania Towarzystwa z tytu艂u Umowy Podstawowej i Um贸w Dodatkowych potwierdzone s膮 w Polisie oraz
podane w certyfikatach.
Artyku艂 IV
Zawarcie Umowy
1.
Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest op艂acenie pierwszej sk艂adki ca艂kowitej w terminie nale偶no艣ci
sk艂adki z uwzgl臋dnieniem okresu prolongaty oraz z艂o偶enie kompletnie i poprawnie wype艂nionych dokument贸w, z
zastrze偶eniem ust.4:
1.
wniosku o zawarcie Umowy;
2.
kompletu deklaracji przyst膮pienia podpisanych przez osoby wyra偶aj膮ce wol臋 przyst膮pienia do Umowy;
3.
wykazu os贸b, za kt贸re op艂acono pierwsz膮 sk艂adk臋 ca艂kowit膮;
4.
innych dokument贸w wskazanych przez Towarzystwo.
2.
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 mo偶e zosta膰 obj臋ta osoba, kt贸ra uprzednio wyrazi艂a zgod臋 na zawarcie na jej rzecz
Umowy ubezpieczenia.
3.
Umowa ubezpieczenia zawarta jest w dniu oznaczonym w Polisie jako pocz膮tek okresu ubezpieczenia i kt贸ry
mo偶e przypada膰 na 1. lub 15. dzie艅 ka偶dego miesi膮ca kalendarzowego.
4.
Umowa mo偶e zosta膰 zawarta, je偶eli przyst膮pi do niej min. 75% Pracownik贸w Ubezpieczaj膮cego zatrudniaj膮cego
od 3 do 20 Pracownik贸w, jednak nie mniej ni偶 3 osoby.
5.
Ubezpieczaj膮cy zatrudniaj膮cy od 3 do 20 Pracownik贸w mo偶e zawrze膰 z Towarzystwem tylko jedn膮 Umow臋
ubezpieczenia.
6.
Je偶eli informacje zawarte w dokumentach, o kt贸rych mowa w ust.1, w znacz膮cy spos贸b r贸偶ni膮 si臋 od tych, na
podstawie, kt贸rych zosta艂a przygotowana propozycja warunk贸w ubezpieczenia, Towarzystwo ma prawo
najp贸藕niej w terminie 14 dni od dostarczenia wy偶ej wymienionych dokument贸w, zaproponowa膰 nowe warunki,
adekwatne do zmienionych informacji, b膮d藕 odm贸wi膰 zawarcia Umowy, o czym poinformuje Ubezpieczaj膮cego
na pi艣mie.
7.
W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Towarzystwo zwr贸ci Ubezpieczaj膮cemu pierwsz膮 sk艂adk臋 ca艂kowit膮 w
pe艂nej wysoko艣ci.
8.
Przyst膮pienie do Umowy Dodatkowej nie jest mo偶liwe bez przyst膮pienia do Umowy Podstawowej.
9.
Umowa zawierana jest pomi臋dzy Towarzystwem a Ubezpieczaj膮cym na okres jednego roku liczonego od daty
pocz膮tku okresu ubezpieczenia.
10. Umowa Podstawowa i Umowa Dodatkowa zostaj膮 przed艂u偶one na kolejny okres roczny, o ile 偶adna ze Stron nie
postanowi inaczej, z tym, 偶e o艣wiadczenie wyra偶aj膮ce wol臋 nieprzed艂u偶enia Umowy na kolejny okres powinno
by膰 z艂o偶one do wiadomo艣ci drugiej Strony na pi艣mie nie p贸藕niej ni偶 na 30 dni przed up艂ywem okresu, na jaki
Umowa Podstawowa i Umowa Dodatkowa zosta艂y zawarte. Wypowiedzenie Umowy Podstawowej lub Umowy
Dodatkowej przez Ubezpieczaj膮cego jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem woli o ich nieprzed艂u偶aniu na kolejny
okres roczny.
11. Umowy Dodatkowe mog膮 by膰 zawierane w dniu zawarcia Umowy Podstawowej lub w dniu rocznicy Polisy.
Artyku艂 V
Przyst臋powanie do Umowy
1.
Do Umowy mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra:
1.
jest w wieku co najmniej 15 lat i ma nie wi臋cej ni偶 65 lat;
2.
jest Pracownikiem Ubezpieczaj膮cego albo Wsp贸艂ma艂偶onkiem Pracownika;
3.
nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, z zastrze偶eniem ust.2;
4.
spe艂nia dodatkowe warunki okre艣lone przez Ubezpieczaj膮cego, zaakceptowane przez Towarzystwo oraz
podane w Polisie.
2.
Do Umowy mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂ni艂a warunki wymienione w ust.1 pkt.1鈥 3 oraz kt贸ra w dacie
zawarcia Umowy przebywa na zwolnieniu lekarskim pod warunkiem, 偶e wcze艣niejsza umowa ubezpieczenia
zosta艂a rozwi膮zana przed dniem zawarcia Umowy, kt贸rej podstaw臋 zawarcia stanowi膮 niniejsze OWU i okres
mi臋dzy zako艅czeniem ochrony w stosunku do tej osoby z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia a
przyst膮pieniem do Umowy, zawartej z Towarzystwem, by艂 nie d艂u偶szy ni偶 miesi膮c kalendarzowy, bezpo艣rednio
poprzedzaj膮cy zawarcie Umowy ubezpieczenia.
3.
Za dat臋 nabycia przez Pracownika prawa do przyst膮pienia do Umowy 鈥 uwa偶a si臋 dat臋 pocz膮tku okresu
ubezpieczenia albo najbli偶szy termin nale偶no艣ci sk艂adki nast臋puj膮cy po dacie zatrudnienia Pracownika, w kt贸rym
spe艂nione zosta艂y warunki wymienione w ust.1, o ile Ubezpieczaj膮cy nie wska偶e innej daty nabycia przez
Pracownika prawa do przyst膮pienia do Umowy.
4.
Je偶eli data zatrudnienia Pracownika przypada na termin nale偶no艣ci sk艂adki, za dat臋 nabycia prawa do
przyst膮pienia uwa偶a si臋 ten dzie艅, o ile spe艂nione zosta艂y warunki wymienione w ust.1.
5.
Za dat臋 nabycia przez Wsp贸艂ma艂偶onka Pracownika prawa do przyst膮pienia do Umowy uwa偶a si臋 dat臋 nabycia
prawa do przyst膮pienia przez Pracownika lub najbli偶szy termin nale偶no艣ci sk艂adki nast臋puj膮cy po dacie zawarcia
zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
background image
Strona 6 z 38
6.
Osoba przyst臋puj膮ca do Umowy sk艂ada deklaracj臋 oraz inne dokumenty wymagane przez Towarzystwo.
Przyst臋puj膮c do Umowy ubezpieczenia i podpisuj膮c deklaracj臋, Ubezpieczony wyra偶a jednocze艣nie zgod臋 na
obj臋cie go ochron膮 ubezpieczeniow膮.
7.
Za dat臋 przyst膮pienia do Umowy przyjmuje si臋 najbli偶szy termin nale偶no艣ci sk艂adki przypadaj膮cy po dniu, w
kt贸rym Towarzystwo otrzyma艂o i zaakceptowa艂o, podpisan膮 przez osob臋 przyst臋puj膮c膮 do Umowy, deklaracj臋,
pod warunkiem op艂acenia za Ubezpieczonego pierwszej sk艂adki z uwzgl臋dnieniem okresu prolongaty.
8.
Je偶eli wnioskowana suma ubezpieczenia przekracza okre艣lony przez Towarzystwo limit automatycznej
akceptacji, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym 偶膮dania
dokument贸w dotycz膮cych stanu zdrowia Ubezpieczonego i kierowania go na badania medyczne. Koszt bada艅
medycznych ponosi Towarzystwo.
9.
Towarzystwo ma prawo, na podstawie zebranych dokument贸w, nie wyrazi膰 zgody na obj臋cie ochron膮
ubezpieczeniow膮 zg艂oszonej do Umowy osoby.
10. W przypadku nie wyra偶enia zgody na obj臋cie ochron膮 ubezpieczeniow膮 osoby zg艂oszonej do ubezpieczenia,
Towarzystwo zwr贸ci Ubezpieczaj膮cemu przekazan膮 za dan膮 osob臋, a niewykorzystan膮 sk艂adk臋.
11. Je偶eli po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego Towarzystwo wyrazi zgod臋 na obj臋cie ochron膮
Ubezpieczonego, decyzja Towarzystwa w przedmiotowej sprawie b臋dzie skuteczna z dniem pierwszej
miesi臋cznicy od daty wydania tej偶e decyzji.
12. Do Um贸w Dodatkowych, w ramach kt贸rych odpowiedzialno艣ci膮 Towarzystwa obj臋te s膮 zdarzenia wymienione w
Art. III ust 3 pkt.4, 7, 9鈥16, 26 oraz 28 mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra nie uko艅czy艂a 65 lat.
13. Ubezpieczony ma prawo w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z ubezpieczenia, sk艂adaj膮c Ubezpieczaj膮cemu pisemne
o艣wiadczenie o rezygnacji, ze skutkiem na koniec miesi膮ca polisowego.
14. W przypadku przed艂u偶enia Umowy na kolejny okres, nie jest wymagane ponowne z艂o偶enie deklaracji, o ile
zaproponowane zmiany nie naruszaj膮 praw Ubezpieczonego i Uposa偶onego, co do sum ubezpieczenia.
Artyku艂 VI
Zawieszenie op艂acania sk艂adek
1.
Zawieszenie op艂acania sk艂adek ochronnych nast臋puje na wniosek Ubezpieczaj膮cego i obowi膮zuje od
najbli偶szego terminu nale偶no艣ci sk艂adki przypadaj膮cego po dacie akceptacji przez Towarzystwo wniosku
z艂o偶onego w tej sprawie. Maksymalny okres, na jaki op艂acanie sk艂adek ochronnych mo偶e zosta膰 zawieszone
wynosi 36 miesi臋cy.
2.
W okresie zawieszenia op艂acania sk艂adek ochronnych Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, a sk艂adka nie
jest nale偶na.
3.
Wznowienie op艂acania sk艂adek ochronnych nast臋puje na wniosek Ubezpieczaj膮cego z zastosowaniem 6.
miesi臋cznego okresu karencji, liczonego od daty wznowienia odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, a w przypadku
Umowy Dodatkowej dotycz膮cej urodzenia Dziecka lub urodzenia Dziecka rozszerzonego o urodzenie Dziecka w
wyniku ci膮偶y mnogiej lub z wad膮 wrodzon膮 鈥 9 miesi臋cy.
4.
W przypadku wznowienia op艂acania sk艂adek, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany warunk贸w
ubezpieczenia, je偶eli z posiadanych informacji o grupie Ubezpieczonych wynika, 偶e ryzyko ubezpieczeniowe
zwi膮zane ze wznowieniem odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, odbiega od ryzyka, na podstawie kt贸rego ustalono
warunki ubezpieczenia przed zawieszeniem op艂acania sk艂adek ochronnych.
5.
Wznowienie odpowiedzialno艣ci po okresie zawieszenia op艂acania sk艂adek ochronnych nast臋puje pocz膮wszy od
najbli偶szego terminu nale偶no艣ci sk艂adki, nast臋puj膮cego po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo wniosku o
wznowienie odpowiedzialno艣ci oraz po op艂aceniu sk艂adki ca艂kowitej za okres udzielanej ochrony, z zastrze偶eniem
ust.3.
Artyku艂 VII
Prawa i obowi膮zki Stron
1.
Ubezpieczaj膮cy jest zobowi膮zany:
1.
udost臋pni膰 Ubezpieczonym, przed zebraniem od nich deklaracji, OWU b臋d膮ce podstaw膮 zawarcia Umowy
ubezpieczenia;
2.
przekazywa膰 do Towarzystwa deklaracje os贸b przyst臋puj膮cych do Umowy;
3.
udost臋pnia膰 Ubezpieczonym Polis臋;
4.
informowa膰 Towarzystwo o zmianie wszelkich danych dotycz膮cych Ubezpieczaj膮cego, Ubezpieczonych i
Uposa偶onych;
5.
przekazywa膰 do Towarzystwa w uzgodnionych terminach sk艂adki ca艂kowite;
6.
przekazywa膰 do Towarzystwa, jednocze艣nie z przekazaniem sk艂adki ca艂kowitej, rozliczenia sk艂adek wraz z
odpowiednimi wykazami Ubezpieczonych, kt贸rzy przyst膮pili lub wyst膮pili z Umowy;
7.
przekazywa膰 na wniosek Towarzystwa inne dokumenty.
2.
Towarzystwo jest zobowi膮zane:
1.
prawid艂owo i terminowo wykonywa膰 zobowi膮zania przewidziane Umow膮;
2.
przekazywa膰 Ubezpieczaj膮cemu pisemne informacje dotycz膮ce zmiany warunk贸w Umowy lub zmiany prawa
w艂a艣ciwego dla Umowy, z okre艣leniem wp艂ywu tych zmian na warto艣膰 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych z tytu艂u
Umowy;
background image
Strona 7 z 38
3.
informowa膰 Ubezpieczonego i Uposa偶onych o dokumentach potrzebnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci
Towarzystwa w przypadku zaj艣cia zdarze艅 obj臋tych ochron膮 ubezpieczeniow膮, o ile zdarzenie zostanie
zg艂oszone;
4.
zawiadamia膰 Uposa偶onych, kt贸rzy zg艂osili roszczenie, o przyczynach niemo偶no艣ci zaspokojenia ich
roszcze艅 w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci;
5.
udost臋pnia膰 Ubezpieczaj膮cemu, Ubezpieczonemu oraz Uposa偶onym informacje i dokumenty, kt贸re mia艂y
wp艂yw na ustalenie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa lub wysoko艣膰 zobowi膮za艅 z tytu艂u zdarzenia
ubezpieczeniowego, z zastrze偶eniem ust.3.
3.
Towarzystwo zastrzega sobie prawo nieudost臋pniania informacji i dokument贸w, kt贸rych udost臋pnienie by艂oby
sprzeczne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
4.
Ubezpieczaj膮cy ma prawo za zgod膮 Towarzystwa przenie艣膰 prawa i obowi膮zki wynikaj膮ce z Umowy na inny
podmiot lub podmioty. W przypadku przeniesienia praw i obowi膮zk贸w na inny podmiot, z chwil膮 ich przeniesienia
podmiot ten staje si臋 Ubezpieczaj膮cym. Umowa przeniesienia praw i obowi膮zk贸w powinna by膰 pod rygorem
niewa偶no艣ci zaakceptowana pisemnie przez Towarzystwo.
Artyku艂 VIII
Rozwi膮zanie Umowy
1.
Umowa ubezpieczenia mo偶e by膰 w ka偶dym czasie rozwi膮zana na skutek wypowiedzenia z艂o偶onego przez
Ubezpieczaj膮cego na pi艣mie z zachowaniem 1. miesi臋cznego okresu wypowiedzenia z zastrze偶eniem Art. IV
ust.10.
2.
Umowa Dodatkowa ulega rozwi膮zaniu w dniu rozwi膮zania Umowy Podstawowej.
3.
Okres wypowiedzenia Umowy rozpoczyna si臋 w 1. dniu miesi膮ca polisowego nast臋puj膮cego bezpo艣rednio po
miesi膮cu, w kt贸rym Towarzystwo otrzyma艂o o艣wiadczenie o wypowiedzeniu.
4.
W przypadku nieterminowego op艂acenia sk艂adek, Umowa mo偶e ulec rozwi膮zaniu z up艂ywem dodatkowego
terminu wskazanego przez Towarzystwo w pisemnym wezwaniu do zap艂aty.
5.
Wypowiedzenie Umowy Podstawowej jest r贸wnoznaczne z wypowiedzeniem Um贸w Dodatkowych.
6.
Wypowiedzenie Umowy Dodatkowej skutkuje jej rozwi膮zaniem w najbli偶sz膮 rocznic臋 Polisy.
7.
Wypowiedzenie Umowy Dodatkowej nie skutkuje wypowiedzeniem Umowy Podstawowej.
8.
Ubezpieczaj膮cy ma prawo odst膮pienia od Umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj膮cy jest
przedsi臋biorc膮 鈥 w ci膮gu 7 dni, licz膮c od daty dor臋czenia mu Polisy.
9.
Odst膮pienie od Umowy ubezpieczenia i jej rozwi膮zanie nie zwalniaj膮 Ubezpieczaj膮cego od obowi膮zku zap艂acenia
sk艂adki za okres udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej.
10. W razie nieop艂acenia pierwszej sk艂adki w terminie jej nale偶no艣ci z uwzgl臋dnieniem okresu prolongaty,
Towarzystwo mo偶e wypowiedzie膰 Umow臋 ze skutkiem natychmiastowym i 偶膮da膰 zap艂aty sk艂adki za okres, przez
kt贸ry ponosi艂o odpowiedzialno艣膰.
Artyku艂 IX
Zmiany Umowy
1.
W porozumieniu z Ubezpieczaj膮cym, do Umowy ubezpieczenia mog膮 by膰 wprowadzone postanowienia
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU.
2.
Wszelkie zmiany Um贸w s膮 dokonywane w drodze ustale艅 pomi臋dzy Stronami i potwierdzane w formie pisemnej.
3.
W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczaj膮cego kt贸rejkolwiek z Um贸w Dodatkowych, Towarzystwo
zastrzega sobie prawo do 14鈥揹niowego terminu na przedstawienie Ubezpieczaj膮cemu wysoko艣ci nowej sk艂adki.
4.
Umowa ubezpieczenia mo偶e ulec rozwi膮zaniu, w przypadku gdy liczba os贸b Ubezpieczonych b臋dzie mniejsza
ni偶 3 (trzy), jednak nie ni偶sza ni偶 50% Pracownik贸w Ubezpieczaj膮cego.
5.
Na podstawie posiadanych informacji o grupie Ubezpieczonych (takich jak liczebno艣膰, struktura wiekowa,
p艂ciowa, rodzaj wykonywanego zawodu), Towarzystwo ustala zakres odpowiedzialno艣ci, wysoko艣ci sum
ubezpieczenia i sk艂adki, obowi膮zuj膮ce w nast臋pnym roku polisowym, zawiadamiaj膮c o tym Ubezpieczaj膮cego
najp贸藕niej w terminie 50 dni przed rocznic膮 Polisy.
6.
Odmowa Ubezpieczaj膮cego przyj臋cia zaproponowanych przez Towarzystwo warunk贸w z艂o偶ona w formie
pisemnej do dnia rocznicy Polisy, jest r贸wnoznaczna ze z艂o偶eniem przez Ubezpieczaj膮cego o艣wiadczenia o
nieprzed艂u偶aniu Umowy na kolejny rok polisowy.
7.
Na 30 dni przed ka偶d膮 rocznic膮 Polisy Ubezpieczaj膮cy, poprzez z艂o偶enie wniosku i za zgod膮 Towarzystwa, mo偶e
zmieni膰: zakres odpowiedzialno艣ci, wysoko艣ci sum ubezpieczenia i sk艂adki, cz臋stotliwo艣膰 op艂acania sk艂adek.
8.
Dokonanie zmian warunk贸w w Umowie Podstawowej lub w Umowie Dodatkowej, o kt贸rych mowa w ust. 5 i w ust.
7, Towarzystwo potwierdzi wystawiaj膮c stosowny aneks potwierdzaj膮cego zakres dokonanych zmian. W
przypadku niedokonywania przez Strony 偶adnych zmian w Umowie Ubezpieczenia, Towarzystwo nie jest
zobowi膮zane do wystawiania aneksu, za艣 Umowa Podstawowa i Umowa Dodatkowa przed艂u偶aj膮 si臋 na
zasadach okre艣lonych w Art. IV ust. 10.
background image
Strona 8 z 38
Artyku艂 X
Sk艂adki
1.
Obowi膮zek op艂acania sk艂adek ca艂kowitych istnieje przez ca艂y okres trwania odpowiedzialno艣ci Towarzystwa.
2.
Towarzystwo ustala wysoko艣膰 sk艂adki ochronnej z tytu艂u Umowy Podstawowej i Um贸w Dodatkowych w
zale偶no艣ci od wysoko艣ci sum ubezpieczenia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, cz臋stotliwo艣ci op艂acania
sk艂adek oraz liczebno艣ci, struktury wiekowej, p艂ciowej, rodzaju wykonywanego zawodu os贸b przyst臋puj膮cych do
Umowy.
3.
Wysoko艣膰 sk艂adek nale偶nych z tytu艂u Umowy Podstawowej i Um贸w Dodatkowych potwierdzone s膮 w Polisie.
4.
Sk艂adki z tytu艂u Um贸w Dodatkowych op艂acane s膮 wraz ze sk艂adk膮 ochronn膮 z tytu艂u Umowy Podstawowej.
5.
Sk艂adki nale偶ne mog膮 pochodzi膰 ze 艣rodk贸w finansowych Ubezpieczaj膮cego i/lub Ubezpieczonego.
6.
Sk艂adk臋 ca艂kowit膮 uwa偶a si臋 za op艂acon膮 nast臋pnego dnia roboczego po dacie uznania rachunku bankowego,
wskazanego przez Towarzystwo, kwot膮 w wysoko艣ci nale偶nej sk艂adki ca艂kowitej.
7.
Sk艂adki mog膮 by膰 p艂atne z cz臋stotliwo艣ci膮 miesi臋czn膮, kwartaln膮, p贸艂roczn膮 lub roczn膮, zgodnie z wyborem
Ubezpieczaj膮cego. Termin nale偶no艣ci sk艂adki, prolongata, wysoko艣ci sk艂adek oraz cz臋stotliwo艣膰 ich op艂acania
okre艣lone s膮 w Polisie.
8.
W przypadku powstania zaleg艂o艣ci w op艂acaniu sk艂adki ca艂kowitej, Towarzystwo wezwie Ubezpieczaj膮cego do
zap艂aty w dodatkowym terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu oraz poinformuje go o skutkach
niezap艂acenia sk艂adki w wy偶ej wymienionym dodatkowym terminie.
9.
Skutkiem niezap艂acenia sk艂adki ca艂kowitej mo偶e by膰 rozwi膮zanie Umowy lub zawieszenie odpowiedzialno艣ci
Towarzystwa, z zastrze偶eniem Art. VIII ust. 10.
10. Skutki, o kt贸rych mowa w ust.9 powstaj膮 z up艂ywem terminu dodatkowego wskazanego w pisemnym wezwaniu
do zap艂aty.
11. W przypadku zaleg艂o艣ci w op艂acaniu sk艂adek, wp艂acane kwoty przeznaczane s膮 na pierwsz膮 zaleg艂膮 sk艂adk臋, z
zastrze偶eniem Art. VI.
Artyku艂 XI
Pocz膮tek i koniec odpowiedzialno艣ci Towarzystwa
1.
Odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna si臋 od daty wskazanej w
certyfikacie jako data pocz膮tku ochrony, z zastrze偶eniem postanowie艅 Art. XII.
2.
Odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego ko艅czy si臋 w dniu zaistnienia jednej z
okoliczno艣ci:
1.
otrzymania przez Towarzystwo o艣wiadczenia o odst膮pieniu przez Ubezpieczaj膮cego od Umowy;
2.
艣mierci Ubezpieczonego;
3.
up艂ywu okresu rozliczeniowego, za jaki op艂acono sk艂adk臋 w przypadku:
1)
rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia w ramach Umowy;
2)
ustania stosunku prawnego 艂膮cz膮cego Ubezpieczonego z Ubezpieczaj膮cym;
4.
wyp艂aty 艣wiadczenia z tytu艂u Umowy Dodatkowej dotycz膮cej niezdolno艣ci do pracy zarobkowej wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku;
5.
up艂ywu okresu trwania Umowy ubezpieczenia w przypadku jej nieprzed艂u偶enia;
6.
up艂ywu okresu wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia;
7.
up艂ywu terminu dodatkowego wskazanego w pisemnym wezwaniu do zap艂aty zaleg艂ej sk艂adki.
3.
Ponadto odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonych b臋d膮cych Wsp贸艂ma艂偶onkiem
Pracownika, ustaje:
1.
z ko艅cem odpowiedzialno艣ci w stosunku do Pracownika;
2.
w dniu up艂ywu okresu rozliczeniowego, w kt贸rym Towarzystwo otrzyma艂o dokument potwierdzaj膮cy ustanie
zwi膮zku ma艂偶e艅skiego Pracownika. O艣wiadczenie takie Pracownik ma obowi膮zek z艂o偶y膰 niezw艂ocznie po
zaj艣ciu odpowiednich przes艂anek.
4.
Odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa z tytu艂u Umowy Dodatkowej ko艅czy si臋 w dniu:
1.
rozwi膮zania Umowy Dodatkowej;
2.
up艂ywu okresu rozliczeniowego, za jaki op艂acono sk艂adk臋, w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z
ubezpieczenia w ramach Umowy Dodatkowej.
5.
Ponadto odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa z tytu艂u Um贸w Dodatkowych, obejmuj膮cych swym zakresem zdarzenia
wymienione w Art. III ust. 3 pkt.4, 7, 9鈥16, 26 oraz 28, ko艅czy si臋 w dniu rocznicy Polisy przypadaj膮cej po
uko艅czeniu przez Ubezpieczonego 65 lat.
Artyku艂 XII
Wy艂膮czenia i ograniczenia odpowiedzialno艣ci Towarzystwa
1.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli 艣mier膰 Ubezpieczonego lub inne zdarzenie ubezpieczeniowe
nast膮pi艂y bezpo艣rednio lub po艣rednio w wyniku:
1.
wojny, dzia艂a艅 wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy,
terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach spo艂ecznych;
2.
pope艂nienia czynu nosz膮cego ustawowe znamiona umy艣lnego przest臋pstwa;
3.
prowadzenia pojazdu w stanie nietrze藕wo艣ci lub pod wp艂ywem 艣rodk贸w odurzaj膮cych;
background image
Strona 9 z 38
4.
samob贸jstwa Ubezpieczonego pope艂nionego w okresie 1. roku od pocz膮tku odpowiedzialno艣ci w stosunku
do tego Ubezpieczonego.
2.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki zdarze艅 spowodowanych nieszcz臋艣liwym wypadkiem, kt贸ry
mia艂 miejsce przed rozpocz臋ciem odpowiedzialno艣ci Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego.
3.
O ile Umowa Dodatkowa tak stanowi, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zdarzenie
ubezpieczeniowe powsta艂o w nast臋pstwie:
1.
prowadzenia pojazdu bez okre艣lonych w stosownych przepisach prawa uprawnie艅 do prowadzenia danego
pojazdu lub prowadzenia pojazdu w stanie po spo偶yciu alkoholu albo w stanie nietrze藕wo艣ci;
2.
spo偶ycia lub spo偶ywania alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych lub psychotropowych, nie zaleconych przez
lekarza;
3.
samookaleczenia, usi艂owania pope艂nienia samob贸jstwa;
4.
poddania si臋 eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu
poza kontrol膮 lekarza lub innych os贸b uprawnionych, nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej,
nieprzestrzegania zalece艅 lekarskich.
4.
Karencj臋 stosuje si臋 w podanych poni偶ej okresach licz膮c od dnia przyst膮pienia do Umowy Dodatkowej, dla
wymienionych zdarze艅 b臋d膮cych przedmiotem odpowiednich Um贸w Dodatkowych:
1.
30 dni 鈥 pobyt Ubezpieczonego w szpitalu;
2.
90 dni 鈥 operacje chirurgiczne, powa偶na choroba Ubezpieczonego, powa偶na choroba Dziecka, rehabilitacja
medyczna;
3.
9 miesi臋cy 鈥 urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ci膮偶y
mnogiej lub z wad膮 wrodzon膮.
5.
Ponadto karencje z tytu艂u Umowy Podstawowej i Um贸w Dodatkowych stosuje si臋 dla os贸b przyst臋puj膮cych do
Umowy ubezpieczenia po up艂ywie 3 miesi臋cy od daty nabycia prawa do przyst膮pienia. Okres karencji wynosi 6
miesi臋cy, a w przypadku Umowy Dodatkowej dotycz膮cej urodzenia Dziecka oraz Umowy Dodatkowej dotycz膮cej
urodzenia Dziecka w wyniku ci膮偶y mnogiej lub z wad膮 wrodzon膮 鈥 9 miesi臋cy.
6.
W przypadkach karencji opisanych w ust.4 stosuje si臋 nast臋puj膮c膮 zasad臋: w stosunku do os贸b, kt贸re by艂y obj臋te
ochron膮 ubezpieczeniow膮 z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia, up艂yw karencji liczony jest od daty
rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, 偶e ochrona
z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia zako艅czy艂a si臋, a okres mi臋dzy zako艅czeniem ochrony z tytu艂u
wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia a dat膮 przyst膮pienia do niniejszej Umowy by艂 nie d艂u偶szy ni偶 30 dni.
7.
Karencj臋 opisan膮 w ust. 4 stosuje si臋 do rozszerzonego zakresu ochrony oraz nadwy偶ek tych sum
ubezpieczenia, kt贸re obowi膮zywa艂y z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia zawartej przez
Ubezpieczaj膮cego z innym Ubezpieczycielem oraz z tytu艂u kt贸rej ochrona wzgl臋dem danego Ubezpieczonego
zako艅czy艂a si臋.
Artyku艂 XIII
Wyp艂ata 艣wiadczenia
1.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia z tytu艂u 艣mierci Ubezpieczonego, Uposa偶ony sk艂ada do Towarzystwa:
1.
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2.
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Uposa偶onego;
3.
akt zgonu Ubezpieczonego;
4.
kserokopi臋 karty zgonu, je偶eli jej uzyskanie nie jest mo偶liwe, dokumentacj臋 medyczn膮 potwierdzaj膮c膮
przyczyn臋 艣mierci;
5.
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
2.
Kserokopie sk艂adanych dokument贸w winny by膰 potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em.
3.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust.1.
4.
Towarzystwo dokonuje wyp艂aty 艣wiadczenia najp贸藕niej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
zaj艣ciu zdarzenia ubezpieczeniowego.
5.
W przypadku, gdy wyja艣nienie w powy偶szym terminie okoliczno艣ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno艣ci
Towarzystwa albo wysoko艣ci nale偶nego 艣wiadczenia okaza艂o si臋 niemo偶liwe, Towarzystwo dokona wyp艂aty
艣wiadczenia w ci膮gu 14 dni od dnia, w kt贸rym przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci wyja艣nienie tych
okoliczno艣ci by艂o mo偶liwe. Bezsporn膮 cz臋艣膰 艣wiadczenia Towarzystwo wyp艂aci w terminie okre艣lonym w ust.4.
6.
Je偶eli 艣wiadczenie nie przys艂uguje w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, Towarzystwo poinformuje o tym niezw艂ocznie osob臋
wyst臋puj膮c膮 z roszczeniem, wskazuj膮c na okoliczno艣ci oraz podstaw臋 prawn膮, uzasadniaj膮c膮 ca艂kowit膮 lub
cz臋艣ciow膮 odmow臋 wyp艂aty 艣wiadczenia.
7.
艁膮czna kwota 艣wiadcze艅 w zwi膮zku z tym samym zdarzeniem, nale偶nych z tytu艂u wszystkich Um贸w
Dodatkowych, w kt贸rych przedmiotem ubezpieczenia jest 偶ycie lub zdrowie Ubezpieczonego, z wy艂膮czeniem
um贸w obejmuj膮cych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, osierocenie Dziecka oraz pomoc medyczn膮 w
kraju, nie mo偶e przekroczy膰 kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 jednego, najwy偶szego 艣wiadczenia z tytu艂u
wszystkich Um贸w Dodatkowych, nale偶nego w zwi膮zku z tym zdarzeniem, o ile Umowa Dodatkowa nie stanowi
inaczej.
8.
Towarzystwo ma prawo odmowy przyznania 艣wiadczenia, je偶eli:
1.
Ubezpieczony lub Ubezpieczaj膮cy poda艂 okoliczno艣ci niezgodne z prawd膮 lub zatai艂 informacje, o kt贸re
Towarzystwo pyta艂o we wniosku albo innych formularzach czy pismach przed zawarciem Umowy lub
przyst膮pieniem Ubezpieczonego do Umowy, je偶eli okoliczno艣ci te lub informacje mog艂y mie膰 wp艂yw na
background image
Strona 10 z 38
zwi臋kszenie ryzyka ubezpieczeniowego. W powy偶szej sytuacji, prawo odmowy przyznania 艣wiadczenia
wygasa, je偶eli do zdarzenia dosz艂o po up艂ywie 3 lat od daty pocz膮tku odpowiedzialno艣ci Towarzystwa w
stosunku do danego Ubezpieczonego;
2.
Ubezpieczony lub Uposa偶ony nie dostarczy艂 dokument贸w niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci
Towarzystwa.
Artyku艂 XIV
Uprawnieni do 艣wiadczenia
1.
Prawo do 艣wiadczenia z tytu艂u Umowy Podstawowej dotycz膮cej 艣mierci Ubezpieczonego oraz z tytu艂u Um贸w
Dodatkowych, w ramach kt贸rych odpowiedzialno艣ci膮 Towarzystwa obj臋te s膮 zdarzenia ubezpieczeniowe
wymienione w Art. III ust.3 pkt.1鈥4, przys艂uguje Uposa偶onemu, z zastrze偶eniem ust.11.
2.
Prawo do 艣wiadczenia z tytu艂u Um贸w Dodatkowych, w ramach kt贸rych odpowiedzialno艣ci膮 obj臋te s膮 zdarzenia
ubezpieczeniowe wymienione w Art. III ust.3. pkt.5鈥24 oraz pkt.27鈥28, przys艂uguje Ubezpieczonemu, z
zastrze偶eniem ust.11.
3.
Prawo do 艣wiadczenia z tytu艂u Um贸w Dodatkowych, w ramach kt贸rych odpowiedzialno艣ci膮 Towarzystwa obj臋te
s膮 zdarzenia ubezpieczeniowe wymienione w Art. III ust.3 pkt. 25鈥26 przys艂uguje Ubezpieczonemu lub innej
osobie okre艣lonej zgodnie z warunkami odpowiednich Um贸w Dodatkowych, z zastrze偶eniem ust.11.
4.
Ubezpieczony ma prawo wskaza膰 Uposa偶onych w deklaracji oraz ma prawo w ka偶dym czasie ich zmieni膰,
sk艂adaj膮c o艣wiadczenie w formie pisemnej.
5.
Zmiana Uposa偶onych dochodzi do skutku z dat膮 wp艂ywu do Towarzystwa o艣wiadczenia Ubezpieczonego, o
kt贸rym mowa w ust.4.
6.
Ubezpieczony ma prawo wskaza膰 kilku Uposa偶onych wraz z okre艣leniem ich procentowego udzia艂u w
艣wiadczeniu.
7.
W przypadku wskazania kilku Uposa偶onych, je艣li kt贸ry艣 z nich zmar艂 lub utraci艂 prawo do 艣wiadczenia,
przypadaj膮ca na niego cz臋艣膰 艣wiadczenia zostanie rozdzielona pomi臋dzy pozosta艂ych Uposa偶onych,
proporcjonalnie do ich udzia艂u w 艣wiadczeniu.
8.
Je偶eli Ubezpieczony nie wskaza艂 Uposa偶onego lub Uposa偶ony nie 偶yje, 艣wiadczenie przys艂uguje spadkobiercom
Ubezpieczonego w kolejno艣ci okre艣lonej w przepisach o dziedziczeniu ustawowym, z wy艂膮czeniem Gminy oraz
Skarbu Pa艅stwa, a je偶eli ich nie ma, to spadkobiercom testamentowym powo艂anym przez Ubezpieczonego, z
zastrze偶eniem ust.7 oraz ust.11.
9.
Za Uposa偶onego zmar艂ego przed 艣mierci膮 Ubezpieczonego uwa偶a si臋 r贸wnie偶 Uposa偶onego, kt贸ry zmar艂
jednocze艣nie z Ubezpieczonym.
10. Je偶eli Uposa偶ony zmar艂 po 艣mierci Ubezpieczonego, lecz przed dokonaniem na jego rzecz wyp艂aty 艣wiadczenia
z tytu艂u 艣mierci Ubezpieczonego, 艣wiadczenie przys艂uguje spadkobiercom Uposa偶onego w kolejno艣ci okre艣lonej
w przepisach o dziedziczeniu ustawowym, z wy艂膮czeniem Gminy oraz Skarbu Pa艅stwa, a je偶eli ich nie ma, to
spadkobiercom testamentowym powo艂anym przez Uposa偶onego, z zastrze偶eniem ust.11.
11. 艢wiadczenie nie przys艂uguje osobie, kt贸ra umy艣lnie przyczyni艂a si臋 do 艣mierci osoby, kt贸rej 偶ycie jest
przedmiotem Umowy.
Artyku艂 XV
Umowy Dodatkowe
O ile postanowienia niniejszego Artyku艂u nie stanowi膮 inaczej, postanowienia Og贸lnych Warunk贸w Ubezpieczenia
(Umowy Podstawowej) stosuje si臋 odpowiednio do Um贸w Dodatkowych.
1.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku
1.
W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku, Towarzystwo wyp艂aci
艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zaj艣cia
nieszcz臋艣liwego wypadku.
2.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 lub za skutki nieszcz臋艣liwego wypadku, kt贸ry powsta艂 w nast臋pstwie:
1)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok艂adzie innego
samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych;
2)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem.
3.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia Uposa偶ony sk艂ada do Towarzystwa dokumenty, o kt贸rych mowa
w Art. XIII ust.1 oraz kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury)
potwierdzaj膮c膮 zaj艣cie nieszcz臋艣liwego wypadku.
4.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.3.
background image
Strona 11 z 38
5.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje zwi膮zek przyczynowo鈥
skutkowy pomi臋dzy nieszcz臋艣liwym wypadkiem a 艣mierci膮 Ubezpieczonego.
6.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, je偶eli:
1)
nieszcz臋艣liwy wypadek oraz 艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowana nieszcz臋艣liwym wypadkiem
nast膮pi艂y w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy Dodatkowej;
2)
艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowana nieszcz臋艣liwym wypadkiem nast膮pi艂a przed up艂ywem 180 dni od
daty zaj艣cia nieszcz臋艣liwego wypadku.
7.
艁膮czna kwota 艣wiadcze艅 w zwi膮zku z tym samym nieszcz臋艣liwym wypadkiem, nale偶na z tytu艂u wszystkich
Um贸w Dodatkowych, w kt贸rych przedmiotem ubezpieczenia jest 偶ycie lub zdrowie Ubezpieczonego, z
wy艂膮czeniem um贸w obejmuj膮cych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, osierocenie Dziecka oraz
pomoc medyczn膮 w kraju, nie mo偶e przekroczy膰 kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 sumy 艣wiadcze艅
nale偶nych w zwi膮zku ze 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku, 艣mierci膮
Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji i 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy.
2.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy
1.
W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy, Towarzystwo wyp艂aci
艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zaj艣cia
nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy.
2.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 lub za skutki nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy, kt贸ry powsta艂 w nast臋pstwie:
1)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok艂adzie innego
samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych;
2)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem.
3.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Uposa偶ony sk艂ada do Towarzystwa dokumenty, o kt贸rych mowa
w Art. XIII ust.1 oraz kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury)
potwierdzaj膮c膮 zaj艣cie nieszcz臋艣liwego wypadku.
4.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.3.
5.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje zwi膮zek przyczynowo鈥
skutkowy pomi臋dzy nieszcz臋艣liwym wypadkiem przy pracy a 艣mierci膮 Ubezpieczonego.
6.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, je偶eli:
1)
nieszcz臋艣liwy wypadek przy pracy oraz 艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowana nieszcz臋艣liwym
wypadkiem przy pracy nast膮pi艂y w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy
Dodatkowej;
2)
艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowana nieszcz臋艣liwym wypadkiem przy pracy nast膮pi艂a przed up艂ywem
180 dni od daty zaj艣cia nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy.
7.
艁膮czna kwota 艣wiadcze艅 w zwi膮zku z tym samym nieszcz臋艣liwym wypadkiem, nale偶na z tytu艂u wszystkich
Um贸w Dodatkowych, w kt贸rych przedmiotem ubezpieczenia jest 偶ycie lub zdrowie Ubezpieczonego, z
wy艂膮czeniem um贸w obejmuj膮cych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, osierocenie Dziecka oraz
pomoc medyczn膮 w kraju, nie mo偶e przekroczy膰 kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 sumy 艣wiadcze艅
nale偶nych w zwi膮zku ze 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku, 艣mierci膮
Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji i 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy.
3.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku
lokomocji
1.
W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji, Towarzystwo
wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zaj艣cia
nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji.
2.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 pkt.1鈥3 lub za skutki nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji, kt贸ry powsta艂 w nast臋pstwie:
1)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok艂adzie innego
samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych;
2)
uprawiania sport贸w o charakterze ekstremalnym, takich jak: sporty lotnicze, motorowe czy motorowodne
lub podczas udzia艂u w wy艣cigach lub rajdach pojazd贸w l膮dowych, wodnych, powietrznych oraz w
przygotowaniach do nich.
3.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia Uposa偶ony sk艂ada do Towarzystwa dokumenty, o kt贸rych mowa
w Art. XIII ust.1 oraz kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury)
potwierdzaj膮c膮 zaj艣cie nieszcz臋艣liwego wypadku.
4.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.3.
background image
Strona 12 z 38
5.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje zwi膮zek przyczynowo鈥
skutkowy pomi臋dzy nieszcz臋艣liwym wypadkiem w 艣rodku lokomocji, a 艣mierci膮 Ubezpieczonego.
6.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, je偶eli:
1)
nieszcz臋艣liwy wypadek w 艣rodku lokomocji oraz 艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowana nieszcz臋艣liwym
wypadkiem w 艣rodku lokomocji nast膮pi艂y w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u
Umowy Dodatkowej;
2)
艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowana nieszcz臋艣liwym wypadkiem w 艣rodku lokomocji nast膮pi艂a przed
up艂ywem 180 dni od daty zaj艣cia nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji.
7.
艁膮czna kwota 艣wiadcze艅 w zwi膮zku z tym samym nieszcz臋艣liwym wypadkiem, nale偶na z tytu艂u wszystkich
Um贸w Dodatkowych, w kt贸rych przedmiotem ubezpieczenia jest 偶ycie lub zdrowie Ubezpieczonego, z
wy艂膮czeniem um贸w obejmuj膮cych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, osierocenie Dziecka oraz
pomoc medyczn膮 w kraju, nie mo偶e przekroczy膰 kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 sumy 艣wiadcze艅
nale偶nych w zwi膮zku ze 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku, 艣mierci膮
Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w 艣rodku lokomocji i 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku przy pracy.
4.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu
1.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje 艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowan膮 bezpo艣rednio zawa艂em serca
lub udarem m贸zgu zdefiniowanych poni偶ej, kt贸re mia艂y miejsce w okresie obejmowania Ubezpieczonego
ochron膮 z tytu艂u Umowy Dodatkowej:
1)
udar m贸zgu 鈥 trwa艂e uszkodzenie tkanki m贸zgowej, powoduj膮ce powstanie ubytk贸w neurologicznych,
utrzymuj膮cych si臋 ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawa艂em tkanki m贸zgowej,
zatorem lub krwotokiem wewn膮trzczaszkowym. Termin nie obejmuje zawa艂u m贸zgu lub krwawienia
wewn膮trzczaszkowego, spowodowanego zewn臋trznym urazem oraz epizod贸w przemijaj膮cego
niedokrwienia m贸zgu. Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie o ile zostanie spe艂niona definicja udaru m贸zgu
albo zostanie on potwierdzony badaniem sekcyjnym.
2)
zawa艂 serca 鈥 pe艂no艣cienna martwica fragmentu mi臋艣nia sercowego w wyniku nag艂ego przerwania
dop艂ywu krwi, kt贸rej rozpoznanie potwierdzone by膰 musi wyst膮pieniem typowych dolegliwo艣ci b贸lowych
w klatce piersiowej, pojawieniem si臋 nowych, charakterystycznych dla zawa艂u serca zmian w zapisie
ekg, podwy偶szeniem poziomu enzym贸w wska藕nikowych martwicy mi臋艣nia serca. Towarzystwo wyp艂aci
艣wiadczenie o ile wszystkie powy偶sze objawy wyst膮pi膮 艂膮cznie albo zawa艂 serca zostanie potwierdzony
badaniem sekcyjnym.
2.
W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu, Towarzystwo wyp艂aci
艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu wyst膮pienia
zawa艂u serca lub udaru m贸zgu.
3.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 pkt.2鈥4.
4.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Uposa偶ony sk艂ada do Towarzystwa dokumenty, o kt贸rych mowa
w Art. XIII ust.1.
5.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.4.
6.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje zwi膮zek przyczynowo鈥
skutkowy pomi臋dzy zawa艂em serca lub udarem m贸zgu, a 艣mierci膮 Ubezpieczonego.
7.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, je偶eli:
1)
zawa艂 serca lub udar m贸zgu oraz 艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowana zawa艂em serca lub udarem
m贸zgu nast膮pi艂y w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy Dodatkowej;
2)
艣mier膰 Ubezpieczonego spowodowana zawa艂em serca lub udarem m贸zgu nast膮pi艂a przed up艂ywem 90
dni od daty wyst膮pienia zawa艂u serca lub udaru m贸zgu.
8.
艁膮czna kwota 艣wiadcze艅 w zwi膮zku z tym samym zawa艂em serca lub udarem m贸zgu, nale偶na z tytu艂u
wszystkich Um贸w Dodatkowych, w kt贸rych przedmiotem ubezpieczenia jest 偶ycie lub zdrowie
Ubezpieczonego, z wy艂膮czeniem um贸w obejmuj膮cych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
osierocenie Dziecka oraz pomoc medyczn膮 w kraju, nie mo偶e przekroczy膰 kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰
sumy 艣wiadcze艅 nale偶nych w zwi膮zku ze 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu,
trwa艂ym uszczerbkiem Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu oraz powa偶n膮 chorob膮
Ubezpieczonego, z zastrze偶eniem pkt.9.
9.
W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu w okresie 30 dni od zaj艣cia
tego zawa艂u serca lub udaru m贸zgu, Towarzystwo pomniejszy kwot臋 艣wiadczenia z tytu艂u Umowy
Dodatkowej dotycz膮cej 艣mierci Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu o kwot臋
艣wiadczenia z tytu艂u Umowy Dodatkowej dotycz膮cej trwa艂ego uszczerbku wskutek zawa艂u serca lub udaru
m贸zgu wyp艂aconego w zwi膮zku z tym samym zawa艂em serca lub udarem m贸zgu.
background image
Strona 13 z 38
5.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca niezdolno艣ci Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku
1.
W przypadku powstania niezdolno艣ci do pracy zarobkowej wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku, Towarzystwo
wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zaj艣cia
nieszcz臋艣liwego wypadku powoduj膮cego niezdolno艣膰 do pracy.
2.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia, je偶eli niezdolno艣膰 do wykonywania pracy zarobkowej
powsta艂a wskutek uszkodze艅 cia艂a, kt贸re istnia艂y przed dat膮 rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u
Umowy Dodatkowej.
3.
Ochron膮 ubezpieczeniow膮 mo偶e by膰 obj臋ta osoba, kt贸rej wiek w dacie pocz膮tku ochrony ubezpieczeniowej
wynikaj膮cej z Umowy Dodatkowej wynosi co najmniej 15 lat i mniej ni偶 60 lat.
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 lub za skutki zdarze艅 powsta艂ych w nast臋pstwie:
1)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok艂adzie innego
samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych;
2)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem;
3)
choroby psychicznej, niedorozwoju umys艂owego lub zaburze艅 psychicznych oraz ich skutk贸w.
5.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentacji potwierdzaj膮cej istnienie niezdolno艣ci do pracy zarobkowej;
3)
kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury)potwierdzaj膮c膮 zaj艣cie
nieszcz臋艣liwego wypadku;
4)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
6.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.5 lub mo偶e
skierowa膰 Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie. Koszt dodatkowych bada艅 pokrywa
Towarzystwo.
7.
Prawo do 艣wiadczenia zostanie przyznane, je偶eli Ubezpieczony by艂 niezdolny do pracy zarobkowej
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesi臋cy, rozpoczynaj膮cy sw贸j bieg w okresie udzielania mu
ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy Dodatkowej. Warunkiem wyp艂aty 艣wiadczenia jest istnienie
niezdolno艣ci do pracy zarobkowej w dacie zg艂oszenia roszczenia o wyp艂at臋 艣wiadczenia i zgodnie z wiedz膮
medyczn膮 brak pozytywnych rokowa艅 na odzyskanie przez Ubezpieczonego zdolno艣ci do wykonywania
jakiejkolwiek pracy zarobkowej w przysz艂o艣ci.
8.
Towarzystwo przyzna prawo do 艣wiadczenia, je偶eli okres niezdolno艣ci do pracy zarobkowej rozpocz膮艂 si臋 nie
p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 180 dni od daty nieszcz臋艣liwego wypadku.
6.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku
1.
W przypadku wyst膮pienia trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci
1% sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zaj艣cia nieszcz臋艣liwego wypadku za
1% trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu.
2.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 lub za skutki nieszcz臋艣liwego wypadku, kt贸ry powsta艂 w nast臋pstwie:
1)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok艂adzie innego
samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych;
2)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem.
3.
Prawo do 艣wiadczenia nie przys艂uguje, je偶eli w ci膮gu 7 dni od daty nieszcz臋艣liwego wypadku Ubezpieczony
w jego wyniku zmar艂.
4.
W przypadku wyst膮pienia nieszcz臋艣liwego wypadku Ubezpieczony jest zobowi膮zany stara膰 si臋 o
z艂agodzenie skutk贸w wypadku przez niezw艂oczne poddanie si臋 opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarzy
leczeniu. Je偶eli Ubezpieczony umy艣lnie nie wykona艂 niniejszych obowi膮zk贸w, a mia艂o to wp艂yw na ustalenie
okoliczno艣ci wypadku lub wysoko艣ci 艣wiadczenia, Towarzystwo mo偶e odm贸wi膰 wyp艂aty 艣wiadczenia lub je
zmniejszy膰.
5.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentacji medycznej potwierdzaj膮cej trwa艂y uszczerbek na zdrowiu oraz przebieg
leczenia;
background image
Strona 14 z 38
3)
kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury)potwierdzaj膮cego zaj艣cie
nieszcz臋艣liwego wypadku;
4)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
6.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia oraz jego stopniu (procencie) na podstawie dokumentacji, o
kt贸rej mowa w pkt.5 oraz na podstawie wynik贸w bada艅, o kt贸rych mowa w pkt.7.
7.
Towarzystwo ma prawo skierowa膰 Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie lub na wizyt臋 do
wskazanego przez siebie lekarza orzecznika. Koszty tych bada艅 oraz wizyty pokrywa Towarzystwo.
8.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, je偶eli:
1)
nieszcz臋艣liwy wypadek powoduj膮cy trwa艂y uszczerbek oraz trwa艂y uszczerbek nast膮pi艂y w okresie
udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy Dodatkowej;
2)
trwa艂y uszczerbek nast膮pi艂 przed up艂ywem 180 dni od daty zaj艣cia nieszcz臋艣liwego;
3)
z medycznego punktu widzenia istnieje zwi膮zek przyczynowo鈥搒kutkowy pomi臋dzy nieszcz臋艣liwym
wypadkiem a trwa艂ym uszczerbkiem.
9.
Prawo do 艣wiadczenia z tytu艂u trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku
przys艂uguje maksymalnie za 100% trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego
jednym nieszcz臋艣liwym wypadkiem.
10. Stopie艅 (procent) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zako艅czeniu leczenia usprawniaj膮cego i
okresu rehabilitacji, nie wcze艣niej ni偶 po 3 miesi膮cach od daty zaj艣cia nieszcz臋艣liwego wypadku i nie p贸藕niej
ni偶 po up艂ywie 24 miesi臋cy od daty zg艂oszenia wniosku, o kt贸rym mowa w pkt.5.
11. W przypadku powstania trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w obr臋bie
narz膮du, kt贸rego funkcje by艂y upo艣ledzone przed tym nieszcz臋艣liwym wypadkiem, stopie艅 trwa艂ego
uszczerbku na zdrowiu zostanie ustalony w wyniku analizy upo艣ledzenia danego narz膮du przed i po
nieszcz臋艣liwym wypadku.
12. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu stosuje si臋 Tabel臋 uszczerbk贸w na
zdrowiu, stanowi膮c膮 Za艂膮cznik nr 1 do OWU.
13. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si臋 pod uwag臋 rodzaju pracy
ani czynno艣ci wykonywanych przez Ubezpieczonego.
14. Po ustaleniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu p贸藕niejsza zmiana, zar贸wno w przypadku
polepszenia, jak i pogorszenia, nie daje podstawy do zmiany wysoko艣ci 艣wiadczenia.
7.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca
lub udaru m贸zgu
1.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje zdiagnozowanie u Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialno艣ci
Towarzystwa wymienionych i zdefiniowanych chor贸b:
1)
udar m贸zgu 鈥 trwa艂e uszkodzenie tkanki m贸zgowej, powoduj膮ce powstanie ubytk贸w neurologicznych,
utrzymuj膮cych si臋 ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawa艂em tkanki m贸zgowej,
zatorem lub krwotokiem wewn膮trzczaszkowym. Termin nie obejmuje zawa艂u m贸zgu lub krwawienia
wewn膮trzczaszkowego, spowodowanego zewn臋trznym urazem oraz epizod贸w przemijaj膮cego
niedokrwienia m贸zgu;
2)
zawa艂 serca 鈥 pe艂no艣cienna martwica fragmentu mi臋艣nia sercowego w wyniku nag艂ego przerwania
dop艂ywu krwi, kt贸rej rozpoznanie potwierdzone by膰 musi wyst膮pieniem typowych dolegliwo艣ci b贸lowych
w klatce piersiowej, pojawieniem si臋 nowych, charakterystycznych dla zawa艂u serca zmian w zapisie
ekg, podwy偶szeniem poziomu enzym贸w wska藕nikowych martwicy mi臋艣nia serca. Wszystkie powy偶sze
objawy musz膮 wyst膮pi膰 艂膮cznie.
2.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3.
3.
W przypadku wyst膮pienia trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawa艂em serca lub udarem
m贸zgu, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci 1% sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy
Dodatkowej w dniu wyst膮pienia zawa艂u lub udaru m贸zgu za 1% trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu.
4.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentacji medycznej potwierdzaj膮cej trwa艂y uszczerbek na zdrowiu oraz przebieg
leczenia;
3)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
5.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia oraz stopniu (procencie) trwa艂ego uszczerbku na podstawie
dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.4. oraz na podstawie wynik贸w bada艅, o kt贸rych mowa w pkt.6.
6.
Towarzystwo ma prawo skierowa膰 Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie lub na wizyt臋 do
wskazanego przez siebie lekarza orzecznika. Koszty tych bada艅 oraz wizyty pokrywa Towarzystwo.
7.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, je偶eli:
1)
zawa艂 serca lub udar m贸zgu powoduj膮ce trwa艂y uszczerbek oraz trwa艂y uszczerbek wskutek zawa艂u
serca lub udaru m贸zgu nast膮pi艂y w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy
Dodatkowej;
background image
Strona 15 z 38
2)
trwa艂y uszczerbek wskutek zawa艂u serca lub udaru nast膮pi艂 przed up艂ywem 180 dni od daty zaj艣cia
nieszcz臋艣liwego;
3)
z medycznego punktu widzenia istnieje zwi膮zek przyczynowo鈥搒kutkowy pomi臋dzy zawa艂em serca albo
udarem m贸zgu a trwa艂ym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.
8.
Prawo do 艣wiadczenia z tytu艂u Umowy Dodatkowej przys艂uguje maksymalnie za 100% trwa艂ego uszczerbku
na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego jednym zawa艂em serca lub udarem m贸zgu.
9.
Stopie艅 (procent) trwa艂ego uszczerbku ustalany jest po zako艅czeniu leczenia usprawniaj膮cego i okresu
rehabilitacji, nie wcze艣niej ni偶 po 3 miesi膮cach od daty wyst膮pienia zawa艂u lub udaru m贸zgu i nie p贸藕niej ni偶
po up艂ywie 24 miesi臋cy od daty zg艂oszenia wniosku, o kt贸rym mowa w pkt.4.
10. W przypadku powstania trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu w obr臋bie
narz膮du, kt贸rego funkcje by艂y upo艣ledzone przed tym zawa艂em serca lub udarem m贸zgu, stopie艅 trwa艂ego
uszczerbku na zdrowiu zostanie ustalony w wyniku analizy upo艣ledzenia danego narz膮du przed i po zawale
serca lub udarze m贸zgu.
11. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu stosuje si臋 Tabel臋 uszczerbk贸w na
zdrowiu, stanowi膮c膮 Za艂膮cznik nr 1 do OWU.
12. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si臋 pod uwag臋 rodzaju pracy,
ani czynno艣ci wykonywanych przez Ubezpieczonego.
13. W przypadku wyst膮pienia zawa艂u serca lub udaru m贸zgu Ubezpieczony jest zobowi膮zany stara膰 si臋 o
z艂agodzenie jego skutk贸w przez niezw艂oczne poddanie si臋 opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarzy
leczeniu. Je偶eli Ubezpieczony umy艣lnie nie wykona艂 powy偶szych obowi膮zk贸w, a mia艂o to wp艂yw na ustalenie
wysoko艣ci 艣wiadczenia, Towarzystwo mo偶e odm贸wi膰 wyp艂aty 艣wiadczenia lub je zmniejszy膰.
14. Po ustaleniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu p贸藕niejsza zmiana, zar贸wno w przypadku
polepszenia, jak i pogorszenia, nie daje podstawy do zmiany wysoko艣ci 艣wiadczenia.
15. 艁膮czna kwota 艣wiadcze艅 w zwi膮zku z tym samym zawa艂em serca lub udarem m贸zgu, nale偶nych z tytu艂u
wszystkich Um贸w Dodatkowych, w kt贸rych przedmiotem ubezpieczenia jest 偶ycie lub zdrowie
Ubezpieczonego, z wy艂膮czeniem um贸w obejmuj膮cych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
osierocenie Dziecka oraz pomoc medyczn膮 w kraju, nie mo偶e przekroczy膰 kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰
sumy 艣wiadcze艅 nale偶nych w zwi膮zku ze 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu,
trwa艂ym uszczerbkiem Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu oraz powa偶n膮 chorob膮
Ubezpieczonego.
8.
Umowa Dodatkowa dotyczaca trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Dziecka wskutek nieszcz臋艣liwego
wypadku
1.
Na u偶ytek niniejszej Umowy Dodatkowej wprowadza si臋 nast臋puj膮c膮 definicj臋:
Dziecko 鈥 dziecko w艂asne Ubezpieczonego lub przysposobione, kt贸re nie osi膮gn臋艂o wieku 25 lat.
2.
W przypadku wyst膮pienia trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Dziecka, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w
wysoko艣ci 1% sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zaj艣cia nieszcz臋艣liwego
wypadku za 1% trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu.
3.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki zdarze艅 spowodowanych nieszcz臋艣liwym wypadkiem
Dziecka, kt贸ry mia艂 miejsce przed rozpocz臋ciem odpowiedzialno艣ci Towarzystwa w stosunku do
Ubezpieczonego.
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 oraz dotycz膮cych Dziecka.
5.
Prawo do 艣wiadczenia nie przys艂uguje, je偶eli w ci膮gu 7 dni od daty nieszcz臋艣liwego wypadku Dziecko w jego
wyniku zmar艂o.
6.
W przypadku, gdy Dziecko nie podda艂o si臋/nie zosta艂o poddane opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom
lekarza w celu z艂agodzenia skutk贸w wypadku, a mia艂o to wp艂yw na ustalenie okoliczno艣ci wypadku lub
wysoko艣ci 艣wiadczenia, Towarzystwo mo偶e odm贸wi膰 wyp艂aty 艣wiadczenia lub je zmniejszy膰.
7.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 aktu urodzenia Dziecka;
3)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
4)
kserokopi臋 dokumentacji medycznej potwierdzaj膮cej trwa艂y uszczerbek na zdrowiu Dziecka oraz
przebieg leczenia;
5)
kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury) potwierdzaj膮cego zaj艣cie
nieszcz臋艣liwego wypadku;
6)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
8.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia oraz jego stopniu (procencie) na podstawie dokumentacji, o
kt贸rej mowa w pkt.7 oraz na podstawie wynik贸w bada艅, o kt贸rych mowa w pkt.9.
9.
Towarzystwo ma prawo skierowa膰 Dziecko na dodatkowe badania lekarskie lub na wizyt臋 do wskazanego
przez siebie lekarza orzecznika. Koszty bada艅 oraz wizyty pokrywa Towarzystwo.
10. Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, je偶eli:
background image
Strona 16 z 38
1)
nieszcz臋艣liwy wypadek powoduj膮cy trwa艂y uszczerbek na zdrowiu Dziecka oraz trwa艂y uszczerbek
nast膮pi艂y w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy Dodatkowej;
2)
trwa艂y uszczerbek na zdrowiu Dziecka nast膮pi艂 przed up艂ywem 180 dni od daty zaj艣cia nieszcz臋艣liwego;
3)
z medycznego punktu widzenia istnieje zwi膮zek przyczynowo鈥搒kutkowy pomi臋dzy nieszcz臋艣liwym
wypadkiem a trwa艂ym uszczerbkiem na zdrowiu Dziecka.
11. Prawo do 艣wiadczenia z tytu艂u trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku
przys艂uguje maksymalnie za 100% trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Dziecka spowodowanego jednym
nieszcz臋艣liwym wypadkiem.
12. Stopie艅 (procent) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zako艅czeniu leczenia usprawniaj膮cego i
okresu rehabilitacji, nie wcze艣niej ni偶 po 3 miesi膮cach od daty zaj艣cia nieszcz臋艣liwego wypadku i nie p贸藕niej
ni偶 po up艂ywie 24 miesi臋cy od daty zg艂oszenia wniosku, o kt贸rym mowa w pkt.7.
13. W przypadku powstania trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w obr臋bie
narz膮du, kt贸rego funkcje by艂y upo艣ledzone przed tym nieszcz臋艣liwym wypadkiem, stopie艅 trwa艂ego
uszczerbku na zdrowiu zostanie ustalony w wyniku analizy upo艣ledzenia danego narz膮du, przed i po
nieszcz臋艣liwym wypadku.
14. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu Dziecka stosuje si臋 Tabel臋 uszczerbk贸w
na zdrowiu, stanowi膮c膮 Za艂膮cznik nr 1 do OWU.
15. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si臋 pod uwag臋 rodzaju pracy
ani czynno艣ci wykonywanych przez Dziecko.
16. Po ustaleniu stopnia (procentu) trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu p贸藕niejsza zmiana, zar贸wno w przypadku
polepszenia, jak i pogorszenia, nie daje podstawy do zmiany wysoko艣ci 艣wiadczenia.
9.
Umowa Dodatkowa dotycz膮ca powa偶nej choroby Ubezpieczonego
1.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje zdiagnozowanie u Ubezpieczonego kt贸rejkolwiek z ni偶ej wymienionych
i zdefiniowanych chor贸b lub przeprowadzenie operacji w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa:
1)
anemia aplastyczna 鈥 wyst膮pienie przewlek艂ej i nieodwracalnej niewydolno艣ci szpiku, kt贸rej rezultatem
jest 艂膮czne wyst膮pienie spadku poziom贸w krwinek czerwonych, bia艂ych i p艂ytek krwi, wymagaj膮cego
regularnego leczenia przynajmniej jedn膮 z nast臋puj膮cych metod:
a)
przetaczanie krwi i preparat贸w krwiopochodnych;
b)
leczenie lekami immunosupresyjnymi;
c)
leczenie czynnikami stymuluj膮cymi szpik;
d)
przeszczepienie szpiku kostnego.
Wymagane jest potwierdzenie rozpoznania badaniem histopatologicznym (trepanobiopsja) i opinia
specjalisty hematologa;
2)
angioplastyka naczy艅 wie艅cowych 鈥 leczenie choroby wie艅cowej, polegaj膮ce na likwidacji zw臋偶enia
lub niedro偶no艣ci w jednej lub w kilku t臋tnicach wie艅cowych za pomoc膮 zabiegu, polegaj膮cego na
przezsk贸rnym poszerzeniu t臋tnicy wie艅cowej przy u偶yciu balonu, cewnika, lasera lub innych
przyrz膮d贸w, wprowadzonych do naczynia;
3)
choroba Creutzfelda鈥揓akoba 鈥 klinicznie rozpoznana za 偶ycia Ubezpieczonego, przez specjalist臋
neurologa, choroba powoduj膮ca niemo偶no艣膰 wykonywania przez Ubezpieczonego minimum trzech z
pi臋ciu podanych poni偶ej czynno艣ci 偶ycia codziennego:
a)
poruszania si臋 w domu 鈥 poruszania si臋 pomi臋dzy pomieszczeniami w domu bez konieczno艣ci
pomocy osoby drugiej;
b)
kontrolowania czynno艣ci fizjologicznych 鈥 samokontroli w zakresie oddawania ka艂u i moczu oraz
utrzymywania higieny osobistej;
c)
ubierania si臋 鈥 samodzielnego ubierania i rozbierania si臋 鈥 bez konieczno艣ci pomocy osoby
drugiej;
d)
mycia i toalety 鈥 samodzielnego wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z myciem i higien膮 osobist膮 鈥
bez konieczno艣ci pomocy osoby drugiej;
e)
jedzenia 鈥 wszystkich czynno艣ci zwi膮zanych z samodzielnym jedzeniem gotowych posi艂k贸w;
4)
guzy m贸zgu 鈥 niez艂o艣liwe nowotwory m贸zgu, z wy艂膮czeniem cyst, ropni, ziarniniak贸w, malformacji
naczyniowych, krwiak贸w, guz贸w przysadki m贸zgowej oraz szyszynki. Konieczna jest weryfikacja
histopatologiczna guza lub w przypadku zaniechania operacji, potwierdzenie rozpoznania badaniem
rezonansu j膮drowego lub arteriograficznym;
5)
leczenie operacyjne choroby wie艅cowej (by鈥損ass) 鈥 operacja chirurgiczna, maj膮ca na celu
zlikwidowanie zw臋偶enia lub niedro偶no艣ci jednej lub kilku t臋tnic wie艅cowych poprzez wszczepienie
pomostu omijaj膮cego. Operacja musi by膰 poprzedzona angiografi膮, wykazuj膮c膮 istotne zw臋偶enie
t臋tnicy wie艅cowej;
6)
niewydolno艣膰 nerek 鈥 schy艂kowe stadium choroby nerek, wyra偶aj膮ce si臋 nieodwracalnym
upo艣ledzeniem ich czynno艣ci oraz stanowi膮ce bezwzgl臋dne wskazanie do przewlek艂ej dializoterapii lub
wykonania przeszczepu nerki;
7)
nowotw贸r z艂o艣liwy 鈥 niekontrolowany wzrost kom贸rek nowotworowych z naciekaniem zdrowych
tkanek, udokumentowany rozpoznaniem histopatologicznym, gdzie o odpowiedzialno艣ci Towarzystwa
decyduje data pobrania materia艂u do badania. Zakres odpowiedzialno艣ci Towarzystwa obejmuje
pierwszorazowe rozpoznanie nowotworu u Ubezpieczonego. Termin ten obejmuje r贸wnie偶 bia艂aczk臋 (z
background image
Strona 17 z 38
wy艂膮czeniem przewlek艂ej bia艂aczki limfatycznej) i ch艂oniaki, w艂膮cznie z ziarnic膮 z艂o艣liw膮 (choroba
Hodgkina). Termin ten nie obejmuje nieinwazyjnych nowotwor贸w in situ, nowotwor贸w towarzysz膮cych
zaka偶eniu wirusem HIV oraz wszelkich rodzaj贸w nowotwor贸w sk贸ry (poza czerniakiem z艂o艣liwym);
8)
oparzenia 鈥 oparzenia III stopnia, obejmuj膮ce co najmniej 20% powierzchni cia艂a;
9)
operacja aorty 鈥 operacja chirurgiczna aorty piersiowej lub brzusznej, przeprowadzona z powodu
zagra偶aj膮cej 偶yciu choroby naczynia, w tym t臋tniak贸w, rozwarstwienia lub koarktacji aorty. Termin nie
obejmuje zabieg贸w polegaj膮cych na wprowadzeniu stentu do aorty oraz zabieg贸w dotycz膮cych jedynie
odga艂臋zie艅 aorty;
10) operacja zastawek serca 鈥 operacja na otwartym sercu, polegaj膮ca na przeszczepieniu, wszczepieniu
lub naprawie jednej lub wi臋cej zastawek serca. Termin ten nie obejmuje zabieg贸w, polegaj膮cych na
likwidacji zmian w zastawkach za pomoc膮 cewnika lub innych przyrz膮d贸w, wprowadzonych do naczy艅;
11) przeszczep du偶ych narz膮d贸w 鈥 operacyjny przeszczep nerki, serca, p艂uca lub w膮troby, pod
warunkiem, 偶e Ubezpieczony jest biorc膮;
12) udar m贸zgu 鈥 trwa艂e uszkodzenie tkanki m贸zgowej, powoduj膮ce powstanie ubytk贸w neurologicznych,
utrzymuj膮cych si臋 ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawa艂em tkanki m贸zgowej,
zatorem lub krwotokiem wewn膮trzczaszkowym. Termin nie obejmuje zawa艂u m贸zgu lub krwawienia
wewn膮trzczaszkowego, spowodowanego zewn臋trznym urazem oraz epizod贸w przemijaj膮cego
niedokrwienia m贸zgu;
13) utrata wzroku 鈥 ca艂kowita i nieodwracalna utrata funkcji widzenia w obu oczach wskutek choroby.
Diagnoza powy偶sza powinna by膰 potwierdzona klinicznie przez lekarza okulist臋 oraz lekarza
Towarzystwa;
14) zaka偶enie wirusem HIV:
a)
jako powik艂anie transfuzji krwi, wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, u osoby nie
choruj膮cej na hemofili臋 lub potwierdzone prawomocnym orzeczeniem s膮du albo inn膮 wiarygodn膮
dokumentacj膮 鈥 zgodnie z wnioskiem Towarzystwa pod warunkiem, 偶e zaka偶enie mia艂o miejsce w
okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa;
b)
b臋d膮ce nast臋pstwem bezpo艣redniego wykonania obowi膮zk贸w zawodowych lub pe艂noobjawowe
AIDS b臋d膮ce nast臋pstwem zaka偶enia wirusem HIV podczas wykonywania obowi膮zk贸w
zawodowych potwierdzone prawomocnym orzeczeniem s膮du albo inn膮 wiarygodn膮 dokumentacj膮
鈥 zgodnie z wnioskiem Towarzystwa pod warunkiem, 偶e zaka偶enie mia艂o miejsce w okresie
odpowiedzialno艣ci Towarzystwa;
15) zawa艂 serca 鈥 pe艂no艣cienna martwica fragmentu mi臋艣nia sercowego w wyniku nag艂ego przerwania
dop艂ywu krwi, kt贸rej rozpoznanie potwierdzone by膰 musi wyst膮pieniem typowych dolegliwo艣ci b贸lowych
w klatce piersiowej, pojawieniem si臋 nowych, charakterystycznych dla zawa艂u serca zmian w zapisie
ekg, podwy偶szeniem poziomu enzym贸w wska藕nikowych martwicy mi臋艣nia serca. Wszystkie powy偶sze
objawy musz膮 wyst膮pi膰 艂膮cznie.
2.
W przypadku wyst膮pienia u Ubezpieczonego powa偶nej choroby, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w
wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zdiagnozowania jednej z chor贸b
wymienionych w pkt.1, ppkt 1), 3)鈥 4), 6)鈥8) oraz 12) 鈥 15), b膮d藕 przeprowadzenia operacji lub zabiegu
wymienionych w pkt.1, ppkt 2),5) oraz 9) 鈥 11).
3.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli powa偶na choroba Ubezpieczonego nast膮pi艂a w zwi膮zku z
kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 lub, je偶eli powa偶na choroba powsta艂a w nast臋pstwie:
1)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok艂adzie innego
samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych;
2)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem;
3)
choroby AIDS lub zaka偶enia wirusem HIV, za wyj膮tkiem zaka偶enia wirusem HIV, b臋d膮cego
przedmiotem Umowy Dodatkowej zgodnie z definicj膮 tej choroby zapisan膮 w pkt.1.
4.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia w zwi膮zku z powa偶n膮 chorob膮, kt贸ra jest nast臋pstwem
stan贸w chorobowych zdiagnozowanych lub leczonych przed dat膮 rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z
tytu艂u Umowy Dodatkowej, z zastrze偶eniem pkt.5.
5.
Je偶eli stany chorobowe, kt贸rych nast臋pstwem jest wyst膮pienie kt贸rejkolwiek z powa偶nych chor贸b
wymienionych w pkt.1, zaistnia艂y przed dat膮 rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy
Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialno艣膰 o ile spe艂nione zosta艂y ni偶ej wymienione warunki:
1)
stany chorobowe zaistnia艂y w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochron膮 z tytu艂u wcze艣niejszej
umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej zakresem wyst膮pienie danej powa偶nej choroby;
2)
ochrona z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej zakresem wyst膮pienie danej
powa偶nej choroby zako艅czy艂a si臋;
3)
okres mi臋dzy zako艅czeniem ochrony z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej
zakresem wyst膮pienie danej powa偶nej choroby a dat膮 przyst膮pienia do niniejszej Umowy Dodatkowej
by艂 nie d艂u偶szy ni偶 30 dni.
6.
W przypadku spe艂nienia warunk贸w, o kt贸rych mowa w pkt.5, Towarzystwo wyp艂aci ni偶sz膮 z kwot:
艣wiadczenia nale偶nego z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia albo 艣wiadczenia nale偶nego z tytu艂u
niniejszej Umowy Dodatkowej.
background image
Strona 18 z 38
7.
Towarzystwo wyp艂aci tylko jedno 艣wiadczenie w zwi膮zku z t膮 sam膮 wymienion膮 i zdefiniowan膮 powa偶n膮
chorob膮 Ubezpieczonego, spo艣r贸d wymienionych w pkt.1.
8.
W przypadku kolejnej powa偶nej choroby Ubezpieczonego, prawo do 艣wiadczenia nie zostanie przyznane,
je偶eli pomi臋dzy poszczeg贸lnymi powa偶nymi chorobami zachodzi zwi膮zek przyczynowo鈥搒kutkowy.
9.
Towarzystwo ma prawo do odmowy przyznania 艣wiadczenia, je偶eli Ubezpieczony:
1)
nie podda艂 si臋 opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom lekarza w celu zapobie偶enia wyst膮pieniu
powa偶nej choroby lub w celu z艂agodzenia objaw贸w zwi膮zanych z mo偶liwo艣ci膮 wyst膮pienia powa偶nej
choroby;
2)
nie umo偶liwi艂 Towarzystwu uzyskania informacji dotycz膮cych okoliczno艣ci wyst膮pienia u niego powa偶nej
choroby, szczeg贸lnie od lekarza, pod kt贸rego opiek膮 pozostawa艂 lub nadal pozostaje.
10. Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentacji medycznej potwierdzaj膮cej wyst膮pienie powa偶nej choroby;
3)
w przypadku, o kt贸rym mowa w pkt.1. ppkt 14), prawomocne orzeczenie s膮du lub inn膮 wiarygodn膮
dokumentacj臋, zgodnie z wnioskiem Towarzystwa;
4)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
11. Towarzystwo ma prawo skierowa膰 Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie. Koszt tych bada艅
ponosi Towarzystwo.
12. Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.10 oraz na
podstawie wynik贸w bada艅, o kt贸rych mowa w pkt.11.
13. W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego w okresie 30 dni od:
1)
daty zdiagnozowania jednej z chor贸b wymienionych w pkt.1, ppkt 1), 3)鈥 4), 6)鈥8) oraz 12) 鈥 15) lub
2)
daty przeprowadzenia operacji wymienionych w pkt.1, ppkt 2),5) oraz 9) 鈥 11)
Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie z tytu艂u 艣mierci Ubezpieczonego pomniejszone o wyp艂acone 艣wiadczenie
z tytu艂u powa偶nej choroby Ubezpieczonego.
14. 艁膮czna kwota 艣wiadcze艅 w zwi膮zku z tym samym zawa艂em serca lub udarem m贸zgu, nale偶nych z tytu艂u
wszystkich poszczeg贸lnych Um贸w Dodatkowych, w kt贸rych przedmiotem ubezpieczenia jest 偶ycie lub
zdrowie Ubezpieczonego, z wy艂膮czeniem um贸w obejmuj膮cych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
osierocenie Dziecka oraz pomoc medyczn膮 w kraju, nie mo偶e przekroczy膰 kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰
sumy 艣wiadcze艅 nale偶nych w zwi膮zku ze 艣mierci膮 Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu,
trwa艂ym uszczerbkiem Ubezpieczonego wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu oraz powa偶n膮 chorob膮
Ubezpieczonego.
10. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca powa偶nej choroby Dziecka
1.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje zdiagnozowanie u Dziecka Ubezpieczonego kt贸rejkolwiek z ni偶ej
wymienionych i zdefiniowanych chor贸b w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa:
1)
cukrzyca 鈥 przewlek艂a choroba metaboliczna o pod艂o偶u autoimmunologicznym, przebiegaj膮ca ze
zniszczeniem kom贸rek beta trzustki, wymagaj膮ca leczenia insulin膮 przez co najmniej 3 miesi膮ce;
2)
dystrofia mi臋艣niowa 鈥 post臋puj膮ca dystrofia mi臋艣niowa typu Duchenne鈥檃. Rozpoznanie musi by膰
postawione przez lekarza neurologa i potwierdzone wynikami bada艅 biochemicznych (CPK),
elektromiografii i biopsji mi臋艣nia;
3)
guzy 艣r贸dczaszkowe 鈥 wewn膮trzczaszkowe, zagra偶aj膮ce 偶yciu, niez艂o艣liwe nowotwory, wymagaj膮ce
usuni臋cia neurochirurgicznego lub w przypadku zaniechania operacji, powoduj膮ce trwa艂y ubytek
neurologiczny. Rozpoznanie musi by膰 zweryfikowane badaniem histopatologicznym, a w przypadku,
kiedy nie zastosowano leczenia operacyjnego konieczne jest potwierdzenie badaniem obrazowym
(MRJ, TK, arteriografia) i opini膮 neurologa lub neurochirurga. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 nie s膮 obj臋te:
a)
malformacje naczyniowe;
b)
nienowotworowe guzy m贸zgu (krwiaki, ziarniniaki, ropnie);
c)
torbiele;
d)
guzy przysadki m贸zgowej i szyszynki mniejsze ni偶 1 cm.
4)
niewydolno艣膰 nerek 鈥 schy艂kowe stadium niewydolno艣ci nerek, wyra偶aj膮ce si臋 nieodwracalnym
upo艣ledzeniem ich czynno艣ci oraz stanowi膮ce bezwzgl臋dne wskazanie do przewlek艂ej dializoterapii
przez co najmniej 3 miesi膮ce lub przeszczepu nerki;
Za niewydolno艣膰 nerek nie uwa偶a si臋 ostrych zaburze艅 czynno艣ci nerek (np. w wyniku zatru膰, wstrz膮su)
nawet, je艣li konieczne by艂o zastosowanie dializ;
5)
niewydolno艣膰 w膮troby 鈥 kra艅cowe upo艣ledzenie czynno艣ci w膮troby w zakresie jej g艂贸wnych funkcji u
osoby z istniej膮c膮 od co najmniej 6 miesi臋cy chorob膮 w膮troby, charakteryzuj膮ce si臋 wyst膮pieniem
objaw贸w encefalopatii w膮trobowej oraz 偶贸艂taczki i wodobrzusza, stanowi膮ce wskazanie do przeszczepu
w膮troby;
6)
nowotw贸r z艂o艣liwy 鈥 obecno艣膰 guza, okre艣lonego histopatologicznie jako z艂o艣liwy, charakteryzuj膮cego
si臋 niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem si臋 kom贸rek nowotworowych, powoduj膮cych
naciekanie i niszczenie prawid艂owych tkanek. Rozpoznanie musi zosta膰 potwierdzone badaniem
histopatologicznym, gdzie o odpowiedzialno艣ci Towarzystwa decyduje data pobrania materia艂u do
badania. Zakres odpowiedzialno艣ci Towarzystwa obejmuje pierwszorazowe rozpoznanie nowotworu u
Dziecka. Ponadto zakres odpowiedzialno艣ci Towarzystwa obejmuje bia艂aczk臋, ch艂oniaka z艂o艣liwego,
background image
Strona 19 z 38
ziarnic臋 z艂o艣liw膮 (chorob臋 Hodgkina), z艂o艣liwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory sk贸ry
powoduj膮ce powstawanie przerzut贸w. Z odpowiedzialno艣ci Towarzystwa wy艂膮czone s膮:
a)
rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), dysplazja szyjki macicy lub rak szyjki macicy w stopniu CIN 1 鈥
3 oraz wszelkie zmiany przedrakowe;
b)
wczesny rak gruczo艂u krokowego (T1 wg klasyfikacji TNM, wliczaj膮c T1a i T1b lub odpowiadaj膮cy
mu stopie艅 zaawansowania wg innej klasyfikacji);
c)
czerniak z艂o艣liwy sk贸ry w stopniu zaawansowania 1A wg klasyfikacji AJCC z 2002 roku (=< 1 mm,
poziom II lub III, bez owrzodzenia);
d)
nadmierne rogowacenie (hiperkeratoza), rak podstawnokom贸rkowy i kolczystokom贸rkowy sk贸ry;
e)
wszelkie nowotwory wsp贸艂istniej膮ce z infekcj膮 HIV.
7)
oparzenia 鈥 oparzenia III stopnia, obejmuj膮ce co najmniej 20% powierzchni cia艂a;
8)
艣pi膮czka 鈥 stan utraty przytomno艣ci, spowodowany chorob膮 lub urazem, z brakiem reakcji na bod藕ce
zewn臋trzne lub potrzeby naturalne, trwaj膮cy w spos贸b ci膮g艂y i wymagaj膮cy stosowania system贸w
podtrzymywania 偶ycia przez okres co najmniej 96 godzin. Dodatkowo wymagane jest stwierdzenie
trwa艂ego ubytku neurologicznego, przez co najmniej 6 miesi臋cy;
9)
zaka偶enie wirusem HIV 鈥 jako powik艂anie transfuzji krwi, wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, u osoby nie choruj膮cej na hemofili臋 lub potwierdzone prawomocnym orzeczeniem s膮du albo
inn膮 wiarygodn膮 dokumentacj膮 鈥 zgodnie z wnioskiem Towarzystwa pod warunkiem, 偶e zaka偶enie
mia艂o miejsce w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa;
10) zapalenie m贸zgu 鈥 ostre zapalenie tkanki m贸zgowej b臋d膮ce przyczyn膮 co najmniej trzy tygodniowej
hospitalizacji oraz prowadz膮ce do powstania trwa艂ych ubytk贸w neurologicznych. Rozpoznanie oraz
okre艣lenie nieodwracalnego charakteru uszkodzenia m贸zgu musi by膰 potwierdzone przez dokumentacj臋
medyczn膮 z leczenia szpitalnego.
2.
W przypadku wyst膮pienia u Dziecka powa偶nej choroby, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci
sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zdiagnozowania jednej z chor贸b
wymienionych w pkt.1.
3.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli powa偶na choroba Dziecka nast膮pi艂a w zwi膮zku z
kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust.1 pkt.1鈥2
oraz ust.3 i dotycz膮cych Dziecka lub je偶eli powa偶na choroba Dziecka powsta艂a w nast臋pstwie:
1)
pozostawania Dziecka pod wp艂ywem lek贸w nie przepisanych przez lekarza lub u偶ytych niezgodnie z
zaleceniem lekarskim, b膮d藕 ze wskazaniem ich u偶ycia, a tak偶e pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w,
艣rodk贸w odurzaj膮cych, psychotropowych lub innych substancji toksycznych o podobnym dzia艂aniu;
2)
choroby AIDS lub zaka偶enia wirusem HIV, za wyj膮tkiem zaka偶enia wirusem HIV, b臋d膮cego
przedmiotem Umowy Dodatkowej zgodnie z definicj膮 tej choroby zapisan膮 w pkt.1;
3)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania przez Dziecko Ubezpieczonego na pok艂adzie
innego samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych;
4)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem.
4.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia w zwi膮zku z powa偶n膮 chorob膮 Dziecka, kt贸ra jest
nast臋pstwem stan贸w chorobowych zdiagnozowanych lub leczonych przed dat膮 rozpocz臋cia ochrony
ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy Dodatkowej, z zastrze偶eniem pkt.5.
5.
Je偶eli stany chorobowe, kt贸rych nast臋pstwem jest wyst膮pienie kt贸rejkolwiek z powa偶nych chor贸b
wymienionych w pkt.1, zaistnia艂y przed dat膮 rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy
Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialno艣膰 o ile spe艂nione zosta艂y ni偶ej wymienione warunki:
1)
stany chorobowe, zaistnia艂y w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochron膮 z tytu艂u wcze艣niejszej
umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej zakresem wyst膮pienie danej powa偶nej choroby Dziecka;
2)
ochrona z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej zakresem wyst膮pienie danej
powa偶nej choroby Dziecka zako艅czy艂a si臋;
3)
okres mi臋dzy zako艅czeniem ochrony z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej
zakresem wyst膮pienie danej powa偶nej choroby Dziecka a dat膮 przyst膮pienia do niniejszej Umowy
Dodatkowej by艂 nie d艂u偶szy ni偶 30 dni.
6.
W przypadku spe艂nienia warunk贸w, o kt贸rych mowa w pkt.5, Towarzystwo wyp艂aci ni偶sz膮 z kwot:
艣wiadczenia nale偶nego z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia albo 艣wiadczenia nale偶nego z tytu艂u
niniejszej Umowy Dodatkowej.
7.
Towarzystwo wyp艂aci tylko jedno 艣wiadczenie w zwi膮zku z tym samym rodzajem powa偶nej choroby Dziecka,
spo艣r贸d wymienionych w pkt.1.
8.
W przypadku kolejnej powa偶nej choroby Dziecka, prawo do 艣wiadczenia nie zostanie przyznane, je偶eli
pomi臋dzy poszczeg贸lnymi powa偶nymi chorobami zachodzi zwi膮zek przyczynowo鈥搒kutkowy.
9.
Towarzystwo ma prawo do odmowy przyznania 艣wiadczenia, je偶eli:
1)
Dziecko nie podda艂o si臋/nie zosta艂o poddane opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom lekarza w celu
zapobie偶enia wyst膮pieniu powa偶nej choroby lub w celu z艂agodzenia objaw贸w zwi膮zanych z mo偶liwo艣ci膮
wyst膮pienia powa偶nej choroby;
background image
Strona 20 z 38
2)
Dziecko lub Ubezpieczony nie umo偶liwili Towarzystwu uzyskania informacji dotycz膮cych okoliczno艣ci
wyst膮pienia u Dziecka powa偶nej choroby, szczeg贸lnie od lekarza, pod kt贸rego opiek膮 Dziecko
pozostawa艂o lub nadal pozostaje.
10. Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
3)
kserokopi臋 aktu urodzenia Dziecka;
4)
kserokopi臋 dokumentacji medycznej potwierdzaj膮cej wyst膮pienie u Dziecka powa偶nej choroby;
5)
w przypadku, o kt贸rym mowa w pkt.1 ppkt.9), prawomocne orzeczenie s膮du lub inn膮 wiarygodn膮
dokumentacj臋, zgodnie z wnioskiem Towarzystwa;
6)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
11. Towarzystwo ma prawo skierowa膰 Dziecko na dodatkowe badania lekarskie. Koszt tych bada艅 ponosi
Towarzystwo.
12. Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.10 oraz na
podstawie wynik贸w bada艅, o kt贸rych mowa w pkt.11.
13. W przypadku 艣mierci Dziecka w okresie 30 dni od daty zdiagnozowania jednej z chor贸b wymienionych w
pkt.1, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie z tytu艂u 艣mierci Dziecka pomniejszone o wyp艂acone 艣wiadczenie z
tytu艂u powa偶nej choroby Dziecka.
11. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca operacji chirurgicznych
1.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje operacje chirurgiczne Ubezpieczonego wykonane w okresie udzielania
mu ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy Dodatkowej, przeprowadzone w szpitalu oraz wymienione w
Katalogu Operacji Chirurgicznych, stanowi膮cym Za艂膮cznik nr 2 do niniejszych OWU.
2.
W przypadku poddania Ubezpieczonego operacji chirurgicznej Towarzystwo wyp艂aci Ubezpieczonemu
艣wiadczenie w wysoko艣ci odpowiedniej cz臋艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w
dniu wykonania operacji chirurgicznej:
1)
100% sumy ubezpieczenia 鈥 w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii A;
2)
80% sumy ubezpieczenia 鈥 w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii B;
3)
60% sumy ubezpieczenia 鈥 w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii C;
4)
40% sumy ubezpieczenia 鈥 w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii D;
5)
20% sumy ubezpieczenia 鈥 w przypadku operacji chirurgicznej z kategorii E.
3.
Prawo do 艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w pkt. 2 zostanie przyznane, je偶eli operacja zosta艂a przeprowadzona
w szpitalu.
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast膮pi艂o w zwi膮zku z
kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust.1 pkt.1鈥2
oraz ust. 3 lub je偶eli operacja by艂a nast臋pstwem:
1)
choroby psychicznej, niedorozwoju umys艂owego lub zaburze艅 psychicznych Ubezpieczonego oraz ich
skutk贸w, a tak偶e ataku konwulsji, epilepsji;
2)
wad wrodzonych i schorze艅 b臋d膮cych ich skutkiem;
3)
choroby AIDS lub zaka偶enia wirusem HIV;
4)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem;
5)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania na pok艂adzie innego samolotu ni偶 samolot
pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych.
5.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia w zwi膮zku z operacj膮 chirurgiczn膮:
1)
poddania si臋 leczeniu stomatologicznemu, operacji kosmetycznych lub plastycznych z wyj膮tkiem
przypadk贸w gdy przeprowadzenie operacji spowodowane by艂o konieczno艣ci膮 usuni臋cia nast臋pstw
nieszcz臋艣liwych
wypadk贸w
zaistnia艂ych
lub
choroby
nowotworowej
wykrytej
w
okresie
odpowiedzialno艣ci Towarzystwa;
2)
zmiany p艂ci, pozbawienia p艂odno艣ci, usuni臋cia ci膮偶y, sztucznego zap艂odnienia lub innego sposobu
leczenia niep艂odno艣ci;
3)
kt贸ra mia艂a na celu pobranie narz膮d贸w lub tkanek do przeszczepu;
4)
kt贸ra by艂a wykonana w celach diagnostycznych lub kt贸ra mia艂a na celu usuni臋cie cia艂 obcych metod膮
endoskopow膮;
5)
kt贸rej przyczyna zosta艂a zdiagnozowana lub leczona przed dat膮 rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej
z tytu艂u Umowy Dodatkowej, z zastrze偶eniem pkt.6.
6.
Je偶eli przyczyna przeprowadzenia operacji zosta艂a zdiagnozowana lub leczona przed dat膮 rozpocz臋cia
ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u Umowy Dodatkowej, Towarzystwo ponosi odpowiedzialno艣膰 o ile
spe艂nione zosta艂y ni偶ej wymienione warunki:
1)
przyczyna przeprowadzenia operacji zosta艂a zdiagnozowana lub leczona w okresie obejmowania
Ubezpieczonego ochron膮 z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej zakresem
przeprowadzenie danej operacji;
background image
Strona 21 z 38
2)
ochrona z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej zakresem przeprowadzenie danej
operacji zako艅czy艂a si臋;
3)
okres mi臋dzy zako艅czeniem ochrony z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia obejmuj膮cej
zakresem przeprowadzenie danej operacji a dat膮 przyst膮pienia do niniejszej Umowy Dodatkowej by艂 nie
d艂u偶szy ni偶 30 dni.
7.
W przypadku spe艂nienia warunk贸w, o kt贸rych mowa w pkt.6, Towarzystwo wyp艂aci ni偶sz膮 z kwot:
艣wiadczenia nale偶nego z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia albo 艣wiadczenia nale偶nego z tytu艂u
niniejszej Umowy Dodatkowej.
8.
Je偶eli w ci膮gu 3 nast臋puj膮cych po sobie dni, Ubezpieczony zostanie poddany wi臋cej ni偶 jednej operacji
chirurgicznej, Towarzystwo wyp艂aci jedno 艣wiadczenie za pojedyncz膮 operacj臋 chirurgiczn膮, w zwi膮zku z
kt贸r膮 wysoko艣膰 艣wiadczenia ustalonego zgodnie z postanowieniami pkt.2. jest najwy偶sza.
9.
Niezale偶nie od liczby przeprowadzonych operacji chirurgicznych, je偶eli konieczno艣膰 ich przeprowadzenia
wynika艂a z tej samej przyczyny, tj. tej samej choroby lub tego samego nieszcz臋艣liwego wypadku,
Towarzystwo wyp艂aci jedno 艣wiadczenie za pojedyncz膮 operacj臋 chirurgiczn膮, w zwi膮zku z kt贸r膮 wysoko艣膰
艣wiadczenia ustalonego zgodnie z postanowieniami pkt.2. i pkt.8. jest najwy偶sza.
10. Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 karty informacyjnej leczenia szpitalnego;
3)
kserokopi臋 za艣wiadczenia o przebyciu operacji chirurgicznej,
4)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci wyp艂aty 艣wiadczenia, na wniosek Towarzystwa.
11. Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.10.
12. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
1.
Zawarcie niniejszej Umowy Dodatkowej wyklucza zawarcie Umowy Dodatkowej dotycz膮cej pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku.
2.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorob膮 lub
nieszcz臋艣liwym wypadkiem, kt贸ry mia艂 miejsce w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa oraz kt贸ry
rozpocz膮艂 si臋:
1)
w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa albo
2)
w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia,
obejmuj膮cej zakresem pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, pod warunkiem, 偶e ochrona z tytu艂u
wcze艣niejszej umowy zako艅czy艂a si臋 w przeddzie艅 przyst膮pienia Ubezpieczonego do niniejszej Umowy
Dodatkowej.
3.
W przypadku, o kt贸rym mowa w pkt 2, ppkt 2), Towarzystwo wyp艂aci ni偶sz膮 z kwot: 艣wiadczenia nale偶nego z
tytu艂u pobytu w szpitalu w ramach wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia albo 艣wiadczenia nale偶nego z tytu艂u
niniejszej Umowy Dodatkowej.
4.
W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego chorob膮, Towarzystwo wyp艂aci
艣wiadczenie w wysoko艣ci:
1)
0,6% sumy ubezpieczenia za ka偶dy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu oraz
2)
0,5% sumy ubezpieczenia za ka偶dy nast臋pny dzie艅 tego pobytu.
5.
W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszcz臋艣liwym wypadkiem, Towarzystwo
wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci:
1)
1% sumy ubezpieczenia za ka偶dy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu oraz
2)
0,5% sumy ubezpieczenia za ka偶dy nast臋pny dzie艅 tego pobytu.
6.
W przypadku pobytu Ubezpieczonego na OIOM鈥搃e w czasie pobytu w szpitalu, o kt贸rym mowa w
pkt. 2 .Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie, niezale偶nie od 艣wiadczenia wymienionego w pkt. 4. i 5., w
wysoko艣ci 1% sumy ubezpieczenia za ka偶dy dzie艅 pobytu na OIOM鈥搃e. Powy偶sze 艣wiadczenie wyp艂acane
jest za okres nieprzekraczaj膮cy 5 dni pobytu na OIOM鈥搃e.
7.
Wysoko艣膰 艣wiadczenia ustalana jest na podstawie wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy
Dodatkowej w dniu rozpocz臋cia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, a w przypadku o kt贸rym mowa w pkt 2,
ppkt 2) 鈥 w dniu pocz膮tku ochrony, z zastrze偶eniem postanowie艅 pkt 3.
8.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast膮pi艂o w zwi膮zku z
kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.
1鈥2 oraz ust. 3 lub je偶eli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu nast膮pi艂 w wyniku:
1)
choroby psychicznej, niedorozwoju umys艂owego lub zaburze艅 psychicznych Ubezpieczonego oraz ich
skutk贸w, a tak偶e ataku konwulsji, epilepsji;
2)
zaburze艅 zachowania, nerwic i uzale偶nie艅;
3)
wad wrodzonych i schorze艅 b臋d膮cych ich nast臋pstwem;
4)
choroby AIDS lub zaka偶enia wirusem HIV;
5)
leczenia i zabieg贸w stomatologicznych, chyba 偶e wynikaj膮 one z obra偶e艅 doznanych w wyniku
nieszcz臋艣liwego wypadku;
6)
bada艅 lekarskich, dodatkowych bada艅 medycznych s艂u偶膮cych ustaleniu istnienia choroby zawodowej,
bada艅 diagnostycznych nie wynikaj膮cych z zachorowania, bada艅 dawc贸w narz膮d贸w (z wyj膮tkiem
pobyt贸w zwi膮zanych bezpo艣rednio z pobraniem narz膮du);
background image
Strona 22 z 38
7)
operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany p艂ci, z wyj膮tkiem operacji niezb臋dnych
do usuni臋cia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w zaistnia艂ych lub choroby nowotworowej wykrytej w
okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa;
8)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem;
9)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania na pok艂adzie innego samolotu ni偶 samolot
pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych.
9.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia, je偶eli pobyt w szpitalu zwi膮zany by艂 z zabiegami
rehabilitacyjnymi z wy艂膮czeniem rehabilitacji koniecznej w celu usuni臋cia nast臋pstw nieszcz臋艣liwego
wypadku zaistnia艂ego w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa.
10. Towarzystwo zwolnione jest z obowi膮zku wyp艂aty 艣wiadczenia, je艣li pobyt Ubezpieczonego w szpitalu by艂
spowodowany usuwaniem ci膮偶y, po艂ogiem lub porodem, poza przypadkami gdy zdiagnozowano komplikacje
po艂ogu b膮d藕 por贸d o przebiegu patologicznym stanowi膮ce zagro偶enie dla 偶ycia Ubezpieczonego.
11. Towarzystwo wyp艂aci Ubezpieczonemu 艣wiadczenie z tytu艂u Umowy Dodatkowej w zwi膮zku z 艂膮cznymi
pobytami Ubezpieczonego w szpitalu nieprzekraczaj膮cymi 180 dni w ci膮gu jednego roku polisowego.
12. W przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego ci膮偶膮, poza pobytami zwi膮zanymi z porodem, Towarzystwo
wyp艂aci Ubezpieczonemu 艣wiadczenie z tytu艂u Umowy Dodatkowej w zwi膮zku z 艂膮cznymi pobytami
Ubezpieczonego w szpitalu nieprzekraczaj膮cymi 30 dni w czasie trwania jednej ci膮偶y.
13. Je偶eli w tym samym dniu Ubezpieczony by艂 pacjentem wi臋cej ni偶 jednego szpitala, do ustalenia wysoko艣ci
艣wiadczenia ten dzie艅 uwzgl臋dnia si臋 tylko jeden raz.
14. Je偶eli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zosta艂 zar贸wno chorob膮 jak i nieszcz臋艣liwym
wypadkiem, Towarzystwo wyp艂aci jedno 艣wiadczenie, ustalone w wysoko艣ci 艣wiadczenia nale偶nego w
zwi膮zku z pobytem w szpitalu spowodowanym nieszcz臋艣liwym wypadkiem.
15. Je偶eli nieszcz臋艣liwy wypadek mia艂 miejsce przed rozpocz臋ciem odpowiedzialno艣ci Towarzystwa w stosunku
do Ubezpieczonego, a spowoduje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w okresie odpowiedzialno艣ci
Towarzystwa, 艣wiadczenie z tytu艂u tego pobytu w szpitalu b臋dzie wyp艂acone w wysoko艣ci okre艣lonej w pkt.
4.
16. Je偶eli okres pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przekracza 30 dni, mo偶liwe jest wyp艂acenie cz臋艣ci
艣wiadczenia nale偶nego w zwi膮zku z t膮 cz臋艣ci膮 okresu pobytu w szpitalu. Powy偶sz膮 zasad臋 uprawniaj膮c膮
Ubezpieczonego do otrzymania cz臋艣ci 艣wiadczenia, stosuje si臋 do ka偶dego 30鈥揹niowego okresu pobytu w
szpitalu.
17. Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 karty informacyjnej leczenia szpitalnego w przypadku, gdy pobyt w szpitalu ju偶 si臋 zako艅czy艂;
3)
dokument potwierdzaj膮cy leczenie szpitalne, wydany przez lekarza prowadz膮cego w przypadku
skorzystania z prawa, o kt贸rym mowa w pkt.16;
4)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
18. Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.17.
13. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku
1.
Zawarcie niniejszej Umowy Dodatkowej wyklucza zawarcie Umowy Dodatkowej dotycz膮cej pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu.
2.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszcz臋艣liwym
wypadkiem zaistnia艂ym w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, kt贸ry rozpocz膮艂 si臋 i mia艂 miejsce w
okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa.
3.
W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszcz臋艣liwym wypadkiem Towarzystwo
wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci:
1)
1% sumy ubezpieczenia za ka偶dy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu oraz
2)
0,5% sumy ubezpieczenia za ka偶dy nast臋pny dzie艅 tego pobytu.
4.
W przypadku pobytu Ubezpieczonego na OIOM鈥搃e w czasie pobytu w szpitalu, o kt贸rym mowa w pkt.2,
Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie, niezale偶nie od 艣wiadczenia wymienionego w pkt.3, w wysoko艣ci 1%
sumy ubezpieczenia za ka偶dy dzie艅 pobytu na OIOM鈥搃e. Powy偶sze 艣wiadczenie wyp艂acane jest za okres
nieprzekraczaj膮cy 5 dni pobytu na OIOM鈥搃e.
5.
Wysoko艣膰 艣wiadczenia ustalana jest na podstawie wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy
Dodatkowej w dniu rozpocz臋cia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.
6.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast膮pi艂o w zwi膮zku z
kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust.1 pkt.1鈥3
oraz ust. 3 lub je偶eli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu by艂 nast臋pstwem:
1)
choroby psychicznej, niedorozwoju umys艂owego lub zaburze艅 psychicznych Ubezpieczonego oraz ich
skutk贸w, a tak偶e ataku konwulsji, epilepsji;
2)
zaburze艅 zachowania, nerwic i uzale偶nie艅;
background image
Strona 23 z 38
3)
wad wrodzonych i schorze艅 b臋d膮cych ich nast臋pstwem;
4)
choroby AIDS lub zaka偶enia wirusem HIV;
5)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem;
6)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania na pok艂adzie innego samolotu ni偶 samolot
pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych.
7.
Towarzystwo wyp艂aci Ubezpieczonemu 艣wiadczenie z tytu艂u Umowy Dodatkowej w zwi膮zku z 艂膮cznymi
pobytami Ubezpieczonego w szpitalu nieprzekraczaj膮cymi 180 dni w ci膮gu jednego roku polisowego.
8.
Je偶eli w tym samym dniu Ubezpieczony by艂 pacjentem wi臋cej ni偶 jednego szpitala, do ustalenia wysoko艣ci
艣wiadczenia ten dzie艅 uwzgl臋dnia si臋 tylko jeden raz.
9.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia, je偶eli pobyt w szpitalu zwi膮zany by艂 z zabiegami
rehabilitacyjnymi, z wy艂膮czeniem rehabilitacji koniecznej w celu usuni臋cia nast臋pstw nieszcz臋艣liwego
wypadku zaistnia艂ego w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa.
10. Je偶eli okres pobytu Ubezpieczonego w szpitalu przekracza 30 dni, mo偶liwe jest wyp艂acenie cz臋艣ci
艣wiadczenia nale偶nego w zwi膮zku z t膮 cz臋艣ci膮 okresu pobytu w szpitalu. Powy偶sz膮 zasad臋 uprawniaj膮c膮
Ubezpieczonego do otrzymania cz臋艣ci 艣wiadczenia, stosuje si臋 do ka偶dego 30鈥揹niowego okresu pobytu w
szpitalu.
11. Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 karty informacyjnej leczenia szpitalnego, w przypadku gdy pobyt w szpitalu ju偶 si臋 zako艅czy艂;
3)
dokument potwierdzaj膮cy leczenie szpitalne, wydany przez lekarza prowadz膮cego w przypadku
skorzystania z prawa, o kt贸rym mowa w pkt.10;
4)
kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury)potwierdzaj膮cego zaj艣cie
nieszcz臋艣liwego wypadku;
5)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
12. Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.11.
14. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku przy
pracy
1.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, kt贸ry:
1)
spowodowany zosta艂 nieszcz臋艣liwym wypadkiem przy pracy zaistnia艂ym w okresie odpowiedzialno艣ci
Towarzystwa;
2)
rozpocz膮艂 si臋 i mia艂 miejsce w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa.
2.
W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszcz臋艣liwym wypadkiem przy pracy
Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci:
1)
1% sumy ubezpieczenia za ka偶dy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu oraz
2)
0,3% sumy ubezpieczenia za ka偶dy nast臋pny dzie艅 tego pobytu.
3.
Wysoko艣膰 艣wiadczenia ustalana jest na podstawie wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy
Dodatkowej w dniu rozpocz臋cia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast膮pi艂o w zwi膮zku z
kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥3
oraz ust. 3 lub je偶eli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu by艂 nast臋pstwem:
1)
choroby psychicznej, niedorozwoju umys艂owego lub zaburze艅 psychicznych Ubezpieczonego oraz ich
skutk贸w, a tak偶e ataku konwulsji, epilepsji;
2)
zaburze艅 zachowania, nerwic i uzale偶nie艅;
3)
wad wrodzonych i schorze艅 b臋d膮cych ich nast臋pstwem;
4)
choroby AIDS lub zaka偶enia wirusem HIV;
5)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem;
6)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania na pok艂adzie innego samolotu ni偶 samolot
pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych.
5.
Towarzystwo wyp艂aci Ubezpieczonemu 艣wiadczenie z tytu艂u Umowy Dodatkowej w zwi膮zku z 艂膮cznymi
pobytami Ubezpieczonego w szpitalu nieprzekraczaj膮cymi 30 dni w ci膮gu jednego roku polisowego.
6.
Je偶eli w tym samym dniu Ubezpieczony by艂 pacjentem wi臋cej ni偶 jednego szpitala, do ustalenia wysoko艣ci
艣wiadczenia ten dzie艅 uwzgl臋dnia si臋 tylko jeden raz.
7.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia, je偶eli pobyt w szpitalu zwi膮zany by艂 z zabiegami
rehabilitacyjnymi.
8.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
background image
Strona 24 z 38
2)
kserokopi臋 karty informacyjnej leczenia szpitalnego, w przypadku gdy pobyt w szpitalu ju偶 si臋 zako艅czy艂;
3)
dokument potwierdzaj膮cy leczenie szpitalne, wydany przez lekarza prowadz膮cego w przypadku
pobyt贸w w szpitalu trwaj膮cych d艂u偶ej ni偶 30 dni;
4)
kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury) potwierdzaj膮cego zaj艣cie
nieszcz臋艣liwego wypadku;
5)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
9.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.8.
15. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w
艣rodku lokomocji
1.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, kt贸ry:
1)
spowodowany zosta艂 nieszcz臋艣liwym wypadkiem w 艣rodku lokomocji zaistnia艂ym w okresie
odpowiedzialno艣ci Towarzystwa;
2)
rozpocz膮艂 si臋 i mia艂 miejsce w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa.
2.
W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszcz臋艣liwym wypadkiem w 艣rodku
lokomocji Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci:
1)
1% sumy ubezpieczenia za ka偶dy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu oraz
2)
0,3% sumy ubezpieczenia za ka偶dy nast臋pny dzie艅 tego pobytu.
3.
Wysoko艣膰 艣wiadczenia ustalana jest na podstawie wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy
Dodatkowej w dniu rozpocz臋cia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast膮pi艂o w zwi膮zku z
kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥3
oraz ust. 3 lub je偶eli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu by艂 nast臋pstwem:
1)
choroby psychicznej, niedorozwoju umys艂owego lub zaburze艅 psychicznych Ubezpieczonego oraz ich
skutk贸w, a tak偶e ataku konwulsji, epilepsji;
2)
zaburze艅 zachowania, nerwic i uzale偶nie艅;
3)
wad wrodzonych i schorze艅 b臋d膮cych ich nast臋pstwem;
4)
choroby AIDS lub zaka偶enia wirusem HIV;
5)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem;
6)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania na pok艂adzie innego samolotu ni偶 samolot
pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych.
5.
Towarzystwo wyp艂aci Ubezpieczonemu 艣wiadczenie z tytu艂u Umowy Dodatkowej w zwi膮zku z 艂膮cznymi
pobytami Ubezpieczonego w szpitalu nieprzekraczaj膮cymi 30 dni w ci膮gu jednego roku polisowego.
6.
Je偶eli w tym samym dniu Ubezpieczony by艂 pacjentem wi臋cej ni偶 jednego szpitala, do ustalenia wysoko艣ci
艣wiadczenia ten dzie艅 uwzgl臋dnia si臋 tylko jeden raz.
7.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia, je偶eli pobyt w szpitalu zwi膮zany by艂 z zabiegami
rehabilitacyjnymi.
8.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 karty informacyjnej leczenia szpitalnego, w przypadku gdy pobyt w szpitalu ju偶 si臋 zako艅czy艂;
3)
dokument potwierdzaj膮cy leczenie szpitalne, wydany przez lekarza prowadz膮cego w przypadku
pobyt贸w w szpitalu trwaj膮cych d艂u偶ej ni偶 30 dni;
4)
kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury) potwierdzaj膮cego zaj艣cie
nieszcz臋艣liwego wypadku;
5)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
9.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.8.
16. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawa艂u serca lub udaru m贸zgu
1.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawa艂u serca lub udaru
m贸zgu zdiagnozowanych w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa oraz zdefiniowanych poni偶ej:
1)
udar m贸zgu 鈥 trwa艂e uszkodzenie tkanki m贸zgowej, powoduj膮ce powstanie ubytk贸w neurologicznych,
utrzymuj膮cych si臋 ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawa艂em tkanki m贸zgowej,
zatorem lub krwotokiem wewn膮trzczaszkowym. Termin nie obejmuje zawa艂u m贸zgu lub krwawienia
wewn膮trzczaszkowego, spowodowanego zewn臋trznym urazem oraz epizod贸w przemijaj膮cego
niedokrwienia m贸zgu;
2)
zawa艂 serca 鈥 pe艂no艣cienna martwica fragmentu mi臋艣nia sercowego w wyniku nag艂ego przerwania
dop艂ywu krwi, kt贸rej rozpoznanie potwierdzone by膰 musi wyst膮pieniem typowych dolegliwo艣ci b贸lowych
w klatce piersiowej, pojawieniem si臋 nowych, charakterystycznych dla zawa艂u serca zmian w zapisie
ekg, podwy偶szeniem poziomu enzym贸w wska藕nikowych martwicy mi臋艣nia serca. Wszystkie powy偶sze
objawy musz膮 wyst膮pi膰 艂膮cznie.
background image
Strona 25 z 38
2.
Zakres Umowy Dodatkowej obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawa艂u serca lub udaru
m贸zgu zdiagnozowanych w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, kt贸ry rozpocz膮艂 si臋 i mia艂 miejsce w
okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa.
3.
W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawa艂em serca lub udarem m贸zgu
Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci:
1)
1% sumy ubezpieczenia za ka偶dy z pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu oraz
2)
0,3% sumy ubezpieczenia za ka偶dy nast臋pny dzie艅 tego pobytu.
4.
Wysoko艣膰 艣wiadczenia ustalana jest na podstawie wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy
Dodatkowej w dniu rozpocz臋cia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.
5.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast膮pi艂o w zwi膮zku z
kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥3
oraz ust. 3.
6.
Towarzystwo wyp艂aci Ubezpieczonemu 艣wiadczenie z tytu艂u Umowy Dodatkowej w zwi膮zku z 艂膮cznymi
pobytami Ubezpieczonego w szpitalu nieprzekraczaj膮cymi 30 dni w ci膮gu jednego roku polisowego.
7.
Je偶eli w tym samym dniu Ubezpieczony by艂 pacjentem wi臋cej ni偶 jednego szpitala, do ustalenia wysoko艣ci
艣wiadczenia ten dzie艅 uwzgl臋dnia si臋 tylko jeden raz.
8.
Towarzystwo nie przyzna prawa do 艣wiadczenia, je偶eli pobyt w szpitalu zwi膮zany by艂 z zabiegami
rehabilitacyjnymi.
9.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentacji medycznej potwierdzaj膮cej wyst膮pienie zawa艂u serca lub udaru m贸zgu;
3)
kserokopi臋 karty informacyjnej leczenia szpitalnego, w przypadku gdy pobyt w szpitalu ju偶 si臋 zako艅czy艂;
4)
dokument potwierdzaj膮cy leczenie szpitalne, wydany przez lekarza prowadz膮cego w przypadku
pobyt贸w w szpitalu trwaj膮cych d艂u偶ej ni偶 30 dni;
5)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
10. Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.9.
17. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Wsp贸艂ma艂偶onka
1.
W przypadku 艣mierci Wsp贸艂ma艂偶onka w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, Towarzystwo wyp艂aci
艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu 艣mierci
Wsp贸艂ma艂偶onka, z zastrze偶eniem pkt.2.
2.
Towarzystwo pomniejszy o 50% kwot臋 艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w pkt.1, je偶eli 艣mier膰 Wsp贸艂ma艂偶onka
nast膮pi w okresie 6 miesi臋cy licz膮c od dnia przyst膮pienia Ubezpieczonego do Umowy Dodatkowej lub od
dnia wznowienia ochrony z tytu艂u Umowy Dodatkowej po okresie zawieszenia op艂acania sk艂adek.
3.
W przypadku opisanym w pkt.2 stosuje si臋 nast臋puj膮c膮 zasad臋: w stosunku do os贸b, kt贸re by艂y obj臋te
ochron膮 ubezpieczeniow膮 z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia, up艂yw okresu, o kt贸rym mowa
powy偶ej liczony jest od daty rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u wcze艣niejszej umowy, pod
warunkiem, 偶e ochrona z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego
zako艅czy艂a si臋, a okres mi臋dzy zako艅czeniem ochrony z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia a dat膮
przyst膮pienia do niniejszej Umowy by艂 nie d艂u偶szy ni偶 30 dni.
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z przyczyn膮 wy艂膮czaj膮c膮 odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podan膮 w Art. XII ust. 1 i odnosz膮c膮 si臋 do
Wsp贸艂ma艂偶onka.
5.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 aktu zgonu Wsp贸艂ma艂偶onka;
3)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
4)
kserokopi臋 karty zgonu, je偶eli jej uzyskanie nie jest mo偶liwe, dokumentacj臋 medyczn膮 potwierdzaj膮c膮
przyczyn臋 艣mierci;
5)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
6.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.5.
18. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Wsp贸艂ma艂偶onka wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku
1.
W przypadku 艣mierci Wsp贸艂ma艂偶onka wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku zaistnia艂ego w okresie
odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia
aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu zaj艣cia nieszcz臋艣liwego wypadku powoduj膮cego 艣mier膰
Wsp贸艂ma艂偶onka.
2.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1 pkt.1鈥3
oraz ust. 3. i odnosz膮cych si臋 do Wsp贸艂ma艂偶onka lub za skutki nieszcz臋艣liwego wypadku powoduj膮cego
艣mier膰 Wsp贸艂ma艂偶onka, kt贸ry powsta艂 w nast臋pstwie:
1)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok艂adzie innego
samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych;
background image
Strona 26 z 38
2)
udzia艂u w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawiania sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem.
3.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje zwi膮zek przyczynowo鈥
skutkowy pomi臋dzy nieszcz臋艣liwym wypadkiem a 艣mierci膮 Wsp贸艂ma艂偶onka.
4.
Prawo do 艣wiadczenia przys艂uguje, je偶eli 艣mier膰 Wsp贸艂ma艂偶onka nast膮pi艂a w ci膮gu 180 dni od daty
nieszcz臋艣liwego wypadku i w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa z tytu艂u Umowy Dodatkowej.
5.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia Ubezpieczony, sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 aktu zgonu Wsp贸艂ma艂偶onka;
3)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
4)
kserokopi臋 karty zgonu, je偶eli jej uzyskanie nie jest mo偶liwe, dokumentacj臋 medyczn膮 potwierdzaj膮c膮
przyczyn臋 艣mierci;
5)
kserokopi臋 protoko艂u powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury)potwierdzaj膮c膮 zaj艣cie
nieszcz臋艣liwego wypadku;
6)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
6.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.5.
19. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Rodzic贸w
1.
W przypadku 艣mierci Rodzic贸w w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, Towarzystwo wyp艂aci
艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu 艣mierci Rodzica,
z zastrze偶eniem ust.2.
2.
Towarzystwo pomniejszy o 50% kwot臋 艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w pkt.1, je偶eli 艣mier膰 Rodzic贸w nast膮pi
w okresie 6 miesi臋cy licz膮c od dnia przyst膮pienia Ubezpieczonego do Umowy Dodatkowej lub od dnia
wznowienia ochrony z tytu艂u Umowy Dodatkowej po okresie zawieszenia op艂acania sk艂adek.
3.
W przypadku opisanym w pkt.2 stosuje si臋 nast臋puj膮c膮 zasad臋: w stosunku do os贸b, kt贸re by艂y obj臋te
ochron膮 ubezpieczeniow膮 z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia, up艂yw okresu, o kt贸rym mowa
powy偶ej liczony jest od daty rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u wcze艣niejszej umowy, pod
warunkiem, 偶e ochrona z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego
zako艅czy艂a si臋, a okres mi臋dzy zako艅czeniem ochrony z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia a dat膮
przyst膮pienia do niniejszej Umowy by艂 nie d艂u偶szy ni偶 30 dni.
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z przyczyn膮 wy艂膮czaj膮c膮 odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podan膮 w Art. XII ust.1 pkt.1 i odnosz膮c膮 si臋 do
Rodzic贸w.
5.
Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie z tytu艂u 艣mierci Ojczyma lub Macochy, pod warunkiem, 偶e biologiczny
ojciec lub matka Ubezpieczonego nie 偶yje i Ubezpieczony nie otrzyma艂 wcze艣niej od Towarzystwa
艣wiadczenia z tytu艂u 艣mierci odpowiednio ojca lub matki.
6.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia Ubezpieczony, sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
3)
kserokopi臋 aktu zgonu Rodzica;
4)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
7.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt. 6.
20. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Te艣ci贸w
1.
W przypadku 艣mierci Te艣ci贸w w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie
w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu 艣mierci Te艣cia, z
zastrze偶eniem ust.2.
2.
Towarzystwo pomniejszy o 50% kwot臋 艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w pkt.1, je偶eli 艣mier膰 Te艣cia nast膮pi w
okresie 6 miesi臋cy licz膮c od dnia przyst膮pienia Ubezpieczonego do Umowy Dodatkowej lub od dnia
wznowienia ochrony z tytu艂u Umowy Dodatkowej po okresie zawieszenia op艂acania sk艂adek.
3.
W przypadku opisanym w pkt.2 stosuje si臋 nast臋puj膮c膮 zasad臋: w stosunku do os贸b, kt贸re by艂y obj臋te
ochron膮 ubezpieczeniow膮 z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia, up艂yw okresu, o kt贸rym mowa
powy偶ej liczony jest od daty rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u wcze艣niejszej umowy, pod
warunkiem, 偶e ochrona z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego
zako艅czy艂a si臋, a okres mi臋dzy zako艅czeniem ochrony z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia a dat膮
przyst膮pienia do niniejszej Umowy by艂 nie d艂u偶szy ni偶 30 dni.
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z przyczyn膮 wy艂膮czaj膮c膮 odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podan膮 w Art. XII ust. 1 pkt.1 i odnosz膮c膮 si臋 do
Te艣ci贸w.
5.
W przypadku, gdy nie 偶yje Wsp贸艂ma艂偶onek Ubezpieczonego, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie z tytu艂u
艣mierci Te艣ci贸w, o ile Ubezpieczony nie wst膮pi艂 ponownie w zwi膮zek ma艂偶e艅ski.
background image
Strona 27 z 38
6.
Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie z tytu艂u 艣mierci Ojczyma lub Macochy Wsp贸艂ma艂偶onka, pod warunkiem,
偶e biologiczny ojciec lub matka Wsp贸艂ma艂偶onka nie 偶yje i Ubezpieczony nie otrzyma艂 wcze艣niej od
Towarzystwa 艣wiadczenia z tytu艂u 艣mierci odpowiednio ojca lub matki Wsp贸艂ma艂偶onka.
7.
Z tytu艂u Umowy Dodatkowej dotycz膮cej 艣mierci Te艣ci贸w, Towarzystwo wyp艂aci nie wi臋cej ni偶 dwa
艣wiadczenia.
8.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia Ubezpieczony, sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopie dokument贸w to偶samo艣ci Ubezpieczonego i Wsp贸艂ma艂偶onka;
3)
kserokopi臋 aktu zawarcia zwi膮zku ma艂偶e艅skiego;
4)
kserokopi臋 aktu zgonu Te艣cia;
5)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
9.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.8.
21. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca urodzenia Dziecka
1.
Zawarcie niniejszej Umowy Dodatkowej wyklucza zawarcie Umowy Dodatkowej dotycz膮cej urodzenia
Dziecka rozszerzonego o urodzenie Dziecka w wyniku ci膮偶y mnogiej lub z wad膮 wrodzon膮
2.
W przypadku urodzenia si臋 偶ywego Dziecka, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy
ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu urodzenia Dziecka.
3.
艢wiadczenie z tytu艂u zaj艣cia zdarzenia zostanie wyp艂acone, je偶eli urodzenie dziecka nast膮pi艂o w okresie
odpowiedzialno艣ci Towarzystwa.
4.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
3)
kserokopi臋 aktu urodzenia Dziecka;
4)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
5.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.4.
22. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca urodzenia Dziecka rozszerzonego o urodzenie Dziecka w wyniku ci膮偶y
mnogiej lub z wad膮 wrodzon膮
1.
Zawarcie niniejszej Umowy Dodatkowej wyklucza zawarcie Umowy Dodatkowej dotycz膮cej urodzenia
Dziecka.
2.
Na u偶ytek niniejszej Umowy Dodatkowej wprowadza si臋 nast臋puj膮ce definicje:
1)
Wada wrodzona 鈥 pojedyncza lub mnoga nieprawid艂owo艣膰 rozwojowa, dotycz膮ca narz膮d贸w lub cz臋艣ci
cia艂a, a tak偶e defekty enzymatyczne, prowadz膮ce do rozwoju chor贸b metabolicznych, nabyte w 偶yciu
p艂odowym upo艣ledzaj膮ce czynno艣膰 ustroju i b臋d膮ce zagro偶eniem dla 偶ycia Dziecka, o kt贸rych mowa w
Za艂膮czniku nr 3 do OWU;
2)
Ci膮偶a mnoga 鈥 inaczej ci膮偶a wielop艂odowa wyst臋puj膮ca w przypadku jednoczesnego rozwoju wewn膮trz
macicy wi臋cej ni偶 jednego zarodka.
3.
W przypadku urodzenia w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa 偶ywego Dziecka, Towarzystwo wyp艂aci
艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu urodzenia
Dziecka, z zastrze偶eniem pkt.4.
4.
艢wiadczenie z tytu艂u urodzenia Dziecka, o kt贸rym mowa w pkt.3 zostanie powi臋kszone o 40% sumy
ubezpieczenia nale偶nej z tytu艂u urodzenia Dziecka w przypadku:
1)
ci膮偶y mnogiej 鈥 za ka偶de 偶ywe Dziecko urodzone w wyniku ci膮偶y mnogiej;
2)
urodzenia Dziecka z wad膮 wrodzon膮, zastrze偶eniem pkt.5 oraz pkt.6.
5.
艢wiadczenie z tytu艂u urodzenia Dziecka z wad膮 wrodzon膮, o kt贸rym mowa w pkt.4 ppkt.2) zostanie
wyp艂acone o ile:
1)
wada wrodzona istnia艂a w chwili urodzenia 偶ywego Dziecka lub zosta艂a zdiagnozowana do ko艅ca 1.roku
偶ycia Dziecka;
2)
Dziecko prze偶y艂o co najmniej 30 dni od daty urodzenia;
3)
wada wrodzona wymieniona jest w Katalogu wad wrodzonych stanowi膮cym Za艂膮cznik nr 3 do OWU.
6.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli urodzenie Dziecka z wad膮 wrodzon膮, o kt贸rym mowa w
pkt.4 ppkt. 2) nast膮pi艂o:
1)
w wyniku choroby lub urazu dotycz膮cych Dziecka a zaistnia艂ych podczas porodu lub po urodzeniu si臋
Dziecka;
2)
w zwi膮zku z chorob膮 AIDS lub z zara偶eniem si臋 Dziecka wirusem HIV w okresie p艂odowym;
3)
na skutek przyjmowania przez Matk臋 w okresie ci膮偶y: alkoholu lub narkotyk贸w lub lek贸w nie
przepisanych przez lekarza albo u偶ytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim;
4)
w zwi膮zku z nieuzasadnionym nieskorzystaniem z porady lekarskiej lub nieprzestrzeganiem przez
Matk臋 w okresie ci膮偶y zalece艅 lekarzy oraz podejmowania przez ni膮 dzia艂a艅 mog膮cych spowodowa膰
wady p艂odu.
7.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
background image
Strona 28 z 38
3)
kserokopi臋 aktu urodzenia Dziecka;
4)
kserokopi臋 dokumentacji medycznej potwierdzaj膮cej urodzenie Dziecka z wad膮 wrodzon膮 oraz kart臋
przebiegu ci膮偶y 鈥 w przypadku zg艂aszania urodzenia Dziecka z wad膮 wrodzon膮;
5)
za艣wiadczenie o stanie zdrowia Dziecka wystawione przez lekarza, nie wcze艣niej ni偶 po 30 dniach od
dnia urodzenia 鈥 w przypadku wykrycia wady wrodzonej w pierwszym miesi膮cu 偶ycia Dziecka;
6)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
8.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt. 7.
23. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca urodzenia Dziecka martwego
1.
W przypadku urodzenia Dziecka martwego, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy
ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu urodzenia Dziecka martwego.
2.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
3)
kserokopi臋 aktu urodzenia Dziecka;
4)
kserokopi臋 dokumentacji medycznej potwierdzaj膮cej urodzenie dziecka martwego;
5)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
3.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.2, gdzie
potwierdzeniem urodzenia si臋 martwego dziecka jest odpis skr贸cony aktu urodzenia dziecka z adnotacj膮, 偶e
Dziecko urodzi艂o si臋 martwe.
24. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca 艣mierci Dziecka
1.
Na u偶ytek niniejszej Umowy Dodatkowej wprowadza si臋 nast臋puj膮c膮 definicj臋:
Dziecko 鈥 dziecko w艂asne Ubezpieczonego lub przysposobione, kt贸re nie osi膮gn臋艂o wieku 25 lat.
2.
W przypadku 艣mierci Dziecka w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, Towarzystwo wyp艂aci 艣wiadczenie
w wysoko艣ci sumy ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu 艣mierci Dziecka, z
zastrze偶eniem ust.3.
3.
Towarzystwo pomniejszy o 50% kwot臋 艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w pkt.2, je偶eli 艣mier膰 Dziecka nast膮pi w
okresie 6 miesi臋cy licz膮c od dnia przyst膮pienia Ubezpieczonego do Umowy Dodatkowej lub od dnia
wznowienia ochrony z tytu艂u Umowy Dodatkowej po okresie zawieszenia op艂acania sk艂adek.
4.
W przypadku opisanym w pkt.3 stosuje si臋 nast臋puj膮c膮 zasad臋: w stosunku do os贸b, kt贸re by艂y obj臋te
ochron膮 ubezpieczeniow膮 z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia, up艂yw okresu, o kt贸rym mowa
powy偶ej liczony jest od daty rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u wcze艣niejszej umowy, pod
warunkiem, 偶e ochrona z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego
zako艅czy艂a si臋, a okres mi臋dzy zako艅czeniem ochrony z tytu艂u wcze艣niejszej umowy ubezpieczenia a dat膮
przyst膮pienia do niniejszej Umowy by艂 nie d艂u偶szy ni偶 30 dni.
5.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z przyczyn膮 wy艂膮czaj膮c膮 odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podan膮 w Art. XII ust. 1 i odnosz膮c膮 si臋 do
Dziecka.
6.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Ubezpieczony sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Ubezpieczonego;
3)
kserokopi臋 aktu zgonu Dziecka;
4)
w przypadku, gdy Dziecko zosta艂o przysposobione 鈥 dokumentacji potwierdzaj膮cej przysposobienie
Dziecka;
5)
kserokopi臋 karty zgonu, je偶eli jej uzyskanie nie jest mo偶liwe, dokumentacj臋 medyczn膮 potwierdzaj膮c膮
przyczyn臋 艣mierci;
6)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia, na wniosek Towarzystwa.
7.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.6.
25. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca osierocenia Dziecka
1.
Na u偶ytek niniejszej Umowy Dodatkowej wprowadza si臋 nast臋puj膮ce definicje:
Dziecko 鈥 Dziecko w艂asne Ubezpieczonego lub przysposobione, kt贸re nie osi膮gn臋艂o wieku 25 lat lub bez
wzgl臋du na wiek, w razie jego niezdolno艣ci do pracy zarobkowej.
2.
W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa powoduj膮cej osierocenie
Dziecka, Towarzystwo wyp艂aci ka偶demu Dziecku Ubezpieczonego, 艣wiadczenie w wysoko艣ci sumy
ubezpieczenia aktualnej dla tej Umowy Dodatkowej w dniu 艣mierci Ubezpieczonego.
3.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1.
4.
Zg艂aszaj膮c wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia, Dziecko Ubezpieczonego sk艂ada do Towarzystwa:
1)
wype艂niony formularz zg艂oszenia roszczenia;
2)
kserokopi臋 aktu urodzenia Dziecka oraz dokumentu to偶samo艣ci opiekuna prawnego Dziecka,
background image
Strona 29 z 38
lub w przypadku Dziecka pe艂noletniego, kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci Dziecka;
3)
kserokopi臋 aktu zgonu Ubezpieczonego;
4)
w przypadku, gdy Dziecko zosta艂o przysposobione 鈥 dokumentacji potwierdzaj膮cej przysposobienie
Dziecka;
5)
kserokopi臋 karty zgonu albo, je偶eli jej uzyskanie nie jest mo偶liwe, dokumentacj臋 medyczn膮
stwierdzaj膮c膮 przyczyn臋 艣mierci;
6)
inne dokumenty niezb臋dne do stwierdzenia zasadno艣ci roszczenia na wniosek Towarzystwa.
5.
Towarzystwo decyduje o zasadno艣ci roszczenia na podstawie dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt.6.
26. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca pomocy medycznej w kraju
1.
Na u偶ytek niniejszej Umowy Dodatkowej wprowadza si臋 nast臋puj膮ce definicje:
1)
Dziecko 鈥 osoba pozostaj膮ca pod w艂adz膮 rodzicielsk膮 Ubezpieczonego, kt贸ra w momencie zaj艣cia
zdarzenia nie przekroczy艂a 18 roku 偶ycia;
2)
miejsce zamieszkania 鈥 wskazane przez Ubezpieczonego w deklaracji przyst膮pienia do Umowy
Ubezpieczenia miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany
miejsca zamieszkania, Ubezpieczony zobowi膮zany jest zawiadomi膰 o tym listem poleconym CPG.
Us艂ugi medycznego assistance w nowym miejscu zamieszkania b臋d膮 艣wiadczone po up艂ywie 48 godzin
od wp艂yni臋cia pisma do CPG;
3)
nag艂e zachorowanie 鈥 powsta艂y w spos贸b nag艂y stan chorobowy zagra偶aj膮cy 偶yciu lub zdrowiu
Ubezpieczonego, wymagaj膮cy natychmiastowej pomocy lekarza;
4)
osoba niesamodzielna 鈥 osoba zamieszkuj膮ca w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w momencie
zaj艣cia zdarzenia, kt贸ra ze wzgl臋du na z艂y stan zdrowia, podesz艂y wiek lub wady wrodzone wymaga
sta艂ej opieki, nie jest samodzielna i nie mo偶e zaspokaja膰 swoich podstawowych potrzeb 偶yciowych;
5)
opieka nad dzieckiem/ osob膮 niesamodzieln膮 鈥 opieka nad Dzieckiem lub osob膮 niesamodzieln膮,
polegaj膮ca na zapewnieniu niezb臋dnych warunk贸w bytowych oraz bezpiecze艅stwa;
6)
opieka nad zwierz臋tami domowymi 鈥 opieka w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego polegaj膮ca na
karmieniu (karm臋 zapewnia Ubezpieczony), wyprowadzaniu na spacer oraz utrzymaniu higieny
zwierz臋cia domowego albo transport zwierz臋cia do osoby wskazanej do opieki albo do najbli偶szego
hotelu dla zwierz膮t; opieka nie obejmuje leczenia weterynaryjnego;
7)
osoba wskazana do opieki 鈥 osoba zamieszka艂a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazana
przez Ubezpieczonego, w momencie zg艂oszenia zdarzenia do CPG, do sprawowania opieki nad
Dzieckiem, Osob膮 niesamodzieln膮 lub zwierz臋tami domowymi. Wskazanie osoby do opieki nad
Dzieckiem lub Osob膮 niesamodzieln膮 jest r贸wnoznaczne z uprawnieniem jej do sprawowania opieki nad
ww. osobami;
8)
us艂ugi medycznego assistance 鈥 zorganizowanie przez CPG na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
pomocy medycznej, opieki nad lud藕mi lub zwierz臋tami, a tak偶e 艣wiadczenie us艂ug informacyjnych, w
zwi膮zku z zaj艣ciem nieszcz臋艣liwego wypadku lub nag艂ego zachorowania. Pe艂en zakres us艂ug
medycznego assistance w ramach niniejszej Umowy Dodatkowej definiuje pkt.5;
9)
Wsp贸艂ubezpieczony 鈥 Wsp贸艂ma艂偶onek oraz Dzieci Ubezpieczonego zamieszkuj膮ce na sta艂e z
Ubezpieczonym;
10) zwierz臋ta domowe 鈥 zwierz臋ta tradycyjnie przebywaj膮ce wraz z cz艂owiekiem w jego domu,
utrzymywane przez niego w charakterze towarzysza, z wy艂膮czeniem zwierz膮t, kt贸re mog膮 stanowi膰
zagro偶enie dla zdrowia lub 偶ycia os贸b trzecich, np. ps贸w uznanych za agresywne wg aktualnie
obowi膮zuj膮cego rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji.
2.
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego i Wsp贸艂ubezpieczonych.
3.
Odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna si臋 zgodnie z zasadami
okre艣lonymi w Umowie Podstawowej, z tym 偶e postanowienia dotycz膮ce karencji nie maj膮 zastosowania.
4.
W przypadku nag艂ego zachorowania Ubezpieczonego lub zaj艣cia nieszcz臋艣liwego wypadku, CPG
zobowi膮zuje si臋 zorganizowa膰 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej us艂ugi medycznego assistance w
zakresie i na zasadach niniejszej Umowy Dodatkowej.
5.
Zakresem odpowiedzialno艣ci w ramach niniejszej Umowy Dodatkowej obj臋te s膮:
1)
Opieka medyczna 鈥 zorganizowanie przez CPG, a tak偶e, tam gdzie jest to podane, pokrycie koszt贸w
nast臋puj膮cych us艂ug, w zale偶no艣ci od potrzeby Ubezpieczonego lub Wsp贸艂ubezpieczonego oraz decyzji
lekarza CPG:
a)
wizyta lekarza 鈥 zorganizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu Ubezpieczonego /
Wsp贸艂ubezpieczonego, pokrycie koszt贸w dojazdu i honorarium lekarza, pod warunkiem, 偶e miejsce
pobytu jest oddalone od miejsca zamieszkania o co najmniej 50 km;
b)
wizyta piel臋gniarki 鈥 zorganizowanie wizyty piel臋gniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego /
Wsp贸艂ubezpieczonego, pokrycie koszt贸w dojazdu i honorarium piel臋gniarki, o ile wizyta zosta艂a
zlecona przez lekarza CPG (us艂uga obejmuje maksymalnie 7 wizyt w okresie nie d艂u偶szym ni偶 48
godzin od momentu zlecenia wizyty przez lekarza CPG);
c)
transport medyczny 鈥 zorganizowanie transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego /
Wsp贸艂ubezpieczonego do najbli偶szego szpitala lub innej plac贸wki medycznej wskazanej przez
lekarza CPG oraz pokrycie koszt贸w tego transportu. O celowo艣ci transportu do szpitala, o wyborze
plac贸wki medycznej oraz o wyborze odpowiedniego 艣rodka transportu decyduje lekarz CPG;
d)
transport medyczny powrotny 鈥 zorganizowanie transportu ze szpitala lub innej plac贸wki
medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego / Wsp贸艂ubezpieczonego zaleconym przez lekarza
background image
Strona 30 z 38
CPG 艣rodkiem transportu i pokrycie koszt贸w tego transportu. O celowo艣ci transportu do szpitala
oraz o wyborze odpowiedniego 艣rodka transportu, decyduje lekarz CPG;
e)
transport na komisj臋 lekarsk膮 oraz transport powrotny 鈥 zorganizowanie jednorazowego
transportu z miejsca zamieszkania na komisj臋 lekarsk膮 oraz z powrotem, zalecanym przez lekarza
lub pracownika CPG 艣rodkiem transportu (koszty transportu pokrywa Ubezpieczony);
f)
dostarczenie lek贸w 鈥 zorganizowanie i pokrycie koszt贸w dostarczenia lek贸w do miejsca pobytu, o
ile zosta艂o to zlecone przez lekarza CPG (bez koszt贸w lek贸w);
g)
zorganizowanie procesu rehabilitacji albo pomocy psychologa, w zale偶no艣ci od wyboru
Ubezpieczonego lub Wsp贸艂ubezpieczonego:
-
zorganizowanie procesu rehabilitacji 鈥 ustalenie przez lekarza CPG koniecznych zabieg贸w
rehabilitacyjnych oraz ich liczby bez pokrycia koszt贸w tych zabieg贸w; transport rehabilitanta na
miejsce zamieszkania Ubezpieczonego b膮d藕 transport Ubezpieczonego Wsp贸艂ubezpieczonego
do plac贸wki medycznej, wraz z pokryciem koszt贸w transportu. Ubezpieczony /
Wsp贸艂ubezpieczony ma prawo do skorzystania z nie wi臋cej ni偶 trzech us艂ug transportu (w obie
strony);
-
zorganizowanie pomocy psychologa 鈥 zorganizowanie oraz pokrycie koszt贸w nie wi臋cej ni偶
trzech wizyt u wyznaczonego przez CPG psychologa.
2)
Opieka nad lud藕mi 鈥 w przypadku pobytu w szpitalu Ubezpieczonego b臋d膮cego opiekunem osoby
niesamodzielnej lub rodzicem Dziecka, CPG zorganizuje wybrane przez Ubezpieczonego us艂ug臋:
a)
opieka nad osobami niesamodzielnymi lub Dzie膰mi 鈥 zorganizowanie i pokrycie koszt贸w opieki
nad osobami niesamodzielnymi lub Dzie膰mi w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu
Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pierwsze 3 dni od momentu
poinformowania CPG o pobycie Ubezpieczonego w szpitalu;
b)
transport osoby wskazanej do opieki 鈥 zorganizowanie i pokrycie koszt贸w przejazdu w obydwie
strony (bilet kolejowy pierwszej klasy lub autobusowy) dla osoby wskazanej przez Ubezpieczonego
do opieki nad Osobami niesamodzielnymi lub Dzie膰mi z jej miejsca zamieszkania do miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu Ubezpieczonego;
c)
transport os贸b niesamodzielnych lub Dzieci do osoby wskazanej do opieki 鈥 zorganizowanie i
pokrycie koszt贸w przejazdu w obie strony (bilet kolejowy pierwszej klasy lub autobusowy) osoby
niesamodzielnej lub Dziecka do osoby wskazanej do opieki, bez organizacji opieki dla osoby
niesamodzielnej lub Dziecka w trakcie podr贸偶y.
3)
Opieka nad zwierz臋tami 鈥 w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu oraz gdy z pisemnych
informacji otrzymanych od lekarza prowadz膮cego wynika, i偶 pobyt ten b臋dzie d艂u偶szy ni偶 3 dni, a w
miejscu zamieszkania Ubezpieczonego bez opieki pozostan膮 zwierz臋ta domowe, CPG zorganizuje
wybrane przez Ubezpieczonego us艂ugi:
a)
opieka nad zwierz臋tami domowymi 鈥 zorganizowanie i pokrycie koszt贸w opieki nad zwierz臋tami
domowymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego przez maksymalnie pierwsze 72 godziny od
momentu rozpocz臋cia si臋 opieki nad zwierz臋tami;
b)
transport zwierz膮t domowych 鈥 zorganizowanie i pokrycie koszt贸w przewozu zwierz膮t domowych
do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego lub do hotelu dla zwierz膮t do kwoty 300 PLN.
4)
Infolinia Medyczna 鈥 ca艂odobowe us艂ugi informacyjne w zakresie mi臋dzy innymi takich zagadnie艅 jak:
a)
kr贸tka informacja medyczna o danym schorzeniu, stosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach
leczenia, w ramach obowi膮zuj膮cych w Polsce przepis贸w prawa;
b)
baza danych aptek na terenie ca艂ego kraju, w tym adresy, godziny pracy oraz numery telefon贸w;
c)
kr贸tka informacja farmaceutyczna o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, dzia艂anie uboczne,
interakcje z innymi lekami, mo偶liwo艣膰 przyjmowania lek贸w w czasie ci膮偶y i laktacji) 鈥 w ramach
obowi膮zuj膮cych w Polsce przepis贸w prawa;
d)
informacja o rekomendowanych plac贸wkach medycznych na terenie kraju;
e)
informacja o rekomendowanych plac贸wkach diagnostycznych;
f)
informacja o rekomendowanych plac贸wkach odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych;
g)
informacja o rekomendowanych plac贸wkach lecznictwa zamkni臋tego (szpitale prywatne, szpitale
najwy偶szego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznej).
6.
W przypadku zaj艣cia danego zdarzenia ubezpieczeniowego (nieszcz臋艣liwy wypadek lub nag艂e
zachorowanie) Ubezpieczony / Wsp贸艂ubezpieczony ma prawo do skorzystania z ka偶dej wymienionej powy偶ej
us艂ugi medycznego assistance tylko jeden raz. Powy偶sze ograniczenie nie dotyczy us艂ug Infolinii Medycznej.
7.
艁膮czna warto艣膰 wszystkich us艂ug medycznego assistance 艣wiadczonych w danym roku polisowym w
stosunku do jednego Ubezpieczonego oraz Wsp贸艂ubezpieczonych nie mo偶e przekracza膰 warto艣ci sumy
ubezpieczenia.
8.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1. pkt.1鈥3
oraz ust. 3 lub je偶eli nieszcz臋艣liwy wypadek lub nag艂e zachorowanie by艂o bezpo艣rednio lub po艣rednio
spowodowane:
1)
leczeniem stomatologicznym, operacjami kosmetycznymi lub plastycznymi z wyj膮tkiem przypadk贸w gdy
ich przeprowadzenie spowodowane by艂o konieczno艣ci膮 usuni臋cia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w
lub nag艂ymi zachorowaniami zaistnia艂ych w okresie odpowiedzialno艣ci Towarzystwa;
2)
operacjami zmiany p艂ci, pozbawienia p艂odno艣ci, usuni臋ciem ci膮偶y, sztucznego zap艂odnienia lub innego
sposobu leczenia niep艂odno艣ci;
3)
pobraniem narz膮d贸w lub tkanek do przeszczepu;
background image
Strona 31 z 38
4)
choroby AIDS lub zaka偶enia wirusem HIV;
5)
wypadku lotniczego zaistnia艂ego w czasie przebywania na pok艂adzie innego samolotu ni偶 samolot
pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych.
9.
Post臋powanie w przypadku zaj艣cia zdarzenia
1)
w przypadku wyst膮pienia nieszcz臋艣liwego wypadku lub nag艂ego zachorowania, Ubezpieczony,
Wsp贸艂ubezpieczony lub osoba przez niego wyznaczona zobowi膮zana jest do telefonicznego
skontaktowania si臋 z CPG.
2)
Ubezpieczony, Wsp贸艂ubezpieczony lub osoba przez niego wyznaczona powinna poda膰 nast臋puj膮ce
dane:
a)
imi臋 i nazwisko Ubezpieczonego;
b)
adres zamieszkania Ubezpieczonego;
c)
numer certyfikatu;
d)
kr贸tki opis zaj艣cia zdarzenia i rodzaju koniecznej pomocy;
e)
numer telefonu do skontaktowania si臋 z Ubezpieczonym, Wsp贸艂ubezpieczonym lub osob膮 przez
niego wskazan膮;
f)
inne informacje konieczne pracownikowi CPG do zorganizowania pomocy w ramach 艣wiadczonych
us艂ug.
3)
w przypadku, gdy podane telefonicznie informacje s膮 niezgodne z danymi posiadanymi przez CPG i
mog膮 nasuwa膰 w膮tpliwo艣ci, co do uprawnie艅 Ubezpieczonego do korzystania z us艂ug medycznego
assistance, Ubezpieczony na 偶膮danie pracownika CPG zobowi膮zany jest okaza膰 us艂ugodawcy
przyby艂emu na miejsce zdarzenia, wa偶ny certyfikat pod rygorem niezrealizowania us艂ugi medycznego
assistance.
4)
w przypadku odmowy udzielenia informacji, o kt贸rych mowa w ppkt. 2). i 3). lub braku wsp贸艂pracy z
obs艂ug膮 CPG, CPG mo偶e odm贸wi膰 organizacji 艣wiadcze艅.
10. Refundacje
1)
Towarzystwo nie przewiduje refundacji za us艂ugi niezorganizowane przez CPG, chyba 偶e Ubezpieczony
lub Wsp贸艂ubezpieczony przed zorganizowaniem us艂ugi we w艂asnym zakresie uzyska艂 telefonicznie tak膮
zgod臋 od CPG.
2)
Ubezpieczony powinien z艂o偶y膰 do CPG pisemny wniosek o refundacje koszt贸w us艂ug niezw艂ocznie, nie
p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu CPG.
3)
CPG przekazuje Ubezpieczonemu decyzj臋 w sprawie wniosku o refundacj臋 w terminie do 30 dni od daty
jego otrzymania.
4)
Towarzystwo poprzez CPG refunduje koszty w wysoko艣ci, w jakiej by艂yby poniesione, gdyby us艂uga
medycznego assistance by艂a organizowana przez CPG, jednak nie wy偶sze ni偶 potwierdzone
przed艂o偶onymi rachunkami.
5)
je偶eli wyja艣nienie okoliczno艣ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno艣ci Towarzystwa albo
wysoko艣ci refundacji koszt贸w nie jest mo偶liwe w terminie okre艣lonym w ppkt. 3, refundacja koszt贸w
dokonywana jest w ci膮gu 14 dni od dnia, w kt贸rym przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci wyja艣nienie
tych okoliczno艣ci by艂o mo偶liwe. Bezsporn膮 cz臋艣膰 refundacji CPG wyp艂aca w terminie okre艣lonym w ppkt.
3).
27. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca drugiej opinii medycznej
1.
Na u偶ytek niniejszej Umowy Dodatkowej wprowadza si臋 nast臋puj膮ce definicje:
1)
Best Doctors 鈥 Best Doctors Inc., kt贸ra mie艣ci si臋 pod adresem:, One Boston Place, 32nd Floor
Boston, Massachusetts, USA 02108, firma wsp贸艂pracuj膮ca z Towarzystwem w ramach niniejszej Umowy
Dodatkowej;
2)
Centrum Obs艂ugi Klienta Best Doctors 鈥 telefoniczne centrum zg艂oszeniowe prowadzone przez Best
Doctors, czynne przez ca艂膮 dob臋 365 dni w roku, kt贸re przyjmuje zg艂oszenia, weryfikuje prawo do
ochrony ubezpieczeniowej oraz koordynuje realizacj臋 艣wiadczenia z tytu艂u Umowy Dodatkowej;
3)
druga opinia medyczna 鈥 opinia dotycz膮ca diagnozy, stanu zdrowia i leczenia Ubezpieczonego,
sporz膮dzana przez lekarza konsultanta, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej;
4)
lekarz konsultant 鈥 lekarz medycyny, praktykuj膮cy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznany
za wybitnego specjalist臋 w 艣rodowisku medycznym w danej specjalno艣ci. Wyb贸r lekarza konsultanta dla
poszczeg贸lnych Ubezpieczonych b臋dzie dokonywany przez Best Doctors, z uwzgl臋dnieniem specyfiki
choroby Ubezpieczonego;
5)
lekarz uprawniony 鈥 lekarz wsp贸艂pracuj膮cy z organizatorem us艂ug obj臋tych niniejsz膮 Umow膮
Dodatkow膮.
2.
Zakres odpowiedzialno艣ci Towarzystwa obejmuje:
1)
sporz膮dzenie drugiej opinii medycznej, w ramach kt贸rej Towarzystwo za po艣rednictwem Best Doctors
zobowi膮zuje si臋 do:
a)
udzielenia Ubezpieczonemu informacji o niezb臋dnej dokumentacji medycznej, umo偶liwiaj膮cej
sporz膮dzenie drugiej opinii medycznej, a w razie potrzeby zobowi膮zuje si臋 do zapewnienia pomocy
w zebraniu tych dokument贸w; w przypadku chor贸b nowotworowych mo偶e by膰 przeprowadzone
ponowne badanie histopatologiczne;
b)
przet艂umaczenia zebranej dokumentacji medycznej na j臋zyk angielski, a nast臋pnie sporz膮dzenia z
niej streszczenia;
c)
przes艂ania streszczenia do lekarza konsultanta, specjalizuj膮cego si臋 w danym schorzeniu;
background image
Strona 32 z 38
d)
zapewnienia sporz膮dzenia drugiej opinii medycznej, zawieraj膮cej: potwierdzenie b膮d藕 now膮
diagnoz臋, efektywny spos贸b leczenia, rokowania;
e)
przet艂umaczenia drugiej opinii medycznej na j臋zyk polski oraz udost臋pnienia jej Ubezpieczonemu
lub na wniosek Ubezpieczonego, lekarzowi prowadz膮cemu, pod opiek膮 kt贸rego on si臋 znajduje.
2)
Wskazanie lekarzy kwalifikuj膮cych si臋 do podj臋cia procesu leczenia Ubezpieczonego, czyli:
a)
wyszukanie lekarza specjalizuj膮cego si臋 w danym schorzeniu;
b)
dostarczenie Ubezpieczonemu raportu zawieraj膮cego informacje o dost臋pno艣ci lekarza, sposobie,
w jaki mo偶na um贸wi膰 si臋 na wizyt臋, dokumentacji medycznej potrzebnej na wizyt臋 oraz
zawieraj膮cego informacje o do艣wiadczeniu lekarza. W raporcie zawarte s膮 opisy maksymalnie
trzech rekomendowanych lekarzy;
3)
Zorganizowanie procesu leczenia Ubezpieczonego za granic膮, czyli:
a)
zorganizowanie oraz koordynacj臋 terapii medycznej;
b)
zorganizowanie oraz koordynacj臋 transportu Ubezpieczonego do miejsca gdzie przeprowadzane
jest leczenie;
c)
zorganizowanie zakwaterowania Ubezpieczonego;
d)
przedstawienie szacunkowego kosztu leczenia.
3.
Ubezpieczony ma prawo do us艂ug okre艣lonych w pkt. 2 ppkt. 2) i 3) o ile wcze艣niej zosta艂a sporz膮dzona dla
niego druga opinia medyczna.
4.
Odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna si臋 zgodnie z zasadami
okre艣lonymi w Umowie Podstawowej, z tym 偶e postanowienia dotycz膮ce karencji nie maj膮 zastosowania.
5.
Odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa obejmuje proces zorganizowania us艂ug okre艣lonych w pkt.2., natomiast nie
obejmuje koszt贸w wizyt lekarskich i bada艅 diagnostycznych zaleconych lub niezb臋dnych do sporz膮dzenia
drugiej opinii medycznej, za wyj膮tkiem bada艅 histopatologicznych, nie obejmuje r贸wnie偶 koszt贸w terapii
medycznej, transportu czy zakwaterowania.
6.
Ubezpieczonemu przys艂uguje prawo do 艣wiadczenia, o ile rozpoznano u niego chorob臋 lub uszkodzenie
cia艂a powoduj膮ce trwa艂膮, krytyczn膮, nieodwracaln膮 utrat臋 zdrowia, a w szczeg贸lno艣ci:
1)
chorob臋 Alzheimera;
2)
chorob臋 neuronu ruchowego;
3)
chorob臋 Parkinsona;
4)
chorob臋 serca;
5)
niewydolno艣膰 nerek;
6)
nowotw贸r;
7)
parali偶;
8)
powa偶ne poparzenie;
9)
stwardnienie rozsiane;
10) 艣pi膮czk臋;
11) transplantacj臋 organ贸w;
12) udar m贸zgu;
13) utrat臋 mowy;
14) utrat臋 s艂uchu;
15) utrat臋 wzroku;
16) zaka偶enie wirusem HIV.
7.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli zaj艣cie zdarzenia ubezpieczeniowego nast膮pi艂o w zwi膮zku
z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1. pkt.1鈥3
oraz ust. 3.
8.
Odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa nie obejmuje:
1)
chor贸b psychicznych, nerwic, zatrucia alkoholem, narkotykami b膮d藕 innymi 艣rodkami, odurzaj膮cymi;
2)
operacji plastyczno 鈥 kosmetycznych, z wyj膮tkiem leczenia oparze艅;
3)
przypadk贸w zwi膮zanych lub b臋d膮cych nast臋pstwem usuwania ci膮偶y;
4)
leczenia i zabieg贸w dentystycznych;
5)
leczenia odwykowego.
9.
Zg艂aszaj膮c si臋 do Centrum Obs艂ugi Klienta Best Doctors Ubezpieczony powinien poda膰 nast臋puj膮ce dane:
1)
imi臋 i nazwisko;
2)
adres zamieszkania;
3)
numer certyfikatu;
4)
okres obejmowania ochron膮 ubezpieczeniow膮 z tytu艂u niniejszej Umowy Dodatkowej;
5)
numer telefonu do kontaktu zwrotnego.
10. W przypadku potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony otrzyma przesy艂k臋 zawieraj膮c膮 zestaw
formularzy niezb臋dnych do spe艂nienia 艣wiadczenia.
11. Ubezpieczony zobowi膮zany jest dostarczy膰 do Centrum Obs艂ugi Klienta Best Doctors pe艂n膮 dokumentacj臋
medyczn膮, dotycz膮c膮 przypadku medycznego w zwi膮zku, z kt贸rym Ubezpieczony wnioskuje o sporz膮dzenie
drugiej opinii medycznej.
12. Centrum Obs艂ugi Klienta Best Doctors przesy艂a drug膮 opini臋 medyczn膮 w ci膮gu 17 dni roboczych liczonych
od daty, w kt贸rej spe艂niony zosta艂 warunek zawarty w pkt.11.
background image
Strona 33 z 38
13. W przypadku, gdy sporz膮dzenie drugiej opinii medycznej nie mo偶e nast膮pi膰 w terminie, o kt贸rym mowa w
pkt.12, Centrum Obs艂ugi Klienta Best Doctors sporz膮dzi drug膮 opini臋 medyczn膮 w ci膮gu 14 dni roboczych od
dnia, w kt贸rym przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci sporz膮dzenie jej by艂o mo偶liwe.
28. Umowa Dodatkowa dotycz膮ca rehabilitacji medycznej
1.
Na u偶ytek niniejszej Umowy Dodatkowej wprowadza si臋 nast臋puj膮ce definicje:
1)
Formularz Potwierdzenia Odpowiedzialno艣ci 鈥 dokument wystawiany przez Towarzystwo,
okre艣laj膮cy aktualny poziom i okres odpowiedzialno艣ci Towarzystwa, b臋d膮cy zobowi膮zaniem do
pokrycia koszt贸w rehabilitacji medycznej;
2)
plac贸wka rehabilitacyjna 鈥 znajduj膮cy si臋 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dzia艂aj膮cy zgodnie z
prawem zak艂ad opieki zdrowotnej, kt贸rego zadaniem jest prowadzenie zabieg贸w rehabilitacji leczniczej
w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, w specjalnie do tych cel贸w przystosowanych
pomieszczeniach, posiadaj膮cych odpowiedni膮 infrastruktur臋 i zatrudniaj膮cy wykwalifikowanych
rehabilitant贸w i przynajmniej jednego lekarza. Poj臋cie 鈥瀙lac贸wka rehabilitacyjna鈥 nie obejmuje domu
opieki, hospicjum lub o艣rodka wypoczynkowego, ani jakiejkolwiek plac贸wki, kt贸rej statutowym zadaniem
jest leczenie alkoholizmu lub innych uzale偶nie艅;
3)
rehabilitacja 鈥 integralna cz臋艣膰 leczenia poszpitalnego, kt贸ra ma na celu zmniejszenie fizycznych i
psychicznych nast臋pstw choroby lub wypadku oraz przywr贸cenie pe艂nej lub maksymalnej do osi膮gni臋cia
sprawno艣ci fizycznej lub psychicznej, przeprowadzana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ci膮gu 3
miesi臋cy od zako艅czenia leczenia szpitalnego, kt贸rego jest nast臋pstwem.
2.
Zakres odpowiedzialno艣ci obejmuje:
1)
zabiegi rehabilitacyjne, kt贸re zosta艂y zalecone przez lekarza jako kontynuacja leczenia szpitalnego,
je偶eli pobyt w szpitalu spowodowany by艂: nieszcz臋艣liwym wypadkiem, operacj膮, zawa艂em serca lub
udarem m贸zgu;
2)
konsultacj臋 lekarza rehabilitacji z ustaleniem programu zabieg贸w rehabilitacyjnych, z wy艂膮czeniem
bada艅 diagnostycznych;
3)
konsultacj臋 lekarza rehabilitacji z ko艅cow膮 ocen臋 stanu usprawnienia, z wy艂膮czeniem bada艅
diagnostycznych.
3.
Zakres odpowiedzialno艣ci nie obejmuje zabieg贸w rehabilitacyjnych:
1)
kt贸re zosta艂y zalecone Ubezpieczonemu lub o kt贸rych postanowiono przed dniem obj臋cia go ochron膮
ubezpieczeniow膮 z tytu艂u Umowy Dodatkowej;
2)
kt贸rych wykonanie wymaga dzia艂a艅 w trybie nag艂ym, w szczeg贸lno艣ci wchodz膮cych w zakres medycznej
pomocy dora藕nej realizowanej przez pogotowia ratunkowe (karetki reanimacyjne, karetki wypadkowe).
4.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli konieczno艣膰 przeprowadzenia rehabilitacji nast膮pi艂a w
zwi膮zku z kt贸r膮kolwiek z przyczyn wy艂膮czaj膮cych odpowiedzialno艣膰 Towarzystwa podanych w Art. XII ust. 1.
pkt.1鈥3 oraz ust. 3 lub je偶eli by艂a bezpo艣rednio lub po艣rednio spowodowana:
1)
chorob膮 psychiczn膮, niedorozwojem umys艂owym lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego oraz
ich skutkami;
2)
wadami wrodzonymi i schorzeniami b臋d膮cymi ich skutkiem;
3)
udzia艂em w zaj臋ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczeg贸lno艣ci
uprawianiem sport贸w motorowych, motorowodnych, spadochronowych, baloniarstwa, paralotniarstwa,
motolotniarstwa, szybownictwa, wspinaczki, speleologii, nurkowania, raftingu, sport贸w walki, skok贸w na
linie (bungee jumping), kaskaderstwa, a tak偶e udzia艂u we wszelkiego rodzaju wy艣cigach, poza
lekkoatletyk膮 i p艂ywaniem;
4)
wypadkiem lotniczym zaistnia艂ym w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok艂adzie innego
samolotu ni偶 samolot pasa偶erskich licencjonowanych linii lotniczych.
5.
W przypadku, kiedy leczenie realizowane by艂o w warunkach stacjonarnych, Towarzystwo nie pokrywa
koszt贸w pobytu w o艣rodku tj. koszt贸w nocleg贸w i wy偶ywienia, a jedynie koszty przeprowadzonych zabieg贸w.
6.
Towarzystwo nie pokrywa koszt贸w zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego.
7.
艢wiadczenie z tytu艂u Umowy Dodatkowej polega na pokryciu koszt贸w rehabilitacji przeprowadzonej w
plac贸wce Partnera Medycznego albo na zrefundowaniu Ubezpieczonemu koszt贸w poniesionych na
rehabilitacj臋 poza plac贸wk膮 Partnera Medycznego.
8.
艢wiadczenie polegaj膮ce na pokryciu koszt贸w rehabilitacji spe艂niane jest poprzez wystawienie
Ubezpieczonemu Formularza Potwierdzenia Odpowiedzialno艣ci, b臋d膮cego zobowi膮zaniem Towarzystwa do
pokrycia koszt贸w rehabilitacji i okre艣laj膮cego ich maksymaln膮 wysoko艣膰. Ubezpieczony ma obowi膮zek
przed艂o偶enia Formularza w plac贸wce Partnera Medycznego, w kt贸rej przeprowadzana b臋dzie rehabilitacja.
9.
艢wiadczenie polegaj膮ce na refundacji koszt贸w rehabilitacji wykonanej poza plac贸wk膮 Partnera Medycznego
spe艂niane jest poprzez wyp艂at臋 Ubezpieczonemu kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 koszt贸w rehabilitacji, z
zastrze偶eniem postanowie艅 ust. 5.
10. W celu otrzymania 艣wiadczenia, Ubezpieczony zobowi膮zany jest do z艂o偶enia w Towarzystwie nast臋puj膮cych
dokument贸w:
1)
formularz zg艂oszenia roszczenia z tytu艂u niniejszej Umowy Dodatkowej;
2)
potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em kserokopi臋 dokumentu to偶samo艣ci;
3)
kopi臋 dokumentacji medycznej obrazuj膮cej diagnoz臋, dotychczasowy przebieg leczenia (np. karty
leczenia szpitalnego, dokument potwierdzaj膮cy udzielenie pierwszej pomocy po wypadku 鈥 je艣li zabieg
jest skutkiem doznanego urazu, itp.);
4)
kopi臋 wydanego przez lekarza skierowania na rehabilitacj臋;
background image
Strona 34 z 38
5)
w przypadku wniosku o pokrycie koszt贸w rehabilitacji w plac贸wce Partnera Medycznego 鈥 kopi臋 karty
informacyjnej leczenia szpitalnego, kt贸rego nast臋pstwem ma by膰 leczenie rehabilitacyjne;
6)
w przypadku wniosku o refundacj臋 koszt贸w rehabilitacji wykonanej poza plac贸wk膮 Partnera
Medycznego 鈥 kopi臋 karty informacyjnej leczenia szpitalnego, kt贸rego nast臋pstwem by艂o leczenie
rehabilitacyjne oraz faktur臋 / faktury za rehabilitacj臋.
11. W przypadku refundacji koszt贸w rehabilitacji, Towarzystwo zastrzega sobie prawo 偶膮dania innych informacji i
dokument贸w, ni偶 wymienione w pkt.10 ppkt.4 i.5, je偶eli charakter sprawy i konieczno艣膰 dokonania istotnych
ustale艅 faktycznych tego wymaga.
12. Towarzystwo ponosi odpowiedzialno艣膰 za maksymalnie dwa zdarzenia ubezpieczeniowe w danym roku
polisowym, do 艂膮cznej wysoko艣ci sumy ubezpieczenia okre艣lonej w certyfikacie. Wysoko艣膰 艣wiadczenia z
tytu艂u jednego zdarzenia nie mo偶e przekracza膰 65 % sumy ubezpieczenia.
Artyku艂 XVI
Umowa dodatkowa dotycz膮ca Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita艂owego
1.
Dodaje si臋 nast臋puj膮ce poj臋cia:
1.
alokacja 鈥 okre艣lony w Polisie procent sk艂adki inwestycyjnej lub sk艂adki dora藕nej, przeznaczony na nabycie
jednostek uczestnictwa;
2.
cena nabycia jednostki uczestnictwa 鈥 cena, po kt贸rej jednostki uczestnictwa s膮 nabywane na
podstawowy i dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa;
3.
cena sprzeda偶y jednostki uczestnictwa 鈥 cena, po kt贸rej jednostki uczestnictwa s膮 odliczane z
podstawowego i dodatkowego rachunku jednostek uczestnictwa;
4.
dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa 鈥 wyodr臋bniony dla ka偶dego Ubezpieczonego rachunek, na
kt贸rym ewidencjonowane s膮 jednostki uczestnictwa nabyte za sk艂adki inwestycyjne i sk艂adki dora藕ne
pochodz膮ce ze 艣rodk贸w Ubezpieczonego;
5.
fundusz 鈥 ubezpieczeniowy fundusz kapita艂owy, b臋d膮cy wyodr臋bnionymi aktywami Towarzystwa,
podzielonymi na r贸wne cz臋艣ci, zwane jednostkami uczestnictwa;
6.
podstawowy rachunek jednostek uczestnictwa 鈥 wyodr臋bniony dla ka偶dego Ubezpieczonego rachunek,
na kt贸rym ewidencjonowane s膮 jednostki uczestnictwa nabyte za sk艂adki inwestycyjne pochodz膮ce ze
艣rodk贸w Ubezpieczaj膮cego i wp艂acane na rzecz Ubezpieczonego;
7.
portal 鈥 portal internetowy 鈥 serwis informacyjno鈥搕ransakcyjny udost臋pniony przez Towarzystwo
Ubezpieczaj膮cemu i Ubezpieczonym b臋d膮cych u偶ytkownikami Internetu.
8.
sk艂adka dora藕na 鈥 kwota wp艂acana w celu zakupu jednostek uczestnictwa, wp艂acana w dowolnym terminie i
wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 minimalna sk艂adka dora藕na ustalona przez Towarzystwo;
9.
warto艣膰 dodatkowa 鈥 iloczyn liczby jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na dodatkowym
rachunku jednostek uczestnictwa i ceny sprzeda偶y jednostki uczestnictwa;
10. warto艣膰 podstawowa 鈥 iloczyn liczby jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na podstawowym
rachunku jednostek uczestnictwa i ceny sprzeda偶y jednostki uczestnictwa;
2.
Zakres Umowy Dodatkowej
1.
Zawieraj膮c Umow臋 dodatkow膮 dotycz膮c膮 Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita艂owego Ubezpieczaj膮cy jest
zobowi膮zany udost臋pni膰 Ubezpieczonym Regulamin korzystania z us艂ug serwisu informacyjno鈥
transakcyjnego.
2.
Umowa dodatkowa dotycz膮ca Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita艂owego mo偶e by膰 zawarta w dniu
zawarcia Umowy Podstawowej lub w dowolnym momencie jej trwania, zgodnie z terminem nale偶no艣ci
sk艂adki.
3.
Je偶eli Umowa dodatkowa dotycz膮ca Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita艂owego jest zawierana pomi臋dzy
rocznicami Polisy, zawarcie jej Towarzystwo potwierdzi wystawiaj膮c aneks do Polisy.
4.
Umowa Dodatkowa zawierana jest na okres roczny z tym, 偶e je偶eli jest zawierana pomi臋dzy rocznicami
Polisy, zostaje zawarta na okres do najbli偶szej rocznicy Polisy.
5.
Celem Umowy Dodatkowej jest inwestowanie 艣rodk贸w wp艂acanych jako sk艂adka inwestycyjna i sk艂adka
dora藕na.
6.
Inwestowanie sk艂adki inwestycyjnej i sk艂adki dora藕nej polega na nabywaniu jednostek uczestnictwa na
podstawowy i dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa oraz na zarz膮dzaniu aktywami funduszu w celu
zwi臋kszenia warto艣ci jednostki uczestnictwa.
7.
Cel, o kt贸rym mowa w pkt.1 realizowany jest od p贸藕niejszej z dat:
1)
okre艣lonego w certyfikacie pocz膮tku okresu obowi膮zywania Umowy Dodatkowej;
2)
op艂acenia za Ubezpieczonego pierwszej sk艂adki inwestycyjnej lub sk艂adki dora藕nej.
8.
W przypadku wypowiedzenia Umowy Dodatkowej, jej postanowienia w zakresie zarz膮dzania aktywami
funduszu realizowane s膮 w ca艂ym okresie, w kt贸rym warto艣膰 podstawowa lub warto艣膰 dodatkowa jest
warto艣ci膮 dodatni膮.
3.
Sk艂adki
1.
Wraz z zawarciem Umowy Dodatkowej, sk艂adka nale偶na za Ubezpieczonego stanowi sum臋 sk艂adki
ochronnej i sk艂adki inwestycyjnej i p艂atna jest w terminach przewidzianych w Umowie Podstawowej.
2.
Ubezpieczaj膮cy i Ubezpieczony okre艣laj膮 podzia艂 wp艂acanej ze swoich 艣rodk贸w sk艂adki inwestycyjnej oraz
sk艂adki dora藕nej pomi臋dzy poszczeg贸lne fundusze.
3.
W ka偶dym czasie, z wykluczeniem okresu zawieszenia op艂acania sk艂adki ochronnej, niezale偶nie od sk艂adki
ochronnej i sk艂adki inwestycyjnej, Ubezpieczaj膮cy i Ubezpieczony maj膮 prawo wp艂acania sk艂adki dora藕nej w
celu nabycia jednostek uczestnictwa.
background image
Strona 35 z 38
4.
Warunkiem nabycia jednostek uczestnictwa za sk艂adk臋 dora藕n膮 jest dostarczenie do Towarzystwa
o艣wiadczenia stosownej tre艣ci osoby dokonuj膮cej wp艂aty sk艂adki dora藕nej.
5.
Wp艂ata sk艂adki dora藕nej nie zwalnia Ubezpieczaj膮cego i Ubezpieczonego z obowi膮zku op艂acania sk艂adki
ca艂kowitej.
6.
Po z艂o偶eniu przez Ubezpieczaj膮cego o艣wiadczenia, mo偶liwe jest zawieszenie op艂acania sk艂adki
inwestycyjnej.
7.
Zawieszenie, o kt贸rym mowa w pkt.6, nast臋puje od najbli偶szego terminu nale偶no艣ci sk艂adki po otrzymaniu
przez Towarzystwo o艣wiadczenia w tej sprawie.
8.
Niezale偶nie od innych postanowie艅, zawieszenie op艂acania sk艂adki inwestycyjnej obowi膮zuje w okresie
zawieszenia op艂acania sk艂adki ochronnej.
9.
Wznowienie op艂acania sk艂adki inwestycyjnej po jej zawieszeniu, nast臋puje od najbli偶szego terminu
nale偶no艣ci sk艂adki po otrzymaniu przez Towarzystwo o艣wiadczenia w tej sprawie.
10. Sk艂adka inwestycyjna przestaje by膰 op艂acana w przypadku ustania stosunku prawnego 艂膮cz膮cego
Ubezpieczonego z Ubezpieczaj膮cym lub wyst膮pienia Ubezpieczonego z Umowy.
4.
Fundusze
1.
W celu inwestowania sk艂adek inwestycyjnych i sk艂adek dora藕nych, Towarzystwo wyodr臋bnia aktywa w formie
funduszu. Dochody uzyskane w wyniku inwestowania 艣rodk贸w funduszu powi臋kszaj膮 jego warto艣膰,
zwi臋kszaj膮c warto艣膰 jednostki uczestnictwa.
2.
Fundusz podzielony jest na r贸wne cz臋艣ci, zwane jednostkami uczestnictwa. Nabyte jednostki uczestnictwa
uprawniaj膮 Ubezpieczonego i Ubezpieczaj膮cego, w odpowiednich cz臋艣ciach, jedynie do udzia艂u w aktywach
funduszu, bez prawa dysponowania poszczeg贸lnymi ich sk艂adnikami. Prawo w艂asno艣ci aktyw贸w funduszu
przys艂uguje wy艂膮cznie Towarzystwu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dzielenia i 艂膮czenia jednostek
uczestnictwa, bez zmiany ca艂kowitej warto艣ci funduszu.
3.
Towarzystwo dokonuje wyceny aktyw贸w funduszu poprzez ustalenie warto艣ci sk艂adnik贸w funduszu w dniu
wyceny. Warto艣膰 aktyw贸w funduszu jest r贸wna sumie warto艣ci wszystkich sk艂adnik贸w aktyw贸w funduszu.
4.
Warto艣膰 aktyw贸w funduszu pomniejszana jest o warto艣膰 zobowi膮za艅 funduszu w dniu wyceny oraz o koszty
zwi膮zane ze sprzeda偶膮, zakupem sk艂adnik贸w aktyw贸w funduszu i z obs艂ug膮 samego funduszu, a tak偶e
zobowi膮zania podatkowe, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa, wyznaczaj膮c w ten spos贸b warto艣膰 aktyw贸w brutto
funduszu.
5.
Towarzystwo pobiera op艂at臋 za zarz膮dzanie funduszem. Op艂ata ustalana jest jako roczny procent aktyw贸w
brutto funduszu i pobierana z funduszu w dniu wyceny jako odpowiednia cz臋艣膰, proporcjonalnie do okresu
wyznaczonego przez kolejne dni wyceny. Warto艣膰 aktyw贸w brutto funduszu pomniejszona o op艂at臋 za
zarz膮dzanie funduszem wyznacza warto艣膰 aktyw贸w netto funduszu.
6.
Cen臋 sprzeda偶y jednostki uczestnictwa oblicza si臋 przez podzielenie warto艣ci aktyw贸w netto funduszu przez
liczb臋 wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu. Otrzymany wynik zaokr膮gla si臋 o nie
wi臋cej ni偶 1%.
7.
R贸偶nica pomi臋dzy cen膮 nabycia a cen膮 sprzeda偶y jednostki uczestnictwa wynosi nie wi臋cej ni偶 5% ceny
nabycia.
8.
Zasady funkcjonowania funduszy s膮 uregulowane w Regulaminie lokowania 艣rodk贸w ubezpieczeniowego
funduszu kapita艂owego.
5.
Rachunek jednostek uczestnictwa i alokacja sk艂adek
1.
W dniu zawarcia Umowy Dodatkowej Towarzystwo otwiera rachunki jednostek uczestnictwa, na kt贸rych
ewidencjonowane s膮 jednostki uczestnictwa. W dniu dokonania pierwszej wp艂aty sk艂adki przez danego
Ubezpieczonego Towarzystwo otwiera rachunki na jego rzecz.
2.
Po op艂aceniu sk艂adki inwestycyjnej pochodz膮cej ze 艣rodk贸w Ubezpieczaj膮cego nabywane s膮 jednostki
uczestnictwa na podstawowy rachunek jednostek uczestnictwa. Liczba nabywanych jednostek uczestnictwa
jest r贸wna iloczynowi alokacji sk艂adki inwestycyjnej i kwoty tej sk艂adki, podzielonemu przez cen臋 nabycia
jednostki uczestnictwa, obowi膮zuj膮c膮 w najbli偶szym dniu wyceny, nast臋puj膮cym po dniu op艂acenia tej
sk艂adki, jednak nie wcze艣niej ni偶 po dacie pocz膮tku okresu obowi膮zywania Umowy Dodatkowej. W
przypadku wp艂aty sk艂adki przed terminem jej nale偶no艣ci, jednostki uczestnictwa nabywane s膮 po cenie
obowi膮zuj膮cej w najbli偶szym dniu wyceny, nast臋puj膮cym po terminie nale偶no艣ci tej sk艂adki. Za dat臋
op艂acenia sk艂adki inwestycyjnej uwa偶a si臋 pierwszy dzie艅 roboczy po dacie uznania rachunku bankowego
Towarzystwa.
3.
Po op艂aceniu sk艂adki inwestycyjnej pochodz膮cej ze 艣rodk贸w Ubezpieczonego nabywane s膮 jednostki
uczestnictwa na dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa. Liczba nabywanych jednostek uczestnictwa
jest r贸wna iloczynowi alokacji sk艂adki inwestycyjnej i kwoty tej sk艂adki, podzielonemu przez cen臋 nabycia
jednostki uczestnictwa, obowi膮zuj膮c膮 w najbli偶szym dniu wyceny, nast臋puj膮cym po dniu op艂acenia tej
sk艂adki, jednak nie wcze艣niej ni偶 po dacie pocz膮tku okresu obowi膮zywania Umowy Dodatkowej. W
przypadku wp艂aty sk艂adki przed terminem jej nale偶no艣ci, jednostki uczestnictwa nabywane s膮 po cenie
obowi膮zuj膮cej w najbli偶szym dniu wyceny, nast臋puj膮cym po terminie nale偶no艣ci tej sk艂adki. Za dat臋
op艂acenia sk艂adki inwestycyjnej uwa偶a si臋 pierwszy dzie艅 roboczy po dacie uznania rachunku bankowego
Towarzystwa.
4.
Po op艂aceniu sk艂adki dora藕nej nabywane s膮 jednostki uczestnictwa odpowiednio na podstawowy lub
dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa. Liczba nabywanych jednostek uczestnictwa jest r贸wna
iloczynowi alokacji sk艂adki dora藕nej i kwoty tej sk艂adki, podzielonemu przez cen臋 nabycia jednostki
uczestnictwa, obowi膮zuj膮c膮 w najbli偶szym dniu wyceny, nast臋puj膮cym po otrzymaniu przez Towarzystwo
o艣wiadczenia o wp艂acie sk艂adki dora藕nej, nie wcze艣niej jednak ni偶 w pierwszym dniu roboczym po dacie
background image
Strona 36 z 38
wp艂ywu sk艂adki dora藕nej na rachunek Towarzystwa. Za dat臋 op艂acenia sk艂adki dora藕nej uwa偶a si臋 pierwszy
dzie艅 roboczy po dacie uznania rachunku bankowego Towarzystwa.
5.
Liczba jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na podstawowym i dodatkowym rachunku jednostek
uczestnictwa zaokr膮glana jest do cz臋艣ci tysi臋cznych.
6.
W pierwszym dniu ka偶dego miesi膮ca polisowego Towarzystwo nalicza miesi臋czn膮 op艂at臋 administracyjn膮 za
ka偶dego Ubezpieczonego.
7.
Op艂ata administracyjna pobierana jest przez odliczenie jednostek uczestnictwa z podstawowego albo
dodatkowego rachunku jednostek uczestnictwa, zgodnie ze wskazaniem zawartym w Polisie. Liczba
odliczanych jednostek uczestnictwa ustalana jest jako iloraz op艂aty administracyjnej i ceny sprzeda偶y
jednostki uczestnictwa obowi膮zuj膮cej w dniu naliczenia op艂aty. Op艂at臋 administracyjn膮 pobiera si臋
proporcjonalnie do udzia艂u ka偶dego z funduszy w warto艣ci podstawowej lub dodatkowej.
6.
Zmiany funduszy
1.
Ubezpieczaj膮cy i Ubezpieczony maj膮 prawo zmieni膰 podzia艂 wp艂acanej ze swoich 艣rodk贸w sk艂adki
inwestycyjnej pomi臋dzy poszczeg贸lne fundusze, kt贸re okre艣lone s膮 w Regulaminie lokowania 艣rodk贸w
ubezpieczeniowego funduszu kapita艂owego. Zmiana podzia艂u sk艂adki inwestycyjnej ma zastosowanie od
pierwszego terminu nale偶no艣ci sk艂adki nast臋puj膮cego po otrzymaniu przez Towarzystwo odpowiedniego
o艣wiadczenia.
2.
Za dokonan膮 zmian臋 podzia艂u wp艂acanej sk艂adki inwestycyjnej Towarzystwo pobiera op艂at臋 w wysoko艣ci
okre艣lonej w Tabeli op艂at i limit贸w.
3.
Op艂ata za zmiany podzia艂u sk艂adki inwestycyjnej jest pobierana poprzez umorzenie jednostek na rachunku,
kt贸rego zmiana dotyczy. Liczba umorzonych jednostek wynika z podzielenia kwoty op艂aty przez cen臋
sprzeda偶y jednostki z pierwszego dnia wyceny nast臋puj膮cego po dniu wp艂ywu do Towarzystwa wniosku w
tej sprawie.
4.
Ponadto:
1)
Ubezpieczaj膮cy ma prawo okre艣lenia, dla wskazanych Ubezpieczonych, procentu liczby jednostek
uczestnictwa wskazanego funduszu, znajduj膮cych si臋 na podstawowym rachunku jednostek
uczestnictwa, kt贸ry zostanie przeniesiony do wybranego funduszu;
2)
Ubezpieczony ma prawo przeniesienia do wybranego funduszu procentu liczby jednostek uczestnictwa,
znajduj膮cych si臋 na dodatkowym rachunku jednostek uczestnictwa wskazanego funduszu.
5.
W sytuacji, o kt贸rej mowa w pkt.4., przeniesienie jednostek uczestnictwa odbywa si臋 po cenie sprzeda偶y
jednostki z dnia nast臋pnego po dniu wp艂ywu do Towarzystwa wniosku w tej sprawie.
6.
Za dokonane przeniesienie jednostek pomi臋dzy wskazanymi funduszami Towarzystwo pobiera op艂at臋 w
wysoko艣ci okre艣lonej w Tabeli op艂at i limit贸w.
7.
Op艂ata za przeniesienia naliczana jest poprzez pomniejszenie kwoty warto艣ci przenoszonych jednostek o
kwot臋 op艂aty. Do obliczenia warto艣ci przenoszonych jednostek stosuje si臋 cen臋 sprzeda偶y jednostki z
pierwszego dnia wyceny nast臋puj膮cego po dniu wp艂ywu do Towarzystwa wniosku w tej sprawie.
8.
Towarzystwo okre艣la minimaln膮 warto艣膰 przenoszonych jednostek uczestnictwa oraz, w odniesieniu do
cz臋艣ciowego przeniesienia, minimaln膮 warto艣膰 jednostek uczestnictwa funduszu, z kt贸rego s膮 one
przenoszone, pozostaj膮cych na podstawowym i dodatkowym rachunku jednostek uczestnictwa. Minimalna
warto艣膰 okre艣lona jest w Tabeli op艂at i limit贸w.
9.
Towarzystwo dokona zmian w funduszach po otrzymaniu pisemnego o艣wiadczenia (wniosku) odpowiednio
od Ubezpieczaj膮cego lub Ubezpieczonego. Przez pisemne o艣wiadczenie rozumie si臋 r贸wnie偶 dokonywanie
zmian poprzez z艂o偶enie dyspozycji za pomoc膮 portalu.
7.
Wyp艂aty
1.
W przypadku 艣mierci Ubezpieczonego Towarzystwo wyp艂aci Uposa偶onemu 艣wiadczenie w wysoko艣ci
stanowi膮cej sum臋 warto艣ci podstawowej i warto艣ci dodatkowej.
2.
W sytuacji, o kt贸rej mowa w pkt.1, do obliczenia warto艣ci podstawowej i warto艣ci dodatkowej przyjmuje si臋
cen臋 sprzeda偶y jednostki uczestnictwa obowi膮zuj膮c膮 w najbli偶szym dniu wyceny, nast臋puj膮cym po
zarejestrowaniu przez Towarzystwo zg艂oszenia roszczenia.
3.
Warunkiem dokonania wyp艂aty, o kt贸rej mowa w pkt.1, jest z艂o偶enie w siedzibie Towarzystwa dokument贸w
koniecznych do ustalenia zasadno艣ci roszczenia i wysoko艣ci wyp艂aty.
4.
Do daty osi膮gni臋cia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, prawo do rozporz膮dzania warto艣ci膮 podstawow膮
przys艂uguje Ubezpieczaj膮cemu, z zastrze偶eniem postanowie艅 pkt.9. i 10.
5.
W stosunku do ka偶dego Ubezpieczonego w okresie 5 lat od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym zawarta
jest data pocz膮tku jego ochrony ubezpieczeniowej, wyklucza si臋 wyp艂at臋 warto艣ci podstawowej.
6.
Z dat膮 osi膮gni臋cia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, prawo do warto艣ci podstawowej przys艂uguje
Ubezpieczonemu.
7.
Prawo do warto艣ci dodatkowej przys艂uguje Ubezpieczonemu.
8.
W przypadku wyst膮pienia przez Ubezpieczonego z Umowy, przy jednoczesnym trwaniu stosunku prawnego
艂膮cz膮cego Ubezpieczonego z Ubezpieczaj膮cym i przed osi膮gni臋ciem przez Ubezpieczonego wieku 65 lat,
Towarzystwo wyp艂aci:
1)
na wniosek Ubezpieczaj膮cego, warto艣膰 podstawow膮 pomniejszon膮 o op艂at臋 z tytu艂u wyst膮pienia z
Umowy, z zastrze偶eniem postanowie艅 pkt.5;
2)
na wniosek Ubezpieczonego, warto艣膰 dodatkow膮; w przypadku gdy Ubezpieczaj膮cy nie by艂
zobowi膮zany do op艂acania sk艂adki inwestycyjnej, warto艣膰 dodatkowa zostanie pomniejszona o op艂at臋 z
tytu艂u wyst膮pienia z Umowy.
9.
W przypadku ustania stosunku prawnego 艂膮cz膮cego Ubezpieczonego z Ubezpieczaj膮cym przed
osi膮gni臋ciem przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, Towarzystwo wyp艂aci:
background image
Strona 37 z 38
1)
na wniosek Ubezpieczonego, warto艣膰 podstawow膮 pomniejszon膮 o op艂at臋 manipulacyjn膮, z
zastrze偶eniem postanowie艅 pkt.5;
2)
na wniosek Ubezpieczonego, warto艣膰 dodatkow膮; w przypadku gdy Ubezpieczaj膮cy nie by艂
zobowi膮zany do op艂acania sk艂adki inwestycyjnej, warto艣膰 dodatkowa zostanie pomniejszona o op艂at臋
manipulacyjn膮.
10. W przypadku wyga艣ni臋cia Umowy Dodatkowej wskutek jej wypowiedzenia przed osi膮gni臋ciem przez
Ubezpieczonego wieku 65 lat, Towarzystwo wyp艂aci:
1)
na wniosek Ubezpieczonego, warto艣膰 podstawow膮 pomniejszon膮 o op艂at臋 z tytu艂u wyga艣ni臋cia Umowy
Dodatkowej, z zastrze偶eniem postanowie艅 pkt.5;
2)
na wniosek Ubezpieczonego, warto艣膰 dodatkow膮; w przypadku gdy Ubezpieczaj膮cy nie by艂
zobowi膮zany do op艂acania sk艂adki inwestycyjnej, warto艣膰 dodatkowa zostanie pomniejszona o op艂at臋 z
tytu艂u wyga艣ni臋cia Umowy Dodatkowej.
11. Istnieje mo偶liwo艣膰 dokonania cz臋艣ciowej wyp艂aty, rozumianej jako wyp艂ata cz臋艣ci sumy warto艣ci
podstawowej i/lub warto艣ci dodatkowej, z zastrze偶eniem postanowie艅 pkt.5 i pkt.8 鈥 10. Wysoko艣膰 tej
wyp艂aty oraz pozostaj膮ca po jej wyp艂acie warto艣膰 podstawowa lub dodatkowa, nie mog膮 by膰 ni偶sze od
warto艣ci minimalnych, okre艣lonych przez Towarzystwo w Tabeli op艂at i limit贸w. Po dokonaniu wyp艂aty
cz臋艣ciowej Towarzystwo pobierze z odpowiedniego rachunku jednostek uczestnictwa op艂at臋 manipulacyjn膮.
12. Do obliczenia warto艣ci podstawowej i warto艣ci dodatkowej przyjmuje si臋 cen臋 sprzeda偶y jednostki
uczestnictwa obowi膮zuj膮c膮 w najbli偶szym dniu wyceny, nast臋puj膮cym po zarejestrowaniu przez
Towarzystwo wniosku o wyp艂at臋 warto艣ci podstawowej lub warto艣ci dodatkowej.
13. W przypadku osi膮gni臋cia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, Ubezpieczony ma prawo do otrzymania
warto艣ci podstawowej oraz warto艣ci dodatkowej w formie wyp艂aty jednorazowej b膮d藕 w formie regularnych
wyp艂at. Towarzystwo wyp艂aci warto艣膰 podstawow膮 oraz warto艣膰 dodatkow膮 po otrzymaniu wniosku od
Ubezpieczonego. Wysoko艣膰 regularnej wyp艂aty nie mo偶e by膰 ni偶sza od warto艣ci minimalnej, okre艣lonej
przez Towarzystwo i podanej w Tabeli op艂at i limit贸w. W nast臋pstwie ka偶dej regularnej wyp艂aty liczba
jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunkach inwestycyjnych, zostaje pomniejszona o liczb臋
jednostek uczestnictwa wynikaj膮c膮 z podzielenia kwoty regularnej wyp艂aty przez cen臋 sprzeda偶y jednostki
uczestnictwa z dnia nast臋pnego po dniu przypadaj膮cym w dniu rejestracji wniosku zgodnie z ustalon膮
cz臋stotliwo艣ci膮 regularnych wyp艂at. Kwota regularnej wyp艂aty zostaje pomniejszona o op艂at臋 z tytu艂u wyp艂aty
regularnej.
8.
Op艂aty
Wysoko艣ci op艂at, o kt贸rych mowa w niniejszych Og贸lnych Warunkach Umowy Dodatkowej w sprawie
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita艂owego, okre艣lone s膮 w Tabeli op艂at i limit贸w stanowi膮cych za艂膮cznik do Polisy.
Towarzystwo ma prawo dokonywa膰 okresowych zmian op艂at. Zmiana op艂at nast臋puje w oparciu o zmian臋 wska藕nika
wzrostu cen i us艂ug konsumpcyjnych publikowanego przez GUS i nie mo偶e przekroczy膰 150% zmiany ww. wska藕nika
w okresie od dnia wprowadzenia niniejszej Umowy Dodatkowej do dnia dokonania zmiany lub w okresie pomi臋dzy
zmianami.
Artyku艂 XVII
Indywidualna kontynuacja
1.
W przypadku wyst膮pienia Ubezpieczonego z Umowy z powodu ustania stosunku prawnego 艂膮cz膮cego go z
Ubezpieczaj膮cym, b膮d藕 rozwi膮zania Umowy, Ubezpieczony ma prawo do indywidualnej kontynuacji
ubezpieczenia, pod warunkiem, 偶e:
1.
Ubezpieczony z艂o偶y w Towarzystwie w tej sprawie wniosek przed up艂ywem 3 miesi臋cy od daty zaj艣cia
kt贸regokolwiek z ww. zdarze艅, powoduj膮cego wyga艣ni臋cie w stosunku do Ubezpieczonego ochrony
ubezpieczeniowej;
2.
Ubezpieczony by艂 obj臋ty ochron膮 ubezpieczeniow膮 z tytu艂u Umowy przez okres, co najmniej 12 miesi臋cy; w
przypadku obejmowania Ubezpieczonego ochron膮 ubezpieczeniow膮 z tytu艂u innej umowy ubezpieczenia
zawartej przez Ubezpieczaj膮cego (wcze艣niejsza umowa), up艂yw okresu ochrony ubezpieczeniowej liczony
jest od daty rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u wcze艣niejszej umowy, pod warunkiem, 偶e okres
od daty zako艅czenia ochrony ubezpieczeniowej z tytu艂u wcze艣niejszej umowy do daty przyst膮pienia
Ubezpieczonego do Umowy jest nie d艂u偶szy ni偶 30 dni.
2.
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia polega na zawarciu z Ubezpieczonym umowy indywidualnego,
kontynuowanego ubezpieczenia na 偶ycie, na warunkach przedstawionych przez Towarzystwo, po otrzymaniu
wniosku, o kt贸rym mowa w ust.1, pkt.1.
Artyku艂 XVIII
Skargi i za偶alenia
1.
Pow贸dztwo o roszczenia wynikaj膮ce z Umowy mo偶na wytoczy膰 przed s膮d w艂a艣ciwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczaj膮cego, Ubezpieczonego, Uposa偶onego lub uprawnionego z Umowy albo s膮d w艂a艣ciwy
wed艂ug przepis贸w o w艂a艣ciwo艣ci og贸lnej. Roszczenia z tytu艂u Umowy podlegaj膮 jurysdykcji s膮d贸w polskich.
2.
Je偶eli Ubezpieczaj膮cy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wyst膮pienia z roszczeniem nie zgadza si臋 z
decyzjami Towarzystwa co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub za偶alenia, mo偶e
wyst膮pi膰 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten zostanie rozpatrzony w ci膮gu 30 dni od daty
wp艂ywu do Towarzystwa.
3.
Je偶eli Ubezpieczaj膮cy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wyst膮pienia z roszczeniem nie zgadza si臋 z
decyzjami Towarzystwa co do odmowy zaspokojenia roszczenia mo偶e wnie艣膰 skarg臋 lub za偶alenie do Rzecznika
background image
Strona 38 z 38
Ubezpieczonych dzia艂aj膮cego zgodnie z przepisami Ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Artyku艂 XIX
Postanowienia ko艅cowe
1.
Za zgod膮 Towarzystwa oraz w porozumieniu z Ubezpieczaj膮cym, Umowa mo偶e zosta膰 zawarta na warunkach
odbiegaj膮cych od postanowie艅 OWU.
2.
Pod rygorem niewa偶no艣ci, postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowie艅 OWU, wymagaj膮 pisemnego
ich potwierdzenia.
3.
Zawiadomienia oraz o艣wiadczenia Ubezpieczaj膮cego, Ubezpieczonego i Uposa偶onego, dotycz膮ce Umowy,
nale偶y kierowa膰 pisemnie na adres siedziby Towarzystwa. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy nie zawiadomi Towarzystwa o
zmianie adresu, przyjmuje si臋, 偶e wszelka korespondencja wys艂ana przez Towarzystwo na ostatni znany mu
adres, zosta艂a prawid艂owo dor臋czona.
4.
W zakresie opodatkowania 艣wiadcze艅 nale偶nych z tytu艂u Umowy zastosowanie maj膮 odpowiednio, obowi膮zuj膮ce
przepisy prawa podatkowego.
5.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si臋 odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej.
6.
Niniejsze OWU zosta艂y przyj臋te uchwa艂膮 Zarz膮du Towarzystwa nr GL/ob./ 2 / 2 /2009 z dnia 19.02.2009 roku i
maj膮 zastosowanie do Um贸w ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.03.2009 roku.
Andrzej Jarczyk
Artur Olech
Prezes Zarz膮du
Wiceprezes Zarz膮du
Generali 艣ycie T.U. S.A.
Generali 艣ycie T.U. S.A.


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy