My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejdź na stronę główną lub tutaj aby wróćić do poprzednio oglądanej strony.
background image
1
OWU
UNIQA
wz.
6344_II
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) s¹ inte-
graln¹ czźœci¹ umów ubezpieczenia DOM Plus zawieranych pomiźdzy
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym dalej
UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi.
2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowź, zwana dalej
Ubezpieczaj¹cym mo¿e zawrzeæ umowź ubezpieczenia tak¿e na cudzy
rachunek.
3. Osoba, na rachunek której zawarto umowź ubezpieczenia, zwana jest
dalej Ubezpieczonym.
Definicje
§ 2
Dla pojźæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjźto nastźpuj¹ce znaczenia:
1) akty terrorystyczne - nielegalne akcje o charakterze przestźpczym,
organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych,
politycznych, religijnych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane
przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo ¿yciu
i zdrowiu osób, b¹dŸ przeciwko stosunkom maj¹tkowym osób, insty-
tucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeñstwu publicznemu,
w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoœci i dezorganizacji
¿ycia publicznego, b¹dŸ zdezorganizowania pracy instytucji i zak³adów
oraz w celu pozbawienia ¿ycia lub zdrowia;
2) budowa - wznoszenie nowego budynku lub rozbudowa, nadbudowa
lub remont istniej¹cego budynku mieszkalnego, a tak¿e znajduj¹cego
siź na terenie tej samej nieruchomoœci gara¿u wolnostoj¹cego, budyn-
ku gospodarczego lub obiektu ma³ej architektury oraz remont lokalu
mieszkalnego, prowadzone zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i na podstawie uzyskanego pozwolenia (jeœli jest ono wymagane);
3) budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
4) budynek gospodarczy - budynek o przeznaczeniu innym ni¿ miesz-
kalne wraz ze sta³ymi elementami, wolnostoj¹cy lub przynale¿ny
do budynku mieszkalnego, znajduj¹cy siź na terenie tej samej posesji
co ubezpieczony budynek mieszkalny lub dom letniskowy (w tym rów-
nie¿ stodo³a, szopa), nie podlegaj¹cy obowi¹zkowemu ubezpieczeniu
budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego; nie zwi¹zany
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej lub rolnej; z wy³¹czeniem
budynków s³u¿¹cych do hodowli zwierz¹t;
5) budynek mieszkalny - budynek wolnostoj¹cy, w zabudowie
bliŸniaczej lub szeregowej, s³u¿¹cy zaspokajaniu potrzeb mieszka-
niowych, stanowi¹cy konstrukcyjnie samodzieln¹ ca³oœæ, w którym
dopuszcza siź wydzielenie nie wiźcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni
nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku;
6) deszcz nawalny - opad deszczu o wspó³czynniku wydajnoœci co naj-
mniej 4, potwierdzony ekspertyz¹ Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej; w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia
bierze siź pod uwagź stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach
ich powstania i w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraŸnie
o dzia³aniu deszczu nawalnego;
7) dom letniskowy - budynek mieszkalny w uk³adzie wolnostoj¹cym
przeznaczony na cele rekreacyjne, zamieszkiwany czasowo, w tym
tak¿e domek lub altana na terenie ogródków dzia³kowych;
8) dym - lotny produkt niepe³nego spalania cia³ sta³ych, ciek³ych oraz
gazowych, który nagle wydoby³ siź z palenisk, instalacji i urz¹dzeñ
elektrycznych lub grzewczych znajduj¹cych siź w miejscu ubezpie-
czenia;
9)
grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
10) huragan - dzia³anie wiatru o prźdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze siź
pod uwagź stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania
oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie, œwiadcz¹ce wyraŸnie o masowym
i niszczycielskim dzia³aniu wiatru;
11)huk ponaddŸwiźkowy - uderzeniowa fala dŸwiźkowa wywo³ana przez
statek powietrzny podczas przekraczania prźdkoœci dŸwiźku;
12) klasa palnoœci- klasyfikacja budynku do odpowiedniej grupy wed³ug
posiadanej konstrukcji:
a) I klasa palnoœci: budynki, których œciany zewnźtrzne wykonane s¹
z materia³ów trudnopalnych (takich jak: ceg³a, kamieñ, pustaki,
beton, prefabrykaty ¿u¿lowe, ¿elazo, szk³o i mur pruski) i dachy s¹
pokryte: blach¹, dachówk¹, eternitem, betonem, asfaltem, pap¹
itp. materia³em niepalnym oraz elewacja zewnźtrzna wykonana jest
z materia³u niepalnego,
b) II klasa palnoœci: budynki, których œciany zewnźtrzne lub pokrycie
dachowe s¹ z innych materia³ów ni¿ wymienione w lit. a;
13) koszty akcji ratowniczej - poniesione koszty dzia³añ podjźtych przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w celu zapobie¿enia szkodzie lub
w celu z³agodzenia jej skutków, ³¹cznie z dzia³aniami nieskutecznymi,
o ile dzia³ania te by³y celowe;
14) koszty rozbiórki i uprz¹tniźcia pozosta³oœci po szkodzie - poniesio-
ne konieczne koszty rozbiórki i uprz¹tniźcia pozosta³oœci po szkodzie
powsta³ej w wyniku wypadku ubezpieczeniowego;
15) koszty sk³adowania - konieczne koszty sk³adowania mienia, które nie
uleg³o zniszczeniu w wyniku wypadku ubezpieczeniowego, poniesione
w przypadku, gdy nie ma mo¿liwoœci jego w³aœciwego zabezpieczenia
w miejscu ubezpieczenia;
16)koszty usuniźcia przyczyny awarii - koszty poszukiwania i usuniźcia
przyczyny powstania awarii, rozumianej jako samoistne pźkniźcie
przewodów i urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych znajduj¹cych
siź wewn¹trz budynku lub lokalu mieszkalnego objźtego ochron¹
ubezpieczeniow¹;
17)koszty wymiany dokumentów - poniesione koszty obejmuj¹ce
wymianź dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, tablic reje-
stracyjnych, dowodu rejestracyjnego, kart kredytowych i p³atniczych
utraconych na skutek kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku;
18)koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeñ - poniesione konieczne
koszty wymiany/ naprawy zabezpieczeñ uszkodzonych lub zniszczo-
nych na skutek kradzie¿y z w³amaniem; w tym wymiany zamka;
19) kradzie¿ z w³amaniem - usi³owanie zaboru lub zabór mienia w celu
jego przyw³aszczenia dokonany przez sprawcź z zamkniźtego i za-
bezpieczonego zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 30 lokalu lub
budynku mieszkalnego oraz pomieszczenia/budynku gospodarczego,
objźtego ubezpieczeniem:
a) po uprzednim usuniźciu zabezpieczenia si³¹ lub przy u¿yciu
narzździa, lub
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym,
dopasowanym lub innym narzździem, lub
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginal-
nym, który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem
do innego lokalu lub w wyniku rabunku;
20) lawina - gwa³towne zsuwanie lub staczanie po stromym zboczu gór-
skim le¿¹cego na jego powierzchni materia³u np. œniegu, lodu, b³ota,
ska³ lub kamieni;
21) lokal mieszkalny - samodzielny, wyodrźbniony w budynku wielo-
rodzinnym lub dwurodzinnym lokal, s³u¿¹cy do zaspokajania po-
trzeb mieszkaniowych; za lokal mieszkalny uwa¿a siź równie¿ lokal,
w którym do celów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej wydzielono
nie wiźcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej lokalu;
22) nak³ady adaptacyjne - nak³ady poniesione na remont lokalu miesz-
kalnego, w tym koszt zakupu materia³ów oraz prac remontowych
wykonanych przez specjalistyczn¹ ekipź remontow¹, potwierdzonych
fakturami;
23) obiekt budowlany - nale¿y przez to rozumieæ:
a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi,
b) budowlź stanowi¹c¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instala-
cjami i urz¹dzeniami,
c) obiekt ma³ej architektury;
24) osuwanie siź ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany
dzia³alnoœci¹ ludzk¹;
Dom
Szczźœcie
Ubezpieczenie DOM Plus
&
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
90-520 £ódŸ, ul. Gdañska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430
S¹d Rejonowy dla £odzi - Œródmieœcia w £odzi
KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58
Kapita³ zak³adowy i wp³acony: 220 308 282 PLN
background image
2
25) osoba bliska - wspó³ma³¿onek, konkubina, konkubent, rodzeñstwo,
wstźpni, zstźpni, teœciowie, ziźciowie, synowe, ojczym, macocha,
pasierb, pasierbica oraz osoby pozostaj¹ce w stosunku przysposobienia
zamieszkuj¹ce wspólnie z Ubezpieczonym i prowadz¹ce z nim wspólnie
gospodarstwo domowe;
26) osoba trzecia - osoba pozostaj¹ca poza stosunkiem umownym
wynikaj¹cym z niniejszej umowy ubezpieczenia;
27)pźkanie mrozowe - uszkodzenie spowodowane mrozem, polegaj¹ce
na pźkniźciu znajduj¹cych siź wewn¹trz budynku/lokalu mieszkalnego
instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, instalacji
tryskaczowej lub gaœniczej;
28) pomieszczenia gospodarcze:
a) gara¿e i komórki - w przypadku lokalu mieszkalnego, bez wzglźdu
na ich usytuowanie,
b) piwnice, strychy, suszarnie i pralnie - pomieszczenia zlokalizowane
w tym samym budynku, w którym znajduje siź ubezpieczony lokal
mieszkalny.
Do pomieszczeñ gospodarczych nie zalicza siź zabudowanych korytarzy,
o ile umowa ubezpieczenia nie wprowadza uregulowañ odmiennych;
29) pomoc domowa - osoba wykonuj¹ca w miejscu ubezpieczenia prace
w zakresie czynnoœci ¿ycia codziennego w oparciu o umowź o pracź
lub umowź cywilnoprawn¹ zawart¹ w formie pisemnej;
30)pozwolenie na budowź - decyzja administracyjna zezwalaj¹c¹
na rozpoczźcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego, zgodnie z
prawem budowlanym;
31) powódŸ - zalanie terenów w nastźpstwie podniesienia siź stanu wody
w korytach wód p³yn¹cych lub zbiornikach wód stoj¹cych na skutek
opadów atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, zatorów lodowych
oraz sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub pod-
niesienia siź poziomu morskich wód przybrze¿nych;
32) po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siź poza palenisko lub powsta³
samoistnie bez paleniska i rozszerzy³ siź o w³asnej sile;
33) przepiźcia - gwa³towna zmiana napiźcia w sieci elektrycznej
lub elektronicznej, powoduj¹ca wyst¹pienie napiźcia znacznie
przekraczaj¹cego wartoœci dopuszczalne, okreœlone przez producenta
dla danego urz¹dzenia;
34) rabunek - zabór mienia:
a) przy u¿yciu przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego, b¹dŸ
osoby uprawnionej do przechowywania kluczy do zamków albo
groŸby natychmiastowego u¿ycia takiej przemocy lub,
b) przy doprowadzeniu Ubezpieczonego albo jego osoby bliskiej
lub osoby uprawnionej do przechowywania kluczy do stanu
nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci lub,
c) przy u¿yciu podstźpu wobec osób ma³oletnich, niedo³ź¿nych,
bźd¹cych w podesz³ym wieku lub nie w pe³ni sprawnych, o ile
sprawca zosta³ zatrzymany i skazany za ten czyn prawomocnym
wyrokiem s¹du;
35) rekreacyjne uprawianie sportu - takie uprawianie sportu, które nie
jest podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymal-
nych wyników sportowych, ani w celach zarobkowych, a jedynie
dla wypoczynku lub odnowy si³ psychofizycznych oraz niezwi¹zane
z uczestnictwem w wyczynowych zawodach i konkursach sportowych
oraz oficjalnych treningach do tych imprez;
36) remont - wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji (np. malowanie, tapetowanie),
przy czym dopuszcza siź stosowanie wyrobów budowlanych innych
ni¿ u¿yto w stanie pierwotnym;
37) roœliny ozdobne - posadzone do gruntu trawy, krzewy, byliny, pn¹cza
lub drzewa, które pe³ni¹ funkcjź u¿ytkow¹ lub ozdobn¹;
38) sadza - czarny proszek z³o¿ony z kryszta³ków grafitu powsta³y wsku-
tek niepe³nego spalania lub termicznego rozk³adu zwi¹zków wźgla
(w tym gazu ziemnego lub wźglowodorów), który nagle wydoby³
siź z palenisk, instalacji oraz urz¹dzeñ elektrycznych lub grzewczych
znajduj¹cych siź w miejscu ubezpieczenia, b¹dŸ powsta³ na skutek
po¿aru ubezpieczonego mienia;
39) sta³e elementy budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego -
zamontowane na sta³e elementy wyposa¿enia budynku mieszkalnego/
lokalu mieszkalnego, w szczególnoœci:
a) meble wbudowane, zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie,
drzwi, okna wraz z zamkniźciami i urz¹dzeniami zabezpieczaj¹cymi,
czujniki oraz instalacje sygnalizacji alarmowej, wyk³adziny sufitów,
œcian i pod³óg - na sta³e zwi¹zane z ich powierzchni¹, schody
wewnźtrzne, antresole, tynki i pow³oki malarskie, instalacje co, kot³y
co, grzejniki, piece, trzony kuchenne, urz¹dzenia sanitarne oraz inne
elementy, których koszty naprawy, wymiany i konserwacji obci¹¿aj¹
Ubezpieczonego,
b) zewnźtrzne elementy anten satelitarnych umocowane trwale na
dachu lub œcianie budynku oraz zewnźtrzne elementy budynków
mieszkalnych lub pomieszczeñ gospodarczych takie jak rynny,
okapy,
c) kolektory s³oneczne umocowane trwale na dachu;
40) sta³e elementy dzia³ki - po³¹czone na trwa³e z gruntem obiekty bu-
dowlane nie bźd¹ce budynkami, a znajduj¹ce siź poza budynkiem w
miejscu ubezpieczenia takie jak: chodniki, podjazdy, place utwardzone,
ogrodzenia, bramy i furtki, oœwietlenie posesji, studnie i instalacje
studzienne wraz z przykryciami, pergole, baseny ogrodowe, fontanny,
oczka wodne, zadaszenia (wiaty), altany, pomosty, pomieszczenia na
œmieci, zbiorniki na paliwa p³ynne, przydomowe oczyszczalnie œcieków
oraz zbiorniki na nieczystoœci;
41) stan surowy zamkniźty - oznacza fazź realizacyjn¹ budynku,
po zakoñczeniu której posiada on wszystkie elementy konstrukcyjne
wraz ze œcianami dzia³owymi, konstrukcj¹ dachu i jego pokryciem oraz
stolark¹ okienn¹ i drzwiow¹, wykonan¹ izolacj¹ oraz odwodnieniem;
42) szkoda - strata maj¹tkowa w postaci uszkodzenia, zniszczenia lub utra-
ty przedmiotu ubezpieczenia, powsta³a w wyniku zdarzeñ okreœlonych
w umowie ubezpieczenia; w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej
szkoda bźd¹ca nastźpstwem wypadku ubezpieczeniowego polegaj¹ca
na spowodowaniu œmierci, uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia;
43) œnieg - gwa³towne niszcz¹ce dzia³anie ciź¿aru œniegu lub lodu
bezpoœrednio na ubezpieczone mienie albo powoduj¹ce przewrócenie
lub zawalenie mienia s¹siedniego na ubezpieczone mienie, a tak¿e
nag³e zalanie ubezpieczonego mienia topniej¹c¹ mas¹ œniegu lub lodu;
44) teren budowy - przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane
wraz z przestrzeni¹ zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy;
45) trzźsienie ziemi - niespowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka,
gwa³towne wstrz¹sy skorupy ziemskiej wywo³ane przez nieodwracal-
ne deformacje oœrodka skalnego w g³źbi Ziemi, czemu towarzyszy
naruszenie ci¹g³oœci oœrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych;
46) uderzenie pioruna - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elektrycz-
nego z atmosfery do ziemi bezpoœrednio przez ubezpieczony obiekt,
pozostawiaj¹ce wyraŸne œlady œwiadcz¹ce o jego dzia³aniu w postaci
œladów dzia³ania wysokiej temperatury, uszkodzeñ mechanicznych;
47)uderzenie pojazdu mechanicznego - bezpoœrednie uderzenie
w ubezpieczony przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego nie
nale¿¹cego do Ubezpieczonego lub osób bliskich i nie bźd¹cego pod
ich kontrol¹, a tak¿e uderzenie czźœci pojazdu lub przewo¿onego
nim ³adunku, powoduj¹ce bezpoœrednie zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, z wy³¹czeniem szkód w pojeŸdzie i ³adunku;
48)udzia³ w³asny - okreœlona procentowo w umowie ubezpieczenia czźœæ
nale¿nego z tej umowy odszkodowania, któr¹ Ubezpieczony ponosi
we w³asnym zakresie;
49) upadek drzew - upadek drzew, konarów lub innych elementów drzew
na ubezpieczone mienie w wyniku huraganu; dotyczy równie¿ upadku
innych przedmiotów;
50)upadek statku powietrznego - katastrofa b¹dŸ przymusowe
l¹dowanie obiektu lataj¹cego wyprodukowanego przez cz³owieka,
a tak¿e upadek jego czźœci lub przewo¿onego w nim ³adunku
na ubezpieczone mienie;
51)Ubezpieczaj¹cy - osoba fizyczna zawieraj¹ca umowź ubezpieczenia
i zobowi¹zana do op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej;
52) Ubezpieczony - osoba fizyczna, na rachunek której zosta³a zawarta
umowa ubezpieczenia, u¿ytkuj¹ca ubezpieczony lokal lub budy-
nek mieszkalny na podstawie odpowiedniego tytu³u prawnego,
tj. prawa w³asnoœci, w³asnoœciowego spó³dzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, umowy
u¿yczenia, najmu lub dzier¿awy;
53)wandalizm - bezprawne, celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubez-
pieczonego mienia przez osoby trzecie;
54)wartoœæ rzeczywista - wartoœæ nowa mienia pomniejszona o zu¿ycie
techniczne;
55) wartoœæ nowa - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom odtworzenia mienia
do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:
a) w przypadku budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych
- wartoœæ odpowiadaj¹ca bezpoœrednim kosztom odbudowy, usta-
lonym wg powszechnie obowi¹zuj¹cych zasad kosztorysowania
robót w budownictwie i zastosowaniu œrednich regionalnych
kosztów robocizny, materia³ów i pracy sprzźtu oraz wskaŸników
narzutów kosztorysowych, z uwzglźdnieniem dotychczasowych
technologii, konstrukcji i standardu wykoñczenia oraz dotychcza-
sowych wymiarów i materia³ów,
b) w przypadku ruchomoœci i sta³ych elementów znajduj¹cych siź
w budynku lub lokalu mieszkalnym - wartoœæ odpowiadaj¹c¹
kosztom odtworzenia, tj. zakupu lub naprawy uszkodzonych,
zniszczonych lub utraconych ruchomoœci domowych, sta³ych
elementów znajduj¹cych siź w miejscu ubezpieczenia,
c) w przypadku sprzźtu elektronicznego - koszt nabycia nowego
sprzźtu tego samego rodzaju i wydajnoœci lub o najbardziej
zbli¿onych parametrach technicznych;
background image
3
56)wartoϾ rynkowa lokalu mieszkalnego - wartoϾ lokalu mieszkal-
nego ustalona na dzieñ zawarcia umowy ubezpieczenia w oparciu
o porównanie przeciźtnych cen transakcji kupna/sprzeda¿y lokalu
o podobnych parametrach, standardzie wykoñczenia i porównywal-
nym stanie technicznym do przedmiotu ubezpieczenia; dokonywanych
na lokalnym terenie, w danej miejscowoœci i dzielnicy miasta;
57)wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednocze-
snym wyzwoleniem siź gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³ane
ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siź (eksplozja); w odniesieniu
do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników, warunkiem
uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby œciany tych
urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek ujœcia gazów,
py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrównanie ciœnieñ; za wybuch
uwa¿a siź równie¿ implozjź polegaj¹c¹ na uszkodzeniu zbiornika lub
aparatu pró¿niowego przez ciœnienie zewnźtrzne;
58)wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powoduj¹ce powstanie
szkody, zaistnia³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody bźd¹ce
nastźpstwem tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce z tej samej
przyczyny, niezale¿nie od liczby poszkodowanych, uwa¿a siź za jeden
wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siź, ¿e mia³y miejsce w chwili
wyst¹pienia pierwszego zdarzenia;
59)zalanie - dzia³anie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub
innych substancji, które wydosta³y siź w sposób niezamierzony
i niekontrolowany spowodowane przez:
a) awariź instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, instalacji gaœniczych, dotyczy równie¿
urz¹dzeñ typu pralki, wirówki, zmywarki, lodówki,
b) nieumyœlne pozostawienie otwartych zaworów,
c) samoczynne otworzenia siź g³ówek tryskaczowych z innych przy-
czyn ni¿ po¿ar,
d) cofniźcie siź wody lub œcieków z ogólnodostźpnej sieci wodo-
ci¹gowej albo kanalizacyjnej,
oraz szkody spowodowane przez:
e) samoistne tj. niezale¿ne od dzia³añ Ubezpieczonego oraz jego
osób bliskich, osób trzecich lub zwierz¹t domowych uszkodzenie
akwarium lub ³ó¿ka wodnego,
f) nieszczelne dachy i elewacje (z zastrze¿eniem § 6, pkt 5),
g) osoby trzecie;
60)zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchomienie
nastźpuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego;
61)zamek wielopunktowy - zamek powoduj¹cy ryglowanie skrzyd³a
drzwi w oœcie¿nicy, w kilku odleg³ych od siebie miejscach;
62) zamek wielozastawkowy - zamek, do którego klucz posiada w ³opatce
wiźcej ni¿ jedno ¿³obienie prostopad³e do trzonu;
63) zapadanie siź ziemi - nag³e obni¿enie siź terenu z powodu zawale-
nia siź podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, które powsta³y
wskutek procesów naturalnych, a nie w nastźpstwie jakiejkolwiek
dzia³alnoœci cz³owieka.
Przedmiot ubezpieczenia
§ 3
1. W zale¿noœci od wyboru Ubezpieczaj¹cego przedmiotem ubezpiecze-
nia mog¹ byæ objźte nastźpuj¹ce grupy mienia:
1) budynek mieszkalny wraz ze sta³ymi elementami, sta³ymi ele-
mentami dzia³ki oraz budynkami gospodarczymi, do którego
Ubezpieczony posiada prawo w³asnoœci;
2) lokal mieszkalny wraz ze sta³ymi elementami oraz pomieszczeniami
gospodarczymi, do którego Ubezpieczony posiada spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu lub prawo w³asnoœci lokalu;
3) sta³e elementy lokalu/budynku mieszkalnego wskazanego
w umowie ubezpieczenia;
4) ruchomoœci domowe stanowi¹ce w³asnoœæ Ubezpieczonego:
a) znajduj¹ce siź w budynku lub lokalu mieszkalnym wskazanym
w umowie ubezpieczenia,
b) znajduj¹ce siź w budynku lub lokalu wynajmowanym na pod-
stawie umowy najmu,
c) podczas i po przeprowadzce tj.: w trakcie transportu dokonywa-
nego przez specjalistyczn¹ firmź wynajźt¹ do zorganizowania
przeprowadzki oraz w nowo objźtym lokalu lub budynku miesz-
kalnym przez okres nie d³u¿szy ni¿ 72 godziny po zakoñczeniu
przeprowadzki, pod warunkiem, ¿e zabezpieczenia tego lokalu
lub budynku mieszkalnego odpowiadaj¹ wymogom niniejszych
OWU;
5) baga¿ podró¿ny, czyli ruchomoœci domowe wskazane w § 4 ust.
1 pkt 2, sprzźt fotograficzny, kamera oraz gotówka, umieszczone
w torbie podró¿nej, walizce;
6) szyby i przedmioty szklane od st³uczenia;
a ponadto odpowiedzialnoœæ cywilna w ¿yciu prywatnym - ka¿dorazowo,
niezale¿nie od wybranego wariantu oraz zakresu ubezpieczenia,
z zastrze¿eniem § 5 ust. 3.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia nastźpuje poprzez zg³oszenie do
ubezpieczenia co najmniej jednego rodzaju mienia spoœród okreœlonych
w ust.1 pkt 1-4.
3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego oraz za zwy¿k¹ lub op³at¹ dodatkowej
sk³adki zakres ochrony mo¿e zostaæ rozszerzony o nastźpuj¹ce klauzule:
1) klauzula nr 1 Ubezpieczenie domu letniskowego;
2) klauzula nr 2 Ubezpieczenie mienia w budowie (ubezpieczenie
mo¿e równie¿ zostaæ zawarte jako odrźbne);
3) klauzula nr 3 Ubezpieczenie przenoœnego sprzźtu elektronicznego;
4) klauzula nr 4 Ubezpieczenie kolejnego lokalu mieszkalnego;
5) klauzula nr 5 Ubezpieczenie drobnych przedmiotów codziennego
u¿ytku;
6) klauzula nr 6 Ubezpieczenie kosztów zakwaterowania zastźpczego;
7) klauzula nr 7 Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej najemcy;
8) klauzula nr 8 Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody
w mieniu osób trzecich w zwi¹zku z prowadzon¹ budow¹.
4. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach dotycz¹cych klau-
zul dodatkowych stosuje siź odpowiednie postanowienia niniejszych
OWU.
§ 4
1. W ramach ubezpieczenia ruchomoœci domowych ochron¹ objźte s¹
s³u¿¹ce do prywatnego u¿ytku i stanowi¹ce w³asnoœæ Ubezpieczonego:
1) urz¹dzenia domowe, meble, sprzźt zmechanizowany, dywany,
wyk³adziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego;
2) odzie¿ i inne przedmioty osobistego u¿ytku;
3) sprzźt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy
oraz instrumenty muzyczne;
4) gotówka i inne œrodki p³atnicze krajowe i zagraniczne, papiery
wartoœciowe (w tym akcje oraz obligacje);
5) wyroby ze srebra, z³ota, platyny, kamieni szlachetnych oraz
bi¿uteria z metali lub substancji szlachetnych, monety z³ote
i srebrne nie bźd¹ce œrodkami p³atniczymi, dzie³a sztuki oraz zbiory
kolekcjonerskie;
6) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegaj¹ce rejestracji, sprzźt
turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny oraz czźœci zamienne do
samochodów, motorowerów i motocykli;
7) sprzźt ogrodniczy oraz sprzźt do majsterkowania;
8) urz¹dzenia warsztatów cha³upniczych;
a tak¿e zwierzźta domowe, takie jak: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach,
nie trzymane w celach hodowlanych.
2. Za ruchomoœci domowe uwa¿a siź tak¿e mienie ruchome s³u¿¹ce
do prywatnego u¿ytku czasowo znajduj¹ce siź w posiadaniu osób
objźtych ochron¹ ubezpieczeniow¹, je¿eli zosta³o im przydzielone do
u¿ytkowania lub wypo¿yczone przez organizacjź sportow¹, spo³eczn¹,
klub, wypo¿yczalniź lub inn¹ jednostkź organizacyjn¹ pod warunkiem,
¿e fakt przydzielenia do u¿ytkowania lub wypo¿yczenia zosta³ udoku-
mentowany lub potwierdzony przez te organizacje.
3. Baga¿ podró¿ny objźty jest ochron¹ podczas podró¿y odbywaj¹cej
siź poza miejscowoœci¹, w której znajduje siź ubezpieczony lokal
lub budynek mieszkalny, w celach turystyczno - rekreacyjnych lub
s³u¿bowych (z wy³¹czeniem dojazdów do/z/pracy/szko³y/uczelni) oraz
zachodzi jedna z nastźpuj¹cych przes³anek:
1) znajduje siź pod opiek¹ Ubezpieczonego lub jego pe³noletnich
osób bliskich;
2) jest powierzony zawodowemu przewoŸnikowi na podstawie
dokumentu przewozowego;
3) jest oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga¿u;
4) jest zostawiony w zamkniźtym pomieszczeniu zajmowanym przez
Ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania (z wy³¹czeniem na-
miotu);
5) podczas przewozu, o ile w jego trakcie pozostaje niewidoczny
z zewn¹trz pojazdu z zastrze¿eniem, ¿e podczas postoju pojazdu,
w którym znajduje siź ubezpieczone mienie, spe³nione s¹ nastźpuj¹ce
warunki:
a) baga¿ jest przechowywany w zamkniźtym baga¿niku,
b) ka¿de drzwi pojazdu s¹ zamkniźte na klucz,
c) system alarmowy jest w³¹czony w pojeŸdzie,
background image
4
d) w porze nocnej (w godz. 2200 - 600) pojazd znajduje siź na
parkingu strze¿onym lub w gara¿u zamkniźtym co najmniej na
jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkź wielozastawkow¹.
4. Ruchomoœci domowe wymienione w ust. 1 pkt 1-2 oraz 6-8 objźte s¹
ochron¹ ubezpieczeniow¹ równie¿ w pomieszczeniach i budynkach
gospodarczych.
5. W ramach ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od st³uczenia
przedmiotem ubezpieczenia s¹:
1) szyby okienne i drzwiowe;
2) oszklenie œcienne oraz dachowe, takie jak: œwietliki;
3) lustra wisz¹ce oraz na sta³e wbudowane w œciany lub szafy
stanowi¹ce sta³¹ zabudowź;
4) s³upy lub filary oraz inne przedmioty szklane na sta³e zamontowane
w miejscu ubezpieczenia;
5) akwaria;
6) ceramiczne kuchenne p³yty grzewcze (dotyczy tylko ubezpieczenia
w wariancie EUROPA).
Zakres ubezpieczenia
§ 5
1. W zale¿noœci od wybranych zdarzeñ ubezpieczeniowych umowa
ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta w jednym z trzech wariantów:
1) BASIS;
2) KOMFORT;
3) EUROPA.
2. W przypadku wyboru okreœlonego wariantu ubezpieczenia nie ma
mo¿liwoœci w³¹czania oraz wy³¹czania w poszczególnych wariantach
dodatkowych ryzyk ubezpieczeniowych.
3. W ka¿dym z wariantów ubezpieczenia ochron¹ ubezpieczeniow¹
objźta jest równie¿ odpowiedzialnoœæ cywilna w ¿yciu prywatnym
na zasadach okreœlonych w ust. 9-13. W przypadku ubezpieczenia
lokalu lub budynku mieszkalnego, je¿eli z polisy cedowane s¹ prawa
na rzecz banku w zwi¹zku z zaci¹gniźtym kredytem, istnieje mo¿liwoœæ
odst¹pienia od zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w
¿yciu prywatnym.
4. Budynki/lokale mieszkalne wraz ze sta³ymi elementami oraz znajduj¹ce
siź w nich ruchomoœci domowe jak równie¿ ruchomoœci domowe
podczas przeprowadzki oraz w lokalach wynajmowanych, same
sta³e elementy lokali/budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia
i budynki gospodarcze objźte s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹
od nastźpuj¹cych zdarzeñ ubezpieczeniowych:
5. Ruchomoœci domowe znajduj¹ce siź w baga¿u podró¿nym objźte
s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹, bez ograniczenia terytorialnego od
nastźpuj¹cych ryzyk:
6. W przypadku ubezpieczenia budynku mieszkalnego ochrona ubez-
pieczeniowa obejmuje równie¿ szkody powsta³e w sta³ych elemen-
tach dzia³ki wynikaj¹ce z wypadków ubezpieczeniowych zaistnia³ych
na skutek:
7. W przypadku ubezpieczenia budynku mieszkalnego ze sta³ymi elemen-
tami oraz budynku gospodarczego ochrona ubezpieczeniowa obej-
muje równie¿ szkody powsta³e w zewnźtrznych elementach budynku
wynikaj¹ce z wypadków ubezpieczeniowych zaistnia³ych na skutek:
8. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy miejsca wskazanego w umowie
z zastrze¿eniem § 3 ust. 1 pkt 5, ust. 3 pkt 3 i 5 oraz § 5 ust. 9.
9. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej UNIQA
TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ
cywiln¹ Ubezpieczonego oraz jego osób bliskich stale zamieszkuj¹cych
i prowadz¹cych z nim wspólne gospodarstwo domowe, gdy w zwi¹zku
z wykonywaniem czynnoœci ¿ycia prywatnego, w nastźpstwie czynu niedo-
zwolonego, jaki mia³ miejsce w okresie ubezpieczenia, s¹ oni zobowi¹zani
do naprawienia szkód wyrz¹dzonych osobom trzecim przez spowodowanie
œmierci, uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia oraz uszkodzenia albo
zniszczenia mienia.
10. Przez czynnoœci ¿ycia prywatnego rozumie siź w szczególnoœci:
1) u¿ytkowanie lub posiadanie lokalu lub budynku mieszkalnego wraz
z pomieszczeniami lub budynkami gospodarczymi, a w przypadku
rozszerzenia ubezpieczenia o klauzule dodatkowe - równie¿ domu
letniskowego, kolejnego lokalu mieszkalnego okreœlonego w polisie,
wraz z dzia³k¹, na której po³o¿one s¹ te budynki;
2) sprawowanie opieki nad ma³oletnimi dzieæmi oraz innymi
cz³onkami rodziny, za których czyny Ubezpieczony oraz jego osoby
bliskie ponosz¹ odpowiedzialnoœæ z mocy prawa;
3) u¿ytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzźtu sportowego,
rehabilitacyjnego, ogrodniczego, do majsterkowania;
4) posiadanie zwierz¹t domowych i sprawowanie nad nimi opieki;
background image
5
5) posiadanie pasiek do 5 uli nieprzeznaczonych do celów handlo-
wych;
6) rekreacyjne uprawianie sportu.
11. Odpowiedzialnoœæ cywilna w ¿yciu prywatnym obejmuje szkody
z wypadków ubezpieczeniowych zaistnia³ych w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, w granicach sumy gwarancyjnej, na zasadach
okreœlonych w poni¿szej tabeli:
12. Po op³aceniu dodatkowej sk³adki zakres ubezpieczenia mo¿e zostaæ
rozszerzony o:
1) odpowiedzialnoœæ cywiln¹ najemcy na zasadach okreœlonych
w klauzuli nr 7;
2) odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkody w mieniu osób trzecich
w zwi¹zku z prowadzon¹ budow¹ na zasadach okreœlonych
w klauzuli nr 8.
13. Ubezpieczenie obejmuje równie¿ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ pomocy
domowej za szkody, o których mowa w ust. 9 wyrz¹dzone osobom
trzecim, bźd¹ce skutkiem wykonywania czynnoœci na rzecz Ubezpie-
czonego i jego osób bliskich.
Ogólne wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 6
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce równowartoœci 100 z³;
2) wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, chyba ¿e zap³ata odszkodowa-
nia z tytu³u szkód wynikaj¹cych z ra¿¹cego niedbalstwa odpowiada
w danych okolicznoœciach wzglźdom s³usznoœci;
3) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobź, z któr¹ Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym;
4) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie bźd¹ce pod
wp³ywem alkoholu, narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, lekarstw lub
innych substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpo-
znania znaczenia czynu lub kierowania swoim postźpowaniem;
5) wynik³e z nienale¿ytego wykonania monta¿u lub zaniedbania
obowi¹zku naprawy, konserwacji lub wymiany, a w szczególnoœci
powsta³e na skutek zalania z powodu nieszczelnoœci dachu, sto-
larki okiennej lub drzwiowej i urz¹dzeñ odprowadzaj¹cych wodź
z dachu, wynik³e z ich z³ego stanu technicznego, je¿eli obowi¹zek
konserwacji tych elementów nale¿y do Ubezpieczonego;
6) powsta³e w ubezpieczonych przedmiotach podczas ich wymiany lub
wymontowania oraz w przedmiotach niezamontowanych, zakupio-
nych w celu dokonania remontu;
7) powsta³e w materia³ach budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych
lub elektrotechnicznych wynik³e na skutek sk³adowania niezgodnego
z zaleceniami producenta;
8) powsta³e w wyniku wady ubezpieczonego przedmiotu;
9) powsta³e wskutek dzia³añ wojennych, rozruchów, zamieszek,
demonstracji, strajków, lokautów, aktów terrorystycznych lub innych
rozruchów spo³ecznych;
10)zwi¹zane z wp³ywem pól magnetycznych i elektromagnetycznych,
oddzia³ywania energii j¹drowej, ska¿enia radioaktywnego oraz pro-
mieni laserowych;
11)powsta³e w wyniku ci¹g³ego i powolnego oddzia³ywania dymu lub
sadzy na ubezpieczone mienie oraz wyrz¹dzone przez powolne
dzia³anie ha³asu, wibracji, temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci,
py³u, wyciekania, d³ugotrwa³e wstrz¹sy, tworzenie siź grzyba i pleœni,
powsta³e w wyniku przypalenia lub osmalenia, je¿eli nie by³o po¿aru
oraz szkody powsta³e przez to, ¿e ubezpieczone przedmioty podda-
no dzia³aniu ognia lub ciep³a np. prasowanie, wźdzenie, gotowanie,
suszenie;
12) powsta³e w mieniu, je¿eli ubezpieczony lokal lub budynek mieszkal-
ny by³ niezamieszka³y lub nieu¿ytkowany nieprzerwanie przez okres
co najmniej 60 dni;
13) powsta³e wskutek przenikania wód gruntowych, przemarzania lub
pźkania mrozowego (instalacji i urz¹dzeñ na zewn¹trz budynku);
14) powsta³e w œrodowisku naturalnym;
15)powsta³e w urz¹dzeniach lub aparatach elektrycznych w czasie ich
eksploatacji, je¿eli dzia³anie pr¹du nie spowodowa³o równoczeœnie
po¿aru (nie dotyczy szkód spowodowanych na skutek przepiźcia);
16)geologiczne i górnicze w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego;
17)powsta³e w wyniku u¿ytkowania lokalu niezgodnie z przeznaczeniem;
18)powsta³e w budynkach lub lokalach mieszkalnych w budowie;
19)powsta³e w budynkach lub lokalach mieszkalnych w zwi¹zku
z wykonywanymi w nich pracami remontowymi;
20) powsta³e w budynkach przeznaczonych do rozbiórki;
21)powsta³e w programach i danych komputerowych;
22) spowodowane eksplozj¹ wszelkich materia³ów wybuchowych, piro-
technicznych i innych niebezpiecznych, je¿eli by³y one przechowywane
przez Ubezpieczonego w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub
niezgodnie z przepisami o przechowywaniu takich materia³ów;
23) polegaj¹ce na defektach estetycznych takich jak: pomalowania
(w tym graffiti), poplamienia, wgniecenia, odbarwienia, odpryski i inne
drobne uszkodzenia nie maj¹ce wp³ywu na funkcjonalnoœæ mienia;
24) powsta³e w postaci strat wody;
25) polegaj¹ce na zap³acie kar pieniź¿nych, w tym podatkowych,
grzywien s¹dowych administracyjnych, odsetek, zwi¹zanych
z zaci¹ganiem kredytów, udzielaniem gwarancji kredytowych
i porźczeñ;
26) w postaci utraconych korzyœci.
Szczególne wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 7
1. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 6, w przypadku ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywatnym UNIQA TU S.A. nie
ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrz¹dzone Ubezpieczonemu oraz jego osobom bliskim, w tym
szkody wzajemne;
2) za które przys³uguje odszkodowanie z tytu³u innych ubezpieczeñ
odpowiedzialnoœci cywilnej, których obowi¹zek zawarcia wynika
z przepisów obowi¹zuj¹cego prawa;
3) powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych (w rozumieniu
prawa o ruchu drogowym), nale¿¹cych do Ubezpieczonego lub jego
osób bliskich;
4) powsta³e wskutek czynnoœci wynikaj¹cych z wykonywania zawodu
lub prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;
5) powsta³e wskutek uprawiania sportów ekstremalnych, w tym
powietrznych, motorowych lub myœlistwa;
6) powsta³e wskutek u¿ycia wszelkiego rodzaju broni w rozumieniu
ustawy o broni i amunicji;
7) polegaj¹ce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki lub innych
œrodków p³atniczych, bi¿uterii, papierów wartoœciowych, wszelkiego
rodzaju dokumentów oraz dzie³ sztuki, zbiorów filatelistycznych,
numizmatycznych i innych nale¿¹cych do osób trzecich;
8) powsta³e w mieniu, z którego Ubezpieczony oraz jego osoby bliskie
korzystali na podstawie umów najmu, dzier¿awy, leasingu, u¿yczenia
lub innych umów nie przenosz¹cych prawa w³asnoœci;
9) wynikaj¹ce z przeniesienia chorób przez Ubezpieczonego oraz jego
osoby bliskie albo przez zwierzźta domowe nale¿¹ce do nich lub
pozostaj¹ce pod ich opiek¹;
10) wyrz¹dzone przez psy rasy uznawanej za agresywn¹ w rozumieniu
obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych;
11)zwi¹zane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towa-
rowych lub praw ochronnych na wzory u¿ytkowe lub zdobnicze;
12) spowodowane naruszeniem dóbr osobistych;
13) spowodowane naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych;
14)wyrz¹dzone w zwi¹zku z prowadzeniem budowy;
15)wyrz¹dzone w zwi¹zku z posiadaniem i u¿ytkowaniem sprzźtu
p³ywaj¹cego.
2. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 6, w ubezpieczeniu mienia
z ochrony ubezpieczeniowej wy³¹czone s¹:
1) obiekty budowlane takie jak:
a) obiekty przeznaczone do czasowego u¿ytkowania w okresie
krótszym od ich trwa³oœci technicznej, przewidywane do
przeniesienia w inne miejsce,
b) barakowozy, obiekty kontenerowe, gara¿e metalowe, przycze-
py kempingowe,
c) obiekty budowlane nie po³¹czone na sta³e z gruntem,
w szczególnoœci: kioski, pokrycia namiotowe i pow³oki pneu-
matyczne,
d) szklarnie;
2) budynki lub lokale mieszkalne, które nie nadaj¹ siź do zamieszkania
lub u¿ytkowania ze wzglźdu na stan techniczny, tj. nie spe³nione
s¹ zasady bezpieczeñstwa konstrukcji, bezpieczeñstwa po¿arowego,
bezpieczeñstwa u¿ytkowania;
background image
6
3) mienie o wartoœci artystycznej lub historycznej, takie jak freski,
ornamenty, witra¿e.
3. W zakresie ubezpieczenia mienia ochron¹ nie s¹ objźte równie¿
nastźpuj¹ce ruchomoœci domowe:
1) srebro, z³oto i platyna w z³omie i w sztabkach;
2) kamienie szlachetne, pó³szlachetne, szlachetne substancje organiczne
i per³y, nie stanowi¹ce wyrobu u¿ytkowego;
3) akta, dokumenty, rźkopisy, programy i dane komputerowe;
4) trofea myœliwskie;
5) przedmioty, których iloœæ wskazuje, ¿e przeznaczone s¹ do celów
handlowych;
6) przedmioty s³u¿¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, z wyj¹tkiem warsz-
tatów cha³upniczych (o ile nie postanowiono inaczej);
7) wszelkie paliwa, p³yny ³atwopalne i inne substancje chemiczne;
8) przedmioty znajduj¹ce siź na balkonie, tarasie.
Klauzule dodatkowe
§ 8
Klauzula nr 1 - Ubezpieczenie domu letniskowego
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze¿eniem pozosta³ych
postanowieñ OWU, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu
dodatkowej sk³adki, umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ rozszerzona
o ubezpieczenie domu letniskowego. W takim przypadku nie ma
zastosowania wy³¹czenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa
w § 6 pkt 12.
2. Przedmiotem ubezpieczenia mog¹ byæ:
1) dom letniskowy wraz z jego sta³ymi elementami takimi jak: okna i
drzwi wraz z zamkniźciami, meble wbudowane, antresole, zabudo-
wy kuchenne, piece i kominki, instalacje wod - kan i co, wyk³adziny
pod³óg, pow³oki malarskie; sta³e elementy dzia³ki oraz budynki
gospodarcze po³o¿one na terenie nieruchomoœci, na której zloka-
lizowany jest dom letniskowy;
2) ruchomoœci domowe znajduj¹ce siź w domu letniskowym, za które
uwa¿a siź:
a) meble, odzie¿,
b) urz¹dzenia i przedmioty oraz zapasy gospodarstwa domowego,
c) sprzźt RTV i AGD,
d) sprzźt sportowy, turystyczny i rehabilitacyjny,
e) sprzźt ogrodniczy, sprzźt do majsterkowania;
3) ruchomoœci domowe wymienione w pkt 2 lit. d - e, znajduj¹ce siź
w budynku gospodarczym.
3. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody:
1) w domu letniskowym i budynkach gospodarczych wyrz¹dzone
wskutek nastźpuj¹cych zdarzeñ losowych: po¿aru, huraganu,
wybuchu, powodzi, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu,
upadku pojazdu powietrznego, zalania, lawiny, zapadania siź ziemi,
uderzenia pojazdu, upadku drzew;
2) w ruchomoœciach domowych wyrz¹dzone wskutek:
a) zdarzeñ losowych wymienionych w pkt 1;
oraz za op³at¹ dodatkowej sk³adki:
b) rabunku oraz kradzie¿y z w³amaniem do ubezpieczonego domu
letniskowego oraz do budynków i pomieszczeñ gospodarczych.
4. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia okreœlonego w ust. 2 UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody okreœlone § 6 i § 7
ust. 2 -3.
5. Sumź ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy oddzielnie dla poszczegól-
nych przedmiotów ubezpieczenia:
1) dla domu letniskowego wraz ze sta³ymi elementami oraz budynkami
gospodarczymi - zgodnie z § 9 ust. 10 pkt 1-3;
2) dla ruchomoœci domowych - zgodnie z § 9 pkt 13.
6. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoϾ za szkody w ubezpieczonym
mieniu bźd¹ce nastźpstwem kradzie¿y z w³amaniem tylko wtedy, gdy
dom letniskowy oraz budynki gospodarcze by³y nale¿ycie zabezpie-
czone, zgodnie z § 30.
7. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia ruchomoœci domowych w ryzyku
kradzie¿y z w³amaniem, w granicach sumy ubezpieczenia UNIQA
TU S.A. pokrywa koszt wymiany lub naprawy zabezpieczeñ po kradzie¿y
z w³amaniem (w szczególnoœci zamków, rolet przeciww³amaniowych,
krat).
8. W ramach zadeklarowanych przez Ubezpieczaj¹cego sum ubezpie-
czenia UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody rzeczowe w odniesieniu
do ubezpieczonych grup mienia z uwzglźdnieniem nastźpuj¹cych
limitów:
9. Górn¹ granicź odpowiedzialnoœci za szkody w ruchomoœciach
domowych, w tym w sprzźcie RTV, powsta³e wskutek kradzie¿y
z w³amaniem w okresie od dnia 1 listopada do 31 marca stanowi
kwota odpowiadaj¹ca 50% limitu odpowiedzialnoœci okreœlonego
w ust. 8 pkt 2, 3 i 4.
Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie mienia w budowie
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze¿eniem pozosta³ych postanowieñ
OWU, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu sk³adki UNIQA
TU S.A. obejmuje ochron¹ mienie w budowie. W takim przypadku nie maj¹
zastosowania: ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywatnym
oraz wy³¹czenia ochrony ubezpieczeniowej, o których mowa w § 6 pkt 5, 6,
12, 18 i 19 oraz § 7 ust. 2 pkt 1-2.
2. Przedmiotem ubezpieczenia mienia w budowie s¹:
1) budynek mieszkalny;
2) lokal mieszkalny;
3) budynki/pomieszczenia gospodarcze;
4) sta³e elementy dzia³ki.
3. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody w:
1) materia³ach budowlanych na terenie budowy, takich jak: materia³y
do postawienia murów, wykonania wszelkiego rodzaju instalacji,
ocieplenia, izolacji, konstrukcji i pokrycia dachu;
2) pracach remontowo - budowlanych wykonanych zgodnie z projektem
budowlanym (w tym: fundamenty, mury, pokrycie dachu) oraz pracach
przygotowawczych na placu budowy, takich jak: niwelacja terenu,
wykonanie dróg dojazdowych, wykopów;
3) wyposa¿eniu budowlanym, takim jak: tymczasowe budynki hotelo-
we i socjalne dla pracowników, baraki magazynowe i warsztatowe,
ogrodzenia, instalacje energii elektrycznej i instalacje wody;
4) materia³ach budowlanych trwale zamontowanych lub wbudowa-
nych, w szczególnoœci takich jak: glazura, terakota, parkiet, panele
pod³ogowe, umywalki, wanny czyli tzw. „bia³y monta¿”, kuchnie
gazowe i elektryczne wraz z instalacjami;
5) materia³ach budowlanych zgromadzonych w budynku lub lokalu
w budowie.
4. UNIQA TU S.A. odpowiada:
1) w odniesieniu do ust. 2 i 3 pkt 2 - 5 za szkody powsta³e
wskutek zdarzeñ losowych w postaci: po¿aru, huraganu, powodzi,
uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, upadku pojazdu
powietrznego, zalania, lawiny, zapadania siź ziemi, uderzenia
pojazdu, upadku drzew;
2) w odniesieniu do ust. 3 pkt 1 oraz 4 - 5 za szkody powsta³e
na skutek kradzie¿y z w³amaniem i rabunku oraz wandalizmu.
5. Teren budowy w przypadku kradzie¿y z w³amaniem i rabunku lub
wandalizmu uwa¿a siź za nale¿ycie zabezpieczony, je¿eli spe³nia
nastźpuj¹ce warunki:
1) dla materia³ów trwale zamontowanych, wbudowanych lub
sk³adowanych w lokalu/budynku:
a) wszystkie drzwi zewnźtrzne s¹ zamkniźte na co najmniej dwa
zamki wielozastawkowe, jeden zamek wielopunktowy lub jeden
zamek atestowany posiadaj¹cy œwiadectwo kwalifikacji wydane
przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
b) wejœcia do piwnicy, gara¿u, pomieszczenia gospodarczego
s¹ zamkniźte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy,
k³ódkź wielozastawkow¹ lub elektryczny system zamykania,
c) klucze do zamków znajduj¹ siź wy³¹cznie w posiadaniu Ubez-
pieczonego lub osób upowa¿nionych; okna, drzwi tarasowe
i balkonowe s¹ zamkniźte i znajduj¹ siź w nale¿ytym stanie
technicznym oraz s¹ tak zamocowane i osadzone, ¿e wy³amanie
ich lub wywa¿enie wymaga u¿ycia si³y lub narzździa, konstrukcja
œcian, stropów i pod³óg uniemo¿liwia bez ich zniszczenia wydo-
stanie ubezpieczonych przedmiotów,
background image
7
d) budynek znajduje siź co najmniej na etapie budowy okreœlanym
jako stan surowy zamkniźty;
2) dla materia³ów budowlano - monta¿owych sk³adowanych
na placu budowy - teren ogrodzony sta³ym parkanem, niedostźpny
dla osób postronnych, dozorowany ca³odobowo lub posiadaj¹cy
monitoring z czasem dojazdu w godzinach nocnych do 15 min.,
w porze nocnej dodatkowo oœwietlony, bramy wjazdowe zamkniźte
poza godzinami pracy na zamek lub k³ódkź wielozastawkow¹.
6. Suma ubezpieczenia dla mienia w budowie powinna odpowiadaæ
wartoœci koñcowej w momencie zakoñczenia budowy ³¹cznie z kosz-
tami robocizny i materia³ów, które zostan¹ wbudowane.
7. Suma ubezpieczenia dla mienia remontowanego powinna odpowiadaæ
wartoœci koñcowej inwestycji (SU budynku mieszkalnego/gospo-
darczego, sta³ych elementów dzia³ki okreœlona wg wartoœci rze-
czywistej lub lokalu mieszkalnego/pomieszczenia gospodarcze-
go okreœlona wg wartoœci rynkowej wraz z kosztami robocizny
i materia³ów).
8. W ubezpieczeniu ustala siź udzia³ w³asny 10%, jednak nie mniej ni¿
500 z³, a dla ryzyka kradzie¿y z w³amaniem, rabunku i wandalizmu
materia³ów z terenu budowy nie mniej ni¿ 800 z³.
9. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 6 i § 7 ust. 2 i 3 UNIQA TU S.A.
nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e:
1) w wyniku opadów atmosferycznych, je¿eli budynek nie posiada³
zadaszenia oraz zamkniźtych otworów okiennych i drzwiowych;
2) w budynkach przeznaczonych wy³¹cznie do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej;
3) wskutek utraty, w tym zniszczenia lub kradzie¿y dokumentacji
budowy;
4) w maszynach budowlanych;
5) w wyniku zamarzania i rozmarzania wody w urz¹dzeniach
i instalacjach, w tym tak¿e zalania spowodowane przez rozma-
rzanie wody.
10. Dodatkowo w granicach sumy ubezpieczenia budynku mieszkalnego
UNIQA TU S.A. pokrywa koszty uprz¹tniźcia pozosta³oœci po szkodzie.
11. W ramach zadeklarowanych przez Ubezpieczaj¹cego sum ubezpie-
czenia, UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody rzeczowe w odniesieniu
do ubezpieczonych grup mienia, wed³ug nastźpuj¹cych zasad:
5. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e wskutek:
1) zdarzeñ losowych w postaci: po¿aru, uderzenia pioruna, wybuchu,
upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, œniegu;
2) kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku, o których powiadomiono
policjź.
6. Sprzźt elektroniczny jest objźty ochron¹:
1) je¿eli znajdowa³ siź pod opiek¹ Ubezpieczonego lub jego
pe³noletnich osób bliskich;
2) je¿eli by³ zostawiony w zamkniźtym pomieszczeniu zajmowanym
przez Ubezpieczonego w miejscu tymczasowego zakwaterowania
(z wy³¹czeniem namiotu);
3) podczas przewozu sprzźtu, o ile w jego trakcie pozostawa³ niewi-
doczny z zewn¹trz pojazdu, z zastrze¿eniem ust. 7 pkt 3.
7. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 6 i § 7 ust. 3 pkt 3 i 6 UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e:
1) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
2) w wyniku wypadku pojazdu nale¿¹cego do Ubezpieczonego
lub jego osób bliskich, podlegaj¹cego obowi¹zkowi rejestracji,
a nie zarejestrowanego lub bez wa¿nego przegl¹du technicznego;
3) w sprzźcie przewo¿onym podczas postoju pojazdu, w którym
znajduje siź ubezpieczone mienie, je¿eli:
a) mienie nie by³o przechowywane w zamkniźtym baga¿niku,
b) którekolwiek z drzwi pojazdu nie by³y zamkniźte na klucz,
c) nie zosta³ w³¹czony system alarmowy w pojeŸdzie,
d) pojazd znajdowa³ siź w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00)
w miejscu innym ni¿ parking strze¿ony lub gara¿ zamkniźty
co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkź
wielozastawkow¹.
8. Jako wysokoœæ szkody przyjmuje siź:
1) przy szkodzie czźœciowej - koszty naprawy uszkodzonego sprzźtu
z uwzglźdnieniem kosztów demonta¿u i monta¿u czźœci;
2) przy szkodzie ca³kowitej - koszty nabycia mienia tego samego
rodzaju, typu i parametrów, jednak nie wiźcej ni¿ wysokoœæ zade-
klarowanej SU.
9. Wysokoœæ odszkodowania pomniejsza siź o udzia³ w³asny Ubezpieczo-
nego w wysokoœci 10%.
10. W ramach zadeklarowanej przez Ubezpieczaj¹cego sumy ubezpie-
czenia UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody rzeczowe w odniesieniu
do ubezpieczonych grup mienia wed³ug nastźpuj¹cych zasad:
Klauzula nr 3 - Ubezpieczenie przenoœnego sprzźtu elektronicznego
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze¿eniem pozosta³ych postanowieñ
OWU, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej sk³adki
istnieje mo¿liwoœæ rozszerzenia zakresu ubezpieczenia ruchomoœci do-
mowych o ubezpieczenie przenoœnego sprzźtu elektronicznego poza
miejscem ubezpieczenia.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest: przenoœny komputer osobisty, sprzźt
fotograficzny (aparat fotograficzny lub kamera), nie starsze ni¿ 5 lat,
u¿ywane w celach prywatnych przez Ubezpieczonego lub jego oso-
by bliskie, w czasie kiedy znajduj¹ siź poza miejscem ubezpieczenia
okreœlonym w umowie ubezpieczenia.
3. Sumź ubezpieczenia stanowi zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego
wartoϾ nowa.
4. Integraln¹ czźœci¹ umowy jest wykaz mienia objźtego ochron¹ ubezpie-
czeniow¹, zawieraj¹cy wszystkie jego dane identyfikacyjne, tj.: rodzaj,
marka, typ, numer fabryczny, rok zakupu oraz wartoœæ ubezpieczeniow¹
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.
Klauzula nr 4 - Ubezpieczenie kolejnego lokalu mieszkalnego
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze¿eniem pozosta³ych
postanowieñ OWU, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu
dodatkowej sk³adki umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ rozszerzona
o ubezpieczenie kolejnego lokalu mieszkalnego, do którego Ubezpie-
czony posiada tytu³ prawny. W takim przypadku nie ma zastosowania
wy³¹czenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w § 6 pkt 12.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ mo¿e byæ objźty lokal mieszkalny wraz
ze sta³ymi elementami i pomieszczeniami gospodarczymi oraz
znajduj¹ce siź w nim ruchomoœci domowe.
3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powsta³e wskutek:
1) zdarzeñ losowych w postaci: po¿aru, uderzenia pioruna, wybu-
chu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu,
deszczu nawalnego, zalania, trzźsienia ziemi, lawiny, œniegu, huku
ponaddŸwiźkowego, uderzenia pojazdu mechanicznego, upadku
drzew;
2) kradzie¿y z w³amaniem i rabunku sta³ych elementów oraz rucho-
moœci domowych;
3) st³uczenia szyb i przedmiotów szklanych.
4. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoϾ za szkody w ubezpieczonym
mieniu bźd¹ce nastźpstwem kradzie¿y z w³amaniem tylko wtedy, gdy
lokal mieszkalny by³ nale¿ycie zabezpieczony, zgodnie z § 30 niniejszych
OWU.
5. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 6 i § 7 UNIQA TU S.A. nie ponosi
odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w:
background image
8
1) gotówce i innych œrodkach p³atniczych krajowych i zagranicznych,
papierach wartoœciowych (w tym akcje i obligacje);
2) przedmiotach ze srebra, z³ota, platyny, kamieni szlachetnych oraz
bi¿uterii, dzie³ach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich, p³ytotekach
oraz taœmotekach.
6. Dodatkowo ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia dla po-
szczególnych rodzajów ubezpieczonego mienia pokrywa koszty:
1) akcji ratowniczej prowadzonej w zwi¹zku ze zdarzeniami objźtymi
umow¹;
2) rozbiórki i uprz¹tniźcia pozosta³oœci po szkodzie;
3) sk³adowania.
7. W ramach zadeklarowanych przez Ubezpieczaj¹cego sum ubezpie-
czenia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe w odniesieniu
do ubezpieczonych grup mienia, z uwzglźdnieniem nastźpuj¹cych
limitów:
Klauzula nr 5 - Ubezpieczenie drobnych przedmiotów codziennego
u¿ytku
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze¿eniem pozosta³ych postanowieñ
OWU, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej
sk³adki istnieje mo¿liwoœæ rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
ruchomoœci domowych o ubezpieczenie drobnych przedmiotów
codziennego u¿ytku, bźd¹cych w³asnoœci¹ Ubezpieczonego lub jego
osób bliskich i znajduj¹cych siź wy³¹cznie pod ich opiek¹, w chwili
kiedy znajduj¹ siź oni poza miejscem ubezpieczenia wskazanym
w umowie.
2. Za drobne przedmioty codziennego u¿ytku uwa¿a siź wy³¹cznie:
1) torebkź, teczkź lub plecak;
2) portmonetkź, portfel, etui na dokumenty;
3) gotówkź;
4) karty p³atnicze;
5) dokumenty, w tym: dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja
szkolna/studencka;
6) telefon komórkowy;
7) okulary przeciws³oneczne i korekcyjne;
8) dowód rejestracyjny i kluczyki do samochodu, który stanowi
w³asnoœæ Ubezpieczonego lub jego osób bliskich;
9) papieroœnicź, zapalniczkź, przybory do pisania.
3. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody powsta³e wskutek:
1) zdarzeñ losowych: po¿aru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku
statku powietrznego, huraganu, powodzi, katastrofy lub wypadku
œrodka komunikacji, którym porusza³ siź Ubezpieczony lub jego
osoby bliskie;
2) rabunku, o którym powiadomiono policjź;
3) kradzie¿y z w³amaniem do pojazdu, o której powiadomiono policjź.
4. Sumź ubezpieczenia dla drobnych przedmiotów codziennego u¿ytku
okreœla siź wed³ug wartoœci rzeczywistej, kieruj¹c siź przewidywan¹
wielkoœci¹ maksymalnej szkody, która mo¿e powstaæ na skutek jedne-
go zdarzenia objźtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, nie wiźcej jednak
ni¿ 3 000 z³.
5. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi § 6 i § 7 ust. 3 UNIQA TU S.A. nie
ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrz¹dzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
2) w odniesieniu do ust. 3 pkt 3 wyrz¹dzone podczas zatrzymania i
postoju pojazdu w sytuacji pozostawienia pojazdu bez kieruj¹cego
lub pe³noletniego pasa¿era.
6. W ramach zadeklarowanej przez Ubezpieczaj¹cego sumy ubezpiecze-
nia UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody rzeczowe w odniesieniu do
ubezpieczonych grup mienia wed³ug nastźpuj¹cych zasad:
Klauzula nr 6 - Ubezpieczenie kosztów zakwaterowania zastźpczego
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze¿eniem pozosta³ych postanowieñ
OWU, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej sk³adki,
umowa ubezpieczenia budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego
mo¿e zostaæ rozszerzona o ubezpieczenie kosztów zakwaterowania
zastźpczego.
2. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ koszty zakwaterowania poniesione
w sytuacji, gdy na skutek wyst¹pienia szkody objźtej zakresem ochrony
z umowy ubezpieczenia budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny
bźd¹cy przedmiotem tej umowy nie nadaje siź do zamieszkiwania:
1) koszty wynajźcia pokoju w hotelu lub innego miejsca zakwatero-
wania zastźpczego dla Ubezpieczonego i jego osób bliskich;
2) koszty zapewnienie opieki dla zwierz¹t domowych (umieszczenie
w hotelu dla zwierz¹t).
3. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi § 6 i § 7 ust. 2 pkt 2 UNIQA TU S.A.
nie ponosi odpowiedzialnoœci za poniesione koszty dodatkowe,
w szczególnoœci wy¿ywienia, dojazdu, telefonów, porady lekarskiej,
zakupu przedmiotów codziennego u¿ytku pierwszej potrzeby.
4. Koszty zakwaterowania zastźpczego pokrywane s¹ powy¿ej 3 doby
od dnia wypadku ubezpieczeniowego, do dnia w którym budynek
mieszkalny lub lokal mieszkalny ponownie nadaje siź do zamieszkania,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 50 dni.
5. Maksymalny dzienny limit kosztów zakwaterowania zastźpczego
³¹cznie dla Ubezpieczonego, jego osób bliskich i zwierz¹t domowych
wynosi 200 z³otych.
Klauzula nr 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej najemcy
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze¿eniem pozosta³ych
postanowieñ OWU, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu
dodatkowej sk³adki ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej
w ¿yciu prywatnym mo¿e zostaæ rozszerzone o odpowiedzialnoœæ
cywiln¹ Ubezpieczonego lub jego osób bliskich jako najemcy za szkody
w mieniu, z którego korzystali na podstawie umowy najmu, dzier¿awy
lub innych umów cywilno-prawnych o podobnym charakterze nie
przenosz¹cych prawa w³asnoœci. W takim przypadku nie ma zasto-
sowania wy³¹czenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 8.
2. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody w mieniu, które Ubezpieczony
i jego osoby bliskie u¿ytkuje na podstawie umowy, o której mowa
w ust. 1, wy³¹cznie do celów prywatnych, w postaci:
1) budynku mieszkalnego wraz ze sta³ymi elementami i sta³ymi ele-
mentami dzia³ki;
2) lokalu mieszkalnego wraz ze sta³ymi elementami;
3) pomieszczeñ gospodarczych;
4) budynków gospodarczych;
5) ruchomoœci domowych.
3. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 6 oraz § 7 ust. 1 - 3 UNIQA TU S.A.
nie odpowiada za szkody powsta³e:
1) w wyniku awarii instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanali-
zacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz instalacji
gaœniczych;
2) w gruntach wszelkiego rodzaju;
3) zwi¹zane ze zu¿yciem eksploatacyjnym;
4) zwi¹zane z u¿yciem mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
background image
9
4. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie ma suma gwa-
rancyjna okreœlona dla zakresu podstawowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywatnym.
5. W ubezpieczeniu ustala siź udzia³ w³asny w wysokoœci 10%, nie mniej
ni¿ 300 z³.
Klauzula nr 8 - Odpowiedzialnoœæ cywilna za szkody w mieniu osób
t rzecich w zwi¹zku z prowadzon¹ budow¹.
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrze¿eniem pozosta³ych postanowieñ
niniejszych OWU, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatko-
wej sk³adki ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywatnym
mo¿e zostaæ rozszerzone o odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubezpieczonego
za szkody w mieniu osób trzecich, powsta³e w zwi¹zku z budow¹ pro-
wadzon¹ przez Ubezpieczonego na u¿ytek w³asny. W takim przypadku
nie ma zastosowania wy³¹czenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 14.
2. Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w § 6 oraz § 7 ust. 1 UNIQA TU S.A.
nie odpowiada za szkody powsta³e:
1) w zwi¹zku z budow¹ budynku przeznaczonego w ca³oœci do pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i zawodowej;
2) poza terenem budowy;
3) wynik³e z nieprzestrzegania zasad bhp, przepisów przeciwpo¿a-
rowych lub naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów prawa budow-
lanego.
3. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie ma suma gwa-
rancyjna okreœlona dla zakresu podstawowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu prywatnym.
4. W ubezpieczeniu ustala siź udzia³ w³asny w wysokoœci 10%, nie mniej
ni¿ 300 z³.
Suma ubezpieczenia
§ 9
1. Ustalona w umowie suma ubezpieczenia, a przypadku ubezpieczenia
OC suma gwarancyjna, niezale¿nie od przyjźtego wariantu ochrony
ubezpieczeniowej, stanowi górn¹ granicź odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. za szkody powsta³e ze wszystkich wypadków ubezpieczenio-
wych zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia, z uwzglźdnieniem limitów
podanych w niniejszych OWU dla poszczególnych ryzyk.
2. Limity odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela dla poszczególnych ryzyk
ustala UNIQA TU S.A., zgodnie z § 11.
3. Ubezpieczaj¹cy we wniosku ustala sumy ubezpieczenia na poszczególne
przedmioty ubezpieczenia, wysokoœæ sumy gwarancyjnej oraz mo¿e
ustaliæ limit odpowiedzialnoœci dla ruchomoœci domowych stanowi¹cy
górn¹ granicź odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e
w wyniku kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku oraz wandalizmu
w wyniku kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku.
4. W odniesieniu do klauzul dodatkowych zastosowanie maj¹ limity
okreœlone w poszczególnych klauzulach.
5. WysokoϾ sumy ubezpieczenia:
1) w ubezpieczeniu mienia jest równa wartoœci mienia w dniu
zg³oszenia, okreœlonej przez Ubezpieczaj¹cego wed³ug zasad
wskazanych w ust. 10-13;
2) w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej wysokoœæ sumy
gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczaj¹cego na zasadach
okreœlonych w § 5 ust. 11.
6. Suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna ulegaj¹ ka¿dorazowo po-
mniejszeniu o kwotź wyp³aconego odszkodowania (konsumpcja sumy
ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej). Na wniosek Ubezpieczaj¹cego
i po op³aceniu dodatkowej sk³adki mo¿e nast¹piæ uzupe³nienie sumy
ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej do jej pierwotnej wysokoœci.
7. Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna mo¿e byæ podwy¿szona
po op³aceniu dodatkowej sk³adki (doubezpieczenie) w przypadku:
1) podwy¿szenia wartoœci przedmiotu ubezpieczenia;
2) nabycia nowego mienia w ramach ubezpieczenia ruchomoœci
domowych;
3) uzupe³nienia sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej
po wyp³aconym odszkodowaniu.
8. Podwy¿szona suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna stanowi
górn¹ granicź odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. od dnia nastźpnego
po op³aceniu dodatkowej sk³adki.
9. W razie zmiany sum ubezpieczenia/gwarancyjnych dodatkowa sk³adka
lub zwrot sk³adki ustalone zostan¹ na podstawie taryf obowi¹zuj¹cych
w dniu zawarcia umowy.
10. W przypadku ubezpieczenia budynku mieszkalnego, domu letnisko-
wego wraz z budynkami gospodarczymi i sta³ymi elementami dzia³ki,
sumź ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy wed³ug wartoœci rzeczywi-
stej, za op³at¹ dodatkowej sk³adki wed³ug wartoœci nowej, z tym ¿e:
1) w przypadku budynków mieszkalnych i letniskowych do lat 15 nie
stosuje siź zwy¿ki sk³adki za ubezpieczenie wed³ug wartoœci nowej;
2) w przypadku budynków mieszkalnych i letniskowych powy¿ej
15 lat do 25 lat stosuje siź zwy¿kź sk³adki za ubezpieczenie
w wartoœci nowej;
3) w przypadku budynków mieszkalnych i letniskowych starszych ni¿
25 lat istnieje mo¿liwoœæ ubezpieczenia wed³ug wartoœci nowej
ze zwy¿k¹ sk³adki, po udokumentowaniu przez Ubezpieczaj¹cego
przeprowadzenia remontu generalnego, tj. wykonanie robót
budowlanych polegaj¹cych na przywróceniu budynkowi mieszkal-
nemu pierwotnej wartoœci technicznej i u¿ytkowej, dokonaniu wy-
miany lub przebudowy instalacji, w ci¹gu ostatnich 15 lat wymiany
dachu, uzupe³nieniu brakuj¹cych instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych.
11. W przypadku ubezpieczenia lokalu mieszkalnego wraz z pomiesz-
czeniami gospodarczymi sumź ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy
wed³ug wartoœci rynkowej.
12. W przypadku sta³ych elementów lokalu mieszkalnego lub budynku
mieszkalnego Ubezpieczaj¹cy ustala sumź ubezpieczenia wed³ug
wartoœci rzeczywistej. Za op³at¹ dodatkowej sk³adki mo¿na zawrzeæ
ubezpieczenie sta³ych elementów wed³ug wartoœci nowej. Zwy¿ka
sk³adki nie dotyczy wariantu Europa.
13. Sumź ubezpieczenia ruchomoœci domowych w lokalu lub budynku
mieszkalnym ustala Ubezpieczaj¹cy wed³ug wartoœci rzeczywistej
kieruj¹c siź przewidywan¹ wielkoœci¹ maksymalnej straty, która mo¿e
powstaæ wskutek jednego zdarzenia objźtego ochron¹ ubezpiecze-
niow¹. Za op³at¹ dodatkowej sk³adki istnieje mo¿liwoœæ zawarcia
ubezpieczenia ruchomoœci domowych wed³ug wartoœci nowej. Zwy¿ka
sk³adki nie dotyczy ubezpieczenia w wariancie Europa.
14. Budynki mieszkalne obejmowane s¹ ubezpieczeniem po zawiadomie-
niu w³aœciwego organu o zakoñczeniu budowy i uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie, je¿eli na Ubezpieczonego zosta³
na³o¿ony obowi¹zek uzyskania pozwolenia, z zastrze¿eniem ust. 15.
15. Budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny w budynku wielomieszka-
niowym mo¿e byæ objźty ubezpieczeniem ze zwy¿k¹ sk³adki, przed
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie, je¿eli
Ubezpieczaj¹cy przedstawi warunkowe pozwolenie na u¿ytkowanie.
16. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia ruchomoœci domowych prze-
kracza 70 000 z³ Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek do³¹czenia do wniosku
wykazu przedmiotów o wartoœci jednostkowej przekraczaj¹cej 5 000 z³.
§ 10
1. W granicach sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej pokrywa-
ne s¹ równie¿ poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpie-
czeniowego, dostźpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siź bezskuteczne.
2. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej UNIQA TU S.A.
zwraca Ubezpieczonemu niezbźdne koszty postźpowania s¹dowego
lub pojednawczego prowadzonego w zwi¹zku ze zg³oszonymi przez
poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi, w tym tak¿e koszty
wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych do wysokoœci stawek
minimalnych okreœlonych w przepisach reguluj¹cych wysokoœæ op³at
za czynnoœci adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru
sprawiedliwoœci.
3. Zgodnie z limitami okreœlonymi w § 11 ust. 2 pkt 2 i 6 UNIQA TU S.A.
pokrywa koszty:
1) rozbiórki i uprz¹tniźcia pozosta³oœci po szkodzie;
2) sk³adowania.
background image
10
Limity odpowiedzialnoœci
§ 11
5) posiadania atestowanego zamka w drzwiach wejœciowych;
6) posiadania atestowanych drzwi antyw³amaniowych;
7) posiadania w UNIQA TU S.A. co najmniej dwóch ubezpieczeñ
z roczn¹ sk³adk¹ co najmniej 100 z³ za ka¿de ubezpieczenie;
8) wysokoœci sumy ubezpieczenia ruchomoœci domowych okreœlonej
dla ryzyka kradzie¿y z w³amaniem i rabunku;
9) p³atnoœci jednorazowej;
10)zawarcia polisy na okres trzyletni.
3. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹ w przypadku:
1) op³aty sk³adki w 3 ratach przy zawarciu umowy ubezpieczenia
na okres roku lub w 6 ratach przy zawarciu umowy na okres
trzech lat;
2) zakwalifikowania budynku do II klasy palnoœci;
3) lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na parterze w budynku
wielorodzinnym o ile nie posiada on odpowiednich zabezpieczeñ
okreœlonych w niniejszych OWU;
4) budynków mieszkalnych nie posiadaj¹cych ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na u¿ytkowanie, je¿eli Ubezpieczaj¹cy przedstawi
warunkowe pozwolenie na u¿ytkowanie.
5) szkodowego przebiegu ubezpieczenia;
6) lokali mieszkalnych przeznaczonych pod wynajem;
7) okreœlenia sumy ubezpieczenia mienia w wartoœci nowej (poza
wariantem Europa).
§ 13
1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
2. Je¿eli nie umówiono siź inaczej sk³adka powinna byæ zap³acona jed-
norazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Sk³adka na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ roz³o¿ona na raty,
których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone s¹ w polisie lub innym
dokumencie ubezpieczenia.
4. Sk³adkź lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela UNIQA
TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez
UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.
5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym lub
przelewem bankowym za datź op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej
lub jej raty uznaje siź datź stempla pocztowego lub bankowego
uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego.
6. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie kolejnej
raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego do zap³aty
z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki
w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona.
7. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed
zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata
nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ
umowź ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty sk³adki za okres,
przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W braku wypowiedzenia umo-
wy wygasa ona z koñcem okresu, na który przypada³a niezap³acona
sk³adka.
8. W przypadku wygaœniźcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje
zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
9. W ubezpieczeniu mienia w przypadku powstania szkody przed
op³aceniem sk³adki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie
prawo potr¹cenia wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszko-
dowania.
10. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianź
prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpowied-
niej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a
ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego
okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga
strona, mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowź ze skutkiem
natychmiastowym.
Sk³adka ubezpieczeniowa
§ 12
1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk³adek
obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej wysokoœæ
zale¿y od:
1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
2) zakresu ubezpieczenia;
3) wysokoœci sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej;
4) czźstotliwoœci op³acania sk³adek;
5) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia;
6) sta¿u ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
w UNIQA TU S.A.;
7) rodzaju mienia przyjźtego do ubezpieczenia;
8) rodzaju wartoœci wed³ug jakiej mienie zosta³o zadeklarowane
do ubezpieczenia;
9) rodzaju zastosowanych œrodków zabezpieczenia;
10)oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
2. Zni¿ki sk³adki udzielane s¹ z tytu³u:
1) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia;
2) kontynuacji ubezpieczenia;
3) usytuowania lokalu lub budynku mieszkalnego na osiedlu dozo-
rowanym ca³odobowo;
4) posiadania czynnych i atestowanych urz¹dzeñ sygnalizacyjno
alarmowych, po³¹czonych z jednostkami stra¿y po¿arnej, firm¹
ochrony mienia lub policj¹;
background image
11
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 14
1. Umowź zawiera siź na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego.
2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ
co najmniej nastźpuj¹ce dane:
1) imiź i nazwisko, PESEL oraz adres Ubezpieczaj¹cego;
2) imiź i nazwisko, PESEL oraz adres Ubezpieczonego;
3) adresy lokalizacji ubezpieczonego mienia;
4) okres ubezpieczenia;
5) wybrany wariant ubezpieczenia;
6) proponowan¹ wysokoœæ sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniach
OC sumy gwarancyjnej) i limitu, je¿eli zosta³ ustalony;
7) informacje dotycz¹ce przedmiotu ubezpieczenia, w tym posiadane
zabezpieczenia, klasź palnoœci budynku;
8) informacje dotycz¹ce przebiegu ubezpieczenia w ci¹gu ostatnich
trzech lat (informacje o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych
odszkodowaniach, z uwzglźdnieniem ich iloœci, rodzaju i rozmiaru
ka¿dej z nich); w przypadku gdy iloœæ szkód przekracza 3 rocznie,
za zgod¹ UNIQA TU S.A. mo¿na odst¹piæ od podania rozmiaru
i rodzaju ka¿dej ze szkód wykazuj¹c ich ³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ
oraz iloœæ okreœlaj¹c przy tym rodzaj szkód g³ównie wystźpuj¹cych
w danym roku;
9) informacje o innych ubezpieczeniach zawartych w UNIQA TU S.A.;
10)informacje czy przedmiot ubezpieczenia jest jednoczeœnie ubez-
pieczony u innego ubezpieczyciela.
3. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od uzy-
skania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które
zwróci siź w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego.
§ 15
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie
okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku ubez-
pieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania
umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznoœciach, o któ-
rych mowa w pkt 1 niezw³ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowź przez przedstawiciela obowi¹zki
okreœlone w ust.1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu i obejmuj¹
ponadto okolicznoœci jemu znane.
§ 16
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów
Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednoczeœnie
zobowi¹zuj¹c siź do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych infor-
macji.
§ 17
Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹ lub
innym dokumentem ubezpieczenia.
§ 18
W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e
¿¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia
w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.
Czas trwania odpowiedzialnoœci
§ 19
1. W braku odmiennego postanowienia stron umowź ubezpieczenia
zawiera siź, zgodnie z wyborem Ubezpieczaj¹cego, na okres roku albo
trzech lat.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siź od dnia nastźpnego
po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki w wysokoœci ustalonej
w umowie, chyba ¿e strony umówi³y siź inaczej.
§ 20
1. OdpowiedzialnoϾ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia
rozwi¹zuje siź:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpie-
czenia;
2) z dniem up³ywu okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpie-
czenia zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorźczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu
umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siź sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniach
OC sumy gwarancyjnej);
6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego wezwania
do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez UNIQA TU S.A.
po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku o którym mowa
w § 13 ust. 6;
7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwil¹ przejœcia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcź, chyba ¿e prawa z umowy
ubezpieczenia zosta³y przeniesione na nabywcź.
2. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiźcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubez-
pieczenia w terminie 30 dni, a przypadku gdy jest przedsiźbiorc¹
w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.
§ 21
Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowź:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa
w § 13 ust 10;
2) z zachowaniem miesiźcznego okresu wypowiedzenia:
a) po powstaniu szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A.
wyp³aci³o odszkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty,
b) w przypadku zawarcia umowy na okres trzech lat ze skutkiem
na koniec ka¿dego mijaj¹cego rocznego okresu ubezpieczenia.
§ 22
1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowź ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w § 13
ust. 7 i 10;
2) z zachowaniem miesiźcznego okresu wypowiedzenia z wa¿nych
powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych
z prawd¹, wp³ywaj¹cych na zwiźkszenie prawdopodobieñstwa
wypadku,
b) w ubezpieczeniu mienia ra¿¹ce niedbalstwo w zabezpieczeniu
przedmiotu ubezpieczenia.
2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.
§ 23
W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
zobowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A.
udziela³o ochrony ubezpieczeniowej. W odniesieniu do zwrotu sk³adki
przez UNIQA TU S.A. ma zastosowanie § 13 ust. 8.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
§ 24
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) zabezpieczenia miejsca ubezpieczenia zgodnie z wymogami OWU;
2) niepozostawiania kluczy w zamkach zamontowanych w drzwiach
posiadaj¹cych element oszklenia;
3) utrzymywania miejsca ubezpieczenia w odpowiednim stanie tech-
nicznym oraz do natychmiastowego usuwania usterek i uszkodzeñ;
w szczególnoœci dotyczy to instalacji i urz¹dzeñ;
4) zapewnienia wystarczaj¹cego ogrzewania wszystkich pomieszczeñ
w okresie wystźpowania mrozów, a w razie potrzeby zakrźcenia za-
worów i spuszczenia wody z rur;
5) poinformowania UNIQA TU S.A. w przypadku zawarcia z innym
ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia obejmuj¹cej ochron¹ ubez-
pieczeniow¹ te same zdarzenia, podaj¹c przy tym dane ubezpieczyciela
oraz sumy ubezpieczenia.
background image
12
§ 25
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do przestrzegania
powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów maj¹cych na celu zapobieganie
powstawaniu szkód, w tym przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej.
§ 26
1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/Ubez-
pieczony jest zobowi¹zany:
1) u¿yæ dostźpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów;
2) najpóŸniej w terminie 3 dni roboczych od powstania szkody
lub uzyskania o niej informacji powiadomiæ ubezpieczyciela
o jej powstaniu; bieg terminu zg³oszenia szkody rozpoczyna
siź od daty wyst¹pienia szkody lub daty powziźcia informacji
o powstaniu szkody;
3) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za szkodź, m.in. poprzez z³o¿enie
dokumentów lub informacji niezbźdnych do skutecznego ich
dochodzenia;
4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody
w wyniku pope³nienia przestźpstwa lub wykroczenia, niezw³ocznie
powiadomiæ o tym policjź;
5) podj¹æ wspó³pracź z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody
w celu wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody i ustalenia jej
rozmiarów oraz z³o¿yæ wyliczenie wartoœci szkody;
6) w przypadku pozwania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
na drogź s¹dow¹, niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA
TU S.A.;
7) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie
umo¿liwiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem uzgod-
nienia stanowisk co do ewentualnego zaskar¿enia orzeczenia;
8) w przypadku po¿aru wezwaæ stra¿ po¿arn¹;
9) najpóŸniej w ci¹gu 7 dni od daty powziźcia wiadomoœci o szko-
dzie z³o¿yæ u ubezpieczyciela spis utraconych lub uszkodzonych
przedmiotów z okreœleniem ich wartoœci i roku nabycia;
10)nie zmieniaæ bez zgody UNIQA TU S.A. stanu faktycznego
bźd¹cego nastźpstwem zdarzenia, które by³o przyczyn¹ powstania
szkody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela
UNIQA TU S.A., chyba ¿e zmiana jest niezbźdna w celu zabez-
pieczenia mienia lub zmniejszenia szkody; UNIQA TU S.A. nie
mo¿e powo³aæ siź na ten zakaz, je¿eli nie przyst¹pi³o do czynnoœci
likwidacyjnych w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o powstaniu szkody;
11)umo¿liwiæ ubezpieczycielowi dokonanie czynnoœci niezbźdnych
do ustalenia okolicznoœci powstania szkody i jej wysokoœci oraz
udzieliæ ubezpieczycielowi niezbźdnych wyjaœnieñ w tym zakresie;
12) w razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skra-
dzionych lub zrabowanych niezw³ocznie powiadomiæ policjź
i UNIQA TU S.A.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego
niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust. 1 pkt 1 UNIQA
TU S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego
powodu.
3. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa
obowi¹zku okreœlonego w ust. 1 pkt 2 UNIQA TU. S.A. mo¿e odpo-
wiednio zmniejszyæ odszkodowanie, jeœli to naruszenie przyczyni³o
siź do zwiźkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A. ustalenie
okolicznoœci i skutków wypadku.
4. Postanowieñ ust. 3 nie stosuje siź w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci
cywilnej w ¿yciu prywatnym.
§27
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia niedope³nienie któregokolwiek
obowi¹zku wymienionego w § 24 pkt 1 - 4 oraz § 26 ust. 1 pkt 4 - 12 mo¿e
skutkowaæ odmow¹ wyp³aty czźœci lub ca³oœci odszkodowania, je¿eli mia³o
wp³yw na odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. oraz ustalenie okolicznoœci
powstania szkody oraz jej rozmiar albo wysokoϾ odszkodowania.
§ 28
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu
prywatnym:
1) w przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpoœrednio
do Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, jest on zobowi¹zany
do zaniechania dzia³añ zmierzaj¹cych do zaspokojenia poszkodowa-
nego, uznania jego roszczeñ, b¹dŸ zawarcia z nim ugody, do czasu
uzyskania pisemnej zgody UNIQA TU S.A.;
2) uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych
w stosunku do UNIQA TU S.A. je¿eli czynnoœæ ta nast¹pi³a bez uprzed-
niej zgody UNIQA TU S.A.
§29
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia losowego objźtego ochron¹
ubezpieczeniow¹, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
UNIQA TU S.A. informuje o tym Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, je¿eli
nie s¹ oni osobami wystźpuj¹cymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje
postźpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci
zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci œwiadczenia, a tak¿e informuje osobź
wystźpuj¹c¹ z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba
tawyrazi³azgodź,jakiedokumentys¹potrzebnedoustaleniaodpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. lub wysokoœci œwiadczenia, je¿eli jest to niezbźdne do dalszego
prowadzenia postźpowania.
Zabezpieczenie mienia
§ 30
1. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoϾ za szkody rzeczowe
w ubezpieczonym mieniu bźd¹ce nastźpstwem kradzie¿y z w³amaniem
tylko wtedy, gdy lokal lub budynek mieszkalny, dom letniskowy oraz
pomieszczenia i budynki gospodarcze by³y nale¿ycie zabezpieczone.
2. Lokal lub budynek mieszkalny, dom letniskowy oraz pomieszczenia
i budynki gospodarcze uwa¿a siź za nale¿ycie zabezpieczone, je¿eli
spe³nione s¹ ³¹cznie nastźpuj¹ce warunki:
1) wszystkie drzwi zewnźtrzne prowadz¹ce do lokalu i budynku
mieszkalnego oraz domu letniskowego s¹ w nale¿ytym stanie
technicznym oraz zamkniźte na jeden z podanych ni¿ej rodzajów
zabezpieczeñ:
a) dwa ró¿ne zamki wielozastawkowe,
b) jeden zamek wielopunktowy,
c) jeden zamek mechaniczno-elektroniczny,
d) co najmniej jeden zamek stanowi¹cy wyposa¿enie drzwi
antyw³amaniowych posiadaj¹cych œwiadectwo kwalifikacji
jakoœci lub inny dokument wydany przez upowa¿nion¹
jednostkź;
2) drzwi oraz bramy wjazdowe prowadz¹ce do/z gara¿u lub innych
pomieszczeñ i budynków gospodarczych s¹ w nale¿ytym stanie
technicznym oraz pozostaj¹ zamkniźte na co najmniej jeden zamek
wielozastawkowy lub k³ódkź wielozastawkow¹;
3) je¿eli z pomieszczeñ gospodarczych, budynków gospodarczych
lub gara¿u prowadzi przejœcie bezpoœrednio do czźœci mieszkalnej
wówczas drzwi prowadz¹ce do pomieszczeñ gospodarczych lub
gara¿u musz¹ spe³niaæ warunki okreœlone w pkt 2;
4) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajduj¹ siź w nale¿ytym
stanie technicznym i s¹ tak umocowane, osadzone i zamkniźte, ¿e
wy³amanie ich lub wywa¿enie wymaga u¿ycia si³y lub narzździ;
5) w przypadku ubezpieczenia lokalu mieszkalnego zlokalizowa-
nego na parterze w budynku wielorodzinnym wymagane jest
dodatkowo posiadanie w oknach oraz drzwiach balkonowych
i tarasowych jednego z nastźpuj¹cych zabezpieczeñ: krat sta³ych,
krat ruchomych zamkniźtych przynajmniej na jedn¹ k³ódkź
wielozastawkow¹, atestowanych rolet przeciww³amaniowych,
atestowanych ¿aluzji przeciww³amaniowych lub atestowanych
szyb przeciww³amaniowych klasy co najmniej P3. W przypadku
niezamontowania przynajmniej jednego z w/w zabezpieczeñ sto-
suje siź zwy¿kź sk³adki w ubezpieczeniu ruchomoœci domowych;
6) w przypadku drzwi dwuskrzyd³owych jedno skrzyd³o musi byæ unieru-
chomione przy pomocy zasuwy u góry i u do³u, od wewnźtrznej strony
lokalu /budynku mieszkalnego, pomieszczenia/budynku gospodarcze-
go;
7) w œcianach i stropach brak jest otworów umo¿liwiaj¹cych wydostanie
przedmiotów bez w³amania;
8) sztaby, skoble i zawiasy, je¿eli nie s¹ wmurowane w œcianź, musz¹
byæ przytwierdzone œrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi
w inny sposób od wewn¹trz;
9) klucze od zamków s¹ w wy³¹cznym posiadaniu Ubezpieczonego
lub jego osób bliskich lub osób uprawnionych do przechowywania
tych kluczy za zgod¹ i wiedz¹ Ubezpieczonego.
background image
13
3. Zamiennie do zabezpieczeñ wymienionych w ust. 2 pkt 5, uwa¿a
siź za wystarczaj¹ce zainstalowanie w miejscu ubezpieczenia
i w³¹czenie sprawnie dzia³aj¹cego atestowanego systemu alarmo-
wego, zapewniaj¹cego powiadomienie policji lub licencjonowa-
nej agencji ochrony, przy czym system ten musi byæ wykonany
i zamontowany przez autoryzowan¹ firmź oraz w momencie
wyst¹pienia szkody Ubezpieczony powinien posiadaæ wa¿n¹ umowź
o monitoring.
4. W przypadku posiadania bramy gara¿owej przesuwnej lub uchyl-
nej z si³ownikiem elektrycznym - brak wymogu zamontowania
w niej zamka.
5. W odniesienia do ubezpieczenia mienia, w przypadku niespe³nienia które-
gokolwiek z warunków przewidzianych w ust. 2 - 4 UNIQA TU S.A. mo¿e
odmówiæ wyp³aty odszkodowania, o ile mia³o to wp³yw na powstanie lub
rozmiar szkody.
Ustalenie wysokoœci odszkodowania
§ 31
1. Nale¿ne odszkodowanie oblicza siź zgodnie z przyjźtym w umo-
wie ubezpieczenia rodzajem wartoœci dla danej grupy mienia
z uwzglźdnieniem nastźpuj¹cych zasad:
1) w przypadku ubezpieczenia budynków mieszkalnych, budynków
letniskowych:
a) wed³ug wartoœci nowej dla budynków do lat 15,
b) wed³ug wartoœci rzeczywistej dla budynków w przedziale
od 15 do 25 lat, o ile nie zastosowano zwy¿ki za ubezpieczenie
wed³ug wartoœci nowej, a w sytuacji zastosowania tej zwy¿ki
wed³ug wartoœci nowej,
c) wed³ug wartoœci rzeczywistej dla budynków powy¿ej 25 lat;
je¿eli w budynku by³ wykonany remont generalny i zastosowa-
no zwy¿kź za ubezpieczenie wed³ug wartoœci nowej - wed³ug
wartoœci nowej;
2) w przypadku ubezpieczenia budynków gospodarczych i sta³ych
elementów dzia³ki wed³ug wartoœci rzeczywistej;
3) w przypadku ubezpieczenia lokalu mieszkalnego wraz z pomiesz-
czeniami gospodarczymi:
a) wed³ug wartoœci rynkowej - w przypadku szkody ca³kowitej,
tj. w przypadku gdy przywrócenie mienia do stanu przed
wyst¹pieniem wypadku ubezpieczeniowego wymaga ponie-
sienia nak³adów finansowych w wysokoœci co najmniej 70%
aktualnej wartoœci,
b) wed³ug wartoœci rzeczywistej w pozosta³ych przypadkach;
4) w przypadku ubezpieczenia ruchomoœci domowych oraz sta³ych
elementów w lokalu lub budynku mieszkalnym:
a) wed³ug wartoœci rzeczywistej, o ile nie zastosowano zwy¿ki
za ubezpieczenie wed³ug wartoœci nowej,
b) wy³¹cznie wed³ug wartoœci nowej przy ubezpieczeniu
w wariancie EUROPA.
2. Przy ustalaniu stopnia zu¿ycia bierze siź pod uwagź zarówno naturalne
starzenie siź mienia, jak i zu¿ycie wynikaj¹ce z jego eksploatacji.
3. Je¿eli wartoœæ budynku lub lokalu mieszkalnego ustalona w dniu szkody
jest wy¿sza od sumy ubezpieczenia okreœlonej w polisie UNIQA TU S.A
ustali odszkodowanie w takiej proporcji do wysokoœci ca³ej szkody,
w jakiej suma ubezpieczenia budynku lub lokalu mieszkalnego pozo-
staje do jego wartoœci w dniu powstania szkody. Zasada proporcji jest
stosowana, je¿eli niedoubezpieczenie przekracza 20% zadeklarowanej
sumy ubezpieczenia.
4. W przypadku szkody ca³kowitej lub utraty mienia wysokoœæ odszkodo-
wania ustala siź wed³ug przeciźtnej wartoœci przedmiotu tego samego
lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie œrednich
cen wystźpuj¹cych w handlu, chyba ¿e Ubezpieczony wyka¿e inn¹
wartoϾ tego mienia.
5. W przypadku mienia podlegaj¹cego naprawie wysokoœæ szkody ustala
siź odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeñ spowodowanych
wypadkiem ubezpieczeniowym, wed³ug przeciźtnych cen zak³adów
us³ugowych lub cenników stosowanych w likwidacji szkód albo na
podstawie rachunku naprawy je¿eli rachunek ten zawiera szczegó³ow¹
specyfikacjź wykonanych prac. Rachunek kosztów podlega weryfikacji
przez UNIQA TU S.A, co do wysokoœci kosztów, zakresu robót i u¿ytych
materia³ów.
6. Wysokoœæ szkody w pieni¹dzach i innych œrodkach p³atniczych ustala
siź wed³ug ich wartoœci nominalnej. Pieni¹dze i inne œrodki p³atnicze
stanowi¹ce walutź obc¹, przelicza siź na z³ote wed³ug œredniego kursu
danej waluty w NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu ustalenia odszkodowania.
W przypadku kradzie¿y karty p³atniczej wysokoœæ szkody okreœla siź
na podstawie wyci¹gu z konta bankowego potwierdzaj¹cego zrealizo-
wanie transakcji za pomoc¹ skradzionej karty.
7. Wysokoœæ szkody w monetach nie bźd¹cych prawnym œrodkiem
p³atniczym, ustala siź wed³ug wartoœci z³omu.
8. W odniesieniu do metali szlachetnych i wyrobów z tych metali oraz
kamieni szlachetnych, wysokoœæ szkody ustala siź w wysokoœci kosz-
tów ich zakupu lub wytwarzania, wed³ug cen obowi¹zuj¹cych w dniu
powstania szkody.
§ 32
1. Odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie nie wy¿szej ni¿ wysokoœæ
szkody, w granicach limitu okreœlonego przez Ubezpieczaj¹cego zgod-
nie z § 9 ust.3 lub okreœlonych w § 11, a je¿eli limit nie zosta³ ustalony
- maksymalnie do wysokoœci sumy ubezpieczenia/ gwarancyjnej.
2. Limity wymienione w ust.1 odnosz¹ siź do sum ubezpieczenia
okreœlonych dla poszczególnych ryzyk (ryzyka ognia i innych zdarzeñ
losowych i ryzyk kradzie¿y).
3. Odszkodowanie wyp³aca siź w z³otych. W razie potrzeby przeliczenia
walut obcych dokonuje siź go, po kursie œrednim NBP z dnia ustalenia
wysokoœci odszkodowania.
§ 33
1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie: uznania
roszczenia, ugody zawartej z UNIQA TU S.A. albo prawomocnego
orzeczenia s¹dowego.
2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w terminie
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci
koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo
wysokoœci odszkodowania okaza³o siź niemo¿liwe, odszkodowanie
wyp³aca siź w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe.
Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiadamia
pisemnie osobź zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci
zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czźœci oraz wyp³aca bezsporn¹
czźœæ odszkodowania.
4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej poszkodowanego,
Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego
odszkodowania.
5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci
ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje
o tym w formie pisemnej osobź wystźpuj¹c¹ z roszczeniem, wskazuj¹c
na okolicznoœci, podstawź prawn¹ uzasadniaj¹ce ca³kowit¹ lub
czźœciow¹ odmowź wyp³aty odszkodowania oraz na mo¿liwoœæ do-
chodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.
§ 34
1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie za skutki zdarzeñ ubezpie-
czeniowych objźtych ochron¹, zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczony, a w ubezpieczeniach OC poszkodowany, uprawniony
jest do ¿¹dania nale¿nego œwiadczenia bezpoœrednio od UNIQA
TU S.A.
Ograniczenie odszkodowania
§ 35
1. Wysokoœæ odszkodowania ulega pomniejszeniu o wartoœæ pozosta³oœci,
które mog¹ byæ przeznaczone do dalszego u¿ytkowania lub przeróbki.
2. Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzglźdnia siź kosztów wynikaj¹cych
z braku czźœci zamiennych lub materia³ów potrzebnych do przywró-
cenia stanu istniej¹cego przed szkod¹.
background image
14
3. Przy ustalaniu odszkodowania nie uwzglźdnia siź wartoœci naukowej,
zabytkowej, artystycznej i emocjonalnej przedmiotu ubezpieczenia, ani
pomniejszenia wartoœci ca³ej kolekcji z powodu uszkodzenia, zniszczenia
lub utraty któregokolwiek z elementów tej kolekcji.
Mienie odzyskane
§ 36
1. W przypadku odzyskania ruchomoœci domowych lub ich pozosta³oœci,
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do niezw³ocznego
pisemnego poinformowania o tym UNIQA TU S.A.
2. Je¿eli utracone ruchomoœci domowe zosta³y odzyskane przed
wyp³at¹ odszkodowania UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest do wyp³aty
odszkodowania tylko za ewentualne uszkodzenia.
3. Je¿eli utracone mienie zostanie odzyskane po wyp³aceniu odszkodo-
wania, prawo w³asnoœci tych rzeczy przechodzi na UNIQA TU S.A.
z mocy postanowieñ niniejszej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony
mo¿e zwróciæ siź do UNIQA TU S.A. o ich zwrot, pod warunkiem
z³o¿enia pisemnego wniosku w ci¹gu 30 dni od otrzymania wiadomoœci
o ich odnalezieniu. W takim przypadku Ubezpieczony zobowi¹zany
jest do zwrotu odszkodowania, a UNIQA TU S.A. do przeniesienia
z powrotem w³asnoœci do odzyskanego mienia na Ubezpieczonego
i do wyp³aty odszkodowania jedynie za ewentualne uszkodzenia.
Roszczenia regresowe
§ 37
1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodź prze-
chodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci wyp³aconego
odszkodowania.
2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub
w czźœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie
siź praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych
za szkodź. Je¿eli zrzeczenie siź lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ
zwrotu ca³oœci lub czźœci wyp³aconego odszkodowania.
Zawiadomienia i oœwiadczenia
§ 38
1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane w formie pisemnej za pokwi-
towaniem przyjźcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem
niewa¿noœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ adres i nie zawiadomi³ o tym UNIQA
TU S.A., korespondencjź skierowan¹ na ostatni adres znany UNIQA TU S.A.
uwa¿a siź za dorźczon¹.
Skargi i za¿alenia
§ 39
1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Centrali UNIQA TU S.A. skarg
i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków
przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargź bez
zbźdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty
jej wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie
za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Postanowienia koñcowe
§ 40
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umo-
wie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjźtych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. Wszelkie odstźpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione w polisie lub innym
dokumencie ubezpieczenia.
§ 41
1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo polskie.
2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed
s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§ 42
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpie-
czenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa,
w tym kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 128/2009 z dnia 2 wrzeœnia 2009 r. i maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 paŸdziernika
2009 r.
background image
15
Aneks
Dom
Szczźœcie
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia DOM Plus
[BUXJFSE[POZDI6DIXBæą;BS[ąEV6/*2"564"Nr 128/2009 z dnia
XS[FźOJBS BNBKąDZDI[BTUPTPXBOJFEPVNĘXVCF[QJFD[FOJB
[BXJFSBOZDIPEEOJBQBîE[JFSOJLBS
&
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
90-520 £ódŸ, ul. Gdañska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430
S¹d Rejonowy dla £odzi - Œródmieœcia w £odzi
KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58
Kapita³ zak³adowy i wp³acony: 220 308 282 PLN
UNIQA
wz.
6350
§ 1
1POJðT[ZN BOFLTFN XQSPXBE[B TJä OBTUäQVKąDF [NJBOZ X [BQJTBDI
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia DOM Plus wskazanych w tytule
niniejszego Aneksu:
XeVTUXQSPXBE[BTJäQLU
 QPXTUBæFOBTLVUFLQPXPE[J KFźMJNJBæZNJFKTDFXDJąHVQJFSXT[ZDI
EOJPEEOJBSP[QPD[äDJBPDISPOZVCF[QJFD[FOJPXFK [[BTUS[FðF-
OJFN ðFOJFEPUZD[ZLPOUZOVBDKJVNĘXVCF[QJFD[FOJB [[BDIPXBOJFN
DJąHæPźDJPLSFTVPDISPOZ
§ 2
"OFLTOJOJFKT[ZTUBOPXJJOUFHSBMOąD[äźâ0HĘMOZDI8BSVOLĘX6CF[QJF-
D[FOJB%0.1MVT[BUXJFSE[POZDI6DIXBæą;BS[ąEV/S[EOJB
XS[FźOJBS
§ 3
"OFLT[PTUBæ[BUXJFSE[POZ6DIXBæą;BS[ąEV6/*2"564"/S
[EOJBNBSDBSJPCPXJą[VKFEPVNĘX[BXJFSBOZDIPEEOJB
1 maja 2011 r.


projekt i wykonanie © 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat © 2015
my ubezpieczamy