My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
Spis tre艣ci
Spis tre艣ci ........................................................................................................ 1
I.
Postanowienia og贸lne .............................................................................. 3
II. Przedmiot ubezpieczenia ........................................................................ 6
III. Zakres ubezpieczenia .............................................................................. 7
IV. Wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci.............................................................. 22
V. Umowa ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia. .................................... 25
VI. Sk艂adka ubezpieczeniowa...................................................................... 26
VII. Rozwi膮zanie lub wypowiedzenie Umowy. Odst膮pienie od umowy .... 26
VIII. Zwrot sk艂adki .......................................................................................... 27
IX. Post臋powanie w razie zdarzenia obj臋tego ubezpieczeniem .............. 28
X. Zasady ustalania i wyp艂aty odszkodowa艅 ............................................ 29
XI. Roszczenia regresowe .......................................................................... 30
XII. Postanowienia ko艅cowe ........................................................................ 31
background image
OG脫LNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI
ASSISTANCE - LEW POMOCNIK
I.
Postanowienia og贸lne
搂 1
Niniejsze Og贸lne Warunki Ubezpieczenia Generali Assistance
- Lew Pomocnik (zwane dalej OWU) s膮 podstaw膮 do zawierania um贸w
ubezpieczenia (zwanych dalej Umowami Assistance) przez Generali
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Sp贸艂ka Akcyjna (zwane dalej Generali)
z osobami fizycznymi i prawnymi oraz z jednostkami organizacyjnymi nie
posiadaj膮cymi osobowo艣ci prawnej.
搂 2
1. Umow臋 Assistance mo偶na zawrze膰 na rzecz osoby trzeciej.
2. W razie zawarcia Umowy Assistance na rzecz osoby trzeciej
postanowienia niniejszych OWU stosuje si臋 odpowiednio do osoby,
na rzecz kt贸rej zawarto Umow臋 Assistance.
搂 3
1. Umowa Assistance zawierana jest na rzecz w艂a艣ciciela pojazdu.
2. Umowy Assistance mog膮 by膰 r贸wnie偶 zawierane na uzgodnionych
przez strony warunkach odbiegaj膮cych od postanowie艅 niniejszych
OWU.
3. Klauzule umowne uzgodnione przez strony, o kt贸rych mowa w ust. 2,
powinny by膰 sporz膮dzone na pi艣mie i w pe艂nym brzmieniu do艂膮czone
do Umowy Assistance, pod rygorem ich niewa偶no艣ci.
搂 4
1. Terminy u偶yte w niniejszych OWU, polisie oraz innych do艂膮czonych
dokumentach oznaczaj膮:
1)
Ubezpieczaj膮cy - osoba, kt贸ra zawar艂a Umow臋 Assistance.
2)
Ubezpieczony - osoba obj臋ta ochron膮 ubezpieczeniow膮, tj.
w艂a艣ciciel pojazdu, kierowca upowa偶niony przez w艂a艣ciciela
do prowadzenia pojazdu, pasa偶erowie pojazdu w liczbie nie
przekraczaj膮cej liczby pasa偶er贸w wskazanej w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu.
3)
Pojazd - wymieniony w polisie pojazd dopuszczony do ruchu
i podlegaj膮cy rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
3
background image
kierunkowskaz贸w, awarii ogumienia lub - w przypadku deszczu -
wycieraczek, awarii zabezpiecze艅 przeciwkradzie偶owych,
uniemo偶liwiaj膮ce kontynuacj臋 jazdy w spos贸b bezpieczny
i zgodny z przepisami.
11) Nieszcz臋艣liwy wypadek - przypadkowe zdarzenie nag艂e
i gwa艂towne, zwi膮zane przyczynowo z u偶ytkowaniem pojazdu
podczas podr贸偶y, kt贸re nast膮pi艂o w okresie udzielania przez
Generali ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku kt贸rego
Ubezpieczony dozna艂, niezale偶nie od swojej woli, fizycznych
obra偶e艅 cia艂a wymagaj膮cych pomocy lekarskiej i zmuszaj膮cych
go do przerwania podr贸偶y.
12) Nag艂e zachorowanie - nag艂y stan chorobowy powsta艂y w czasie
ruchu ubezpieczonego pojazdu, zagra偶aj膮cy zdrowiu lub 偶yciu
Ubezpieczonego, powoduj膮cy konieczno艣膰 udzielenia
Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwi膮zku
z kt贸rym powsta艂a potrzeba poddania si臋 przez Ubezpieczonego
leczeniu przed zako艅czeniem podr贸偶y.
13) Nieszcz臋艣liwe zdarzenie w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego - zgon, ci臋偶kie zachorowanie osoby bliskiej
lub znaczne uszkodzenie maj膮tku Ubezpieczonego w miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego podczas nieobecno艣ci
Ubezpieczonego.
14) Centrum Pomocy Generali - jednostka organizacyjna wskazana
przez Generali, dzia艂aj膮ca na terenie Polski (adres i numer telefonu
podane s膮 w dokumentacji ubezpieczeniowej do艂膮czanej przy
zawieraniu Umowy Assistance), kt贸rej Ubezpieczony zobowi膮zany
jest zg艂osi膰 zaistnienie zdarzenia obj臋tego ochron膮
ubezpieczeniow膮.
15) 艢wiadczenia assistance - 艣wiadczenia okre艣lone w niniejszym
OWU polegaj膮ce w szczeg贸lno艣ci na udzieleniu informacji,
zorganizowaniu i pokryciu koszt贸w pomocy, udzieleniu
nieoprocentowanej po偶yczki lub refundacji koszt贸w.
Zakres 艣wiadcze艅 okre艣lony zosta艂 w 搂 8, 搂 9 i 搂 10.
16) Pilot - osoba skierowana przez Centrum Pomocy Generali na
miejsce zdarzenia w celu wykonania 艣wiadczenia assistance.
17) Punkt obs艂ugi - zak艂ad naprawczy posiadaj膮cy autoryzacj臋
producenta na dokonywanie napraw pojazd贸w danej marki lub
inny warsztat uzgodniony z Ubezpieczonym przez Centrum
Pomocy Generali.
5
z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, z uwzgl臋dnieniem
postanowie艅 搂 5 pkt 1.
4)
Polisa - dokument potwierdzaj膮cy zawarcie Umowy Assistance.
5)
Suma ubezpieczenia - g贸rna granica odpowiedzialno艣ci Generali
z tytu艂u ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik.
6)
Osoby bliskie - osoby stale zamieszkuj膮ce z Ubezpieczonym
i prowadz膮ce z nim wsp贸lne gospodarstwo domowe,
wsp贸艂ma艂偶onek lub konkubent, wst臋pni, zst臋pni, rodze艅stwo,
te艣ciowie, zi臋ciowie, synowe, przysposabiaj膮cy i przysposobieni.
7)
Wypadek pojazdu zwany dalej wypadkiem - zdarzenie drogowe
powoduj膮ce unieruchomienie pojazdu i uniemo偶liwiaj膮ce
kontynuacj臋 jazdy, wywo艂ane zderzeniem pojazd贸w, nag艂ym
dzia艂aniem si艂y mechanicznej w chwili zetkni臋cia pojazdu
z osobami, zwierz臋tami lub przedmiotami znajduj膮cymi si臋 poza
pojazdem, dzia艂aniem si艂 przyrody, nag艂ym dzia艂aniem czynnika
termicznego lub chemicznego pochodz膮cego z zewn膮trz pojazdu,
uszkodzeniem przez osoby trzecie.
8)
Kradzie偶 - zdarzenie wyczerpuj膮ce znamiona czyn贸w okre艣lonych
w art. 278 KK (kradzie偶), art. 279 KK (kradzie偶 z w艂amaniem)
i art. 280 KK (rozb贸j) oraz art. 289 KK okre艣laj膮cym tzw. zab贸r
w celu kr贸tkotrwa艂ego u偶ycia. Poj臋cie to nie obejmuje
przyw艂aszczenia (art.284 KK) oraz przypadku, gdy sprawca wszed艂
w posiadanie klucza s艂u偶膮cego do otwarcia lub uruchomienia
pojazdu za wiedz膮 lub wskutek ra偶膮cego niedbalstwa
Ubezpieczonego lub osoby przez niego uprawnionej
do u偶ytkowania tego pojazdu.
9)
Awaria - zdarzenie losowe wynikaj膮ce z przyczyn wewn臋trznych
pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego,
pneumatycznego lub hydraulicznego, zwi膮zanych z danym
pojazdem, uniemo偶liwiaj膮ce kontynuacj臋 jazdy w spos贸b
bezpieczny i zgodny z przepisami. Poj臋cie 鈥瀉waria鈥 nie obejmuje
zdarze艅 polegaj膮cych na zatrza艣ni臋ciu w poje藕dzie lub
uszkodzeniu kluczyk贸w, awarii akumulatora, awarii o艣wietlenia na
skutek przepalenia si臋 偶ar贸wek, awarii ogumienia, awarii
wycieraczek, awarii zabezpiecze艅 przeciwkradzie偶owych oraz
braku 艣rodk贸w niezb臋dnych do obs艂ugi pojazdu (paliwo, olej itp.).
10) Wypadek losowy - zdarzenie losowe przypadkowe i nag艂e,
niezale偶ne od woli Ubezpieczonego, polegaj膮ce na zatrza艣ni臋ciu
w poje藕dzie lub uszkodzeniu kluczyk贸w, awarii akumulatora,
awarii o艣wietlenia na skutek przepalenia si臋 偶ar贸wek, awarii
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
4
background image
2. Umowa Assistance obejmuje udzielenie przez Centrum Pomocy
Generali pomocy doradczej (Doradca), serwisowej (Serwisant),
organizacyjnej (Organizator) i medycznej (Medyk) w zwi膮zku ze
zdarzeniami obj臋tymi ochron膮, tzn. wypadkiem, awari膮 lub kradzie偶膮
pojazdu, wypadkiem losowym lub nieszcz臋艣liwym zdarzeniem
w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w zakresie przedstawionym
w 搂 8, 搂 9 i 搂 10.
3. Obj臋cie ochron膮 ubezpieczeniow膮 dotyczy wy艂膮cznie pojazd贸w nie
starszych ni偶 8 lat, przy czym liczba pe艂nych lat eksploatacji liczona jest
w dniu zawarcia Umowy pocz膮wszy od daty pierwszej rejestracji
pojazdu dokonanej w roku jego produkcji, a je偶eli pierwsza rejestracja
nast膮pi艂a w kolejnym roku po roku produkcji, liczba pe艂nych lat
eksploatacji liczona jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu
(aktualne do ko艅ca okresu ubezpieczenia).
III. Zakres ubezpieczenia
搂 6
艢wiadczenia assistance zwi膮zane z pomoc膮 serwisow膮, organizacyjn膮
i medyczn膮 ograniczone s膮 do pi臋ciu zdarze艅 zg艂oszonych Centrum
Pomocy Generali w okresie okre艣lonym w Umowie Assistance.
搂 7
Zawieraj膮c Umow臋 Assistance Ubezpieczaj膮cy mo偶e wybra膰 jeden
z nast臋puj膮cych wariant贸w zwi膮zanych z zakresem ubezpieczenia:
Assistance Standard, Assistance Komfort, Assistance Lux.
搂 8
1. Ubezpieczeniem
w wariancie Assistance Standard obj臋te
s膮 nast臋puj膮ce zdarzenia powsta艂e na terytorium RP:
1)
wypadek,
2)
kradzie偶,
3)
awaria.
2. Suma ubezpieczenia dla jednego zdarzenia wynosi 1.000 z艂.
3. Ubezpieczenie Assistance Standard obejmuje nast臋puj膮ce
艣wiadczenia assistance:
Doradca
1) Informacja serwisowa - w ka偶dym przypadku, niezale偶nie od tego,
czy mia艂o miejsce zdarzenie obj臋te ochron膮, Centrum Pomocy
7
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
18) Koszty leczenia - niezb臋dne koszty opieki medycznej
w przypadku nieszcz臋艣liwego wypadku lub nag艂ego
zachorowania, uzasadnione z medycznego punktu widzenia,
nie przekraczaj膮ce op艂at pobieranych za leczenie przypadk贸w
o podobnym charakterze w miejscowo艣ci, w kt贸rej udzielana jest
opieka medyczna.
19) Lekarz - osoba posiadaj膮ca uprawnienia do wykonywania zawodu
lekarza. Generali nie b臋dzie akceptowa膰 opinii i za艣wiadcze艅
wystawianych przez lekarzy b臋d膮cych cz艂onkami rodziny
Ubezpieczonego.
20) Szpital - dzia艂aj膮cy zgodnie z prawem miejsca pobytu za granic膮
zak艂ad opieki zdrowotnej, kt贸rego zadaniem jest ca艂odzienna lub
ca艂odobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie
bada艅 diagnostycznych, wykonywanie zabieg贸w chirurgicznych
w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych cel贸w
przystosowanych pomieszczeniach, posiadaj膮cych odpowiedni膮
infrastruktur臋 i zatrudniaj膮cy ca艂odobowo zawodowy,
wykwalifikowany personel piel臋gniarski i przynajmniej jednego
lekarza. Konieczne jest utrzymywanie sta艂ych miejsc szpitalnych
dla pacjent贸w i prowadzenie dla nich dziennych rejestr贸w
medycznych. Szpitalem nie jest w szczeg贸lno艣ci dom opieki,
o艣rodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy, ani
jakakolwiek plac贸wka, kt贸rej statutowym zadaniem jest leczenie
alkoholizmu lub innych uzale偶nie艅.
21)
Hospitalizacja - leczenie w szpitalu trwaj膮ce co najmniej
24 godziny, wywo艂ane nast臋pstwami nag艂ego zachorowania lub
nieszcz臋艣liwego wypadku.
II.
Przedmiot ubezpieczenia
搂 5
1. Ubezpieczeniem obj臋te s膮 nast臋puj膮ce rodzaje pojazd贸w:
1)
motocykle o pojemno艣ci silnika powy偶ej 50 cm3,
2)
samochody osobowe,
3)
samochody ci臋偶arowo-osobowe i ci臋偶arowe o 艂adowno艣ci
do 2 ton,
4)
przyczepy kempingowe,
5)
przyczepy o dopuszczalnej 艂adowno艣ci do 500 kg.
6
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
Organizator
3) Przejazd Ubezpieczonego - Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie i pokrycie koszt贸w przejazdu Ubezpieczonego
do miejsca zamieszkania na terytorium RP lub do celu podr贸偶y, je偶eli
pojazd nie mo偶e zosta膰 naprawiony w punkcie obs艂ugi w ci膮gu 3 dni
od zaj艣cia zdarzenia lub je偶eli odnalezienie pojazdu po kradzie偶y nie
jest mo偶liwe tego samego dnia. 艢wiadczenie w postaci przejazdu
Ubezpieczonego do celu podr贸偶y przys艂uguje jedynie wtedy, je偶eli
koszt przejazdu do celu podr贸偶y nie przewy偶sza kosztu przejazdu
do miejsca zamieszkania. Przejazd Ubezpieczonego odbywa si臋 na
warunkach okre艣lonych w 搂 12 pkt 1.
4) Zakwaterowanie - Centrum Pomocy Generali zorganizuje i op艂aci
rezerwacj臋 oraz pobyt Ubezpieczonego w hotelu dwu-lub
trzygwiazdkowym do czasu naprawienia lub odnalezienia pojazdu,
ale przez maksymalnie 3 doby oraz zorganizuje i op艂aci transport
Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia, z punktu obs艂ugi lub
z posterunku policji do hotelu, je偶eli usuni臋cie przyczyny
unieruchomienia pojazdu lub jego odnalezienie po kradzie偶y nie jest
mo偶liwe w dniu zdarzenia. Wyboru hotelu dokonuje Centrum Pomocy
Generali. 艢wiadczenie przys艂uguje tak偶e pasa偶erom w przypadku
hospitalizacji kierowcy, je偶eli 偶aden z pasa偶er贸w nie posiada prawa
jazdy lub nie mo偶e kierowa膰 pojazdem. 艢wiadczenie nie przys艂uguje,
je偶eli zdarzenie mia艂o miejsce w odleg艂o艣ci do 75 km w linii powietrznej
od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Je偶eli Ubezpieczony
korzysta ze 艣wiadczenia 鈥濸rzejazd Ubezpieczonego鈥, 鈥濳ierowca
zast臋pczy鈥, 鈥濸ojazd zast臋pczy鈥 lub 鈥濷pieka nad dzie膰mi鈥 i nie mo偶e
skorzysta膰 z niego tego samego dnia, w贸wczas przys艂uguje mu jeden
nocleg w hotelu.
5) Kierowca zast臋pczy - Centrum Pomocy Generali zapewni us艂ug臋
kierowcy zast臋pczego, kt贸ry przewiezie Ubezpieczonego do miejsca
zamieszkania na terenie RP lub do celu podr贸偶y, je偶eli wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku lub nag艂ego zachorowania nast膮pi艂 zgon
kierowcy lub kierowca jest hospitalizowany d艂u偶ej ni偶 3 dni, lub nie
mo偶e prowadzi膰 pojazdu, co pisemnie potwierdzi lekarz prowadz膮cy
leczenie. Us艂uga kierowcy zast臋pczego przys艂uguje jedynie
w przypadku, gdy 偶aden z pasa偶er贸w nie posiada prawa jazdy lub nie
mo偶e kierowa膰 pojazdem. 艢wiadczenie w postaci przewozu do celu
podr贸偶y przys艂uguje, je偶eli koszt przewozu do celu podr贸偶y nie
przekracza kosztu przewozu do miejsca zamieszkania. Koszty paliwa
i op艂at drogowych ponosi Ubezpieczony. 艢wiadczenie przys艂uguje
9
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
Generali udzieli Ubezpieczonemu informacji o rekomendowanych
przez Centrum Pomocy Generali
-
firmach 艣wiadcz膮cych us艂ugi pomocy drogowej,
-
punktach wulkanizacji opon,
-
punktach sprzeda偶y akcesori贸w motoryzacyjnych.
Serwisant
2) Naprawa na trasie - W przypadku unieruchomienia pojazdu
w nast臋pstwie zdarzenia obj臋tego ochron膮, Pilot dokona naprawy
pojazdu na trasie, je偶eli naprawa pojazdu na trasie jest mo偶liwa
w ci膮gu 60 min. Koszty cz臋艣ci zamiennych wykorzystanych
do naprawy ponosi Ubezpieczony.
3) Holowanie do punktu obs艂ugi - Pilot odholuje pojazd do najbli偶szego
punktu obs艂ugi, je偶eli naprawa pojazdu na trasie w ci膮gu 60 min. nie
jest mo偶liwa.
4)
Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej - Pilot odholuje pojazd
osoby poszkodowanej w wypadku do najbli偶szego punktu obs艂ugi,
je偶eli istniej膮 przes艂anki do twierdzenia, 偶e b臋dzie zachodzi艂a
odpowiedzialno艣膰 Generali z tytu艂u OC komunikacyjnego.
搂 9
1. Ubezpieczeniem w wariancie Assistance Komfort obj臋te s膮
nast臋puj膮ce zdarzenia powsta艂e na terytorium RP:
1)
wypadek,
2)
kradzie偶,
3)
awaria,
4)
wypadek losowy.
2. Suma ubezpieczenia dla jednego zdarzenia wynosi 3.000 z艂.
3. Ubezpieczenie Assistance Komfort obejmuje wszystkie 艣wiadczenia
assistance przys艂uguj膮ce w przypadku wariantu Assistance Standard
oraz ponadto:
Serwisant
1) Dostarczenie paliwa - Pilot dostarczy w艂a艣ciwe paliwo w ilo艣ci
pozwalaj膮cej na dojechanie do najbli偶szej czynnej stacji paliw, je偶eli
brak paliwa uniemo偶liwia Ubezpieczonemu kontynuacj臋 podr贸偶y
pojazdem. Koszty paliwa ponosi Ubezpieczony.
2) Pomoc w wypadkach losowych - Pilot dokona na miejscu zdarzenia
niezb臋dnych napraw, je偶eli mia艂 miejsce wypadek losowy. Koszty
cz臋艣ci zamiennych wykorzystanych do naprawy ponosi Ubezpieczony.
8
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
koszt贸w przejazdu Ubezpieczonego, a waga baga偶u przypadaj膮cego
na jedn膮 osob臋 w wieku powy偶ej 16 lat nie przekracza 20 kg , za艣
waga baga偶u przypadaj膮cego na jedn膮 osob臋 w wieku poni偶ej 16 lat
nie przekracza 10 kg.
9) Sprowadzenie pojazdu - Centrum Pomocy Generali w terminie
do 14 dni od dnia zdarzenia zorganizuje i op艂aci sprowadzenie pojazdu
przez kierowc臋 zast臋pczego lub holowanie pojazdu do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP, je偶eli kierowca przez
d艂u偶ej ni偶 7 dni nie mo偶e kontynuowa膰 jazdy wskutek nieszcz臋艣liwego
wypadku, nag艂ego zachorowania oraz w przypadku zgonu kierowcy.
艢wiadczenie w postaci sprowadzenia pojazdu przys艂uguje, gdy
zdarzenie mia艂o miejsce w odleg艂o艣ci ponad 75 km w linii powietrznej
od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, a 偶aden z pasa偶er贸w nie
posiada prawa jazdy i nie mo偶e kierowa膰 pojazdem. Centrum Pomocy
Generali decyduje o trasie i sposobie sprowadzenia pojazdu.
10) Holowanie pojazdu do innego punktu obs艂ugi lub do punktu
obs艂ugi w miejscu zamieszkania - Je偶eli pojazd nie mo偶e zosta膰
naprawiony w najbli偶szym punkcie obs艂ugi w spos贸b umo偶liwiaj膮cy
bezpieczn膮 i zgodn膮 z przepisami kontynuacj臋 jazdy, to Centrum
Pomocy Generali zorganizuje i op艂aci holowanie pojazdu do innego
odpowiedniego punktu obs艂ugi wed艂ug wyboru Centrum Pomocy
Generali, a gdy naprawa prowizoryczna w innym punkcie obs艂ugi
nie b臋dzie mo偶liwa, pojazd zostanie odholowany do punktu obs艂ugi
najbli偶szego od miejsca zamieszkania w艂a艣ciciela pojazdu. Decyzj臋
o tym, czy pojazd b臋dzie holowany do innego punktu obs艂ugi, czy
do punktu obs艂ugi najbli偶szego od miejsca zamieszkania w艂a艣ciciela
podejmuje Centrum Pomocy Generali w porozumieniu
z Ubezpieczonym.
11) Parking - Centrum Pomocy Generali zorganizuje i op艂aci post贸j
pojazdu na parkingu strze偶onym, je偶eli pojazd zosta艂 unieruchomiony
w zwi膮zku ze zdarzeniem obj臋tym ubezpieczeniem. Centrum Pomocy
Generali zorganizuje i op艂aci post贸j pojazdu maksymalnie przez okres
10 dni, ale nie d艂u偶ej ni偶 do czasu, w kt贸rym b臋dzie on m贸g艂 zosta膰
umieszczony w warsztacie naprawczym lub odholowany do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego.
搂 10
1. Ubezpieczeniem w wariancie Assistance Lux obj臋te s膮 nast臋puj膮ce
zdarzenia powsta艂e na terytorium RP oraz Albanii, Andory, Austrii,
Belgii, Bia艂orusi, Bo艣ni i Hercegowiny, Bu艂garii, Chorwacji, Cypru,
11
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
maksymalnie na okres 3 dni. O trasie podr贸偶y decyduje Centrum
Pomocy Generali. Centrum Pomocy Generali zapewni ponadto
przejazd Ubezpieczonego na warunkach okre艣lonych w 搂 12 pkt 1,
je偶eli na skutek braku miejsca w poje藕dzie ze wzgl臋du na
zaanga偶owanie kierowcy zast臋pczego Ubezpieczony utraci艂 mo偶liwo艣膰
przejazdu ubezpieczonym pojazdem.
6) Opieka nad dzie膰mi - Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie i pokrycie koszt贸w zakwaterowania i powrotu
do miejsca zamieszkania na terytorium RP niepe艂noletnich dzieci
znajduj膮cych si臋 pod wy艂膮czn膮 opiek膮 Ubezpieczonego oraz
wy偶ywienia i opieki nad dzie膰mi podczas powrotu, je偶eli nast膮pi艂 zgon
kierowcy wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku lub nag艂ego zachorowania
lub gdy kierowca jest hospitalizowany d艂u偶ej ni偶 3 dni wskutek
nieszcz臋艣liwego wypadku lub nag艂ego zachorowania. Przejazd dzieci
odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w 搂 12 pkt 1. Centrum Pomocy
Generali decyduje o trasie powrotu dzieci. Koszty powrotu dzieci
pokrywane s膮 przez Centrum Pomocy Generali wy艂膮cznie
w przypadku, gdy powr贸t dzieci nie m贸g艂 nast膮pi膰 przy wykorzystaniu
wcze艣niej zaplanowanego 艣rodka transportu.
7) Transport przyczepy - Pilot przetransportuje do miejsca zamieszkania
w艂a艣ciciela pojazdu lub do celu podr贸偶y ci膮gni臋t膮 przez pojazd
przyczep臋 kempingow膮 lub towarow膮 o dopuszczalnej 艂adowno艣ci
do 500 kg, je偶eli pojazd zosta艂 skradziony i nie odnaleziony w terminie
3 dni od momentu zg艂oszenia kradzie偶y policji lub je偶eli pojazd zosta艂
uszkodzony w takim zakresie, 偶e nie nadaje si臋 on do naprawy
i zostanie z艂omowany lub b臋dzie holowany do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego. 艢wiadczenie w postaci transportu przyczepy do celu
podr贸偶y przys艂uguje, je偶eli koszt transportu do celu podr贸偶y nie
przekracza kosztu transportu do miejsca zamieszkania.
8) Transport baga偶u - Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie i pokrycie koszt贸w transportu przewo偶onego przez
Ubezpieczonego baga偶u o wadze nie przekraczaj膮cej 500 kg
do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium RP lub
do celu podr贸偶y, je偶eli pojazd nie mo偶e zosta膰 naprawiony w punkcie
obs艂ugi w ci膮gu 3 dni lub odnalezienie pojazdu po kradzie偶y nie jest
mo偶liwe tego samego dnia. 艢wiadczenie w postaci transportu baga偶u
do celu podr贸偶y przys艂uguje, je偶eli koszt transportu do celu podr贸偶y
nie przewy偶sza kosztu transportu do miejsca zamieszkania.
艢wiadczenie w postaci transportu baga偶u nie przys艂uguje, je偶eli
Centrum Pomocy Generali zapewnia zorganizowanie i pokrycie
10
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
3) Przekazanie informacji - Centrum Pomocy Generali przeka偶e
niezb臋dne informacje osobie bliskiej, zak艂adowi pracy lub innej
wskazanej osobie, je偶eli z powodu zdarzenia obj臋tego ubezpieczeniem
nast膮pi op贸藕nienie lub zmiana przebiegu podr贸偶y Ubezpieczonego.
Organizator
4) Poszukiwanie przez media - Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie i pokrycie koszt贸w poinformowania Ubezpieczonego
przez media publiczne o konieczno艣ci natychmiastowego powrotu
do domu, je偶eli mia艂o miejsce nieszcz臋艣liwe zdarzenie w miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego i konieczne jest poinformowanie
Ubezpieczonego o zaistnia艂ym zdarzeniu przy wykorzystaniu medi贸w
publicznych, co pisemnie po艣wiadczy lekarz lub odpowiednie w艂adze
(policja, stra偶 po偶arna) w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego.
Poszukiwanie jest przeprowadzane na wniosek osoby bliskiej lub
odpowiednich w艂adz. 艢wiadczenie poszukiwania przez media
przys艂uguje, je偶eli Ubezpieczony jest pojazdem w podr贸偶y trwaj膮cej
d艂u偶ej ni偶 3 doby.
5) Odwiezienie zwierz膮t - Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie i pokrycie koszt贸w powrotu do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego na terenie RP zwierz膮t domowych znajduj膮cych si臋
pod wy艂膮czn膮 opiek膮 Ubezpieczonego oraz pokrywa koszty
wy偶ywienia i opieki nad zwierz臋tami podczas powrotu, je偶eli nast膮pi艂
zgon Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku lub nag艂ego
zachorowania lub gdy Ubezpieczony jest hospitalizowany d艂u偶ej ni偶
3 dni wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku lub nag艂ego zachorowania.
Przew贸z zwierz膮t odbywa si臋 艣rodkiem transportu wed艂ug wyboru
Centrum Pomocy Generali. 艢wiadczenie w postaci odwiezienia
zwierz膮t przys艂uguje jedynie wtedy, gdy osoba wskazana przez
Ubezpieczonego lub osob臋 blisk膮 zagwarantuje opiek臋 nad
zwierz臋tami w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. 艢wiadczenie nie
przys艂uguje, je偶eli waga jednego zwierz臋cia przekracza 150 kg.
Centrum Pomocy Generali nie organizuje i nie pokrywa koszt贸w opieki
weterynaryjnej oraz hotelu dla zwierz膮t.
6) Pojazd zast臋pczy - Centrum Pomocy Generali zapewni w miar臋
mo偶liwo艣ci lokalnych pojazd zast臋pczy, je偶eli dokonanie naprawy
pojazdu nie jest mo偶liwe w ci膮gu jednego dnia lub je偶eli pojazd zosta艂
skradziony. Okres udost臋pnienia pojazdu zast臋pczego wynosi najwy偶ej
3 dni i nie mo偶e przekroczy膰 czasu naprawy pojazdu lub odzyskania
go po kradzie偶y. W przypadku pojazdu osobowego Centrum Pomocy
13
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii,
Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, 艁otwy, Macedonii,
Malty, Mo艂dawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji
(w cz臋艣ci europejskiej), Rumunii, San Marino, Serbii i Czarnog贸ry,
S艂owacji, S艂owenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (cz臋艣ci europejskiej),
Ukrainy, Watykanu, W臋gier, Wielkiej Brytanii, W艂och:
1)
wypadek,
2)
awaria,
3)
kradzie偶,
4)
wypadek losowy,
5)
nieszcz臋艣liwe zdarzenie w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego.
W ka偶dym przypadku ubezpieczeniem nie s膮 obj臋te zdarzenia maj膮ce
miejsce w krajach, na terenie kt贸rych prowadzone s膮 dzia艂ania
wojenne.
2. Suma ubezpieczenia dla jednego zdarzenia wynosi 45.000 z艂.
3. Ubezpieczenie Assistance Lux obejmuje wszystkie 艣wiadczenia
assistance przys艂uguj膮ce w przypadku wariant贸w Assistance Standard
i Assistance Komfort oraz ponadto:
Doradca
1) Informacje potrzebne w razie wyjazdu za granic臋 - Centrum Pomocy
Generali udzieli Ubezpieczonemu informacji potrzebnych w razie
wyjazdu do pa艅stw, w kt贸rych obowi膮zuje ubezpieczenie
Lew Pomocnik. Udzielane informacje mog膮 dotyczy膰 nast臋puj膮cych
temat贸w:
-
pogoda,
-
ceny autostrad,
-
kursy walut,
-
podstawowe r贸偶nice w przepisach drogowych,
-
podstawowe przepisy celne,
-
adresy polskich plac贸wek dyplomatycznych,
-
post臋powanie i procedury w razie wypadku samochodowego,
-
艣wi臋ta pa艅stwowe i ko艣cielne.
2) Informacje o rekomendowanych wypo偶yczalniach - Centrum
Pomocy Generali udzieli Ubezpieczonemu informacji dotycz膮cych
rekomendowanych przez Centrum Pomocy Generali wypo偶yczalni
pojazd贸w oraz mo偶liwo艣ci zarezerwowania pojazdu zast臋pczego na
koszt Ubezpieczonego, niezale偶nie od tego, czy zasz艂o zdarzenie
obj臋te ubezpieczeniem.
12
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
zlecenie Centrum Pomocy Generali. W tym przypadku Ubezpieczony
zobowi膮zany jest do pokrycia koszt贸w specjalistycznej pomocy oraz
poinformowania o tym Centrum Pomocy Generali w dniu zdarzenia.
Nast臋pnie w terminie 7 dni od zaj艣cia zdarzenia lub 7 dni od powrotu
do RP, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od zaj艣cia zdarzenia,
Ubezpieczony winien z艂o偶y膰 w Centrum Pomocy Generali wniosek
o refundacj臋. Centrum Pomocy Generali refunduje koszty
do r贸wnowarto艣ci 2000 z艂 w terminie 30 dni od z艂o偶enia wniosku
o refundacj臋 zawieraj膮cego oryginalne rachunki. Refundacja nast臋puje
w z艂otych polskich wg 艣redniego kursu walut obcych NBP
obowi膮zuj膮cego w dniu zdarzenia.
10) Op艂acenie naprawy pojazdu - Centrum Pomocy Generali op艂aci
napraw臋 pojazdu, je偶eli Ubezpieczony zobowi膮zany jest pokry膰 koszty
naprawy pojazdu za granic膮, a nie dysponuje odpowiedni膮 ilo艣ci膮
艣rodk贸w finansowych. Op艂acenie naprawy pojazdu traktowane jest jak
bezgot贸wkowa po偶yczka, kt贸ra nie mo偶e przekroczy膰 r贸wnowarto艣ci
5.000 z艂 wg 艣redniego kursu walut obcych NBP z dnia postawienia
艣rodk贸w do dyspozycji Ubezpieczonego. Po偶yczka udzielana jest na
warunkach okre艣lonych w 搂 12 pkt 2.
11) Przesy艂ka cz臋艣ci zamiennych - Centrum Pomocy Generali
zorganizuje i op艂aci przesy艂k臋 cz臋艣ci zamiennych niezb臋dnych
do dokonania naprawy pojazdu umo偶liwiaj膮cej bezpieczn膮 i zgodn膮
z przepisami kontynuacj臋 jazdy, je偶eli cz臋艣ci zamienne niezb臋dne
do naprawy nie s膮 dost臋pne w punkcie obs艂ugi i punkt obs艂ugi nie jest
w stanie sprowadzi膰 cz臋艣ci w przeci膮gu 3 dni. Centrum Pomocy
Generali nie ponosi koszt贸w cz臋艣ci zamiennych oraz nie ponosi
odpowiedzialno艣ci za termin sprowadzenia cz臋艣ci, za przerwanie
produkcji i brak mo偶liwo艣ci sprowadzenia cz臋艣ci zamiennych.
12) Z艂omowanie pojazdu - Na potwierdzony notarialnie wniosek
w艂a艣ciciela pojazdu Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie i pokrycie koszt贸w legalnego z艂omowania pojazdu
oraz formalno艣ci zwi膮zanych ze z艂omowaniem, je偶eli wypadek mia艂
miejsce za granic膮 i gdy naprawa lub holowanie s膮 zdaniem Generali
ekonomicznie nieuzasadnione.
13)
Pomoc w formalno艣ciach oraz w wype艂nianiu deklaracji
wypadkowej - Centrum Pomocy Generali udzieli Ubezpieczonemu
telefonicznej pomocy podczas wype艂niania deklaracji wypadkowej oraz
poinformuje go o formalno艣ciach zwi膮zanych ze zg艂aszaniem wypadku
w danym kraju, je偶eli mia艂 miejsce wypadek. Je偶eli wypadek mia艂
miejsce za granic膮, Centrum Pomocy Generali mo偶e zapewni膰
15
Generali zapewni pojazd zast臋pczy o klasie por贸wnywalnej
z pojazdem Ubezpieczonego, lecz o pojemno艣ci silnika
nie przekraczaj膮cej 2000 cm3. W przypadku pojazdu dostawczego
Centrum Pomocy Generali zapewni Ubezpieczonemu pojazd tej samej
klasy lub zrefunduje Ubezpieczonemu zrycza艂towane koszty wynajmu
pojazdu zast臋pczego w wysoko艣ci 300 z艂 za ka偶dy dzie艅. W przypadku
skorzystania przez Ubezpieczonego z rycza艂tu jest on zobowi膮zany
do poinformowania Centrum Pomocy Generali o zamiarze wynaj臋cia
pojazdu oraz do samodzielnego pokrycia koszt贸w wynaj臋cia pojazdu
zast臋pczego. Nast臋pnie w terminie 7 dni od powrotu do RP, ale nie
p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od zaj艣cia zdarzenia, Ubezpieczony
winien z艂o偶y膰 w Centrum Pomocy Generali wniosek o refundacj臋.
Centrum Pomocy Generali refunduje zrycza艂towane koszty w terminie
30 dni od z艂o偶enia wniosku o refundacj臋.
W przypadku pojazdu inwalidzkiego specjalnie zaadaptowanego
Centrum Pomocy Generali zapewni pojazd zast臋pczy z kierowc膮, je偶eli
偶aden z pasa偶er贸w nie mo偶e prowadzi膰 tego pojazdu. 艢wiadczenia
w postaci pojazdu zast臋pczego nie obejmuj膮 koszt贸w paliwa, op艂at
drogowych i innych op艂at.
7) Odbi贸r pojazdu - Centrum Pomocy Generali zapewni zorganizowanie
oraz pokrycie koszt贸w przejazdu w艂a艣ciciela lub osoby przez niego
upowa偶nionej w celu odebrania pojazdu po naprawie lub odzyskanego
po kradzie偶y, je偶eli pojazd zosta艂 odzyskany po kradzie偶y lub zosta艂
naprawiony w miejscu oddalonym o ponad 75 km w linii powietrznej
od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 艢wiadczenie w postaci
odbioru pojazdu przys艂uguje, je偶eli okres pomi臋dzy zg艂oszeniem
kradzie偶y, a jego odnalezieniem lub pomi臋dzy awari膮/wypadkiem,
a zako艅czeniem naprawy przekroczy艂 3 dni. Przejazd w艂a艣ciciela
pojazdu odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w 搂 12 pkt 1.
8)
Dostarczenie i monta偶 艂a艅cuch贸w na ko艂a -Centrum Pomocy
Generali zapewni dostarczenie i monta偶 na ko艂ach ubezpieczonego
pojazdu odpowiednich 艂a艅cuch贸w, je偶eli warunki pogodowe nie
pozwalaj膮 na bezpieczn膮 kontynuacj臋 jazdy bez 艂a艅cuch贸w, a pojazd
nie jest w nie wyposa偶ony. 艢wiadczenie przys艂uguje jeden raz w roku.
Koszty 艂a艅cuch贸w ponosi Ubezpieczony.
9) Specjalistyczna pomoc na autostradzie - Centrum Pomocy Generali
zwr贸ci Ubezpieczonemu koszty specjalistycznej pomocy, je偶eli mia艂o
miejsce unieruchomienie pojazdu na autostradzie i Ubezpieczony
skorzysta艂 z pomocy specjalnych s艂u偶b drogowych maj膮cych wy艂膮czne
prawo do udzielania pomocy na autostradzie i nie dzia艂aj膮cych na
14
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
z maj膮cym miejsce za granic膮 wypadkiem drogowym
lub wykroczeniem przeciwko obowi膮zuj膮cym miejscowo prawem
o ruchu drogowym. Wysoko艣膰 po偶yczki nie mo偶e przekracza膰
r贸wnowarto艣ci 10.000 z艂 wg 艣redniego kursu walut obcych NBP z dnia
przelewu 艣rodk贸w do dyspozycji Ubezpieczonego. Po偶yczka udzielana
jest na warunkach okre艣lonych w 搂 12 pkt 2. Odpowiedzialno艣ci膮
Generali nie s膮 obj臋te wszelkie 艣wiadczenia zwi膮zane z prac膮
zawodow膮 lub ze spraw膮 karn膮 Ubezpieczonego. Generali nie
odpowiada za dzia艂ania podejmowane przez prawnika.
18) Zapewnienie pomocy prawnej - Centrum Pomocy Generali pomo偶e
Ubezpieczonemu znale藕膰 i nawi膮za膰 kontakt z prawnikiem, kt贸ry
b臋dzie reprezentowa艂 go w post臋powaniu s膮dowym, je偶eli przeciwko
Ubezpieczonemu wszcz臋to za granic膮 post臋powanie w zwi膮zku
z maj膮cym miejsce za granic膮 wypadkiem drogowym lub
wykroczeniem przeciwko obowi膮zuj膮cym miejscowo przepisom ruchu
drogowego. Odpowiedzialno艣ci膮 Generali nie s膮 obj臋te wszelkie
艣wiadczenia zwi膮zane z prac膮 zawodow膮 lub ze spraw膮 karn膮
Ubezpieczonego. Generali nie odpowiada za dzia艂ania podejmowane
przez prawnika.
Medyk
19) Informacja o lekarzu - Centrum Pomocy Generali udzieli
Ubezpieczonemu informacji o adresie odpowiedniej plac贸wki
medycznej w razie nag艂ego zachorowania lub nieszcz臋艣liwego
wypadku Ubezpieczonego za granic膮 w przypadkach nie
wymagaj膮cych transportu medycznego.
20) Transport medyczny - W przypadku nag艂ego zachorowania
lub nieszcz臋艣liwego wypadku Ubezpieczonego za granic膮
Centrum Pomocy Generali zapewni zorganizowanie i pokrycie
udokumentowanych koszt贸w:
a)
transportu Ubezpieczonego 艣rodkiem transportu odpowiednim
do stanu zdrowia Ubezpieczonego z miejsca nieszcz臋艣liwego
wypadku lub nag艂ego zachorowania do najbli偶szego szpitala lub
plac贸wki s艂u偶by zdrowia, o ile wymaga tego stan zdrowia
Ubezpieczonego,
b)
transportu Ubezpieczonego do innego szpitala, je偶eli plac贸wka
medyczna, w kt贸rej Ubezpieczony jest hospitalizowany nie
zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz膮cego leczenie,
po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Generali,
17
telefoniczny serwis t艂umacza, kt贸ry pomo偶e Ubezpieczonemu podczas
dope艂niania ww. formalno艣ci.
14) Po偶yczka w przypadku utraty baga偶u - Centrum Pomocy Generali
udzieli Ubezpieczonemu nieoprocentowanej po偶yczki, je偶eli
Ubezpieczony utraci艂 za granic膮 baga偶 w zwi膮zku ze zdarzeniem
obj臋tym ochron膮 ubezpieczeniow膮. Warunkiem udzielenia po偶yczki
jest zg艂oszenie zdarzenia odpowiednim w艂adzom i przed艂o偶enie przez
Ubezpieczonego pisemnego za艣wiadczenia (wystawionego przez
odpowiednie w艂adze) o zg艂oszeniu utraty baga偶u. Wysoko艣膰 po偶yczki
nie mo偶e przekracza膰 r贸wnowarto艣ci 2.000 z艂 wg 艣redniego kursu
walut obcych NBP z dnia postawienia 艣rodk贸w do dyspozycji
Ubezpieczonego. Po偶yczka udzielana jest na warunkach okre艣lonych
w 搂 12 pkt 2.
15) Pomoc w otrzymaniu dokument贸w zast臋pczych - Centrum Pomocy
Generali udzieli Ubezpieczonemu pomocy w otrzymaniu dokument贸w
zast臋pczych, poniesie koszty urz臋dowe, koszty transportu
dokument贸w oraz ewentualnego przejazdu Ubezpieczonego
poci膮giem lub autobusem wed艂ug wyboru Centrum Pomocy Generali
do polskiej plac贸wki konsularnej wystawiaj膮cej dokumenty zast臋pcze,
je偶eli w zwi膮zku ze zdarzeniem obj臋tym ubezpieczeniem maj膮cym
miejsce za granic膮 Ubezpieczony utraci艂 dokumenty niezb臋dne
do kontynuacji podr贸偶y. 艢wiadczenie przys艂uguje po zg艂oszeniu utraty
dokument贸w odpowiednim w艂adzom i po przed艂o偶eniu przez
Ubezpieczonego pisemnego za艣wiadczenia o zg艂oszeniu utraty
dokument贸w odpowiednim w艂adzom.
16) Z艂o偶enie kaucji - Centrum Pomocy Generali udzieli
nieoprocentowanej po偶yczki polegaj膮cej na z艂o偶eniu w imieniu
Ubezpieczonego kaucji wymaganej przez prawodawstwo danego kraju
w celu uzyskania zwolnienia z aresztu, je偶eli Ubezpieczony zosta艂
aresztowany za granic膮 w zwi膮zku z maj膮cym miejsce za granic膮
wypadkiem, w kt贸rym uczestniczy艂. Wysoko艣膰 po偶yczki nie mo偶e
przekracza膰 r贸wnowarto艣ci 45.000 z艂 wg 艣redniego kursu walut obcych
NBP z dnia przelewu 艣rodk贸w do dyspozycji Ubezpieczonego.
Po偶yczka udzielana jest na warunkach okre艣lonych w 搂 12 pkt 2.
Odpowiedzialno艣ci膮 Generali nie s膮 obj臋te wszelkie 艣wiadczenia
zwi膮zane z prac膮 zawodow膮 lub ze spraw膮 karn膮 Ubezpieczonego.
17) Honorarium prawnika - Centrum Pomocy Generali udzieli
Ubezpieczonemu nieoprocentowanej po偶yczki, polegaj膮cej na
op艂aceniu honorarium reprezentuj膮cego go prawnika, je偶eli przeciwko
Ubezpieczonemu wszcz臋to za granic膮 post臋powanie w zwi膮zku
16
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
za granic膮. 艢wiadczenie dostarczenia lekarstwa przys艂uguje jedynie
wtedy, gdy danego lekarstwa nie mo偶na naby膰 w pa艅stwie, w kt贸rym
dosz艂o do zachorowania lub wypadku i gdy nie mo偶na tam naby膰
lek贸w o podobnym dzia艂aniu. Centrum Pomocy Generali mo偶e
uzale偶ni膰 dostarczenie lekarstwa od wynik贸w konsultacji lekarza
Centrum Pomocy Generali z lekarzem prowadz膮cym leczenie.
24) Wizyta osoby bliskiej - Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie oraz pokrycie koszt贸w podr贸偶y do miejsca
hospitalizacji Ubezpieczonego i z powrotem do RP jednej osoby
bliskiej wezwanej przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu
w przypadku jego hospitalizacji wskutek nag艂ego zachorowania lub
nieszcz臋艣liwego wypadku. Centrum Pomocy Generali zapewni tak偶e
zakwaterowanie osoby bliskiej w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym
przez okres nie d艂u偶szy ni偶 7 dni. Wizyta osoby bliskiej przys艂uguje,
je偶eli okres hospitalizacji Ubezpieczonego przekracza 7 dni oraz je偶eli
obecno艣膰 osoby wezwanej do opieki jest konieczna i potwierdzona na
pi艣mie przez lekarza prowadz膮cego leczenie. Przejazd osoby bliskiej
odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w 搂 12 pkt 1. 艢wiadczenie
w postaci wizyty osoby bliskiej mo偶e by膰 wykorzystane tylko jeden raz
w odniesieniu do jednego zdarzenia. 艢wiadczenie nie przys艂uguje, je艣li
Ubezpieczonemu towarzyszy w podr贸偶y osoba pe艂noletnia.
25) Opieka osoby towarzysz膮cej - Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie i pokrycie koszt贸w zakwaterowania towarzysz膮cej
Ubezpieczonemu w podr贸偶y pe艂noletniej osoby, kt贸ra b臋dzie
opiekowa膰 si臋 Ubezpieczonym w miejscu jego hospitalizacji oraz jej
powrotu do RP. Centrum Pomocy Generali zapewni ponadto
zakwaterowanie osoby towarzysz膮cej przez okres nie d艂u偶szy ni偶 7 dni
w hotelu dwu-lub trzygwiazdkowym. Opieka osoby towarzysz膮cej
przys艂uguje w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek
nag艂ego zachorowania lub nieszcz臋艣liwego wypadku trwaj膮cej przez
okres d艂u偶szy ni偶 7 dni, o ile obecno艣膰 osoby towarzysz膮cej jest
konieczna i potwierdzona na pi艣mie przez lekarza prowadz膮cego
leczenie. Przejazd osoby towarzysz膮cej odbywa si臋 na warunkach
okre艣lonych w 搂 12 pkt 1. 艢wiadczenie mo偶e by膰 wykorzystane tylko
jeden raz w odniesieniu do jednego zdarzenia. Koszty powrotu do RP
osoby towarzysz膮cej Ubezpieczonemu pokrywane s膮 przez Centrum
Pomocy Generali wy艂膮cznie w przypadku, gdy powr贸t osoby
towarzysz膮cej Ubezpieczonemu nie m贸g艂 nast膮pi膰 przy wykorzystaniu
wcze艣niej zaplanowanego 艣rodka transportu.
19
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
c)
transportu Ubezpieczonego do RP - do plac贸wki s艂u偶by zdrowia
lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego stan zdrowia
Ubezpieczonego oraz gdy transport ten odbywa si臋 zgodnie
z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz膮cego leczenie,
zaakceptowanym przez Centrum Pomocy Generali; o wyborze
miejsca, do kt贸rego odbywa si臋 transport decyduje Centrum
Pomocy Generali,
d)
wynagrodzenia personelu medycznego podczas transportu do RP
- do plac贸wki s艂u偶by zdrowia lub miejsca zamieszkania, kt贸ry
odbywa si臋 艣rodkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia
Ubezpieczonego, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
prowadz膮cego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Pomocy
Generali; o wyborze miejsca, do kt贸rego odb臋dzie si臋 transport,
decyduje Centrum Pomocy Generali.
21) Badanie i zabiegi ambulatoryjne - Centrum Pomocy Generali zapewni
zorganizowanie i pokrycie udokumentowanych koszt贸w badania
i zabieg贸w ambulatoryjnych w przypadku nag艂ego zachorowania lub
nieszcz臋艣liwego wypadku Ubezpieczonego za granic膮. Centrum
Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty tylko tych bada艅, kt贸rych
nie mo偶na by艂o ze wzgl臋du na stan zdrowia Ubezpieczonego od艂o偶y膰
do czasu powrotu do RP. W przypadku gdy koszty leczenia nie
przekrocz膮 r贸wnowarto艣ci 100 z艂 wg 艣redniego kursu walut obcych
NBP w dniu zdarzenia, Ubezpieczony jest zobowi膮zany pokry膰 je sam.
22) Hospitalizacja - Centrum Pomocy Generali zapewni zorganizowanie
i pokrycie udokumentowanych koszt贸w pobytu w szpitalu, tj. leczenia,
zabieg贸w i operacji w przypadku nag艂ego zachorowania lub
nieszcz臋艣liwego wypadku Ubezpieczonego za granic膮. Centrum
Pomocy Generali zapewni zorganizowanie i pokrycie koszt贸w jedynie
takich zabieg贸w, operacji i leczenia, kt贸rych przeprowadzenia nie
mo偶na by艂o ze wzgl臋du na stan zdrowia Ubezpieczonego od艂o偶y膰
do czasu powrotu do RP. Centrum Pomocy Generali dokonuje wyboru
szpitala, kt贸ry najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego,
rezerwuje miejsce i, je艣li stan zdrowia Ubezpieczonego tego wymaga,
organizuje dow贸z do szpitala 艣rodkiem transportu sanitarnego,
informuje szpital o warunkach p艂atno艣ci oraz pozostaje w ci膮g艂ym
kontakcie ze szpitalem.
23) Dostarczenie lekarstwa - Centrum Pomocy Generali zorganizuje
i op艂aci dostarczenie Ubezpieczonemu lekarstwa koniecznego
dla ratowania 偶ycia Ubezpieczonego w przypadku nag艂ego
zachorowania lub nieszcz臋艣liwego wypadku Ubezpieczonego
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
18
background image
21
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
26) Transport zw艂ok lub koszty pogrzebu - W przypadku 艣mierci
Ubezpieczonego za granic膮 wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku lub
nag艂ego zachorowania Centrum Pomocy Generali pokryje koszty
poch贸wku za granic膮 do wysoko艣ci r贸wnowarto艣ci 2000 z艂 wg
艣redniego kursu walut obcych NBP w dniu dokonania p艂atno艣ci lub
zapewni zorganizowanie i pokrycie koszt贸w transportu zw艂ok
do miejsca poch贸wku w RP, pod warunkiem, 偶e koszty te nie zostan膮
pokryte z innych 藕r贸de艂.
搂 11
1. Nie mo偶na 艂膮czy膰 ze sob膮 nast臋puj膮cych 艣wiadcze艅:
1)
kierowca zast臋pczy, odwiezienie dzieci, pojazd zast臋pczy
i przejazd Ubezpieczonego,
2)
kierowca zast臋pczy, sprowadzenie pojazdu, odbi贸r pojazdu,
holowanie pojazdu do miejsca zamieszkania i z艂omowanie
pojazdu,
3)
transport baga偶u i pojazd zast臋pczy,
4)
wizyta osoby bliskiej i opieka osoby towarzysz膮cej.
搂 12
1. Przejazd organizowany i op艂acany przez Centrum Pomocy Generali
odbywa si臋 poci膮giem w pierwszej klasie lub autobusem wed艂ug
wyboru Centrum Pomocy Generali. W przypadku wariantu Assistance
Lux Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu samolotem
w klasie ekonomicznej, je偶eli zdarzenie mia艂o miejsce za granic膮,
a przewidziany czas podr贸偶y poci膮giem lub autobusem wynosi wi臋cej
ni偶 12 godzin.
2. Udzielanie po偶yczki przez Centrum Pomocy Generali oraz jej zwrot
odbywa si臋 na nast臋puj膮cych warunkach:
1)
Centrum Pomocy Generali zastrzega sobie prawo 偶膮dania
od Ubezpieczonego gwarancji zwrotu po偶yczki.
2)
Po偶yczka powinna by膰 zwr贸cona przez Ubezpieczonego
w terminie 30 dni od powrotu Ubezpieczonego do RP, nie p贸藕niej
jednak ni偶 w terminie 45 dni od przelewu 艣rodk贸w do dyspozycji
Ubezpieczonego. W przypadku niedotrzymania tego terminu
Ubezpieczony zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 nale偶n膮 kwot臋 wraz
z ustawowymi odsetkami za ka偶dy dzie艅 zw艂oki.
3)
Zwrot po偶yczki udzielonej w walutach obcych nast臋puje w z艂otych
polskich wg kursu, na podstawie kt贸rego udzielona zosta艂a
po偶yczka.
20
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
Zakres ubezpieczenia
Warianty ubezpieczenia
Assistance Assistance Assistance Lux
Standard
Komfort
Suma Ubezpieczenia
1.000 z艂
3.000 z艂
45.000 z艂
na jedno zdarzenie
Zakres terytorialny
Polska
Polska
Polska Zagranica
Doradca
Informacja serwisowa
+
+
+
+
Informacje potrzebne
w razie wyjazdu za granic臋
+
+
Informacje o rekomendowanych
+
+
wypo偶yczalniach
Przekazanie informacji
+
+
Serwisant
Naprawa na trasie
+
+
+
+
Holowanie do punktu obs艂ugi
+
+
+
+
Holowanie pojazdu osoby
+
+
+
+
poszkodowanej
Dostarczenie paliwa
+
+
+
Pomoc w wypadkach losowych
+
+
+
Organizator
Przejazd Ubezpieczonego
+
+
+
Zakwaterowanie
+
+
+
Kierowca zast臋pczy
+
+
+
Opieka nad dzie膰mi
+
+
+
Transport przyczepy
+
+
+
Transport baga偶u
+
+
+
Sprowadzenie pojazdu
+
+
+
Holowanie pojazdu do innego
punktu obs艂ugi lub do punktu
+
+
+
obs艂ugi w miejscu zamieszkania
Parking
+
+
+
Poszukiwanie przez media
+
+
Odwiezienie zwierz膮t
+
+
Pojazd zast臋pczy
+
+
Odbi贸r pojazdu
+
+
Dostarczenie i monta偶
+
艂a艅cuch贸w na ko艂a
Specjalistyczna pomoc
+
+
na autostradzie
background image
3. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci i koszt贸w w zwi膮zku z zaj艣ciem
zdarzenia obj臋tego ubezpieczeniem assistance, je偶eli zdarzenie nie
zosta艂o zg艂oszone do Centrum Pomocy Generali w czasie 48 godzin
od jego zaistnienia.
搂 15
1. Generali nie ponosi odpowiedzialno艣ci za koszty:
1)
naprawy pojazdu w punkcie obs艂ugi, konserwacji i eksploatacji
pojazdu oraz koszt贸w paliwa i cz臋艣ci zamiennych,
2)
leczenia, transportu medycznego i transportu zw艂ok, je偶eli nag艂e
zachorowanie lub nieszcz臋艣liwy wypadek by艂y nast臋pstwem
chor贸b, o kt贸rych Ubezpieczony wiedzia艂 przed wyruszeniem
w podr贸偶, oraz ich powik艂a艅,
3)
艣wiadcze艅 assistance zwi膮zanych z wypadkiem, nieszcz臋艣liwym
wypadkiem i nag艂ym zachorowaniem w odniesieniu
do Ubezpieczonego, co do kt贸rego istnia艂y przeciwwskazania
lekarskie co do prowadzenia pojazd贸w mechanicznych,
4)
zabieg贸w ambulatoryjnych, hospitalizacji, wizyty osoby bliskiej lub
opieki osoby towarzysz膮cej w przypadku, gdy wed艂ug opinii
lekarza Centrum Pomocy Generali moment rozpocz臋cia leczenia
mo偶e by膰 od艂o偶ony do momentu powrotu Ubezpieczonego do RP
lub gdy Ubezpieczony odm贸wi powrotu do RP wbrew decyzji
lekarza Centrum Pomocy Generali uzgodnionej z lekarzem
prowadz膮cym leczenie,
5)
leczenia przekraczaj膮cego zakres us艂ug medycznych niezb臋dny
do przywr贸cenia stanu zdrowia umo偶liwiaj膮cego powr贸t
Ubezpieczonego do RP,
6)
przeprowadzania bada艅 dodatkowych, niepotrzebnych
do rozpoznania lub leczenia choroby, bada艅 kontrolnych oraz
uzyskania za艣wiadcze艅 lekarskich i wykonywania szczepie艅
profilaktycznych,
7)
operacji plastycznych lub zabieg贸w kosmetycznych,
8)
specjalnego od偶ywiania Ubezpieczonego, masa偶y, k膮pieli,
inhalacji, gimnastyki leczniczej, na艣wietlania (nawet gdy
kt贸rykolwiek z tych 艣rodk贸w by艂 zalecony przez lekarza) oraz
innych zabieg贸w rehabilitacyjnych i fizykoterapii,
9)
korzystania podczas pobytu w szpitalu z us艂ug innych ni偶
standardowe, a w szczeg贸lno艣ci koszt贸w dodatkowej instalacji
sprz臋tu radiowego i telewizyjnego, koszt贸w rozm贸w
telefonicznych, koszt贸w us艂ug fryzjerskich lub kosmetycznych itp.
23
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
IV. Wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci
搂 13
Z niniejszej umowy wy艂膮czone s膮 pojazdy, kt贸re nie posiadaj膮 aktualnego
badania technicznego dopuszczaj膮cego pojazd do ruchu
i po艣wiadczonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
搂 14
1. Warunkiem otrzymania 艣wiadczenia na zasadach niniejszych OWU jest
przedstawienie przez Ubezpieczonego na 偶膮danie Pilota orygina艂u
polisy Generali Assistance - Lew Pomocnik.
2. Generali pokrywa wy艂膮cznie koszty tych 艣wiadcze艅 assistance, kt贸re
zosta艂y zaakceptowane i zorganizowane przez Centrum Pomocy
Generali za wyj膮tkiem refundacji koszt贸w wynaj臋cia zast臋pczego
pojazdu dostawczego (搂 10 pkt 6) oraz specjalistycznej pomocy na
autostradzie (搂 10 pkt 9).
22
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
Op艂acenie naprawy pojazdu
+
Przesy艂ka cz臋艣ci zamiennych
+
+
Z艂omowanie pojazdu
+
+
Pomoc w formalno艣ciach oraz
w wype艂nieniu deklaracji
+
+
wypadkowej
Po偶yczka w przypadku utraty
+
baga偶u
Pomoc w otrzymaniu
+
dokument贸w zast臋pczych
Z艂o偶enie kaucji
+
Honorarium prawnika
+
Zapewnienie pomocy prawnej
+
Medyk
Informacja o lekarzu
+
Transport medyczny
+
Badanie i zabiegi ambulatoryjne
+
Hospitalizacja
+
Dostarczenie lekarstwa
+
Wizyta osoby bliskiej
+
Opieka osoby towarzysz膮cej
+
Transport zw艂ok lub koszty
+
pogrzebu
background image
b臋d膮cymi nast臋pstwem zdarze艅 uprawniaj膮cych do korzystania
z 艣wiadcze艅 Centrum Pomocy Generali, czas trwania czynno艣ci tego
typu w 偶adnym wypadku nie mo偶e by膰 dodany do czasu naprawy
uszkodzonego pojazdu.
2. Generali nie odpowiada za nast臋pstwa oczekiwania na cz臋艣ci.
3. Odpowiedzialno艣膰 Generali z tytu艂u ubezpieczenia assistance nie
obejmuje odszkodowa艅 lub 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z ubezpieczenia
autocasco.
4. Generali oraz Centrum Pomocy Generali nie odpowiada za szkody na
mieniu i osobie oraz za szkody o charakterze handlowym lub
zawodowym powsta艂e w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem assistance.
5. 艢wiadczenie assistance nie przys艂uguje osobom przewo偶onym
odp艂atnie oraz autostopowiczom.
V.
Umowa ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia.
搂 17
1. Umowa Assistance zawierana jest na wniosek Ubezpieczaj膮cego na
okres 12 miesi臋cy, z zastrze偶eniem, 偶e mo偶liwe jest zawarcie umowy
na czas kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy wy艂膮cznie w wariancie Assistance Lux.
W takim przypadku okres ubezpieczenia okre艣la taryfa sk艂adek.
2. Je艣li strony nie ustali艂y inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna
si臋 od daty okre艣lonej w Umowie Assistance, nie wcze艣niej jednak ni偶
od dnia nast臋pnego po op艂aceniu ca艂o艣ci sk艂adki lub odpowiedniej
raty.
3. Je艣li w taryfie nie ustalono inaczej, sk艂adka, o kt贸rej mowa w ust. 2
ustalana jest na poziomie rocznym i op艂acana jest z g贸ry.
W przypadku, gdy Umowa Assistance zawierana jest 艂膮cznie z umow膮
ubezpieczenia AC i KR, to stosuje si臋 tak膮 cz臋stotliwo艣膰 p艂acenia rat
sk艂adki, jak膮 przyj臋to w umowie ubezpieczenia AC i KR.
4. Za dat臋 zap艂aty sk艂adki przyjmuje si臋 dat臋 dokonania przez
Ubezpieczaj膮cego przelewu lub wp艂aty na rachunek Generali,
potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku
przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod
warunkiem, 偶e na rachunku Ubezpieczaj膮cego znajdowa艂a si臋
odpowiednia ilo艣膰 艣rodk贸w finansowych.
5. Zawarcie Umowy Assistance potwierdza si臋 ka偶dorazowo polis膮
dla poszczeg贸lnego pojazdu.
25
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
2. 艢wiadczenia wynikaj膮ce z niniejszych OWU nie przys艂uguj膮, je偶eli
zdarzenia by艂y spowodowane:
1)
bezpo艣rednio lub po艣rednio zamieszkami, wewn臋trznymi
niepokojami, blokadami dr贸g, wydarzeniami wojennymi,
trz臋sieniem lub t膮pni臋ciem ziemi, lub dzia艂aniem energii j膮drowej,
2)
innymi okoliczno艣ciami, kt贸re by艂y nast臋pstwem dzia艂ania si艂y
wy偶szej, maj膮cymi bezpo艣redni wp艂yw na mo偶liwo艣膰 wykonania
艣wiadczenia assistance lub na op贸藕nienia w wykonaniu tych
艣wiadcze艅,
3)
u偶ywaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
4)
na terenie, na kt贸rym 艣wiadczenia assistance uniemo偶liwiaj膮
uwarunkowania terenu lub oficjalne zakazy,
5)
podczas wykorzystania pojazdu w celu dokonania czynu
karalnego,
6)
podczas lub w nast臋pstwie udzia艂u pojazdu w rajdach,
konkursach, wy艣cigach, testach i przygotowaniach do nich,
7)
podczas 艣wiadczenia p艂atnych us艂ug, polegaj膮cych m.in. na
przewozie os贸b i 艂adunk贸w,
8)
podczas u偶ywania pojazdu przez kierowc臋 nieuprawnionego
i nieupowa偶nionego lub po u偶yciu alkoholu albo po za偶yciu
innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych,
9)
umy艣lnie przez Ubezpieczaj膮cego lub Ubezpieczonego, lub
osob臋, z kt贸r膮 Ubezpieczaj膮cy lub Ubezpieczony pozostaje
we wsp贸lnym gospodarstwie domowym, przez osob臋 zatrudnion膮
przez Ubezpieczaj膮cego lub Ubezpieczonego i upowa偶nion膮
przez niego do prowadzenia pojazdu lub wskutek ra偶膮cego
niedbalstwa ww. os贸b, chyba 偶e wykonanie 艣wiadczenia
odpowiada w danych okoliczno艣ciach zasadom wsp贸艂偶ycia
spo艂ecznego albo interesom gospodarki narodowej,
10) unieruchomieniem pojazdu w zwi膮zku z przeprowadzan膮
konserwacj膮 lub przegl膮dem,
11) zaniechaniem natychmiastowego zg艂oszenia do Centrum Pomocy
Generali zdarzenia obj臋tego ubezpieczeniem lub
niezastosowaniem si臋 do jej zalece艅.
搂 16
1. Je偶eli Ubezpieczony podejmie decyzj臋 o przeprowadzeniu na w艂asny
koszt innych czynno艣ci serwisowych (jak np. okresowy przegl膮d
pojazdu, drobne naprawy itp.), poza niezb臋dnymi naprawami
24
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
fakcie Generali), z wyj膮tkiem przypadk贸w, gdy zbycie pojazdu
nast臋puje na rzecz kredytobiorcy lub korzystaj膮cego z pojazdu
oddanego w leasing - odpowiednio w ramach umowy kredytowej
lub leasingowej - pod warunkiem wcze艣niejszego pisemnego
zawiadomienia Generali o zmianach w tych umowach,
5)
z dniem odst膮pienia od Umowy,
6)
z chwil膮 zarejestrowania ubezpieczonego pojazdu na nowego
w艂a艣ciciela lub z chwil膮 wyrejestrowania pojazdu
2. Ka偶da ze stron mo偶e w ci膮gu 30 dni od daty wyp艂aty odszkodowania
(za dat臋 wyp艂aty uznaje si臋 dat臋 dokonania przelewu) lub daty
dor臋czenia Ubezpieczonemu pisemnej odmowy wyp艂aty
odszkodowania wypowiedzie膰 umow臋 z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia, przy czym jego bieg rozpoczyna si臋 z dniem
dor臋czenia wypowiedzenia.
搂 21
1. Ubezpieczaj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od zawartej Umowy Assistance
w okresie 30 dni (dla os贸b fizycznych) lub 7 dni (dla os贸b prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej)
od daty jej zawarcia, je偶eli umowa zosta艂a zawarta na okres d艂u偶szy ni偶
6 miesi臋cy.
2. Odst膮pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj膮cego z obowi膮zku
op艂acenia sk艂adki za okres, w jakim Generali udziela艂o ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Generali mo偶e odst膮pi膰 od umowy z dniem powzi臋cia informacji,
偶e pojazd zosta艂 nielegalnie wprowadzony na terytorium RP, wzgl臋dnie
pojazd stanowi w艂asno艣膰 osoby innej, ni偶 wymieniona jako w艂a艣ciciel
w Umowie Assistance lub 偶e Ubezpieczaj膮cy poda艂 nieprawdziwe
dane, chyba 偶e dane te nie maj膮 wp艂ywu na zwi臋kszenie
prawdopodobie艅stwa zdarzenia obj臋tego ochron膮.
VIII. Zwrot sk艂adki
搂 22
1. Je艣li Umowa Assistance ulega rozwi膮zaniu przed up艂ywem okresu
ubezpieczenia okre艣lonego w polisie na wniosek Ubezpieczaj膮cego
lub z przyczyn okre艣lonych w 搂 21 ust. 3 , Ubezpieczaj膮cemu
przys艂uguje zwrot sk艂adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia,
o ile w okresie ubezpieczenia nie wyst膮pi艂o zdarzenie powoduj膮ce
27
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
搂 18
1. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy zawiera Umow臋 Assistance 艂膮cznie z umow膮
ubezpieczenia AC i KR, to odpowiedzialno艣膰 Generali (ochrona
ubezpieczeniowa) z tytu艂u Umowy Assistance wygasa w ka偶dym
przypadku wyga艣ni臋cia odpowiedzialno艣ci Generali z tytu艂u umowy
ubezpieczenia AC i KR.
2. W przypadku wznowienia odpowiedzialno艣ci Generali z tytu艂u umowy
ubezpieczenia AC i KR jednocze艣nie wznowiona zostaje
odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u Umowy Assistance.
VI. Sk艂adka ubezpieczeniowa
搂 19
1. Sk艂adka obliczana jest na podstawie taryfy obowi膮zuj膮cej
w dniu zawierania Umowy,
2. Sk艂adka kalkulowana jest na podstawie nast臋puj膮cych czynnik贸w
taryfikacyjnych:
1)
wyboru wariantu zwi膮zanego z zakresem ubezpieczenia,
2)
okresu ubezpieczenia (umowy roczne lub kr贸tkoterminowe),
3)
zale偶nie od 艂膮czenia z innymi umowami ubezpieczenia
(okre艣la taryfa sk艂adek),
4)
rodzaju pojazdu,
5)
sposobu wykorzystania pojazdu,
6)
wieku w艂a艣ciciela pojazdu i okresu posiadania przez niego prawa
jazdy
VII. Rozwi膮zanie lub wypowiedzenie Umowy.
Odst膮pienie od umowy
搂 20
1. Rozwi膮zanie umowy nast臋puje:
1)
z up艂ywem okresu, na jaki zosta艂a zawarta umowa ubezpieczenia,
2)
w przypadku wyga艣ni臋cia odpowiedzialno艣ci Generali z tytu艂u
umowy ubezpieczenia AC i KR je艣li Umow臋 Assistance zawarto
艂膮cznie z umow膮 ubezpieczenia AC i KR ,
3)
w razie nieop艂acenia raty sk艂adki, z up艂ywem terminu p艂atno艣ci
okre艣lonego w Umowie,
4)
z dniem zbycia pojazdu (Ubezpieczaj膮cy powinien najp贸藕niej
w ci膮gu 14 dni od zbycia pojazdu poinformowa膰 pisemnie o tym
26
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
1)
podj膮膰 wszelkie czynno艣ci maj膮ce na celu zmniejszenie rozmiaru
szkody oraz zapobie偶enie zwi臋kszaniu si臋 szkody, w tym
zapewnienie bezpiecze艅stwa na miejscu wypadku,
2)
niezw艂ocznie powiadomi膰 Centrum Pomocy Generali telefonuj膮c
pod numer podany w dokumentacji ubezpieczeniowej,
3)
przekaza膰 wszelkie dost臋pne informacje potrzebne do wykonania
艣wiadczenia assistance, a w szczeg贸lno艣ci:
a) wariant ubezpieczenia, numer i okres wa偶no艣ci polisy,
b) numer nadwozia pojazdu,
c) swoje nazwisko, adres zamieszkania,
d) nazwisko i adres w艂a艣ciciela pojazdu,
e) mark臋 i numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu,
f) dok艂adne miejsce zdarzenia i numer telefonu, pod kt贸rym
Centrum Pomocy Generali b臋dzie mog艂o skontaktowa膰 si臋
z Ubezpieczonym lub jego przedstawicielem,
g) kr贸tki opis zdarzenia oraz rodzaj wymaganej pomocy,
4)
udzieli膰 Pilotowi przyby艂emu na miejsce zdarzenia stosownych
pe艂nomocnictw oraz przedstawi膰 orygina艂 polisy
ubezpieczeniowej,
5)
nie zleca膰 czynno艣ci obj臋tych 艣wiadczeniem innym podmiotom,
chyba 偶e Pilot, kt贸ry mia艂 przyby膰 na miejsce zdarzenia w celu
udzielenia pomocy, nie przyb臋dzie w przeci膮gu 1,5 godziny
od chwili zawiadomienia Centrum Pomocy Generali,
6)
udzieli膰 wyja艣nie艅, dostarczy膰 dost臋pne dowody potrzebne
do ustalenia okoliczno艣ci i rozmiaru szkody oraz umo偶liwi膰
przeprowadzenie post臋powania wyja艣niaj膮cego.
X.
Zasady ustalania i wyp艂aty odszkodowa艅
搂 25
1. Ubezpieczonemu przys艂uguje refundacja poniesionych koszt贸w
w przypadku, gdy:
1)
艣wiadczenia wynikaj膮ce z niniejszej umowy nie zosta艂y wykonane
bezpo艣rednio przez Centrum Pomocy Generali, poniewa偶 Pilot nie
przyby艂 na miejsce zdarzenia w przeci膮gu 1,5 godziny,
2)
Ubezpieczony poni贸s艂 koszty wynajmu zast臋pczego pojazdu
dostawczego w przypadku okre艣lonym w 搂 10 pkt 6,
3)
Ubezpieczony korzysta艂 ze specjalistycznej pomocy na
autostradzie w przypadku okre艣lonym w 搂 10 pkt 9.
29
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
wykonanie przez Centrum Pomocy Generali 艣wiadczenia wynikaj膮cego
z ochrony ubezpieczeniowej.
2. Wysoko艣膰 sk艂adki podlegaj膮cej zwrotowi ustala si臋 proporcjonalnie
do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia (za ka偶dy dzie艅
pocz膮wszy od dnia nast臋pnego po wyga艣ni臋ciu odpowiedzialno艣ci
do ko艅ca okresu ubezpieczenia).
3. Zwrot sk艂adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przys艂uguje
w przypadku um贸w ubezpieczenia zawartych na okres d艂u偶szy
ni偶 30 dni.
4. Zwrot sk艂adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przys艂uguje
od daty na stemplu Urz臋du Skarbowego lub Wydzia艂u Komunikacji
potwierdzaj膮cym zbycie pojazdu. W przypadku braku potwierdzenia
zbycia pojazdu przez Urz膮d Skarbowy, b膮d藕 przez Wydzia艂
Komunikacji, zwrot sk艂adki przys艂uguje od daty otrzymania przez
Generali pisemnego wniosku o zwrot sk艂adki.
5. Zwrot sk艂adki dokonywany jest zawsze w z艂otych polskich na pisemny
wniosek Ubezpieczonego lub osoby upowa偶nionej przez niego
do odbioru sk艂adki. Zwrot sk艂adki mo偶e by膰 dokonany r贸wnie偶 na
rzecz spadkobierc贸w lub nast臋pc贸w prawnych po przedstawieniu
przez nich stosownych dokument贸w.
6. Z kwoty podlegaj膮ce zwrotowi nie potr膮ca si臋 koszt贸w manipula-
cyjnych
7. Generali dokonuje zwrotu sk艂adki lub informuje o odmowie jego
dokonania w terminie 30 dni od daty wp艂ywu wniosku (opisanego
w ust.4) do Generali.
搂 23
Ubezpieczony upowa偶nia Generali do udost臋pnienia Centrum Pomocy
Generali swoich danych osobowych celem umo偶liwienia prawid艂owej
i szybkiej identyfikacji Ubezpieczonych i sprawnej organizacji 艣wiadcze艅.
IX. Post臋powanie w razie zdarzenia obj臋tego
ubezpieczeniem
搂 24
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia b臋d膮cego przedmiotem
ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik, Ubezpieczony
zobowi膮zany jest:
28
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
2. Ubezpieczony obowi膮zany jest przekaza膰 Generali wszelkie informacje
i dostarczy膰 wszelkie dokumenty oraz dokona膰 czynno艣ci niezb臋dnych
dla skutecznego dochodzenia przez Generali praw okre艣lonych
w ust. 1.
3. Roszczenie, o kt贸rym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Generali,
je艣li sprawc膮 szkody jest osoba, z kt贸r膮 Ubezpieczony pozostaje
we wsp贸lnym gospodarstwie domowym lub za kt贸r膮 ponosi
odpowiedzialno艣膰, chyba 偶e osoba ta wyrz膮dzi艂a szkod臋 umy艣lnie.
4. W razie zrzeczenia si臋 przez Ubezpieczonego bez zgody Generali praw
przys艂uguj膮cych mu wzgl臋dem os贸b trzecich z tytu艂u szk贸d, Generali
mo偶e odm贸wi膰 refundacji poniesionych koszt贸w w ca艂o艣ci lub
w cz臋艣ci.
5. W przypadku wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci Generali przewidzianego
w niniejszych warunkach, Generali przys艂uguje prawo do dochodzenia
od Ubezpieczonego zwrotu wyp艂aconych na rzecz Centrum Pomocy
Generali kwot stanowi膮cych pokrycie koszt贸w wykonania 艣wiadcze艅
assistance.
XII. Postanowienia ko艅cowe
搂 27
Wszelkie odst臋pstwa od postanowie艅 powy偶szych OWU oraz wszystkie
zawiadomienia i o艣wiadczenia zwi膮zane z umow膮 powinny by膰
sporz膮dzane i sk艂adane na pi艣mie za pokwitowaniem lub przesy艂ane listem
poleconym pod rygorem niewa偶no艣ci.
搂 28
1. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub osoba uprawniona do wyst膮pienia
z roszczeniem nie zgadza si臋 z decyzjami Generali co do odmowy
zaspokojenia roszcze艅, wysoko艣ci wyp艂aty odszkodowania lub wnosi
inne skargi lub za偶alenia, to mo偶e wyst膮pi膰 z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o kt贸rym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ci膮gu 30 dni
od daty wp艂ywu do Generali.
3. Ponadto, je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub osoba uprawniona do wyst膮pienia
z roszczeniem nie zgadza si臋 z decyzjami Generali co do odmowy
zaspokojenia roszczenia mo偶e wnie艣膰 skarg臋 lub za偶alenie
do Rzecznika Ubezpieczonych dzia艂aj膮cego zgodnie z przepisami
ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych, kt贸ra wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
31
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
2. Wnioski o refundacj臋 koszt贸w Ubezpieczony sk艂ada na formularzu
do艂膮czonym do dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni
od zaj艣cia zdarzenia lub 7 dni od powrotu z podr贸偶y w przypadku gdy
zdarzenie mia艂o miejsce za granic膮, ale nie p贸藕niej ni偶 14 dni
od zaj艣cia zdarzenia pod adresem podanym w dokumentacji
ubezpieczeniowej.
3. Je偶eli poniesione przez Ubezpieczonego koszty by艂y nast臋pstwem
niedope艂nienia kt贸regokolwiek z postanowie艅 okre艣lonych w 搂 24,
Generali mo偶e odm贸wi膰 refundacji bezzasadnie poniesionych koszt贸w
lub je zmniejszy膰.
4. Je艣li poniesione koszty przez Ubezpieczaj膮cego okre艣lone w ust. 1
s膮 w walucie zagranicznej, to wysoko艣膰 odszkodowania liczona jest
wed艂ug 艣redniego kursu wymiany walut NBP z dnia ustalenia
wysoko艣ci odszkodowania.
5. Centrum Pomocy Generali przekazuje Ubezpieczonemu decyzj臋
w sprawie wniosku o refundacj臋 koszt贸w i dokonuje jej w terminie
do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu
i dostarczenia wniosku o refundacj臋 koszt贸w.
6. Je偶eli wyja艣nienie okoliczno艣ci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialno艣ci Generali albo wysoko艣ci refundacji koszt贸w nie jest
mo偶liwe w terminie okre艣lonym w ust. 5, refundacja koszt贸w
dokonywana jest w ci膮gu 14 dni od dnia, w kt贸rym przy zachowaniu
nale偶ytej staranno艣ci wyja艣nienie tych okoliczno艣ci by艂o mo偶liwe.
Jednak偶e bezsporn膮 cz臋艣膰 refundacji Generali wyp艂aca w terminie
okre艣lonym w ust. 5.
7. Je偶eli Ubezpieczony nie zgadza si臋 z ustaleniami Centrum Pomocy
Generali co do odmowy zaspokojenia roszcze艅 lub co do wysoko艣ci
odszkodowania, mo偶e w ci膮gu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej
sprawie zg艂osi膰 na pi艣mie listem poleconym 偶膮danie ponownego
rozpatrzenia sprawy przez Generali.
XI. Roszczenia regresowe
搂 26
1. Je偶eli w zwi膮zku ze zdarzeniem, z tytu艂u kt贸rego Generali udzieli艂o
pomocy, Ubezpieczonemu przys艂uguje roszczenie do osoby trzeciej,
to z dniem wykonania 艣wiadczenia roszczenie to przechodzi na
Generali do wysoko艣ci koszt贸w poniesionych z tytu艂u udzielonej
pomocy.
30
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
background image
搂 29
Spory wynikaj膮ce z Umowy rozpatruj膮 s膮dy w艂a艣ciwe ze wzgl臋du na
miejsce zamieszkania lub siedzib臋 Ubezpieczaj膮cego lub Ubezpieczonego.
搂 30
Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub Ubezpieczony zmieni艂 adres i nie zawiadomi艂
o tym Generali, to pismo skierowane na ostatni znany adres wywiera skutki
prawne od chwili, w kt贸rej by艂oby dor臋czone, gdyby Ubezpieczaj膮cy lub
Ubezpieczony nie zmieni艂 adresu.
搂 31
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi
stosuje si臋 przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy
o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej oraz inne obowi膮zuj膮ce akty prawne.
搂 32
Niniejsze OWU zosta艂y przyj臋te Uchwa艂膮 Zarz膮du Generali
Nr NL/14/2/12/2003 z dnia 17 grudnia 2003 roku i maj膮 zastosowanie
do um贸w zawartych od dnia 01.01.2004 roku.
32
Og贸lne warunki ubezpieczenia Generali Assistance - Lew Pomocnik
Zygmunt Kostkiewicz
Jaros艂aw Mastalerz
Cz艂onek Zarz膮du
Cz艂onek Zarz膮du
Generali T.U. S.A.
Generali T.U. S.A.


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy