My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
Postanowienia og贸lne
搂1
1.
Niniejsze og贸lne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy
assistance
zwane
dalej
owu,
maj
zastosowanie
do
um贸w
ubezpieczenia zawieranych pomidzy osobami fizycznymi, osobami
prawnymi
oraz
jednostkami
organizacyjnymi
nie
posiadajcymi
osobowo[ci prawnej, prowadzcymi dziaBalno[ gospodarcz, zwanymi
dalej Ubezpieczajcymi a InterRisk Towarzystwem UbezpieczeD Sp贸Bka
Akcyjna Vienna Insurance Group. zwanym dalej Ubezpieczycielem.
2.
Umow ubezpieczenia mo|na zawrze tak|e na cudzy rachunek, z tym,
|e ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie (polisie). Zarzuty
majce wpByw na odpowiedzialno[ Ubezpieczyciela mo|e on podnie[
tak|e przeciwko Ubezpieczonemu.
3.
Do umowy ubezpieczenia mog by wprowadzone, za zgod stron,
postanowienia dodatkowe lub odmienne, z tym, |e r贸|nice midzy
niniejszymi owu, a tre[ci umowy Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpie-
czajcemu na pi[mie przed zawarciem umowy.
4.
Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych
w niniejszych owu musz by, pod rygorem ich niewa|no[ci,
sporzdzone na pi[mie w formie aneksu lub zaBcznika do umowy
ubezpieczenia.
5.
Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia musz by, pod rygorem ich
niewa|no[ci, sporzdzone na pi[mie w formie aneksu do umowy
ubezpieczenia.
6.
Do umowy ubezpieczenia maj zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczeg贸lno[ci przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16,
poz.
93
z
p贸zniejszymi
zmianami)
i
Ustawy
o
dziaBalno[ci
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66
z p贸zn. zm.).
Definicje
搂2
W rozumieniu niniejszych owu przez poni|sze okre[lenia, u|yte w owu lub
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie
potwierdzajcym zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak|e innych pismach
i o[wiadczeniach skBadanych w zwizku z umow ubezpieczenia, uwa|a si:
1)
awaria pojazdu - jakiekolwiek wadliwe lub niewBa[ciwe funkcjo-
nowanie pojazdu uniemo|liwiajce jazd w spos贸b zgodny z przepisami
obowizujcymi w kraju miejsca awarii, z wyBczeniem konieczno[ci
uzupeBnienia materiaB贸w eksploatacyjnych (w tym paliwa), obsBugi
bie|cej i okresowej, dostawy i monta|u akcesori贸w oraz braku [rodk贸w
niezbdnych do obsBugi pojazdu;
2)
Centrum Alarmowe - Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzib
w Warszawie;
3)
kradzie| pojazdu zabranie caBego pojazdu lub jego cz[ci w celu
przywBaszczenia przez osob nie uprawnion do korzystania lub
rozporzdzania tym pojazdem w spos贸b wyczerpujcy znamiona czynu
wymienionego w kodeksie karnym jako: kradzie|, kradzie| z wBamaniem,
rozb贸j i wymuszenie rozb贸jnicze;
4)
miejsce zamieszkania Ubezpieczonego - miejsce zamieszkania jak
r贸wnie| siedzib (w przypadku os贸b prawnych) wBa[ciciela pojazdu
wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo miejsce zamieszkania
osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu;
5)
okres eksploatacji pojazdu (wiek pojazdu) okres liczony w peBnych
latach jako r贸|nica lat pomidzy aktualnym rokiem kalendarzowym
a rokiem produkcji pojazdu, ustalony na dzieD zawarcia umowy
ubezpieczenia; je|eli umowa zawierana jest w tym samym roku,
w kt贸rym pojazd zostaB wyprodukowany, przyjmuje si, |e okres
eksploatacji (wiek) pojazdu wynosi 1 rok; je|eli rok produkcji nie jest
znany, przyjmuje si, |e pojazd zostaB wyprodukowany w roku, w kt贸rym
zostaB po raz pierwszy zarejestrowany;
6)
osoba uprawniona do korzystania z pojazdu osoba, kt贸ra weszBa
w posiadanie urzdzeD (kluczy, kart, sterownik贸w, pilot贸w) sBu|cych do
otwarcia i uruchomienia pojazdu za zgod wBa[ciciela pojazdu lub
osoby uprawnionej do posiadania w/w urzdzeD do tego pojazdu;
7)
pilot - osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce
zdarzenia;
8)
pojazd:
a) samoch贸d osobowy (przewo|cy maksymalnie do 9 os贸b),
b) samoch贸d ci|arowo-osobowy i terenowy,
c) samoch贸d ci|arowy o dopuszczalnej masie caBkowitej do 3,5 tony;
9) punkt obsBugi - zakBad naprawczy posiadajcy autoryzacj producenta
na dokonywanie napraw pojazdu danej marki lub inny zakBad
naprawczy uzgodniony przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym,
pod warunkiem, |e nie jest on w dalszej odlegBo[ci od miejsca
wystpienia zdarzenia ni| najbli|szy zakBad naprawczy posiadajcy
autoryzacj;
10) Ubezpieczajcy podmiot zawierajcy umow ubezpieczenia
i zobowizany do opBacenia skBadki ubezpieczeniowej;
11) Ubezpieczony - wBa[ciciel pojazdu lub osoba uprawniona do
korzystania z pojazdu;
12) usprawnienie pojazdu - usunicie przyczyny uniemo|liwiajcej
kontynuowanie podr贸|y lub powr贸t do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego;
13) wypadek drogowy nagBe zetknicie si z przedmiotem, osob lub
zwierzciem znajdujcym si poza pojazdem, wskutek kt贸rego nastpiBo
uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu lub jego cz[ci trwale w nim
zamontowanych.
Przedmiot ubezpieczenia
搂3
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy
assistance za po[rednictwem Centrum Alarmowego i pokrycie jej koszt贸w
przez Ubezpieczyciela, w zakresie i na zasadach okre[lonych w niniejszych
og贸lnych warunkach ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia
搂4
1.
Ubezpieczyciel obejmuje ochron ubezpieczeniow szkody powstaBe
w wyniku zdarzeD majcych miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz pozostaBych kraj贸w europejskich.
2.
Umowa ubezpieczenia mo|e by zawarta w wariancie:
1) PODSTAWOWYM,
2) ROZSZERZONYM,
3) PEANYM.
搂5
1.
Ubezpieczenie w wariancie PODSTAWOWYM obejmuje udzielenie
natychmiastowej pomocy assistance, je|eli pojazd zostaB unierucho-
miony w nastpstwie wypadku drogowego.
2.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia - w celu usprawnienia
pojazdu Centrum Alarmowe przysyBa na miejsce awarii pomoc
drogow; zakres ubezpieczenia obejmuje wyBcznie napraw
pojazdu niezbdn do kontynuowania podr贸|y lub powrotu do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w spos贸b bezpieczny
i zgodny z przepisami obowizujcymi w kraju wystpienia
zdarzenia,
2) holowanie pojazdu - je|eli nie jest mo|liwe usprawnienie pojazdu,
pilot odholuje pojazd do najbli|szego punktu obsBugi albo miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego, je|eli nie jest ono w dalszej odlegBo[ci
od miejsca wystpienia zdarzenia ni| najbli|szy punkt obsBugi.
3.
Bez konieczno[ci zaj[cia zdarzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje:
1) pomoc informacyjn Ubezpieczonemu przysBuguje prawo do
otrzymania nastpujcych, bie|cych informacji po skontaktowaniu
si z Centrum Alarmowym:
a) informacje podr贸|ne dotyczce:
"
dokument贸w wymaganych przy wjezdzie i w czasie pobytu
w danym kraju, formalno[ciach zwizanych z podr贸|,
"
lokalizacji polskich plac贸wek konsularnych za granic,
"
najdogodniejszych poBczeD komunikacyjnych,
"
specyfiki kraju podr贸|y,
b) informacje medyczne dotyczce:
"
aptek na terenie kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz
numer贸w telefon贸w,

OWU NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE
OG脫LNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE
background image
"
plac贸wek medycznych (szpitale, przychodnie, itp.) na terenie
kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz numer贸w
telefon贸w,
c) informacje motoryzacyjne dotyczce:
"
dostpno[ci na terenie kraju autoryzowanych stacji obsBugi,
serwis贸w opon, wypo|yczalni samochod贸w,
"
warunk贸w drogowych i utrudnieD na drogach krajowych,
"
specyficznych przepis贸w ruchu drogowego w krajach
europejskich,
2) pomoc administracyjn pomoc w przypadku utraty lub kradzie|y
niezbdnych dokument贸w podr贸|nych takich jak paszport, wiza
wjazdowa, bilet lotniczy, itp., polegajc na udzieleniu Ubezpie-
czonemu niezbdnych informacji dotyczcych formalno[ci, jakich
nale|y dopeBni u odpowiednich wBadz lub innych sBu|b w celu
uzyskania wymiany utraconych lub skradzionych dokument贸w.
4.
Ubezpieczeniem w wariancie PODSTAWOWYM mog by objci
wBa[ciciele pojazd贸w, na rzecz kt贸rych zawarte zostaBo z Ubezpie-
czycielem ubezpieczenie autocasco pojazd贸w bdz ubezpieczenie
odpowiedzialno[ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych za
szkody powstaBe w zwizku z ruchem pojazdu, pod warunkiem
opBacenia dodatkowej skBadki okre[lonej w tych umowach.
搂6
1.
Ubezpieczenie w wariancie ROZSZERZONYM obejmuje udzielenie
Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy assistance, je|eli pojazd
zostaB skradziony lub unieruchomiony w nastpstwie zdarzeD
powodujcych jego wadliwe lub niewBa[ciwe funkcjonowanie
uniemo|liwiajce jazd w spos贸b bezpieczny lub zgodny z przepisami
obowizujcymi w kraju miejsca zdarzenia:
1) wypadku drogowego,
2) kradzie|y cz[ci skBadowych pojazdu,
3) awarii pojazdu,
4) na skutek rozBadowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy
sBu|cych do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak
r贸wnie| braku paliwa lub niewBa[ciwego paliwa w zbiorniku pojazdu.
2.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia w celu usprawnienia
pojazdu Centrum Alarmowe przysyBa na miejsce awarii pomoc
drogow; zakres ubezpieczenia obejmuje wyBcznie napraw
pojazdu niezbdn do kontynuowania podr贸|y lub powrotu do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w spos贸b bezpieczny
i zgodny z przepisami obowizujcymi w kraju wystpienia
zdarzenia,
2) holowanie pojazdu - je|eli nie jest mo|liwe usprawnienie pojazdu,
pilot odholuje pojazd do najbli|szego punktu obsBugi albo miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego, je|eli nie jest ono w dalszej odlegBo[ci
od miejsca wystpienia zdarzenia ni| najbli|szy punkt obsBugi,
3) je|eli pojazd zostaB odholowany przez pilota do punktu obsBugi i nie
mo|e by naprawiony tego samego dnia lub miaBa miejsce kradzie|
pojazdu, a zdarzenie miaBo miejsce w odlegBo[ci powy|ej 50 km od
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia
obejmuje r贸wnie|:
a) organizacj wynajmu samochodu zastpczego i pokrycie
koszt贸w wynajmu samochodu klasy por贸wnywalnej z klas
pojazdu ubezpieczonego, o maksymalnej pojemno[ci silnika
2.000 cm3, zgodnie z poni|szymi zasadami:
"
z powodu awarii pojazdu, na czas naprawy ubezpieczonego
pojazdu, nie dBu|ej jednak ni| na 3 dni,
"
z powodu wypadku drogowego, na czas naprawy nie dBu|szy
ni| 7 dni,
"
z powodu kradzie|y pojazdu, na czas nie dBu|szy ni| 7 dni,
b) organizacj zakwaterowania i pokrycie koszt贸w zakwaterowania
(wraz ze [niadaniem) Ubezpieczonego oraz pasa|er贸w pojazdu
(w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu) w najbli|szym hotelu [redniej kategorii
(dwu lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednak|e
nie dBu|szy ni| na 3 doby hotelowe; [wiadczenie to nie obejmuje
innych wydatk贸w poniesionych przez osoby korzystajce
z noclegu,
c) organizacj przejazdu i pokrycie koszt贸w przejazdu (pocigiem
pierwszej klasy lub autobusem) Ubezpieczonego oraz pasa|er贸w
pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podr贸|y, je|eli
znajduje
si
ono
nie
dalej
ni|
miejsce
zamieszkania
Ubezpieczonego,
d) odbi贸r naprawionego pojazdu, polegajcy na organizacji i opBa-
ceniu transportu (pocigiem pierwszej klasy lub autobusem)
Ubezpieczonego lub osoby przez niego wskazanej w jedn
stron do miejsca, gdzie pojazd zostaB naprawiony lub odebraniu
pojazdu przez wskazanego przez Centrum Alarmowe kierowc,
kt贸ry dostarczy pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
lub miejsca docelowego podr贸|y, je|eli znajduje si ono nie dalej
ni| miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrze|eniem, |e
Ubezpieczony pokrywa koszt paliwa, dodatkowego ubezpie-
czenia i opBat drogowych,
e) dostaw cz[ci zamiennych - [wiadczenie realizowane wyBcznie
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdy cz[ci za-
mienne niezbdne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne
do jego naprawy w nastpstwie zdarzenie uprawniajcego do
korzystania ze [wiadczeD nie mog by zapewnione przez punkt
obsBugi dokonujcy naprawy.
W takim przypadku Centrum Alarmowe skBada zam贸wienie oraz
dostarcza i pokrywa koszt transportu cz[ci do punktu obsBugi.
Koszt zakupu cz[ci i ewentualne opBaty celne obci|aj
Ubezpieczonego,
f ) na |yczenie Ubezpieczajcego poinformowanie o zdarzeniu
osoby bliskiej albo pracodawcy Ubezpieczajcego,
4) je|eli pojazd zostaB unieruchomiony w wyniku zdarzenia, kt贸re miaBo
miejsce w odlegBo[ci powy|ej 50 km od miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego i zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na
dozorowanym parkingu pBatnym, zakres ubezpieczenia obejmuje
organizacj parkingu strze|onego i pokrycie koszt贸w parkingu za
okres parkowania, nie dBu|szy jednak ni| 3 dni i nie wicej jednak ni|
do kwoty 50 EURO,
5) organizacj legalnego zBomowania i pokrycie koszt贸w zBomowania
pojazdu za granic na wniosek Ubezpieczajcego w razie
wystpienia szkody caBkowitej, nie wicej jednak ni| do kwoty 125
EURO,
3.
Bez konieczno[ci zaj[cia zdarzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje:
1) pomoc informacyjn Ubezpieczonemu przysBuguje prawo do
otrzymania nastpujcych, bie|cych informacji po skontaktowaniu
si z Centrum Alarmowym:
a) informacje podr贸|ne dotyczce:
"
dokument贸w wymaganych przy wjezdzie i w czasie pobytu
w danym kraju, formalno[ciach zwizanych z podr贸|,
"
lokalizacji polskich plac贸wek konsularnych za granic,
"
najdogodniejszych poBczeD komunikacyjnych,
"
specyfiki kraju podr贸|y,
b) informacje medyczne dotyczce:
"
aptek na terenie kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz
numer贸w telefon贸w,
"
plac贸wek medycznych (szpitale, przychodnie, itp.) na terenie
kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz numer贸w
telefon贸w,
c) informacje motoryzacyjne dotyczce:
"
dostpno[ci na terenie kraju autoryzowanych stacji obsBugi,
serwis贸w opon, wypo|yczalni samochod贸w,
"
warunk贸w drogowych i utrudnieD na drogach krajowych,
"
specyficznych przepis贸w ruchu drogowego w krajach
europejskich.
Centrum Alarmowe zastrzega sobie prawo do nieudzielania
informacji, je|eli nie bdzie to mo|liwe w momencie zgBoszenia
Ubezpieczonego, przy u|yciu dostpnych Centrum Alarmowemu
[rodk贸w technicznych,
2) pomoc administracyjn pomoc w przypadku utraty lub kradzie|y
niezbdnych dokument贸w podr贸|nych takich jak paszport, wiza
wjazdowa, bilet lotniczy, itp., polegajc na udzieleniu Ubezpie-
czonemu niezbdnych informacji dotyczcych formalno[ci, jakich
nale|y dopeBni u odpowiednich wBadz lub innych sBu|b w celu
uzyskania wymiany utraconych lub skradzionych dokument贸w,
OWU NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE
background image
3) pomoc prawn - obejmuje [wiadczenie przez Centrum Alarmowe,
na |yczenie Ubezpieczonego nastpujcych usBug:
a) telefoniczn informacj prawn obejmujca telefoniczne
udzielanie
informacji
przez
prawnik贸w,
dotyczcych
nastpujcych kwestii prawnych z zakresu |ycia codziennego:
prawo pracy, prawo konsumenckie, prawo rodzinne, prawo
spadkowe, prawo ubezpieczeniowe, pozostaBe cz[ci prawa
cywilnego (tylko w zakresie um贸w cywilno-prawnych),
b) przesyBanie drog elektroniczn akt贸w prawnych oraz wzor贸w
um贸w cywilno-prawnych usBuga obejmuje przesyBanie przez
Centrum
Alarmowe
na
adres
e-mail
wskazany
przez
Ubezpieczonego |danych przez niego akt贸w prawnych (ustawa,
rozporzdzenie, uchwaBa) lub wzor贸w um贸w (umowa sprzeda|y,
najmu, dzier|awy, po|yczki, darowizny, o prac, o dzieBo)
dotyczcych zakresu prawa wskazanego powy|ej.
Informacje uzyskane od prawnika, okre[lone w Pomocy Prawnej maj
charakter informacyjny i nie mog by traktowane jako ostateczna
ekspertyza prawna, ani te| nie mog by podstaw roszczeD
Ubezpieczonego wobec Ubezpieczyciela. Centrum Alarmowe nie
udzieli informacji prawnych je|eli zapytanie dotyczy dziaBalno[ci
gospodarczej.
4.
Zwiadczenia okre[lone w ust. 2 pkt 3 ppkt a, b, c nie mog by sto-
sowane Bcznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia objtego
ochron ubezpieczeniow.
5.
Zwiadczenia okre[lone w ust. 3 pkt 3 mog by zastosowane
maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia.
6.
Zwiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 2 pkt 3 ppkt a jest realizowane
z uwzgldnieniem nastpujcych ograniczeD:
1) [wiadczenie pojazdu zastpczego nie obejmuje koszt贸w paliwa do
pojazdu zastpczego i innych opBat dodatkowych, rozumianych jako
kaucja na pokrycie udziaBu wBasnego oraz innych wymog贸w
stawianych przez firmy wynajmujce samochody, jak r贸wnie| nie
zwalniaj
Ubezpieczonego
z
konieczno[ci
posiadania
karty
kredytowej
lub
innych
zabezpieczeD
wymaganych
przy
udostpnieniu pojazdu zastpczego zgodnie z og贸lnymi warunkami
wynajmu stosowanymi przez wypo|yczalnie. Centrum Alarmowe
udzieli
ubezpieczonemu
informacji
o
wy|ej
wymienionych
wymaganiach w konkretnym przypadku,
2) Ubezpieczonemu przysBuguje dodatkowo mo|liwo[ skorzystania
z podstawienia pojazdu przez Centrum Alarmowe,
3) Ubezpieczony jest zobowizany zapozna si z og贸lnymi warunkami
wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu
i postpowa zgodnie z otrzymanymi poleceniami i wskaz贸wkami.
7.
Je|eli odlegBo[ od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przekracza
1.000 km, przejazd, o kt贸rym mowa w ust. 2 pkt 3 ppkt c, mo|e za zgod
Ubezpieczyciela odby si przy wykorzystaniu transportu lotniczego
(klasa ekonomiczna).
8.
Ubezpieczeniem w wariancie ROZSZERZONYM mog by objci
wBa[ciciele pojazd贸w, na rzecz kt贸rych zawarte zostaBo z Ubezpie-
czycielem ubezpieczenie autocasco pojazd贸w bdz ubezpieczenie
odpowiedzialno[ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych za
szkody powstaBe w zwizku z ruchem pojazdu (dotyczy pojazd贸w
z okresem eksploatacji do 10 lat), pod warunkiem opBacenia dodatkowej
skBadki okre[lonej w tych umowach.
搂7
1.
Ubezpieczenie w wariancie PEANYM obejmuje udzielenie Ubezpieczo-
nemu natychmiastowej pomocy assistance, je|eli pojazd zostaB
skradziony lub unieruchomiony w nastpstwie zdarzeD powodujcych
jego wadliwe lub niewBa[ciwe funkcjonowanie uniemo|liwiajce jazd
w spos贸b bezpieczny lub zgodny z przepisami obowizujcymi w kraju
miejsca zdarzenia:
1) wypadku drogowego,
2) kradzie|y cz[ci skBadowych pojazdu,
3) awarii pojazdu,
4) na skutek rozBadowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy
sBu|cych do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak
r贸wnie| braku paliwa lub niewBa[ciwego paliwa w zbiorniku pojazdu.
2.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia w celu usprawnienia
pojazdu Centrum Alarmowe przysyBa na miejsce awarii pomoc
drogow; zakres ubezpieczenia obejmuje wyBcznie napraw
pojazdu niezbdn do kontynuowania podr贸|y lub powrotu do
miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w spos贸b bezpieczny
i zgodny z przepisami obowizujcymi w kraju wystpienia
zdarzenia,
2) holowanie pojazdu je|eli nie jest mo|liwe usprawnienie pojazdu,
pilot odholuje pojazd do miejsca wskazanego przez Ubezpie-
czonego na odlegBo[ nie wiksz ni| 200 km; w przypadku
holowania na wiksz odlegBo[ koszty holowania powy|ej 200 km
pokrywane s przez Ubezpieczonego,
3) organizacj wynajmu samochodu zastpczego i pokrycie koszt贸w
wynajmu samochodu klasy por贸wnywalnej z klas pojazdu
ubezpieczonego, o maksymalnej pojemno[ci silnika 2.000 cm3 -
je|eli pojazd zostaB odholowany przez pilota do punktu obsBugi i nie
mo|e by naprawiony tego samego dnia lub miaBa miejsce kradzie|
pojazdu - zgodnie z poni|szymi zasadami:
"
z powodu awarii pojazdu, na czas naprawy ubezpieczonego
pojazdu, nie dBu|ej jednak ni| na 7 dni, z tym |e pojazd zastpczy
z tego powodu przysBuguje nie wicej ni| w odniesieniu do 2
zdarzeD w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
"
z powodu wypadku drogowego, na czas naprawy nie dBu|szy ni|
14 dni,
"
z powodu kradzie|y pojazdu, na czas nie dBu|szy ni| 14 dni,
4) je|eli pojazd zostaB odholowany przez pilota do punktu obsBugi i nie
mo|e by naprawiony tego samego dnia lub miaBa miejsce kradzie|
pojazdu, a zdarzenie miaBo miejsce w odlegBo[ci powy|ej 50 km od
miejsca
zamieszkania
Ubezpieczonego,
zakres
ubezpieczenia
obejmuje r贸wnie|:
a) organizacj zakwaterowania i pokrycie koszt贸w zakwaterowania
(wraz ze [niadaniem) Ubezpieczonego oraz pasa|er贸w pojazdu
(w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu) w najbli|szym hotelu [redniej kategorii
(dwu lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednak|e
nie dBu|szy ni| na 3 doby hotelowe; [wiadczenie to nie obejmuje
innych wydatk贸w poniesionych przez osoby korzystajce
z noclegu,
b) organizacj przejazdu i pokrycie koszt贸w przejazdu (pocigiem
pierwszej klasy lub autobusem) Ubezpieczonego oraz pasa|er贸w
pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podr贸|y, je|eli
znajduje
si
ono
nie
dalej
ni|
miejsce
zamieszkania
Ubezpieczonego,
c) odbi贸r naprawionego pojazdu, polegajcy na organizacji i opBa-
ceniu transportu (pocigiem pierwszej klasy lub autobusem)
Ubezpieczonego lub osoby przez niego wskazanej w jedn
stron do miejsca, gdzie pojazd zostaB naprawiony lub odebraniu
pojazdu przez wskazanego przez Centrum Alarmowe kierowc,
kt贸ry dostarczy pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
lub miejsca docelowego podr贸|y, je|eli znajduje si ono nie dalej
ni| miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrze|eniem, |e
Ubezpieczony pokrywa koszt paliwa, dodatkowego ubezpie-
czenia i opBat drogowych,
d) dostaw cz[ci zamiennych - [wiadczenie realizowane wyBcznie
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdy cz[ci za-
mienne niezbdne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne
do jego naprawy w nastpstwie zdarzenie uprawniajcego do
korzystania ze [wiadczeD nie mog by zapewnione przez punkt
obsBugi dokonujcy naprawy.
W takim przypadku Centrum Alarmowe skBada zam贸wienie oraz
dostarcza i pokrywa koszt transportu cz[ci do punktu obsBugi.
Koszt zakupu cz[ci i ewentualne opBaty celne obci|aj
Ubezpieczonego,
e) na |yczenie Ubezpieczajcego poinformowanie o zdarzeniu
osoby bliskiej albo pracodawcy Ubezpieczajcego,
5) je|eli pojazd zostaB unieruchomiony w wyniku zdarzenia i zachodzi
potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu
pBatnym, zakres ubezpieczenia obejmuje organizacj parkingu
strze|onego i pokrycie koszt贸w parkingu za okres parkowania, nie
dBu|szy jednak ni| 3 dni i nie wicej jednak ni| do kwoty 50 EURO,
6) organizacj legalnego zBomowania i pokrycie koszt贸w zBomowania
OWU NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE
!
background image
pojazdu za granic na wniosek Ubezpieczajcego w razie
wystpienia szkody caBkowitej, nie wicej jednak ni| do kwoty 125
EURO,
7) organizacj i pokrycia koszt贸w dowozu paliwa (z wyBczeniem
koszt贸w paliwa),
8) organizacj i pokrycie koszt贸w zmiennika kierowcy w celu powrotu
pasa|er贸w pojazdu do miejsca zamieszkania w przypadku gdy
kierowca ubezpieczonego pojazdu:
a) doznaB w wyniku zaistniaBego wypadku obra|eD ciaBa lub zmarB,
b) w wyniku nagBego zachorowania zostaB hospitalizowany lub
zmarB,
a |aden z pasa|er贸w nie posiada uprawnieD do kierowania pojaz-
dem danej kategorii; [wiadczenie nie obejmuje koszt贸w paliwa,
a tak|e opBat drogowych i parkingowych,
3.
Bez konieczno[ci zaj[cia zdarzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej
obejmuje:
1) pomoc informacyjn Ubezpieczonemu przysBuguje prawo do
otrzymania nastpujcych, bie|cych informacji po skontaktowaniu
si z Centrum Alarmowym:
a) informacje podr贸|ne dotyczce:
"
dokument贸w wymaganych przy wjezdzie i w czasie pobytu
w danym kraju, formalno[ciach zwizanych z podr贸|,
"
lokalizacji polskich plac贸wek konsularnych za granic,
"
najdogodniejszych poBczeD komunikacyjnych,
"
specyfiki kraju podr贸|y,
b) informacje medyczne dotyczce:
"
aptek na terenie kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz
numer贸w telefon贸w,
"
plac贸wek medycznych (szpitale, przychodnie, itp.) na terenie
kraju, w tym lokalizacji, godzin pracy oraz numer贸w
telefon贸w,
c) informacje motoryzacyjne dotyczce:
"
dostpno[ci na terenie kraju autoryzowanych stacji obsBugi,
serwis贸w opon, wypo|yczalni samochod贸w,
"
warunk贸w drogowych i utrudnieD na drogach krajowych,
"
specyficznych przepis贸w ruchu drogowego w krajach
europejskich.
Centrum Alarmowe zastrzega sobie prawo do nieudzielania
informacji, je|eli nie bdzie to mo|liwe w momencie zgBoszenia
Ubezpieczonego przy u|yciu dostpnych Centrum Alarmowemu
[rodk贸w technicznych,
2) pomoc administracyjn pomoc w przypadku utraty lub kradzie|y
niezbdnych dokument贸w podr贸|nych takich jak paszport, wiza
wjazdowa, bilet lotniczy, itp., polegajc na udzieleniu Ubezpie-
czonemu niezbdnych informacji dotyczcych formalno[ci, jakich
nale|y dopeBni u odpowiednich wBadz lub innych sBu|b w celu
uzyskania wymiany utraconych lub skradzionych dokument贸w,
3) pomoc prawn - obejmuje [wiadczenie przez Centrum Alarmowe,
na |yczenie Ubezpieczonego nastpujcych usBug:
a) telefoniczn informacj prawn obejmujca telefoniczne
udzielanie informacji przez prawnik贸w, dotyczcych nastpu-
jcych kwestii prawnych z zakresu |ycia codziennego: prawo
pracy, prawo konsumenckie, prawo rodzinne, prawo spadkowe,
prawo ubezpieczeniowe, pozostaBe cz[ci prawa cywilnego
(tylko w zakresie um贸w cywilno-prawnych),
b) przesyBanie drog elektroniczn akt贸w prawnych oraz wzor贸w
um贸w cywilno-prawnych usBuga obejmuje przesyBanie przez
Centrum Alarmowe na adres e-mail wskazany przez Ubezpie-
czonego |danych przez niego akt贸w prawnych (ustawa,
rozporzdzenie, uchwaBa) lub wzor贸w um贸w (umowa sprzeda|y,
najmu, dzier|awy, po|yczki, darowizny, o prac, o dzieBo)
dotyczcych zakresu prawa wskazanego powy|ej.
Informacje uzyskane od prawnika, okre[lone w Pomocy Prawnej maj
charakter informacyjny i nie mog by traktowane jako ostateczna
ekspertyza prawna, ani te| nie mog by podstaw roszczeD
Ubezpieczonego wobec Ubezpieczyciela. Centrum Alarmowe nie
udzieli informacji prawnych je|eli zapytanie dotyczy dziaBalno[ci
gospodarczej.
4.
Zwiadczenia okre[lone w ust. 2 pkt 3 oraz pkt 4 ppkt a, b nie mog by
stosowane Bcznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia objtego
ochron ubezpieczeniow.
5.
Zwiadczenia okre[lone w ust. 3 pkt 3 mog by zastosowane
maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia.
6.
Zwiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 2 pkt 3 jest realizowane
z uwzgldnieniem nastpujcych ograniczeD:
1) [wiadczenie pojazdu zastpczego nie obejmuje koszt贸w paliwa do
pojazdu zastpczego i innych opBat dodatkowych, rozumianych jako
kaucja na pokrycie udziaBu wBasnego oraz innych wymog贸w
stawianych przez firmy wynajmujce, jak r贸wnie| nie zwalniaj
Ubezpieczonego z konieczno[ci posiadania karty kredytowej lub
innych zabezpieczeD wymaganych przy udostpnieniu pojazdu
zastpczego zgodnie z og贸lnymi warunkami wynajmu stosowanymi
przez wypo|yczalnie. Centrum Alarmowe udzieli ubezpieczonemu
informacji o wy|ej wymienionych wymaganiach w konkretnym
przypadku,
2) Ubezpieczonemu przysBuguje dodatkowo mo|liwo[ skorzystania
z podstawienia pojazdu przez Centrum Alarmowe,
3) Ubezpieczony jest zobowizany zapozna si z og贸lnymi warunkami
wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu
i postpowa zgodnie z otrzymanymi poleceniami i wskaz贸wkami.
7.
Je|eli odlegBo[ od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przekracza
1.000 km, przejazd, o kt贸rym mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt b, mo|e za zgod
Ubezpieczyciela odby si przy wykorzystaniu transportu lotniczego
(klasa ekonomiczna).
8.
Ubezpieczeniem w wariancie PEANYM mog by objci wBa[ciciele
pojazd贸w, na rzecz kt贸rych zawarte zostaBo z Ubezpieczycielem
ubezpieczenie autocasco pojazd贸w bdz ubezpieczenie odpowiedzial-
no[ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych za szkody powstaBe
w zwizku z ruchem pojazdu (dotyczy pojazd贸w z okresem eksploatacji
do 10 lat), pod warunkiem opBacenia dodatkowej skBadki okre[lonej
w tych umowach.
搂8
W ramach ubezpieczenia assistance Ubezpieczyciel za po[rednictwem
Centrum Alarmowego organizuje i pokrywa r贸wnie| koszty holowania
pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego w nastpstwie wypadku,
przez sprawc odpowiedzialnego za szkod, kt贸ry zawarB umow w zakresie
odpowiedzialno[ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych z Ubezpie-
czycielem.
Ograniczenia i wyBczenia odpowiedzialno[ci
搂9
1.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody:
1) objte zakresem ubezpieczenia pojazd贸w autocasco, o ile
Ubezpieczajcy zawarB umow ubezpieczenia Autocasco z InterRisk
S.A. Vienna Insurance Group,
2) powstaBe w pojazdach u|ywanych w wy[cigach i treningach do
wy[cig贸w,
3) powstaBe w pojazdach u|ywanych do wynajmu zarobkowego
w wypo|yczalniach samochod贸w,
4) powstaBe w pojazdach u|ywanych do nauki jazdy,
5) powstaBe w pojazdach u|ywanych jako rekwizyty lub do jazd
pr贸bnych,
6) w pojezdzie oddanym do sprzeda|y komisowej,
7) polegajce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzie|y baga|u, rzeczy
osobistych i przedmiot贸w pozostawionych w pojezdzie na czas jego
holowania.
2.
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno[ci, je|eli Ubezpieczajcy
wyrzdziB szkod umy[lnie. W razie ra|cego niedbalstwa odszkodo-
wanie si nie nale|y, chyba |e wypBata odszkodowania odpowiada
w danych okoliczno[ciach wzgldom sBuszno[ci. Ubezpieczyciel nie
ponosi odpowiedzialno[ci za szkody wyrzdzone umy[lnie przez osob,
z kt贸r Ubezpieczajcy pozostaje we wsp贸lnym gospodarstwie
domowym.
3.
W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia okre[lone
w ust. 2 stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego.
4.
Ponadto umowa ubezpieczenia nie obejmuje i w zwizku z tym
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno[ci za szkody powstaBe
wskutek:
1) prowadzenia pojazdu przez wBa[ciciela pojazdu lub osob
zamieszkaB z nim we wsp贸lnym gospodarstwie domowym lub
osob uprawnion do korzystania z tego pojazdu:
OWU NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE
"
background image
a) w stanie nietrzezwo[ci albo w stanie po u|yciu alkoholu,
b) pod wpBywem narkotyk贸w i innych [rodk贸w odurzajcych lub
lek贸w osBabiajcych zdolno[ koncentracji,
chyba |e nie miaBo to wpBywu na zaj[cie zdarzenia,
2) kierowania pojazdem (przez osoby wymienione w pkt.4 ppkt 1) bez
wymaganych prawem kraju zaj[cia zdarzenia uprawnieD do
kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba |e nie miaBo to wpBywu
na zaj[cie zdarzenia,
3) kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie
posiadajcym aktualnego badania technicznego jak r贸wnie|
dodatkowego badania technicznego, o kt贸rym mowa w art. 81
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 98, poz. 602 z p贸zniejszymi zmianami), chyba |e nie miaBo to
wpBywu na zaj[cie zdarzenia,
4) powtarzajcych si awarii tego samego rodzaju, bdcych
nastpstwem nie usunicia ich przyczyny po udzieleniu [wiadczenia
przez Ubezpieczyciela,
5) u|ywania pojazdu jako narzdzia przestpstwa, przez wBa[ciciela lub
osob uprawnion do korzystania lub rozporzdzania tym
pojazdem,
6) u|ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem a tak|e
zaistniaBe wskutek niewBa[ciwego zaBadowania i przewo|enia
Badunku (baga|u),
7) strajk贸w, i zamieszek,
8) dziaBaD wojennych, stanu wojennego, rozruch贸w, sabota|u a tak|e
akt贸w terroru,
9) dziaBania promieniowania jonizacyjnego lub ska|enia radioaktyw-
nego, bez wzgldu na zr贸dBo jego pochodzenia, a w szczeg贸lno[ci
pochodzcego z paliwa jdrowego lub jakichkolwiek odpad贸w
promieniotw贸rczych powstaBych w wyniku reakcji rozpadu albo
syntezy jdrowej,
10) ska|enia lub zanieczyszczenia [rodowiska lub pojazdu odpadami
przemysBowymi
albo
zanieczyszczeniami
emitowanymi
do
otoczenia;
搂10
1.
Ubezpieczyciel nie zwraca koszt贸w poniesionych przez Ubezpie-
czonego je|eli nie powiadomiB o zdarzeniu i nie uzyskaB zgody Centrum
Alarmowego, nawet je|eli s one objte zakresem ubezpieczenia, a ich
wysoko[ mie[ci si w granicach limit贸w odpowiedzialno[ci, o kt贸rych
mowa w 搂 14.
2.
Je|eli z okoliczno[ci sprawy wynika, |e Ubezpieczajcy z przyczyn
obiektywnych nie byB w stanie zgBosi zdarzenia do Centrum
Alarmowego niezwBocznie po jego zaj[ciu, Ubezpieczyciel mo|e
dokona refundacji poniesionych przez Ubezpieczajcego koszt贸w do
wysoko[ci, w jakiej zostaByby one poniesione, gdyby dane [wiadczenie
byBo bezpo[rednio zorganizowane i opBacone przez Centrum Alarmowe.
3.
Refundacja, o kt贸rej mowa w ust. 2 mo|e zosta dokonana wyBcznie na
podstawie oryginaB贸w rachunk贸w lub faktur za usBugi, kt贸rych koszt
Ubezpieczajcy poni贸sB w zwizku z wystpieniem zdarzenia objtego
ubezpieczeniem wraz z oryginaBami dowod贸w ich zapBaty.
4.
Wniosek o refundacje nale|y zBo|y pisemnie do Centrum Alarmowego
na adres: Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. WoBoska 5, budynek
Taurus, 02-675 Warszawa.
5.
W przypadku uznania zasadno[ci wniosku o refundacj Centrum
Alarmowe dziaBajc w imieniu Ubezpieczyciela dokonuje zwrotu
koszt贸w w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o refundacj.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
搂11
1.
Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie pisemnego wniosku
Ubezpieczajcego po uprzednim dokonaniu przez Ubezpieczyciela
identyfikacji pojazdu.
2.
Wniosek Ubezpieczajcego winien zawiera co najmniej nastpujce
dane:
1) imi, nazwisko (nazw) i adres (siedzib) Ubezpieczajcego,
2) imi, nazwisko (nazw) i adres (siedzib) Ubezpieczonego/
Ubezpieczonych (dotyczy przypadku zawarcia umowy na cudzy
rachunek),
3) przedmiot ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia,
5) wariant ubezpieczenia,
6) propozycj ustaleD dodatkowych lub odmiennych od zapis贸w
niniejszych owu, o ile Ubezpieczajcy chce je wprowadzi do
umowy ubezpieczenia.
3.
Ubezpieczyciel mo|e uzale|ni zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji, majcych wpByw na ocen ryzyka
ubezpieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczajcego na pi[mie.
4.
Je|eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okre[lonych w ust. 2 lub 3
albo zostaB sporzdzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami
ubezpieczenia, Ubezpieczajcy zobowizany jest na wezwanie
Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupeBni, wzgldnie sporzdzi
nowy wniosek, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma
Ubezpieczyciela w tej sprawie. Niedotrzymanie powy|szego terminu
powoduje, |e umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta.
5.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na ten sam okres ubezpieczenia,
na jaki zostaBa zawarta z Ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia
autocasco pojazd贸w albo ubezpieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej
posiadaczy pojazd贸w mechanicznych za szkody powstaBe w zwizku
z ruchem pojazdu.
6.
Okres ubezpieczenia okre[la si w umowie ubezpieczenia.
7.
Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polis lub
innym dokumentem ubezpieczenia.
Pocztek i koniec odpowiedzialno[ci
搂12
1.
W umowie ubezpieczenia okre[la si dat pocztkow i koDcow okresu
ubezpieczenia.
2.
Odpowiedzialno[ Ubezpieczyciela z tytuBu zawartej umowy ubezpie-
czenia rozpoczyna si od dnia wskazanego w umowie jako pocztek
ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie wcze[niej
ni| od dnia nastpnego po opBaceniu skBadki, chyba |e um贸wiono si
inaczej.
3.
Odpowiedzialno[ Ubezpieczyciela ustaje z dniem:
1) upBywu okresu ubezpieczenia,
2) odstpienia przez Ubezpieczajcego lub Ubezpieczyciela od umowy
ubezpieczenia,
3) rozwizania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia
o kt贸rym mowa w 搂 13 ust. 2 i 3,
4) wyrejestrowania pojazdu,
5) przej[cia prawa wBasno[ci na inn osob, z wyjtkiem przej[cia
prawa wBasno[ci pojazdu na dotychczasowego posiadacza; w tej
sytuacji odpowiedzialno[ nie ustaje pod warunkiem, |e posiadacz
pojazdu byB w dotychczasowej umowie ubezpieczenia Ubezpie-
czajcym.
Rozwizanie umowy ubezpieczenia
搂13
1.
Je|eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dBu|szy ni| sze[
miesicy Ubezpieczajcy ma prawo odstpienia od umowy ubezpie-
czenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajcy jest
przedsibiorc w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubez-
pieczenia.
2.
W przypadku ujawnienia okoliczno[ci, kt贸ra pociga za sob istotn
zmian prawdopodobieDstwa wypadku, ka|da ze stron mo|e |da
odpowiedniej zmiany wysoko[ci skBadki, poczynajc od chwili, w kt贸rej
zaszBa ta okoliczno[, nie wcze[niej jednak ni| od pocztku bie|cego
okresu ubezpieczenia. W razie zgBoszenia takiego |dania druga strona
mo|e w terminie 14 dni wypowiedzie umow ze skutkiem natychmias-
towym.
3.
Je|eli Ubezpieczyciel ponosiB odpowiedzialno[ jeszcze przed
zapBaceniem skBadki, a skBadka nie zostaBa zapBacona przez Ubez-
pieczajcego w terminie, Ubezpieczyciel mo|e wypowiedzie umow
ze skutkiem natychmiastowym i |da zapBaty skBadki za okres, przez
kt贸ry ponosiB odpowiedzialno[. W przypadku braku wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia wygasa ona z koDcem okresu, za kt贸ry
przypadaBa nie zapBacona skBadka.
4.
Umowa ubezpieczenia rozwizuje si w przypadku przeniesienia
wBasno[ci pojazdu na inn osob, z wyjtkiem przej[cia prawa wBasno[ci
pojazdu na dotychczasowego posiadacza; w tej sytuacji umowa
ubezpieczenia nie rozwizuje si pod warunkiem, |e posiadacz pojazdu
byB w dotychczasowej umowie ubezpieczenia Ubezpieczajcym.
OWU NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE
#
background image
5.
Umowa ubezpieczenia rozwizuje si:
1) z upBywem okresu ubezpieczenia na kt贸ry zostaBa zawarta,
2) z chwil wyrejestrowania pojazdu,
3) z dniem odstpienia od umowy ubezpieczenia,
4) z dniem rozwizania umowy ubezpieczenia autocasco lub ubez-
pieczenia odpowiedzialno[ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w
mechanicznych za szkody powstaBe w zwizku z ruchem pojazdu.
Limit odpowiedzialno[ci
搂14
1.
G贸rn granic odpowiedzialno[ci Ubezpieczyciela dla jednego
zdarzenia stanowi kwota odpowiadajca:
1) w wariancie PODSTAWOWYM:
a) w przypadku naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia -
r贸wnowarto[ci 50 EURO,
b) w przypadku holowania pojazdu - r贸wnowarto[ci 100 EURO,
2) w wariancie ROZSZERZONYM i PEANYM- r贸wnowarto[ci 2.500 EURO.
2.
Do obliczania r贸wnowarto[ci w zBotych kwoty okre[lonej w innej
walucie przyjmuje si [redni kurs tej waluty ogBaszany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wystpienia szkody.
SkBadka ubezpieczeniowa
搂15
1.
Wysoko[ nale|nej skBadki ubezpieczeniowej okre[lona jest w umowie
ubezpieczenia.
2.
Wysoko[ skBadki ubezpieczeniowej uzale|niona jest od wariantu
ubezpieczenia.
3.
Przy ustaleniu wysoko[ci skBadki ubezpieczeniowej uwzgldnia si
koszty zwizane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz z jej
wykonywaniem.
4.
Wysoko[ skBadki ubezpieczeniowej ustalana jest wedBug taryfy
obowizujcej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia.
5.
SkBadka za ubezpieczenie powinna by zapBacona jednorazowo w dniu
zawarcia umowy, chyba |e strony umowy ustaliBy w umowie (polisie)
p贸zniejszy termin pBatno[ci.
6.
Je|eli taryfa skBadek nie uwzgldnia ubezpieczanego ryzyka, w贸wczas
wysoko[ skBadki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela.
7.
Wysoko[ skBadki z tytuBu udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony
ubezpieczeniowej, jak r贸wnie| termin pBatno[ci okre[lony jest w doku-
mencie potwierdzajcym zawarcie umowy ubezpieczenia.
8.
W przypadku odstpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia
umowy przez kt贸rkolwiek ze stron, Ubezpieczycielowi nale|y si
skBadka za okres, w kt贸rym udzielaB ochrony ubezpieczeniowej.
9.
W przypadku rozwizania umowy ubezpieczenia przed upBywem
okresu, na kt贸ry zostaBa zawarta Ubezpieczajcemu przysBuguje zwrot
skBadki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Prawa i obowizki stron
搂16
1.
Ubezpieczyciel zobowizany jest do zachowania nale|ytej staranno[ci
przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.
2.
Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczajcemu wszelkie informacje
niezbdne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a w razie
powstania szkody zobowizany jest do terminowej jej likwidacji.
3.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma obowizek
dorczy Ubezpieczajcemu tekst owu. Na |danie Ubezpieczonego,
Ubezpieczyciel udzieli informacji o postanowieniach zawartej umowy
oraz owu w zakresie w jakim dotycz praw i obowizk贸w Ubezpie-
czonego.
4.
Ubezpieczajcemu/Ubezpieczonemu z umowy ubezpieczenia, przysBu-
guje prawo skBadania skarg i za|aleD bezpo[rednio do Zarzdu
Ubezpieczyciela lub za po[rednictwem OddziaBu czy te| Przedsta-
wicielstwa Ubezpieczyciela, w kt贸rym zawarto lub w imieniu kt贸rego
zawarto umow ubezpieczenia. Skargi i za|alenia s rozpatrywane
w cigu 30 dni liczc od daty otrzymania skargi lub za|alenia przez
Ubezpieczyciela.
搂17
1.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajcy obowizany
jest poda do wiadomo[ci Ubezpieczyciela
wszystkie znane sobie
okoliczno[ci, o kt贸re Ubezpieczyciel zapytywaB w formularzu wniosku
albo przed zwarciem umowy w innych pismach. Je|eli Ubezpieczajcy
zawiera umow przez przedstawiciela, obowizek ten ci|y r贸wnie| na
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczno[ci jemu znane.
2.
W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajcy zobowizany
jest
zgBasza
Ubezpieczycielowi
wszelkie
zmiany
okoliczno[ci
wymienionych w ust. 1, niezwBocznie po powziciu o nich wiadomo[ci.
3.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno[ci za skutki okoliczno[ci,
kt贸re z naruszeniem ust. 1 i ust. 2 nie zostaBy podane do jego
wiadomo[ci.
4.
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy
rachunek,
Ubezpieczajcy
powiadamia
w
formie
pisemnej
Ubezpieczonego o zakresie i sposobie wykonania obowizk贸w
wynikajcych dla Ubezpieczonego z niniejszych owu.
5.
Ubezpieczajcy zobowizany jest:
1) zapBaci skBadk ubezpieczeniow w ustalonym w umowie ubezpie-
czenia terminie,
2) podejmowa [rodki ostro|no[ci i zastosowa si do zaleceD
Ubezpieczyciela, jakie stosownie do stanu rzeczy wskazaB w celu
zapobie|enia powstaniu szkody,
3) podejmowa dziaBania zapobiegawcze oraz [rodki ostro|no[ci
w celu zapobie|enia powstaniu szkody,
4) przestrzega obowizk贸w okre[lonych w niniejszych owu oraz
w dokumencie potwierdzajcym zawarcie umowy ubezpieczenia
(polisie).
搂18
1.
W przypadku powstania szkody Ubezpieczajcy lub osoba uprawniona
do korzystania lub rozporzdzania tym pojazdem zobowizany jest do:
1) u|y dostpnych mu [rodk贸w w celu zmniejszenia rozmiar贸w
szkody. Je|eli Ubezpieczajcy umy[lnie lub wskutek ra|cego
niedbalstwa nie wykona obowizk贸w okre[lonych w niniejszym
postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno[ci za
szkody powstaBe z tego powodu,
2) w razie zaj[cia zdarzenia uprawniajcego Ubezpieczajcego do ko-
rzystania z pomocy oferowanej przez producenta lub importera
pojazdu w ramach gwarancji - skorzystania z niej w pierwszej
kolejno[ci.
2.
Ponadto do obowizk贸w Ubezpieczajcego nale|y:
1) niezwBocznie po zaistnieniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomo[ci
zawiadomi telefonicznie Centrum Alarmowe, dzwonic pod numer
telefonu +48 22 205 51 10. W razie naruszenia z winy umy[lnej lub
ra|cego niedbalstwa obowizk贸w okre[lonych w niniejszym
postanowieniu Ubezpieczyciel mo|e odm贸wi organizacji i pokrycia
koszt贸w [wiadczeD w caBo[ci lub cz[ci, je[li naruszenie to
przyczyniBo si do zwikszenia szkody lub uniemo|liwiBo Ubezpie-
czycielowi ustalenie okoliczno[ci i skutk贸w zdarzenia,
2) podj aktywn wsp贸Bprac z Centrum Alarmowym w celu wyja[-
nienia wszelkich okoliczno[ci powstania szkody i ustalenia jej
rozmiaru oraz udzieli wyja[nieD dotyczcych szkody, niezbdnych
do ustalenia odpowiedzialno[ci Ubezpieczyciela i zakresu
[wiadczeD,
3) udzieli pilotowi wszelkich niezbdnych peBnomocnictw i okaza
mu dow贸d rejestracyjny pojazdu,
4) nie powierza wykonania usBug, do kt贸rych speBnienia zobowizany
jest Ubezpieczyciel innym osobom, chyba |e Centrum Alarmowe nie
przystpi do speBniania [wiadczenia w okresie 2 (dw贸ch) godzin od
zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi zgod na speBnienie usBug
przez inn osob.
Roszczenia regresowe
搂19
1.
Z dniem wypBaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczajcego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkod,
przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysoko[ci koszt贸w
[wiadczeD. Je|eli Ubezpieczyciel pokryB tylko cz[ szkody, Ubezpie-
czajcemu/Ubezpieczonemu przysBuguje co do pozostaBej cz[ci
pierwszeDstwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela.
2.
Roszczenie, o kt贸rym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela,
je|eli sprawc szkody jest osoba, z kt贸r Ubezpieczajcy pozostaje we
wsp贸lnym gospodarstwie domowym, a tak|e osoba uprawniona do
OWU NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE
$
background image
IR/U/AS2/K2
korzystania lub rozporzdzania tym pojazdem, chyba |e sprawca
wyrzdziB szkod umy[lnie.
3.
Ubezpieczajcy/Ubezpieczony obowizany jest udzieli Ubezpieczy-
cielowi wszelkich informacji i pomocy, dostarczy dokumenty, o kt贸re
Ubezpieczyciel poprosiB, a znajduj si w jego posiadaniu, a tak|e
umo|liwi prowadzenie czynno[ci niezbdnych do skutecznego
dochodzenia roszczeD regresowych przeciw osobom trzecim odpowie-
dzialnym za szkod.
4.
Je|eli Ubezpieczajcy/Ubezpieczony skutecznie zrzekB si, w caBo[ci lub
cz[ci, bez zgody Ubezpieczyciela, praw do roszczenia odszkodowaw-
czego, przysBugujcych mu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za
szkod, Ubezpieczyciel mo|e odm贸wi organizacji i pokrycia koszt贸w
[wiadczeD w caBo[ci lub w cz[ci co do kt贸rej nastpiBo zrzeczenie. Je|eli
fakt ten zostanie ujawniony ju| po zorganizowaniu i pokryciu koszt贸w
[wiadczeD, Ubezpieczyciel mo|e |da zwrotu caBo[ci lub cz[ci tych
koszt贸w w cz[ci kt贸rej Ubezpieczajcy/Ubezpieczony zrzekB si
roszczenia.
Postanowienia koDcowe
搂20
1.
Wszystkie zawiadomienia i o[wiadczenia stron, w zwizku z umow
ubezpieczenia powinny by, pod rygorem niewa|no[ci, skBadane na
pi[mie za pokwitowaniem przyjcia lub przesBane listem poleconym.
Je|eli to zostaBo wcze[niej uzgodnione midzy stronami zawiadomienia
i o[wiadczenia w powy|szym zakresie mog by przekazywane drog
elektroniczn.
2.
Strony s zobowizanie zawiadomi o ka|dorazowej zmianie siedziby
lub adresu, odpowiednio w zale|no[ci od tego czy stron jest osoba
fizyczna czy prawna.
3.
Pow贸dztwo o roszczenia wynikajce z umowy ubezpieczenia mo|na
wytoczy albo wedBug przepis贸w o wBa[ciwo[ci og贸lnej albo przed sd
wBa[ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajcego/
Ubezpieczonego.
4.
Prawem wBa[ciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych owu jest prawo polskie.
搂21
1.
Niniejsze og贸lne warunki ubezpieczenia zostaBy zatwierdzone uchwaB
nr 45/2012 Zarzdu InterRisk Towarzystwo UbezpieczeD Sp贸Bka Akcyjna
Vienna Insurance Group z dnia 22.05.2012 r.
2.
Niniejsze og贸lne warunki ubezpieczenia wchodz w |ycie z dniem
01.07.2012 r. i maj zastosowanie do um贸w ubezpieczenia zawieranych
od tego dnia.
3.
Z dniem 01.07.2012 r. trac moc og贸lne warunki ubezpieczenia
natychmiastowej pomocy assistance zatwierdzone uchwaB nr 17/2010
Zarzdu InterRisk Towarzystwo UbezpieczeD Sp贸Bka Akcyjna Vienna
Insurance Group z dnia 23.03.2010 r.
Prezes Zarzdu
Jan Bogutyn
Wiceprezes Zarz du
Zbigniew Mikulski

InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze, Sp贸*ka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzib w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
www.interrisk.pl
background image


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy